Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
19
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
80.9 Кб
Скачать

ЛІТЕРАТУРА

 1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради. –

2003. - № 18. – С. 144.

 1. Закон України "Про власність" / www. rada. kiev. ua.

 2. Закон України "Про інформацію" / www. rada. kiev. ua.

 3. Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність" /www. rada. kiev. ua

 4. Закон України “Про авторське право та суміжні права”/ www. rada. kiev. ua.

 5. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” /www. rada. kiev. ua.

 6. Закон України “Про інноваційну діяльність” // Україна – Business. – 2000. - № 12. – с. 8.

 7. Закон України “Про науково-технічну інформацію"/ www. rada. kiev. ua.

 8. Закон України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі” /www. rada. kiev. ua.

 9. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” / www. rada. kiev. ua.

 10. Закон України “Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки” № 2623 від 11 липня 2006 р. // Урядовий кур’єр. – 2006. – 8 серпня. – С. 14.

 11. Конституція України. - К. І Преса України, 2003.

 12. Абібулаєв М.С. Фінансування інноваційної діяльності // Фінанси України. – 2001. – № 3. – С. 111 – 116.

 13. Абовян А. Х. К вопросу выбора инновационно-маркетинговой стратегии // Регіональні перспективи. – 2000. – №2 – 3. – С. 68 – 71.

 14. Александрова В. П. Формування державних науково – технічних програм та стимулювання їх реалізації // Проблеми науки. – 2004. – № 9. – С. 8 – 10.

 15. Арсеенко А. Инновационный процес и инвестирование нововведений (экономические, социологические и социально-психологические аспекты) // Віче. – 2005.- №7. – С. 76 – 94.

 16. Ассонов Г. Ф., Желтан Т. А. Информационное обеспечение инновационных процессов в новых условиях хозяйствования: Вып. 6. – К.: Б. И., 2005. – 60 – 62 с.

 17. Бажал Ю. М. Економічна теорія економічних змін: Навч. посібн. – К.: Заповіт, - 2004. – 365 с.

 18. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. Посібник для вузів / Міжнародний фонд “Відродження”. – К.: Заповіт, 2006. – 240с.

 19. Бендерський Ю. Роль інвестицій та інновацій у реструктуризації економіки // Економіка України. – 2004. – №9. – С. 39 – 48.

 20. Бєлєнький П. Ю., Соловйов В. П., Сенишин М. О. Проблеми розвитку в Україні інноваційного підприємництва // Регіональна економіка. – 2007. – №3. – С. 47.

 21. Бєлєнький П. Ю., Соловйов В. П., Сенишин М. О. Проблеми розвитку в Україні інноваційного підприємництва // Регіональна економіка. – 2007. – №3. – С. 47.

 22. Битюкова И. Е. Инновационный подход к использованию информационных технологий с целью повышения эффективности внедрения результатов науки в производство // Наука та наукознавство. – 2000. – №1 – 2. – С. 154 – 159.

 23. Біла С. Державне управління структурно-інноваційними зрушеннями в економіці України // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2000. – №4. – С. 66 – 78.

 24. Біла С. Структурно - інноваційні пріоритети // Віче. – 2000. –№8. – С. 44 – 57.

 25. Бондаренко А. Інвестиції у нововведення // Банківська справа. – 2002. – №2. – С. 44 – 45.

 26. Бондаренко А. Ф. Джерела фінансування інноваційного бізнесу // Фінанси України. – 2003. – №10. – С. 39 – 41.

 27. Бондаренко О. Оптимізація інвестиційного забезпечення інновацій в Україні // Банківська справа. – 2004. – №4. – С. 32 – 35.

 28. Бондарь О. Проблемы развития инновационной деятельности // Бизнес – Информ. –2005. – №9. – С. 32 – 35.

 29. Будянський В. Инновационная деятельность и проблемы совершенствования ее правового регулирования // Предпринимательство, хозяйство, право. – 2004. - №2. – С. 7 – 10.

 30. Букіна В. М. Управління інноваціями // Регіональні перспективи. – 2005. – №2 – 3. – С. 44 – 46.

 31. Василенко В.О., Шматько В. Г. Інноваційний менеджмент // Навч.посібник. – К.: ЦУЛ Фенікс, 2003. – 440с.

 32. Власова А. М., Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 92 с.

 33. Вовканич С. Й., Копистянська Х. Р., Цапок С. О. Інноваційний розвиток України як стратегія реалізації її національної ідеї // Регіональна економіка. – 2005. – №2. – С. 37 – 50.

 34. Вовканич С., Копистянська Х., Цапок С. Інноваційний розвиток України як стратегія реалізації інноваційної ідеї // Регіон. Економіка. – 2005, №2. – С. 40.

 35. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. – М.: Экономика, 2001. – 168 с.

 36. Волкова О. І., Денисенко М. П. Економіка й організація інноваційної діяльності. – К.: Професіонал, 2004. – 959 с.

 37. Волощенко В. Маркетингова підтримка інноваційного процесу // Підприємництво, господарство, право. – 2006. – №6. – С. 15 – 20.

 38. Герасимов А. Е. Проблеми підвищення ефективності інноваційної діяльності // Інновації. – 2001, № 9-10. – С. 46-48.

 39. Гетьман О. О. Шаповал В. М. Економіка підприємства. – К.: Ц/п, 2006. – 561 с.

 40. Гончаров В. В. Роль организационных нововведений в ускорении НТП промышленных предприятий. – М.: ЕКОС, 2004. – 81 с.

 41. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент: Учеб пособие. – К.: МАУП, 2005. – 148 с.

 42. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Алерта, 2003. – 338 с.

 43. Економіка підприємств: Навч. посібник / За ред проф. Харіва П. С. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 450 с.

 44. Економічна енциклопедія: в 3-х томах. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – Том 1. -864 с.

 45. Завлин П. Н., Васильева А. В. Оценка эффективности инноваций. – С.Пб.: Издательский дом "Бизнес-Пресса", 2004. – 216 с.

 46. Загорський В. С., Вовчак О. Д. Інноваційна стратегія підприємства та напрямки її реалізації на сучасному етапі // Регіональні перспективи. – 2005. – №2 – 3. – С. 1 – 2.

 47. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С. Д. Ильенкова, Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др.; Под ред. С. Д. Ильенковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004. – 327 с.

 48. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С. Д. Ильенкова, Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др.; Под ред. С. Д. Ильенковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. – 327 с.

 49. Іванух Р. А,, Колобова Л. В., Ягодка А. Г. Інвестиційна політика держави і розвиток науково-технічного прогресу // Фінанси України. – 1998. – №4. – С. 77 – 86.

 50. Ілляшенко С. Інноваційний розвиток ринкових можливостей вітчизняних підприємств в ринкових умовах // Економіка, фінанси, право. – 2004. - № 9. – С. 4-6.

 51. Краснокутська В. Н. Інноваційний менеджмент. Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.

 52. Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. – К.: ІЕП НАНУ, 2002. – 254 с.

 53. Лапко О. О. Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності вітчизняної економіки // Фінанси України. – 2004. – №6. – С. 31 – 37.

 54. Макаренко І. Інновація: порятунок чи "кризова пастка" // Вісник НАН України. – 2003. – №7 – 8. – С. 28 – 42.

 55. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 295с.

 56. Медынский В. Г., Шаршукова Л. Г. Инновационное предпринимательство: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2004. – 240 с.

 57. Перлаки А. И. Нововведения в организациях: Пер. со словац.. – М.: Экономика, 2002. – 144 с.

 58. Пригожин А. И. Нововведение: стимулы и перспективы. – М.: Политиздат, 2002. – 489 с.

 59. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: пер. с венг.. – М.: Прогрес, 2005. – 296 с.

 60. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 2003. – 271 с.

 61. Уткин Э. А., Морозова Г. И., Морозова Н. И. Инновационный менеджмент. – М.: АКАЛИС, 2006. – 208 с.

 62. Фатхундинов Р. А. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер. – 2002. – 600 с.

 63. Хучек М. Социально-экономическое содержание инновации на предприятии // Вестник Московского университета. Серия экономика. – 2005. – №1. – С. 62 – 71.

 64. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, кредита, процента и цыкла коньюктуры): Пер. с нем. – М.: Прогресс, 2002. – 453 с.

 65. Druker P. Management: Tasks. Responsibilities. Practices. – New-York. - 2005, - p. 783, 787-788.

 66. Griffin R. Management. – Boston. – 2000. – p. 424-428.

 67. Kanter R. M. The Change Masters: Corporate Entrepreneurs at Work. – London: Allen and Unwin. – 2003. – p. 20.

 68. Kreitner R. Management. – Boston Houghton Mifflin Company. – 2004. – p. 118- 120.

 69. Pasiczny L., Wiechowski J. Ekonomika przedsiebiorstwa. – Warszawa. - 2001.- p. 122 – 124.

 70. Poznanski K. Innowacje w gospodarсe kapitalistycznej. - Warszawa, 2001

 71. The Measurement of Scietific and Technological Activities. Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development: FRASKATY Manual. – 2003. – s. 277.

 72. Zaltman G., Duncan R. and Holbeek J. Innovations and Organizations. – London: John Wiley and Sons. – 2003. – p. 12, 40-67, 164.

504 – ЕП 02289 ДР