Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

15

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
831.92 Кб
Скачать

На проксимальному наростку ліктьової кістки (epiphysis proximalis ulnae)

угорі розташований ліктьовий відросток (olecranon), а знизу і спереду від нього – вінцевий відросток (processus coronoideus). Між ними розташована

блокова вирізка (incisura trochlearis).

На бічній поверхні проксимального наростка (epiphysis proximalis)

міститься вирізка променевої кістки (incisura radialis) для з’єднання з головкою променевої кістки (caput radii). Дещо нижче вінцевого відростка

(processus coronoideus) розташована горбистість ліктьової кістки

(tuberositas ulnae).

Тіло ліктьової кістки (corpus ulnae) має:

-передню поверхню (facies anterior);

-задню поверхню (facies posterior;

-присередню поверхню (facies medialis);

–передній край (margo anterior); - задній край (margo posterior);

міжкістковий край (margo interosseus).

На тілі ліктьової кістки (corpus ulnae) розташований гребінь м’яза– відвертача (crista musculi supinatoris).

На дистальному наросткуліктьової кістки (epiphysis distalis ulnae)

розрізняють головку ліктьової кістки (caput ulnae), яка має суглобовий обвід

(circumferentia articularis).

На присередній поверхні головки ліктьової кістки (caput ulnae)

розташований шилоподібний відросток ліктьової кістки (processus styloideus ulnae), який добре пальпується під шкірою (cutis).

Променева кістка (radius)

Променева кістка є складовою частиною передпліччя (antebrachium) і

належить до (трубчастої) типової довгої кістки (os longum), яка має:

-проксимальний наросток, епіфіз(epiphysis proximalis), або проксимальний кінець (extremitas proximalis);

-дистальний наросток, епіфіз(epiphysis distalis), або дистальний кінець (extremitas distalis);

-тіло променевої кістки, діафіз (corpus ulnae; diaphysis ulnae).

На проксимальному наростку променевої кістки (epiphysis proximalis radii)

розташована головка променевої кістки (caput radii) з суглобовим обводом

(circumferentia articularis) та суглобовою ямкою (fovea articularis) зверху.

Нижче головка переходить у шийку променевої кістки (collum radii).

Тіло променевої кістки (corpus ulnae) має:

-передню поверхню (facies anterior);

-задню поверхню (facies posterior);

-бічну поверхню (facies lateralis);

-передній край (margo anterior);

-задній край (margo posterior);

-міжкістковий край (margo interosseus);

-горбистість променевої кістки (tuberositas radii);

-горбистість м’яза–привертача (tuberositas pronatoria).

На дистальному наросткупроменевої кістки (epiphysis distalis radii) з

бічної поверхні (facies lateralis) добре пальпується під шкірою шилоподібний відросток променевої кістки (processus styloideus radii).

Із присередньої сторони міститься вирізка ліктьової кістки (incisura ulnaris) для з’єднання з головкою ліктьової кістки (caput ulnae).

На дистальному наростку променевої кістки (epiphysis distalis radii)

розташовані:

-зап’ясткова суглобова поверхня (facies articularis carpalis) для з’єднання із зап’ястковими кістками (ossa carpi);

-надшилоподібний гребінь (crista suprastyloidea);

-дорсальний горбок (tuberculum dorsale);

-борозни сухожилків м’язів–розгиначів (sulci tendinum musculorum extensorum).

Кістки кисті (ossa manus)

Кістки кисті поділяються на:

-зап’ясткові кістки (ossa carpi);

-п’ясткові кістки (ossa metacarpi);

-кістки пальців, фаланги (ossa digitorum; phalanges).

Зап’ясткові кістки (ossa carpi)

Їх є вісім, вони утворюють проксимальний і дистальний ряди.

В проксимальному ряді з бічної в присередню сторону розташовані:

-човноподібна кістка (os scaphoideum), що має горбок човноподібної кістки (tuberculum ossis scaphoidei);

-півмісяцева кістка (os lunatum);

-тригранна кістка (os triquetrum);

-горохоподібна кістка (os pisiforme).

Удистальному ряді з бічної в присередню сторону розташовані:

-кістка–трапеція (os trapezium), що має горбок кістки-трапеції

(tuberculum ossis trapezii);

-трапецієподібна кістка (os trapezoideum);

-головчаста кістка (os capitatum);

-гачкувата кістка (os hamatum), що має гачок гачкуватої кістки

(hamulus ossis hamati).

Зап’ясткові кістки утворюють борозну зап’ястка (sulcus carpi).

П’ясткові кістки (ossa metacarpi)

До їх складу входять п’ять коротких (трубчастих) кісток, кожна з яких має:

-основу п’ясткової кістки (basis ossis metacarpi);

-тіло п’ясткової кістки(corpus ossis metacarpi);

-головку п’ясткової кістки(caput ossis metacarpi).

Перша п’ясткова кістка (ossa metacarpi I) коротша і ширша, на її основі знаходиться сідлоподібна поверхня (facies sellaris) для зчленування з кісткою–трапецією (os trapezium).

Друга п’ясткова кістка (os metacarpi II) найдовша і в напрямі до V

п’ясткової кістки довжина п’ясткових кісток поступово зменшується.

Третя п’ясткова кістка (os metacarpi III) має шилоподібний відросток

(processus styloideus ossis metacarpi tertii).

На обернутих одна до одної поверхнях основ II–V п’ясткових кісток (basis ossis metacarpi II–V) є суглобові поверхні (facies articulares) для з’єднання між собою.

Кістки пальців; фаланги кисті (ossa digitorum; phalanges manus)

Вони складаються з:

-основи фаланги (basis phalangis);

-тіла фаланги (corpus phalangis);

-головки фаланги (caput phalangis).

На головці фаланг (caput phalangium) крім кінцевих фаланг (phalanges distales) розташований блок фаланги (trochlea phalangis).

II–V пальці кисті (digiti manus II–V) мають:

-проксимальну фалангу (phalanx proximalis);

-середню фалангу (phalanx media);

-кінцеву фалангу (phalanx distalis).

Перший палець (digitus primus) складається лише з:

-проксимальної фаланги (phalanx proximalis);

-кінцевої фаланги (phalanx distalis).

Кінцеві фаланги на дистальному кінці мають горбистість кінцевої

фаланги (tuberositas phalangis distalis).

Питання для самоконтролю

:

1.Які відділи розрізняють в скелеті верхньої кінцівки?

2.Які кістки відносяться до плечового пояса?

3.Яку форму має ключиця?

4.Які вигини і поверхні розрізняють в ключиці, з якими кістками вони з’єднуються?

5.Як відрізнити праву ключицю від лівої?

6.Яку форму має лопатка?

7.Які краї, поверхні, кути розрізняють в лопатці?

8.Що таке лопаткова ость, які ямки вона розділяє, в який анатомічний утвір вона продовжується?

9.Які утвори є на латеральному куті лопатки?

10.До якого відділу верхньої кінцівки відноситься плечова кістка?

11.З якими кістками з’єднуються кінці плечової кістки?

12.Як відрізнити праву плечову кістку від лівої?

13.Які структури є на проксимальному та дистальному епіфізах плечової кістки?

14.Яка борозна знаходиться в ділянці тіла плечової кістки?

15.Скільки кісток є в ділянці передпліччя, їх назви?

16.При якому положенні верхньої кінцівки кістки передпліччя розміщуються паралельно?

17.Яке положення займають променева і ліктьова кістки (медіальне, латеральне)?

18.Яка кістка передпліччя здійснює колові рухи?

19.Які частини розрізняють в кожній із кісток передпліччя?

20.Як відрізнити праві кістки від лівих?

21.Які структури розрізняють в ділянці проксимального і дистального епіфізів променевої кістки?

22.Які структури розрізняють в ділянці проксимального та дистального епіфізів ліктьової кістки?

23.При якому положенні передпліччя промацується ліктьовий відросток?

24.Які поверхні і краї розрізняють на кисті?

25.Скільки кісток входить до складу кисті?

26.Які відділи має кисть і яка кількість кісток утворює їх?

27.Як розміщуються кістки зап’ястка?

28.На якій поверхні можна пропальпувати горохоподібну кістку?

29.На якій поверхні можна пропальпувати головчасту і гачкувату кістки?

30.Яку будову мають п’ясткові кістки?

31.Скільки і які є фаланги пальців?

32. Чи всі пальці мають однакову кількість фаланг?

Тестовий контроль 1. У дитини перелом плечової кістки. Зламана рука почала відставати в

рості. Яка частина кістки постраждала ?

А. * Метафіз Б. Епіфіз В. Діафіз С. Апофіз

Д. Кістковомозковий канал канал

Джерела інформації:

а) основні:

1.Анатомиячеловека / под ред. М. Р. Сапина. - 1986, т. 1, - С. 172-184, С.

189-196.

2.Синельников Р. Д. Атлас анатомиичеловека. В 4-х томах. - М. : Медицина, 1991.

3.Конспект лекції.

б) додаткові:

1.Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000. - 399 с.

2.Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус,

2004. – 592 с.

3.Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- Гиппократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720 с.

4.Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова В.Г./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328 с.

Методичну вказівку склали проф. Ю.Й. Гумінський, проф..Л. В. Фоміна, доц. В.О. Єрмольєв.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]