Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
950.25 Кб
Скачать

Вінницький національний медичний університет

ІМЕНІ М.І. ПИРОГОВА

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ

Розрахунково графічна робота

з дисципліни

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ»

Тема:

«Статистична обробка даних за допомогою

електронних таблиць»

Виконала:

Студентка 51 групи, 1 курсу

фармацевтичного факультету

Азанова Анастасія

Прийняв:

Викладач кафедри медичної

та біологічної фізики

Теренчук Анатолій Тимофійович

Вінниця 2015

Зміст

ВАРІАНТ №2 3

I. МЕТА РОБОТИ 3

IІ. АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ 4

IІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ І КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 5

IV. ОПИС ПРОЦЕДУРИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ З КОРОТКИМИ ПОЯСНЕННЯМИ 6

V. ВИСНОВОК 17

VI. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

ВАРІАНТ №2

Задано парну вибірку двох випадкових величин X та Y. За допомогою програмних засобів персонального комп'ютера виконати статистичну обробку даних:

1) визначити точкові оцінки випадкових величин X та Y:

 • мінімальне та максимальне значення,

 • варіаційний розмах,

 • об'єм вибірки,

 • середина діапазону варіації

 • середнє арифметичне,

 • середнє гармонічне,

 • середнє геометричне,

 • середнє квадратичне,

 • мода,

 • медіана,

 • дисперсія,

 • стандартне відхилення,

 • коефіцієнт варіації,

 • середнє відхилення.

2) зобразити середні значення величин X та Y за допомогою діаграми, виконати кореляційно-регресійний аналіз парної вибірки (побудувати кореляційне поле,

знайти коефіцієнт кореляції, знайти рівняння лінійної регресії величини Y по величині X, побудувати лінію регресії на кореляційному полі).

I. Мета роботи

Метою розрахунково-графічної роботи є закріплення та поглиблення отриманих теоретичних знань з дисципліни «Інформаційні технології у фармації» та використання їх на практиці; набуття практичних навичок застосування програмних засобів статистичної обробки даних, подання та аналізу їх результатів через виконання розрахунково-графічної роботи на тему «Статистична обробка даних за допомогою електронних таблиць».

Iі. Актуальність роботи

Розвиток i впровадження інформаційних технологій (далі І.т.) у фармації є суттєвою складовою процесу інформати­зації державної галузі охорони здоров’я. Одним із сучасних прик­ладів застосування І.т. у фармацевтичній практиці є комп’ютерні системи управління­ реаліза­цією лікарських препаратів (далі ЛП). Такі системи покликані автоматизувати діяльність аптек, допомагаючи виконувати багато рутинних операцій і забезпечуючи функції з організації діяльності аптеки: безпосередній продаж ЛП та виробів медичного призначення; замовлення і закупівля ЛП у постачальників; проведення обліку; переоцінка і списання товарів та інше. При цьому системі необхідно збирати і зберігати статистичну інформацію про операції в процесі реа­лізації ЛП, а також проводити статистичну обробку цієї інформації. Для функціонування системи необ­хідна наявність таких баз даних: база даних товарів (ЛП) зі всіма їх характеристиками­ (найменування, лікарські форми, ціни, залишки на складі); база даних фірм (постачальників, замовників і партнерів) з їх реквізитами; база даних документів (накладних на прихід, вит­рату, списання товарів). Ця комп’ютерна система дозволяє легко виконувати такі практичні завдання, як пошук в базах даних, відстежувати оборот конк­ретного товару або групи товарів за певний період, проводити аналіз продажів препаратів­ за конкретний період. Окремо слід зазначити, що всі виконувані­ операції повинні відображатися в базі даних у реальному часі і бути доступними відразу­ всім користувачам аптечної комп’ютерної системи. Таким чином, комп’ютерну систему­ реалізації ЛП можна уявити собі як мере­жеву систему управління базами даних (СУБД). У цій системі можна проглянути інформацію про ціну за одиницю­ товару чи його залишки. Відповідні дані (чеки кожної покупки) зберігаються в базі даних комп’ютера, і на підставі цих даних формується статистика із загальної історії продажу.

Значення типу задач, які є предметом РГР полягає у тому, що вони дають можливість добиватися повноти статистичної інформації як за охопленням одиниць об'єкта, так і за комплексним відображенням усіх сторін процесу, що вивчається. Також дають можливість забезпечувати зіставлення статистичних показників за рахунок подібності вихідних даних, а також забезпечувати точність та надійність вихідної інфо­рмації для достовірності змісту процесу, що дослі­джується.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]