Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КРОК-1__ФАРМАКОЛОГИЯ____ЗАО___2011-2014.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
197.12 Кб
Скачать

Крок 1 - 2013 рiк (1ч)

1. У хворого 55-ти рокiв на 4-й день лi-

кування iндометацином виникла шлун-

кова кровотеча внаслiдок утворення

виразки слизової оболонки шлунка.

Ульцерогенна дiя препарату пов’язана

iз зменшенням активностi такого фер-

менту:

A.*Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)

B. Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)

C. Лiпооксигеназа (ЛОГ)

D. Тромбоксансинтетаза

E. Простациклiнсинтетаза

2. Внаслiдок iнфаркту мiокарда у хво-

рого виникла шлуночкова аритмiя.

Серцевий ритм нормалiзувався пiсля

введення протиаритмiчного засобу з мi-

сцевоанестезуючою активнiстю. Який

препарат введено?

A.*Лiдокаїн

B. Новокаїнамiд

C. Верапамiл

D. Панангiн

E. Пропранолол

3. До приймального вiддiлення надi-

йшов у важкому станi чоловiк 38-ми

рокiв, який отруївся сулемою. Який ан-

тидот треба негайно ввести хворому?

A.*Унiтiол

B. Дипiроксим

C. Атропiн

D. Налорфiн

E. Iзонiтрозин

4. Вагiтна жiнка захворiла на пневмо-

нiю; термiн вагiтностi 20 тижнiв. Який

хiмiотерапевтичний препарат можна

порадити лiкарю для призначення хво-

рiй без загрози для розвитку плоду?

A.*Бензилпенiцилiн

B. Гентамiцин

C. Сульфален

D. Левомiцетин

E. Офлоксацин

5. Який сучасний антигiстамiнний пре-

парат краще застосувати людям, робо-

та, яких потребує швидкої реакцiї на

оточуюче?Крок 1 Фармацiя (україномовний варiант, вiтчизнянi суденти) 2013 рiк 2

A.*Лоратадин

B. Димедрол

C. Дипразин

D. Супрастин

E. Пiпольфен

6. Хворому з дискiнезiєю травно-

го тракту призначили метоклопрамiд.

З чим пов’язаний протиблювотний

ефект цього препарату?

A.*Блокада D2-рецепторiв

B. Блокада M1-холiнорецепторiв

C. Блокада H1-рецепторiв

D. Стимуляцiя β-адренорецепторiв

E. Стимуляцiя M1-холiнорецепторiв

7. Хворому на стенокардiю призначи-

ли метопролол. Який фармакологiчний

ефект дозволяє застосувати цей препа-

рат для лiкування стенокардiї?

A.*Антиангiнальний

B. Гiпотензивний

C. Антиаритмiчний

D. Антиагрегантний

E. Бронхолiтичний

8. У хворого у зв’язку з загостренням

сечокам’яної хвороби виникла ниркова

колька. Який препарат необхiдно вве-

сти для усунення кольки?

A.*Дротаверину гiдрохлорид

B. Силiбор

C. Альмагель

D. Етимiзол

E. Прозерин

9. Хворому на невроз було призначено

анксиолiтичний засiб, похiдне бензодi-

азепiну. Назвiть препарат:

A.*Дiазепам

B. Атропiну сульфат

C. Пiроксикам

D. Ретаболiл

E. Циклодол

10. Хворому 49-ти рокiв з гострою сер-

цевою недостатнiстю i непереносимi-

стю серцевих глiкозидiв було введено

добутамiн. Який механiзм дiї цього пре-

парату?

A.*Стимуляцiя β1-адренорецепторiв

B. Стимуляцiя α1-адренорецепторiв

C. Блокада K+

-, Na+-АТФ-ази

D. Пригнiчення активностi фосфодiе-

стерази

E. Стимуляцiя M-холiнорецепторiв

11. Жiнцi 65-ти рокiв з переломом ни-

жньої щелепи призначили препарат iз

групи наркотичних анальгетикiв. На-

звiть препарат:

A.*Промедол

B. Пiрацетам

C. Гепарин

D. Циннаризин

E. Фуросемiд

12. Хворий страждає на тромбофлебiт.

Який з вiтамiнiв, що посилює синтез

факторiв згортання кровi, може про-

вокувати загострення даного захворю-

вання?

A.*K

B. C

C. B2

D. D

E. B1

13. Виберiть препарат для лiкуван-

ня бронхiальної астми з групи β2-

адреностимуляторiв:

A.*Сальбутамол

B. Еуфiлiн

C. Атровент

D. Кетотiфен

E. Беклометазон

14. Оберiть з препаратiв, що надiйшли

до аптеки, той, який вiдноситься до жи-

ророзчинних вiтамiнних препаратiв:

A.*Ретинолу ацетат

B. Окситоцин

C. Ацикловiр

D. Гепарин

E. Димедрол

15. Хворому з нирковою колькою в

комплексну терапiю долучено спазмо-

лiтик з групи М-холiноблокаторiв, а са-

ме:

A.*Атропiн

B. Прозерин

C. Галантамiн

D. Дитилiн

E. Бензогексонiй

16. Дiагностовано трихомонiаз. Який

антимiкробний препарат необхiдно

призначити?

A.*Метронiдазол

B. Ампiцилiн

C. Хлорохiн

D. Нiстатин

E. Гентамiцин

17. В аптецi хворому на хронiчний

бронхiт вiдпускають глауцину гiдро-

хлорид. Про який типовий побiчний

ефект препарату слiд застерегти хво-

рого?

A.*Зниження артерiального тиску

B. Збудження центральної нервової

системи

C. Порушення серцевого ритму

D. Пiдвищення внутрiшньоочного тиску

E. Алергiчнi висипи на шкiрi

18. Лiкар при пiдозрi на холеру при-

значив пацiєнту доксициклiну гiдрохло-

рид. До якої групи антибiотикiв вiдно-

ситься даний препарат?

A.*Тетрациклiни

B. Пенiцилiни

C. Цефалоспорини

D. Циклiчнi полiпептиди

E. Макролiди та азалiди

19. Допоможiть лiкаревi вибрати рацiо-

нальний шлях введення корглiкону при

лiкуваннi гострої серцевої недостатно-

стi:

A.*Внутрiшньовенний

B. Дом’язовий

C. Пiдшкiрний

D. Всередину

E. Iнгаляцiйний

20. В аптеку звернулася жiнка, у якої на

верхнiй губi з’явились герпетичнi виси-

пання. Порекомендуйте для лiкування

противiрусний препарат:

A.*Ацикловiр

B. Iзонiазид

C. Глiбенкламiд

D. Хiнгамiн

E. Метронiдазол

21. У пацiєнта виявлено мегалобласти-

чну гiперхромну анемiю. Порадьте пре-

парат для лiкування даної патологiї:

A.*Цiанокобаламiн

B. Аскорбiнова кислота

C. Сальбутамол

D. Бiсакодил

E. Вiкасол

22. Який iз лiкарських засобiв можна

використовувати при лiкуваннi глауко-

ми?

A.*Пiлокарпiну гiдрохлорид

B. Атропiну сульфат

C. Кислота ацетилсалiцилова

D. Промедол

E. Дiазепам

23. Лiкар призначив хворому препарат

для лiкування кровотечi. Який саме з

наведених?

A.*Вiкасол

B. Iнсулiн

C. Метопролол

D. Гепарин

E. Дихлотiазид

24. Вкажiть гормональний препарат для

стимуляцiї пологiв:

A.*Окситоцин

B. Прогестерон

C. Сальбутамол

D. Дексаметазон

E. Метопролол

25. Жiнка середнього вiку звернулась

до провiзора вiдпустити препарат для

зняття нападу стенокардiї. Вкажiть цей

препарат:

A.*Нiтроглiцерин

B. Кофеїн-бензоат натрiю

C. Дигоксин

D. Добутамiн

E. Адреналiну гiдрохлорид

26. Пацiєнт отримує леводопу у зв’язку

з хворобою Паркiнсона. Механiзм дiї

цього засобу пов’язаний з тим, що вiн є:

A.*Попередником дофамiну

B. Попередником стероїдних гормонiв

C. Блокатором деградацiї дофамiну

D. Попередником ацетилхолiну

E. Симпатолiтиком

27. Сульфанiламiди широко використо-

вуються як бактерiостатичнi засоби.

Механiзм протимiкробної дiї сульфа-

нiламiдних препаратiв ґрунтується на

структурнiй подiбностi їх з:

A.*Параамiнобензойною кислотою

B. Глутамiновою кислотою

C. Фолiєвою кислотою

D. Нуклеїновою кислотою

E. Антибiотиками

28. Адреналiн використовується для по-

довження дiї новокаїну при iнфiльтра-

цiйнiй анестезiї. З якою дiєю адреналi-

ну пов’язаний цей ефект?

A.*Звуження судин

B. Потенцiювання дiї новокаїну на рiвнi

ЦНС

C. Пригнiчення функцiй нервових закiн-

чень i провiдникiв

D. Розширення судин

E. Пригнiчення тканинних естераз

29. Який ненаркотичний протикашльо-

вий препарат центральної дiї можна за-

стосовувати при сухому кашлi?

A.*Глауцин

B. Кодеїн

C. Ацетилцистеїн

D. Амброксол

E. Мукалтин