Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

7 (1)

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
1.2 Mб
Скачать

кам’янистої частини скроневих кісток і спинка сідла клиноподібної кістки.

Передня черепна ямка (fossa cranii anterior) утворена очноямковими частинами лобових кісток і містить:

-пальцеподібні втиснення (impressiones digitatae);

-мозкові випини (juga cerebralia);

-дірчасту пластинку решітчастої кістки (lamina cribrosa ossis ethmoidalis);

-півнячий гребінь (crista gali);

-сліпий отвір (foramen caecum);

-лобовий гребінь лобової кістки (crista frontalis ossis frontalis).

Середня черепна ямка (fossa cranii media) утворена тілом і великими

21

крилами клиноподібної кістки, передньою поверхнею кам’янистої частини і

лусковою частиною скроневих кісток. Ця ямка містить:

-турецьке сідло (sella turcica);

-гіпофізну ямку (fossa hypophysialis);

-передперехресну борозну (sulcus prechiasmaticus), що веде до правого

ілівого зорових каналів (canalis opticus dexter et sinister);

-сонну борозну (sulcus caroticus);

-рваний отвір (foramen lacerum);

-верхню очноямкову щілину (fissura orbitalis superior);

-круглий отвір (foramen rotundum);

-овальний отвір (foramen ovale);

-остистий отвір (foramen spinosum);

-трійчасте втиснення (impressio trigeminalis);

-розтвір каналу великого кам’янистого нерва (hiatus canalis nervi petrosi majoris);

-борозну великого кам’янистого нерва (sulcus nervi petrosi majoris);

-розтвір каналу малого кам’янистого нерва (hiatus canalis nervi petrosi minoris);

-борозну малого кам’янистого нерва (sulcus nervi petrosi minoris);

-покрівлю барабанної порожнини (tegmen tympani);

-дугове підвищення (eminentia arcuata).

Задня черепна ямка (fossa cranii posterior) утворена потиличною кісткою,

задньою поверхнею кам’янистих частин, внутрішньою поверхнею соскоподібних відростків правої і лівої скроневих кісток, задньою частиною тіла клиноподібної кістки і соскоподібними кутами тім’яних кісток. Ця ямка містить:

-великий отвір (foramen magnum);

-схил потиличної кістки (clivus ossis occipitalis);

-внутрішній потиличний гребінь (crista occipitalis interna); внутрішній

22

потиличний виступ (protuberantia occipitalis interna);

-хрестоподібне підвищення (eminentia cruciformis);

-внутрішній слуховий отвір (porus acusticus internus), що веде у внутрішній слуховий хід (meatus acusticus internus), у глибині цього ходу бере початок канал лицевого нерва (canalis nervi facialis);

-яремний отвір (foramen jugulare);

-борозну сигмоподібної пазухи (sulcus sinus sigmoidei);

-борозну верхньої кам’янистої пазухи (sulcus sinus petrosi superioris);

-борозу нижньої кам’янистої пазухи (sulcus sinus petrosi inferioris);

-канал під’язикового нерва (canalis nervi hypoglossi);

-клино–кам’янисту щілину (fissura sphenopetrosa);

-кам’янисто–потиличну щілину (fissura petrooccipitalis).

Межею між склепінням черепа (calvaria) і внутрішньою основою черепа

(basis cranii interna) в ділянці задньої черепної ямки (fossa cranii posterior) є

борозна поперечної пазухи (sulcus sinus transversi), що переходить із кожної сторони в борозну сигмоподібної пазухи (sulcus sinus sigmoidei).

Зовнішня основа черепа (basis cranii externa) в передньому відділі прикрита кістками лицевого черепа (viscerocranium).

Задній відділ зовнішньої основи черепа утворений зовнішніми поверхнями потиличної, скроневих і клиноподібної кісток і містить:

-потиличні виростки (condyli occipitales);

-виросткову ямка (fossa condylaris);

-виростковий канал (canalis condylaris), який є непостійним;

-канал під’язикового нерва (canalis nervi hypoglossi);

-зовнішній потиличний виступ (protuberantia occipitalis externa);

-глотковий горбок (tuberculum pharyngeum);

-тіло клиноподібної кістки (corpus ossis sphenoidalis);

-нижню поверхню кам’янистої частини скроневої кістки (facies inferior partis petrosae ossis temporalis);

23

-зовнішній отвір сонного каналу (apertura externa canalis carotici);

-зовнішній отвір м’язово–трубного каналу (foramen externum canalis musculotubarii);

-яремну ямку (fossa jugularis);

-яремний отвір (foramen jugulare);

-шилоподібний відросток (processus styloideus);

-соскоподібний відросток (processus mastoideus);

-шило–соскоподібний отвір (foramen stylomastoideum);

-барабанну частину скроневої кістки (pars tympanica ossis temporalis);

-зовнішній слуховий отвір (porus acusticus externus);

-барабанно–соскоподібну щілину (fissura tympanomastoidea);

-соскоподібну вирізку (incisura mastoidea);

-борозну потиличної артерії (sulcus arteriae occipitalis);

-нижньощелепну ямку (fossa mandibularis);

-суглобовий горбок (tuberculum articulare);

-остистий отвір (foramen spinosum);

-овальний отвір (foramen ovale);

-кам’янисто–потиличну щілину (fissura petrooccipitalis);

-клино–кам’янисту щілину (fissura sphenopetrosa);

-рваний отвір (foramen lacerum);

-кісткове піднебіння (palatum osseum);

-великий піднебінний канал (canalis palatinus major);

-великий піднебінний отвір (foramen palatinum majus);

-малі піднебінні отвори (foramina palatina minora);

-різцеву ямку (fossa incisiva);

-різцевий канал (canalis incisivus);

-різцевий отвір (foramen incisivum);

-піднебінний валок (torus palatinus);

-піднебінно–піхвовий канал (canalis palatovaginalis);

-лемешево–піхвовий канал (canalis vomerovaginalis);

24

- лемешево–дзьобовий канал (canalis vomerorostralis).

Питання для самоконтролю:

1. З якими кістками черепа межує верхня щелепа?

2.В утворенні яких порожнин приймає участь верхня щелепа? 3.Які частини має верхня щелепа?

4.Які поверхні має верхня щелепа і які анатомічні структури розміщені на них?

5.На якій поверхні розміщена гайморова пазуха і яке її практичне значення?

6.Підочноямковий канал, його топографія, отвори, практичне значення. 7.В склад яких утворів черепа входить піднебінна кістка?

8.Які частини має піднебінна кістка, які структури розміщені на них? 9.Як утворюється малий і великий піднебінні канали?

10.Які частини розрізняють в нижній щелепі?

11.Описати будову тіла нижньої щелепи і назвати структури, що знаходяться на ньому.

12.Які утвори мають гілки нижньої щелепи?

13.Які структури розміщені на альвеолярній дузі?

14.Як утворюється кут нижньої щелепи?

15.Де знаходяться вхідний і вихідний отвори каналу нижньої щелепи і їх практичне значення?

16.Що відноситься до малих кісток черепа?

17.Де розміщуються і з чим межують виличні кістки?

18.Які поверхні має вилична кістка, які утвори розміщені на них і в утворенні яких ямок і порожнин вона приймає участь?

19.Які Ви знаєте ще малі кістки черепа, в утворенні яких анатомічних структур вони приймають участь і як побудовані?

20.Які відділи черепа розрізняють?

21.Показати межу між покрівлею і основою черепа.

22.Які кістки належать до лицевого черепа?

23.Які кістки належать до мозкового черепа?

24.Чим утворена передня черепна ямка, її межі, сполучення?

25.Якими кістками утворена середня черепна ямка, її межі, сполучення? 26.Якими кістками утворена задня черепна ямка, її межі, сполучення?

Тестовий контроль

1.Паціент госпіталізований для корекції викривлення перегородки носа. Які кістки підлягають корекції у даному випадку?

А. *Перпендикулярна пластинка решітчастої кістки, леміш Б. Вертикальна пластинка піднебінної кістки, леміш

В. Перпендикулярна пластинка решітчастої кістки, нижня носова раковина

25

С. Носова кістка, вертикальна пластинка піднебінної кістки Д. Горизонтальна пластинка піднебінної кістки, леміш

2. У новонародженого є дефект у вигляді серединної розщілини нижньої щелепи. Не зрощення яких відтростків призводить до таких аномалій розвитку?

А. * Нижньощелепних Б. Верхньощелепних В. Піднебінних С. Лобових Д. Виличних

3. Після перенесеного ГРЗ, у хворої спостерігається затруднене носове дихання, підвищена температура, головний біль, сльозовиділення, болючість при пальпації в ділянці fossa canina справа. Запаленням якої пазухи ускладнилось захворювання?

А. *Sinus maxillaris dexter. Б. Sinus frontalis dexter.

В. Sinus shenoidalis dexter.

С. Cellulae ethmoidales anteriores. Д. Cellulae ethmoidales posteriores

/..

4. Батько чотирирічної дівчинки, звернувся до лікарні із скаргами на утруднене носове дихання її дитини. При обстеженні - розростання глоточного мигдалика, що і утруднює вихід повітря із носової порожнини. Які отвори носової порожнини перекриваються при цьому захворюванні?

A* Хоани

BНіздрі

CГрушоподібний

DКрило-піднебінний

EГайморова щілина

/..

5 Хворому Р. 57 років при видаленні нижнього моляру була проведена мандібулярна анестезія. Зникнення чутливості нижньої щелепи не відбулося. Яке анатомічне утворення нижньої щелепи стало на заваді проникнення анестетика в нерв?

AЯзичок нижньої щелепи.

BКоса лінія нижньої щелепи.

CНижньощелепний валок.

DГілка нижньої щелепи.

EГребінець щічного м’язу.

/..

6 У дитини 8 років госпіталізованої з приводу травми нижньої

26

щелепи у відділення щелепнолицевої хірургії при ренгенологічному обстеженні виявлено в ділянці підборіддя хрящову перемичку, що сполучає дві симтричні половини нижньої щелепи.У якому віці в нормі зростаються дві половини нижньої щелепи?

A*До 1-2 років B До народження

CПротягом перших 3 місяців життя D До 5 років

E До 18 років

/..

7. У хворого після екстракції 7 верхнього зуба у лунці з(явились бульбашки повітря. Стінка якої приносової пазухи пошкоджена?

A*Гайморової

BКлиноподібної

CЛобової

DСередні комірки решітчастої пазухи

EЗадні комірки решітчастої пазухи

/..

8.Хворому, з діагностичною метою, призначена задня риноскопія (задній огляд порожнини носа), на якій виявлено викривлення задньої частини носової перегородки. Яка кістка викривлена?

A*леміш

B медіальна пластинка крилоподібного відростка Cлатеральна пластинка крилоподібного відростка D перпендикулярна пластинка решітчастої кістки E вертикальна пластинка піднебінної кістки

9.Вагітна жінка 30 років отримала підвищену дозу випромінювання. В результаті цього порушився процес внутрішньоутробного розвитку

плода. При формуванні порожнини роту не відбулось зрощення бічного носового та верхньощелепного відростків. Виникнення якої аномалії передбачається?

A*„заяча губа”

B „вовча паща”

CМікротома

DМакростома

EАтрезія стравоходу

Джерела інформації:

1.Анатомия человека / под ред. М. Р. Сапина. – 1986, т. 1, - С. 66-80, С.

90-93.

2.Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах. – М. : Медицина, 1991.

3.Конспект лекції.

27

Методичну вказівку склали проф. Ю.Й. Гумінський, проф..Л. В. Фоміна, доц. В.О. Єрмольєв.

28

Соседние файлы в предмете Анатомия головы и шеи