Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
20130425-175045.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
243.2 Кб
Скачать

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик і т.П., які повинен освоїти студент при підготовці до лабораторної роботи № 1

Таблиця № 2

з/п

Терміни базових питань

Відповіді, визначення, рисунки,

малюнки приладів, пояснення тощо

1.

Поверхневий натяг рідини (ПН)

Згідно з молекулярно-кінетичною теорією ПН рідини зумовлений силами притягання і відштов-хування між її молекулами. Всередині рідини сили притягання між молекулами взаємно компен-суються, бо кожна молекула оточена зі всіх боків такими ж. На молекули, що знаходяться в поверхневому шарі діє нескомпенсована резуль-туюча сила, спрямована всередину від поверхні і намагається втягнути ці молекули всередину рідини. На місці цих молекул у верхній шар піднімаються інші і т.д. В результаті дії цих сил густина рідини у поверхневому шарі (поверхні) менша ніж всередині рідини. Таким чином молекули поверхні знаходяться в середньому на більших відстанях між собою, ніж ті, що знаходяться всередині. Рідина у верхньому шарі (поверхня рідини) знаходиться в розтягнутому, напруженому стані. Все що відбувається в поверхневому шарі називається у фізиці “поверхневими явищами”. Вони у рідині вини-кають на межі її стикання з іншими тілами: рідина-газ, рідина-рідина, рідина-тверде тіло.

2.

КПН

рідини

КПН – коефіцієнт поверхневого натягу рідини. Він позначається літерою α або σ (сігма) і є величина, за якою оцінюють поверхневий натяг рідини.

3.

Енергетичне визначення КПН. Одиниця вимірювання КПН.

Щоб перемістити молекулу з глибини на поверхню рідини, необхідно виконати роботу проти результуючої сили, яка тягне її всередину. В результаті молекули на поверхні рідини набувають певної потенціальної енергії, яка називається поверхневою енергією. Якщо на рідину не діють зовнішні сили, то значення поверхневої енергії Uп буде мінімальним. Такому значенню Uп відповідає мінімальна площа поверхні рідини. Ось чому краплі рідин намагаються мати форму кульок (мінімальна площа поверхні). Відношення поверхневої енергії Uп ділянки поверхні рідини до площі S цієї ділянки є величина постійна, не залежна від площі S. Ця величина називається КПН і позначається, як вказувалося, літерою σ. σ таким чином, представляє собою питому поверхневу енергію, тобто енергію одиниці площі поверхні рідини:

σ = Uп /S (1)

Одиниця її виміру:

4.

Силове визначення КПН.

Одиниця вимірювання.

Тенденція до руху молекул, що на поверхні рідини в середину рідини під впливом дії на них не скомпенсованих сил взаємодії з молекулами нижніх шарів призводить до того, що поверхня рідини скорочується і знаходиться в стані своєрідного натягу. Сили, які зменшують (скорочують) площу S поверхні плівки називається силами поверхневого натягу. Сила F поверхневого натягу тим більша, чим довша границя (периметр) l плівки: F = σl, де δ і є КПН.

(2), де

, що те саме:

= =

Таким чином, КПН рідини чисельно дорівнює силі поверхневого натягу, що діє на одиницю довжини границі плівки.

5.

Розміщення сили поверхневого натягу

Сила F завжди дотична до поверхні рідини, прикладена до границі обмежуючої поверхні плівки і перпендикулярна до неї.

6.

Формула Лапласа

(3), де

Р – тиск газу чи повітря в пухирці чи в бульбашці;

σ – КПН;

r – радіус пухирця.

Вона дає можливості визначити один з цих параметрів, якщо відомі два інші.

7.

Змочування і не змочування

При стиканні рідини з твердими тілами має місце змочування або незмочування їх поверхні. Рідина називається змочуючою по відношенню до твердого тіла, якщо у неї сили взаємодії між власними молекулами менші ніж сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла. У протилежному випадку рідина називається не- змочуючою.

8.

Капілярні явища

В тонких трубках (судинах), які ще називають капілярами змочуюча рідина А піднімається вище, а не змочуюча Б – спускається нижче рівня рідини в широкій судині.

А Б

h1

h2

Рис. 1, А і Б

9.

ПАР (поверхнево-активна речовина)

ПАР – це така добавка до рідини, яка зменшує її поверхневий натяг. Наприклад, білок, мило, спирт зменшують КПН води.

10.

Фізичні фактори, від яких залежить поверхневий натяг рідини

Температура, природа рідини, різноманітні домішки, які збільшують або зменшують КПН.

11.

Методи вимірювання поверхневого натягу рідин

Існують безпосередні (абсолютні) і відносні методи визначення КПН. Перші з них полягають в тому, що визначають певними способами величини F і l, а потім за формулою (2) визначають КПН.

Відносні методи полягають в порівнянні параметрів F, l і σ двох різних рідин, одна з яких є еталонною, тобто такою, для якої параметр σ0 відомий, наприклад, дистильована вода.

σx = σ0 (4), де

σ х – КПН досліджуваної рідини

F0 і Fх – сили поверхневого натягу відповідно еталонної і досліджуваної рідин.

12.

Газова емболія

Це явище утворення в судинах організму пухирців повітря або газу. Повітря може попасти в судини при ін’єкціях, під час використання систем, через які вводяться в судини розчини ліків, при пошкодженнях судин під час аварій тощо. Утворення пухирців газу може мати місце при швидкому піднятті з глибини водолаза, різкому піднятті людини(пілота) в повітрі. Емболія є дуже небезпечним явищем, оскільки утворені пухирці можуть зупинити потік крові, що нерідко призводить до паралічу окремих ділянок тіла, органів, і навіть, миттєвої смерті.

    1. Завдання для самостійної роботи та самоконтролю

Ці завдання сформульовані в теоретичних питаннях (п.5.1.) до заняття на наступній сторінці. Відповіді на поставлені питання знайдете в попередньому параграфі (п.4.1.)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]