Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

МВ-ДП-ЕКО-маг-2013

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
723.08 Кб
Скачать

5. ПОРЯДОК ПРИЛЮДНОГО ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Офіційному захисту кваліфікаційної, дипломної (магістерської) роботи на засіданні ДЕК передує її обговорення на наукових семінарах кафедри. Доповідь повинна супроводжуватись ілюстрацією таблиць за результатами досліджень, графіків, слайдів. Обговорення доповіді допомагає оцінити рівень виконаних робіт, ефективність використаних методик. На основі виступу кафедра приймає рішенця про можливість допуску кваліфікаційної, дипломної (магістерської) роботи до захисту на засіданні ДЕК.

Крім рекомендації кафедри основою для оцінки роботи ДЕК є відгук керівника, рецензія опонента, зміст роботи і якість захисту її самим студентом.

У відгуку відображається ставлення студента до виконаної роботи, ступінь самостійності, ініціативність, працездатність, нахил до наукових досліджень, вміння ставити експеримент і формулювати висновки, використовувати сучасні інформаційні технології та досягнення науки і практики.

Допущена кафедрою до захисту дипломна робота направляється деканом факультету або, за узгодженням з ним, завідувачем кафедри на рецензію. Склад рецензентів затверджує навчальний відділ за поданням декана факультету на підставі рекомендацій завідувача кафедри. Нерідко до рецензування залучають викладачів з інших кафедр, які мають необхідну підготовку, досвід наукового дослідження з відповідної тематики. Практикується і зовнішнє рецензування. Рецензентами у таких випадках виступають кваліфіковані спеціалісти наукових закладів, спеціалісти виробництва, викладачі інших вищих навчальних закладів.

Рецензія опонента містить оцінку вміння студента чітко формулювати значення теми, мету досліджень, аналіз і оцінку методики проведеної роботи; висновки про повноту використаного матеріалу, основної літератури та вміння користуватись нею; розгляд тексту дипломної роботи з коротким аналізом її розділів і їхньою оцінкою; характеристику ступеня обґрунтованості висновків; аналіз якості оформлення роботи, мови і стилю тексту; в ній відмічаються позитивні та негативні сторони роботи; подається характеристика новизни результатів; загальну оцінку роботи.

При оцінці магістерської роботи ДЕК керується такими критеріями:

якість доповіді;

вміння чітко формулювати мету роботи, коротко і доступно викласти її суть і зробити з неї науково-обгрунтовані і практичні висновки;

грамотність мови;

вміння студента продуктивно використати відведений час;

вміння чітко і грамотно відповідати на поставлені питання по темі кваліфікаційної, дипломної (магістерської) роботи і по обраній спеціальності;

якість оформлення ілюстративного матеріалу - таблиць, графіків, слайдів, програмних продуктів.

Якщо результати кваліфікаційної, дипломної (магістерської) роботи являють наукову і практичну цінність, ДЕК дає рекомендацію для публікації матеріалів у вигляді наукової статті або впровадження її результатів у народне господарство.

21

6. ВИМОГИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Відповідно до галузевого стандарту вищої освіти міністерства освіти і науки України «Засоби діагностики якості вищої освіти...» державна атестація випускників здійснюється з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики, одним із яких є захист магістерської роботи.

Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою та шкалою ЕСТS оцінку магістерської роботи визначає ДЕК.

Оцінка рівня знань студентів може бути проведена за такими шкалами:

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

 

 

 

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

 

64-73

D

задовільно

60-63

Е

 

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного

складання

 

 

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

 

 

 

 

 

Відмінно. Магістерська робота є бездоганною в усіх відношеннях; виконаних творчо; містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і стисла, проголошена вільно, зі знанням наукового напряму, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні; оформлення відповідає всім вимогам.

Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі; недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел; елементи новизни, чітко не представлені, недостатньо використані інформаційні технології представлення доповіді, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів ДЕК в основному вірні, оформлення роботи в межах вимог.

Задовільно. Тема магістерської роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, висновки і рекомендації виробництву, що завершують роботу, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення дипломної роботи.

22

Незадовільно. Нечітко сформульована мета магістерської роботи. Розділи погано пов'язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз отриманих експериментальних даних виконаний поверхово, переважає описовість. Наведені висновки і рекомендації виробництву випадкові, не підтверджені експериментальними даними. Оформлення роботи не відповідає вимогам. Табличний, графічний і ілюстрований матеріал до захисту роботи відсутній. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.

Магістерська робота до захисту не допускається. Представлена науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням термінів, встановлених регламентом. Написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом. Виконана не самостійно з грубими порушеннями, вимог до виконання дипломних (магістерських) робіт. Повна компіляція, або запозичення у інших авторів і наведення без посилань (плагіат) окремих таблиць, ідей, графіків тощо.

7. АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ВИПУСКОВОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ В РАМКАХ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МАГІСТРА

7.1 Магістерська програма підготовки фахівця ОКР «магістр» зі спеціальності 8.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Підготовка магістрів зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» спрямована на забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких міцних знань для виконання професійних завдань та обов’язків науководослідницького та інноваційного характеру в галузі сучасної екології, здатності до самостійної фахової діяльності в умовах вищих навчальних закладів різного рівня акредитації.

Концепція підготовки магістерської програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців екологів, які володіють відповідними знаннями щодо сучасного стану складових біосфери та бути спроможними вирішувати складні професійні завдання, що передбачені для відповідних посад згідно з Державним класифікатором професій (ДК 003 - 95). Він повинен володіти необхідним обсягом знань в технічній, науковій, культурній, економічній та інших галузях, засвоювати нові знання, прогресивні технології та різноманітні інновації, володіти основними навиками індивідуальної та колективної роботи, здібністю до самоосвіти, вивчення передового досвіду. Діяльність магістра цієї галузі повинна бути спрямована на безпеку існування соціального середовища та економічну ефективність використання різноманітних ресурсів довкілля, виконання наукових, дослідницьких робіт а також вміннями та навичками для оцінки впливу об єктів на навколишнє середовище і його компоненти (в т.ч. природні, техногенні, урбанізовані, штучні екосистеми), речовин, шкідливих для людини та навколишнього середовища (фізичних, хімічних, біологічних,

23

енергетичних забруднювачів), викидів в атмосферу, стічних вод (промислових та побутових), твердих промислових та побутових відходів, нормативної документації, технологічних процесів, установок та обладнання (в т. ч. природоохоронних), а також ведення виховної, педагогічної та науководослідницької роботи в галузі охорони довкілля керуючись сучасними методами екологічного контролю за станом довкілля, нормування антропогенного навантаження на складові навколишнього середовища, прогнозування та моделювання екологічного стану компонентів довкілля, методології екологічного аудиту і експертизи впливу діяльності підприємств, процедури екологічної стандартизації, сертифікації продукції та сировини, розробки та впровадження екобезпечних, енергоощадних технологій виробництва, формування екологічних концепцій збалансованого розвитку територій і виробництва.

План випускної роботи магістра (як приклад)

Тема: «РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ ІНДИКАТОРІВ РІВНЯ І ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Анотація.................................................................................................................

Вступ......................................................................................................................

Розділ 1. Аналіз існуючих підходів оцінки рівня і якості життя населення...

1.1.Теоретичні засади оцінки рівня і якості життя населення регіонів................................................................................................

1.2.Практичні підходи щодо оцінки рівня і якості життя населення..

1.2.1.Дослідження існуючих підходів за рубежем........................

1.2.2.Аналіз існуючих методів оцінювання рівня і якості життя населення в Україні.................................................................

Розділ 2. Вибір показників для оцінки рівня і якості життя населення

Полтавської області..............................................................................

Розділ 3. Аналіз екологічної ситуації в Полтавській області...........................

3.1.Аналіз стану атмосферного повітря..............................

3.2.Аналіз стану водних ресурсів...........................................................

3.2.1.Стан поверхневих вод.............................................................

3.2.2.Стан підземних вод..................................................................

3.3.Аналіз стану ґрунтів..............................................................................................

Розділ 4. Визначення індикаторів якості навколишнього середовища

Полтавської області..............................................................................

4.1.Індикатори антропогенного навантаження на повітряне середовище.........................................................................................

4.2.Індикатори антропогенного навантаження на поверхневі води....

4.3.Індикатори антропогенного навантаження на підземні води........

4.4.Індикатори забруднення території....................................................

4.5.Індикатори пестицидного навантаження.........................................

4.6.Індикатори антропогенного навантаження на ґрунти....................

24

Розділ 5. Визначення індикаторів соціально-економічного розвитку

Полтавської області..............................................................................

5.1.Індикатори демографічного розвитку..............................................

5.2.Індикатори матеріального добробуту...............................................

5.3.Індикатори здоров’я населення.........................................................

5.4.Індикатори рівня освіти.....................................................................

5.5.Індикатори видатків бюджету...........................................................

Розділ 6. Індикативне управління розвитком регіону.......................................

Висновки................................................................................................................

Література..............................................................................................................

Додатки..................................................................................................................

ЛІТЕРАТУРА

1.Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р. №964-ІV / www.rada.kiev.ua

2.Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Урядовий кур’єр.-1997.-№21-22.-С.11-12.

3.Ю.С.Голік, О.Е.Ілляш, М.В.Асаул та ін. Екологія та здоров’я (Інформаційно-аналітичні матеріали). Випуск 1. – Полтава: Полтавський літератор, 2004. – 166с.

4.Екологія Полтавщини. Аналіз стану виконання програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року. Випуск 3. – Полтава: Полтавський літератор, 2006. – 308с.

5.Екологічний атлас Полтавщини. Випуск 4 / За ред. Ю.С.Голіка, В.А.Барановського, О.Е.Ілляш. – Полтава: Полтавський літератор, 2006. – 128с.

6.Стратегія розвитку Полтавської області до 2015 року. – Полтава: Видавництво «Полтава», 2006. – 164с.

7.О.Е.Ілляш, В.О.Москвич. Аналіз змін еколого-економічної системи Полтавської області / Збірник наукових праць. Серія: Галузеве

машинобудування, будівництво. Випуск 18 – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2006.

8.Майер В.Ф. Планирование социального развития и повышения уровня жизни народа. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 271 с.

9.Удотова Л.Ф. Соціальна статистика. – К.: КНЕУ, 2002. – 376 с.

10.Мандибура В.О. Рівень життя населення та механізм його регулювання: Автореф. дис. … докт. екон. наук. / Інститут економіки НАН України. – К.,

1999. – 39 с.

11.Ефимова М.Р., Бычкова С.Г. Социальная статистика. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 560 с.

12.Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.І.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун‖, 2001. – 1440 с.

13.Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.

25

М.: Дело, 1992. – 702 с.

14.Лисенко С.М. Індекс людського розвитку: поліекономічний аспект: Автореф. … канд. екон. наук. / Донец. націон. ун-т. – Донецьк, 2001. – 17 с.

15.Методика вимірювання людського розвитку регіонів України. – К.: Державний комітет статистики України, Рада по вивченню продуктивних сил НАН України, 2001. – 32 с.

16.Методология статистического изучения жизненного уровня населения и финансово-экономических процессов. – М.: Госкомстат СССР, 1989. – 398 с.

17.Регіональний людський розвиток: Стат. бюл. – К.: Державний комітет статистики України, 2002. – 26 с.

18.Соціальні індикатори рівня життя населення: Стат.зб. – К.: Державний комітет статистики України, 2002. – 227 с.

19.Кремлев Н.Д. Проблемы оценки уровня жизни населения // Вопросы статистики. – 2000. - №8. – С. 18-23.

20.Ноздріна Л.В. Якість життя населення в перехідній економіці України: Автореф. дис. … канд. екон. наук / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – 240 с.

21.Райцин В.Я. Модели планирования уровня жизни. – М.: Экономика, 1987.

216 с.

22.Спостереження та вимірювання соціальної захищеності населення України: проблеми становлення / О.Г. Осауленко, О.Ф. Новикова, О.І. Амоша, Н.С. Власенко та ін. – Донецьк, Київ: ІЕП НАН України, 2003. – 440 с.

23.Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року / О.С. Кравцов, В.С. Пономаренко, М.О. Кизим та ін. – Х.: ВД „ІНЖЕК‖, 2003. – 204 с.

24.Чарина В. О модельном наборе социальных индикаторов уровня жизни населения // Вопросы статистики. – 1998. - № 8. – С. 15-19.

25.Нерсесова Е.Х. Гносеологический аспект проблемы социальных показателей.-М.: Наука, 1981.-158 с.

26.Базова захищеність населення України (за матеріалами вибіркового соціально-демографічного обстеження).- К.: Держкомстат України, 2001. – 35 с.

27.Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі / Спеціальне видання до 5-ої Всеєвропейської конференції міністрів навколишнього середовища ―Довкілля для Європи‖. – Київ, 2003. – 128 с.

28.Пономаренко В.С., Кизим М.О., Узунов Ф.В. Рівень і якість життя населення України: Монографія. – Х.: Видавничій Дім „ІНЖЕК‖, 2003. – 226 с.

29.Звіт про науково-дослідну роботу „Екологічна оцінка встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод Полтавської області‖ / УНДІВЕП, К., 2004 р.

26

7.2. Магістерська програма підготовки фахівця ОКР «магістр» зі спеціальності «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)»

Концепція магістерської програми «Прикладна екологія та збалансоване природокористування» формує знання щодо: методів наукових досліджень; науково-прикладних аспектів досліджуваного технологічного процесу, виробництва, підприємства;. організації, планування та проведення екологоінженерних досліджень; методів аналізу результатів експериментальних досліджень; міжнародного законодавства, нормативів і стандартів ЄС у сфері охорони навколишнього середовища (охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, земель та поводження з відходами); методів критеріальної оцінки стану атмосфери, водних екосистем та якості грунтів; основних процесів водоспоживання в галузі; інженерних методів охорони вод та сучасних методів очищення стічних вод; удосконалення технологій виробництва у напряму скорочення надходження забруднень у водні об’єкти; основних фізико-хімічні властивостей газів та пилу; особливостей утворення забруднюючих речовин в галузевих технологічних процесах та пристроях; методів та технологій очищення атмосферного повітря від промислового забруднення; технологічні процеси утворення відходів; сучасних підходів до організації процесу збирання, переробки й розміщення відходів, стадії утилізації відходів; сучасних методів переробки відходів, принципів еколого-економічної оцінки використання природних ресурсів, основного призначення та завдання екологічного аудиту, методології проведення екологічного аудиту об’єкта, виробництва, підприємства і типів екологічного аудиту; івнформаційної система менеджменту якості довкілля на рівні підприємств. Надає вміння та навички на основі знань методології та організації наукових досліджень, використовуючи сучасні методи та методики досліджень у галузі прикладної екології та збалансованого природокористування, проводити науково-дослідну діяльність для отримання наукових результатів та формування на їх основі висновків і рекомендацій; проводити аналіз, синтез, творче осмислення, оцінювання та систематизацію різноманітних інформаційних джерел для проведення еколого-інженерних досліджень; використовуючи вимоги й норми міжнародного законодавства та Європейського Союзу в галузі охорони навколишнього середовища, уміти обирати критерії і розраховувати інтегральні індекси та на їх основі обґрунтовувати й оцінювати рівень забруднення довкілля для подальшого визначення необхідного рівня очищення повітряного, водного, ґрунтового середовища та досягнення збалансованості екологічних систем; на основі знань принципів моніторингу небезпек, що можуть спричинити надзвичайну ситуацію, та систем планування заходів запобігання надзвичайних ситуацій, використовуючи розрахунково-прогностичні методи та технології, оцінити соціально-економічні наслідки надзвичайної ситуації для прийняття управлінських рішень; використовуючи знання принципів збалансованого природокористування, розробляти науково-обґрунтовані рекомендації для підтримки управлінських рішень у природоохоронній діяльності.

27

План випускної роботи магістра (як приклад)

Тема: «ОЦІНКА ЯКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ПИТНИХ ВОД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗГІДНО НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВІВ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВОДНОЇ ДИРЕКТИВИ»

Анотація

Вступ 1. Загальний аналіз стану підземних питних вод Полтавщини та джерел їх

забруднення

1.1.Характеристика хімічного складу підземних ґрунтових вод

1.2.Характеристика підземних водоносних горизонтів Полтавщини

1.3.Джерела забруднення підземних вод

1.3.1.Промислове забруднення природних вод

1.3.2.Сільськогосподарське забруднення природних вод

1.3.3.Локальні забруднення природних вод

1.4.Регіональні аспекти охорони природних вод

Висновки

2.Дослідження стану ґрунтових та підземних питних вод на території Полтавської області

2.1Оцінка стану ґрунтових питних вод в межах районів Полтавської області

2.2Оцінка стану підземних питних вод Полтавської області Висновки

3.Правова охорона підземних питних вод від забруднення в Україні та Європейському Союзі

3.1Законодавча база щодо охорони підземних вод в Україні. Організація спостережень фонового моніторингу

3.1.1Організація спостереження загального моніторингу

3.1.2Спостереження за рівнем та витратою підземних вод

3.1.3Спостереження за температурою підземних вод

3.1.4Спостереження за хімічним складом та токсичністю

підземних вод

3.1.5Ґрунтові води

3.1.6Радіаційний контроль підземних вод

3.1.7Правове регулювання якості питної води

3.2Законодавча база щодо охорони підземних вод в Європейському

Союзі

3.2.1Рамкова Водна Директива 2000/GO/ЄС

3.2.2Директива Ради 80/68/ЄЕС

3.2.3Правове регулювання якості питної води в ЄС

Висновки 4. Експериментальна частина. Вивчення адсорбційних властивостей

активованого вугілля та їх впливу на стан природної води

28

4.1. Дослідження адсорбційних властивостей активованого

вугілля

відносно нітрат-іонів

 

4.1.1Визначення концентрації нітрат-іонів в залежності від

часу контакту

здистильованою водою

4.1.2Визначення концентрації нітрат-іонів при повторних циклах обробки дистильованою водою

4.1.3Визначення залежності десорбції нітрат-іонів від початкової концентрації нітратної кислоти

4.1.4Вивчення десорбційних властивостей активованого

вугілля відносно водних розчинів нітрату калію 4.2 Вивчення впливу сорбційних властивостей активованого вугілля

на стан природної питної води

4.2.1Комплексне дослідження проби ґрунту

4.2.1.1Визначення вмісту водорозчинних солей у ґрунті

4.2.1.2Визначення втрати маси при прожарюванні та загального

вмісту у ґрунті мінеральних речовин

4.2.1.3Визначення вологості ґрунту термостатичним методом

4.2.1.4Визначення вологоємності ґрунту

4.2.1.5Визначення вмісту органічних речовин у ґрунті

4.2.1.6Розрахунок умісту кристалізаційної води у ґрунті

4.2.1.7Визначення рН водної витяжки ґрунту

4.2.1.8Визначення обмінної кислотності ґрунту

4.2.1.9Визначення хімічного складу водної витяжки ґрунту

4.2.2Визначення основних фізико-хімічних показників якості джерельної питної води

4.2.2.1 Визначення рН води 4.2.2.2 Визначення загальної твердості води

4.2.2.3 Визначення загальної лужності, розрахунок карбонатної твердості та вмісту гідрокарбонат-іонів

4.2.2.4 Визначення сухого залишку у джерельній воді 4.2.2.5 Визначення хімічного складу води

4.2.2.6Результати дослідження фізико-хімічних показників

4.2.3Визначення основних фізико-хімічних показників якості природної води після впливу активованого вугілля

4.2.4Результати дослідження фізико-хімічних показників якості води після обробки активованим вугіллям

Висновки 5 Управління в сфері охорони підземних питних вод.

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

29

ЛІТЕРАТУРА

1.Водний кодекс України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 24.

2.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12.12.1994 р. № 827

3.Кодекс законів України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР// ВВРУ — 1994 —№ 36.

4.ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.

5.Указ Президента України «Про управління в галузі використання і охорони надр України» від 30.04.1992 р. № 287.

6.Наказ Мінекобезпеки України «Про затвердження Іструкції про порядок видачі дозволів на видобування підземних вод» від 28.07.1994 р. № 79.

7.Наказ Мінприроди України «Про єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного моніторингу вод» від 24.12.2001

 

N 485

 

 

 

 

8.

Постанова

Кабінету Міністрів України від 20

липня 1996

р. N 815

 

( 815-96-п ) "Про затвердження Порядку здійснення державного

 

моніторингу вод" // Зібрання постанов Уряду України. 1996.

N 15. Ст.

 

403

 

 

 

 

9.

ГОСТ 2761

«Источники

централизованного хозяйственно-питьевого

 

водоснабжения. Гигиенические, технические

требования

и правила

 

выбора»

 

 

 

 

10.ГОСТ 2874 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»

11.«Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України» Затв. Наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95 N 30 ( z0231-95 ), зареєстровано в Мін'юсті

21.07.95р. за N 231/767

12.«Гідрологічні оцінки і прогнози режиму підземних вод України» (за результатами спостережень)

13.ГОСТ 27384-87 « Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств»

14.«Гидрохимические методы. Нормы точности при анализе подземных

вод и классификация методов анализа

по точности результатов»

15. Державні санітарні правила і

норми. Вода питна. Гігієнічні

вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання. Затв. наказом МОЗ від 23.12.96 N 383 ( z0136-97 ), зареєстровано Мін'юстом 15.04.97р. N 136/1940. Юридичний вісник України. 1997. N 16. С. 13-19 (ДержСаНПіН).

16.Яцык А. В. Экологические основы рационального водопользования / К: Генеза, 1997. – 640 с.

17.Кульский Л.А., Левченко Т.М., Петрова М.В. Химия и микробиология воды. – К., «Вища школа», 1976, 116.

30