Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
21
Добавлен:
20.02.2017
Размер:
117.3 Кб
Скачать

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ

«Ақпараттық жүйелер»

кафедрасы

3 Есептік- сызбалық жұмыс:

Инженерлік есептерді шығаруда программалау тілдерін қолдану

Нұсқа 15

Орындаған:

БЭК -10-4 тобының студенті

Қабдулла Ә. Қ.

Тексерген: Ассистент

Койшыбекова Ж.

Алматы 2010

Жоспар

1. Берілген санды ондық санақ жүйесінен сегіздік санақ жүйесіне ауыстыру бағдарламасын құру.

2. Резервуар деңгейін бейнелейтін бағдарлама құру.

3. [a, b] аралығында h қадаммен өзгеретін x мәндері үшін f(x) функциясының барлық мәндерінің орташа арифметикалық мәні және f(x) функциясының ең үлкен мәнін есептеу.

4. Белгілі негізгі және қосымша алгоритм құрылымдарын қолданып берілген физикалық есепті шығару.

1. Негізгі алгоритм құрылымдарын және бір санақ жүйесінен басқа санақ жүйесіне аудару әдістерін қолданып 2.1.1. тапсырма программасын құру керек. Бағдарлама құрғанда бастапқы мәндерді бірнеше рет енгізу мүмкіндігін құрастыру керек, мысалы программа бір рет орындалғанда бірнеше санды аудару қажет.

Берілген с.ж.: ондық с.ж.

Ауыстырылатын с.ж.: сегіздік

Ауыстырылатын сан: 22054785

Блок-сұлбасы:

B[i]=k

i:=i+1

иә

k≥8

жоқ

j=i,1,-1

B[j]

соңы

Бағдарламасы:

1) program rgr_3_1;uses crt;

var i,n,k,x,j:longint;

b:array[1..100] of integer;

begin clrscr;

readln(x);i:=1;k:=x;

while k>=8 do

begin

n:=k mod 8;

k:=k div 8;

b[i]:=n;if k<8 then begin inc(i);b[i]:=k; end;

inc(i);end;

for j:=i downto 1 do

case b [j] of

0..7: write(b[j]);

end;end.

Клавиатурадан енгіземіз

22054785

Жауабы

124103601

2. Берілгені: a=3.1; b=7; Vr=340;

Блок-сұлбасы

Бағдарламасы:

program rgr_3_2;

Иә

var Vr, Vg,a,b,h:real;

begin

write('h=');

readln(h);

Vr:=340; a:=3.1; b:=7;

Vg:=a*b*h;

If Vg>Vr then begin writeln('Sudy jap!!!')

else writeln (‘kajet emes’);

end.

Шешуін экранға шығару

3. [а,в] аралығындағы h қадаммен өзгеретін х мәндері үшін f(x) (Г1 кестесі) функциясының барлық мәндерін есептеп экранға шығару керек. Сол кестеде талап етілген шарттарды орындаңыздар. Есепті шығарғанда нұсқаңызға сәйкес цикл операторын қолданыңыздар.

F(x)=1/|x|+x интервал [1,8] h=0.5 параметрлі қайталану операторы арқылы есептеу керек.

F(x) функциясының барлық мәндерінің орташа арифметикалық ортасы;

F(x) функцияның ең үлкен мәні.

Блок-сұлбасы:

басы

x=1;m=0

max=2;

X≤8

y>0

Жоқ

Жоқ

y>max

Иә

Иә

S=S+Y

max=y

x=x+0.5

m=m+1

S/m

max

Соңы

Бағдарламасы:

program rgr_3_2;

uses crt;

var m:integer; x,max,y,s:real;

begin clrscr;

max:=2;

x:=1;

repeat

y:=1/abs(x)+x;

s:=s+y;inc(m);

if(y>max) then max:=y;

x:=x+0.5;

until x>8;

writeln('arip orta=',s/m:4:2);

writeln('en ulken mani=',max:4:2);

end.

Шешуін экранға шығару:

4) Функция:

Берілгендері: k=0.125; d=0.35

Интервал аралығы: [2500;4300]

Блок-cұлбасы:

басы

K=0.125;d=0.35;

Re=2500

Re≤43000

λ

modul

Соңы

Бағдарламасы:

program rgr_3_4;

uses crt;

var k,d,s:real;

Re:integer;

begin clrscr;

k:=0.125;

d:=0.35;

Re:=2500;

while Re<=4300 do

begin

s:=0.11*exp(1/4*ln(k/d+68/Re));

Re:=Re+100;

writeln('S=',s:8:4);

end;

writeln('modul=',abs(0.11*exp(1/4*ln(k/d+68/2500))-0.11*exp(1/4*ln(k/d+68/4300))));

end.

Шешуін экранға шығару:

Қорытынды

Мен бұл №3 Есептік-сызбалық жұмысты орындай отырып, инженерлік есептерді шығаруда Turbo Pascal тілінің мүмкіндіктерін, оны қолдануды негізгі және қосымша алгоритмдерді қолдануды үйрендім. Программа құру арқылы: берілген санды ондық санақ жүйесінен сегіздік санақ жүйесіне аусытыру бағдарламасын құруды, резервуар деңгейін бейнелейтін бағдарламаны,[a, b] аралығында h қадаммен өзгеретін x мәндері үшін f(x) функциясының барлық мәндерін қосындысының квадратын және функцияның ең үлкен мәнін есептеу және белгілі негізгі және қосымша алгоритм құрылымдарын қолданып берілген физикалық есепті шығаруға болатынын білдім. Turbo Pascal бағдарламасы арқылы өзіме керекті есептеулерді жүргізетін бағдарламаларды құруды үйрендім .

Қолданылған әдебиеттер:

1. «Информатика» Күндізгі оқу түрінің барлық мамандықтары үшін есептік- сызбалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар.

Құрастыркшылар: Сябина Н.В, Ешпанов.М.Д, Ибрашев Ә.Т. Алматы: АЭжБИ,-2007

2 «Жаңа информациялық технологиялар» ҚР Білімі ғылыми министрлігі орта мектеп оқулық ретінде ұсынған. Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың Ақпараттану және ақпараттық технологиялар институты ғылыми әдістемелік кеңесі колледж және жоғары оқу орындарының төменгі курс студенттеріне оқулық ретінде ұсынылған Авторлар: Балапанов Е.Қ, Бөрібаева Б.Б, Даулетқұлов А.Б 2003

3 «Программалау тілдеріне кіріспе» Бөрібаева Б. Алматы 2008

4 «Изучаем Turbo Pascal» С.Немюгин, Л.Перлоколаб. Питер,2004

5 Мастебекова Г.А, Саябина Н.В. Информатика. Язык Turbo Pascal.-ч .3 методические указания к выполнению лабораторных работ (для студентов всех специальностей).-Алматы :АИЭС,2005.

Соседние файлы в папке инфрматика 1