Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Ekzamen_TEK

.docx
Скачиваний:
22
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
222.99 Кб
Скачать

1.При паралельному з'єднанні еквівалентний опір дорівнює

2.При послідовному з'єднанні еквівалентна ємність дорівнює:

3.При паралельному з'єднанні еквівалентна індуктивність дорівнює:

4.Зв'язок між миттєвими значеннями струму та напруги на елементі ємності зв'язані співвідношенням:

5.Зв'язок між миттєвим значенням струму та напруги на елементі індуктивності зв'язані співвідношенням:

6.Для вузла А рівняння струмів визначається:

7.Для контура А рівняння напруг визначається:

8.Власна провідність другого вузла дорівнює:

9.Взаємна провідність між другим і третім вузлами дорівнює:

10.Комплексний опір послідовного з'єднання елементів R i L дорівнює:

11.Комплексний опір послідовного з'єднання елементів L i C дорівнює:

12.Комплексна потужність визначається

13.Активна потужність визначається:

14.Максимальна середня потужність в навантаженні буде при умовах:

15.Резонансна частота коливального контуру f0=500 кГц, добротність Q = 100, смуга пропускання дорівнює:

16.У послідовному коливальному контурі при f= f0 напруга на ємності Uc=100B, при Е = 1 В, добротність контуру дорівнює:

100

17.Хвильовий опір коливального контуру визначається:

18.Резонансна частота f0 , смуга пропускання 2Dfп та добротність звязані співвідношенням:

19.Резонансна частота w0 коливального контуру визначається:

20.Добротність послідовного коливального контуру визначається:

21.Вільні коливання у колі з одним реактивним елементом визначаються:

22.Напруга стрибком може змінюватися на елементі:

індуктивності

23.Струм стрибком може змінюватися на елементі:

ємності

24.Сталая часу RC кола визначається:

25.Сталая часу RL кола визначається:

26.Пряме перетворення Лапласа визначається:

27.L-зображення одиничної ступеневої дії 1(t) дорівнює:

28.L-зображення функції f(t) = e-t дорівнює:

29.Операторний опір елемента ємності дорівнює:

30.Операторний опір елемента індуктивності дорівнює:

31.До реактивних елементів відносяться

L, C.

32.Дійсне значення гармонічної напруги зв'язано з амплітудним значенням співідношенням:

33.У послідовному коливальному контурі має резонанс:

напруг

34.Реактивна потужність визначається:

35.Реактивний опір паралельного коливального контуру на резонансній частоті дорівнює

xk = .

36.Для гармонічного коливання комплексна амплітуда дорівнює:

37.У елементі індуктивності фазовий ссув між напругою та струмом дорівнює:

38.Реактивний опір послідовного коливального контуру на резонансній частоті дорівнює:

xk =0

39.Для елемента індуктивності реактивний опір з зростанням частоти:

збільшується

40.В елементі ємності фазовий зсув між струмом та напругою дорівнює:

41.Для елементу емності реактивний опір з зростаннм частоти:

збільшується

42.Амплітудна частотна характеристика двох звязаних коливальних контурів при Qk >1 має максимальне значення на:

w=w-1, w=w1

43.Пряме перетворення Фур’є вираховується:

44.Зворотне перетворення Фур’є вираховується:

45.Спектр періодичного сигналу визначається:

Рядом Фур’є.

46.Постійна складова періодичного сигналу визначається

47.Реактивна потужність вимірюється:

ВАР

48.Операція інтегрування в L зображенні відповідає:

Ділення L зображення на оператор Р

49.

E = 10 В, R = 100 Ом. Визначить iL(0).

0 А.

50.

E = 10 В, R = 100 Ом. Визначить iС(0).

0,1 А.

51.

E = 10 В, R = 100 Ом. Визначить UС(0).

10 В.

52.

E = 10 В, R1 = R2 = 100 Ом. Визначить iL(0).

0,1 А.

53.Для заданого електричного кола записати вираз для операторного опору кола

.

54.Для заданого електричного кола записати вираз для операторного опору кола

.

55.Для заданого електричного кола з параметрами E = 100 В, R1 = R2 = 10 кОм, = 1 Гн, визначити сталу часу τц.

..

56.Для заданого електричного кола з параметрами E = 100 В, R1 = R2 = 10 кОм, С = 1 мкФ, визначити сталу часу τц.

.

57.Для паралельного коливального контура з параметрами Q = 100, I0m = 1 мА, визначити струм в індуктивності ImL при ω = ω0.

100 мА.

58.Визначити f0 коливального контура, при Q = 100 і 2∆П = 100 кГц .

10 МГц.

59.При L = 8 мГн і С = 2000 пФ визначити хвильовий опір контура.

2 кОм.

60.При Rрез = 1 кОм і ρ = 100 Ом, визначити добротність Q паралельного коливального контура.

10.

61.При 2∆f П = 5 кГц і 2∆f М = 50 кГц, визначити коефіцієнт прямокутності KП.

10.

62.При Rрез = 100 Ом і ρ = 1 кОм, визначити добротність Q послідовного коливального контура.

10.

63.Для послідовного коливального контура з параметрами Q = 100 E = 10 В, визначити напругу на ємності UC при ω = ω0.

1000.

64.Для коливального контура з параметрами L = 1 Гн і С = 1 мкФ, визначити резонансну частоту ω0.

.

65.Для коливального контура з параметрами ρ = 100 Ом і L = 10 мГн, визначити ємність С контура.

1 мкФ.

66.Для коливального контура з параметрами ω0 = 1000 р/с і L = 1 Гн, визначити ємність С контура.0 = 1000 р/с і L = 1 Гн, визначити ємність С контура.

1 мкФ.

67.Еквівалентний опір представленого кола дорівнює

1,5 кОм.

68.Еквівалентний опір представленого кола дорівнює

1 кОм.

69.Еквівалентний опір представленого кола дорівнює

9 кОм.

70.Еквівалентний опір представленого кола дорівнює

1 кОм.

71.Еквівалентна індуктивність представленого кола дорівнює

3 Гн.

72.Еквівалентна індуктивність представленого кола дорівнює

1 Гн.

73.Еквівалентна індуктивність представленого кола дорівнює

1,5 Гн.

74.Еквівалентна індуктивність представленого кола дорівнює

1 Гн.

75.Еквівалентна ємність представленого кола дорівнює

1 мкФ.

76.Еквівалентна ємність представленого кола дорівнює

3 мкФ.

77.Еквівалентна ємність представленого кола дорівнює

2 мкФ.

78.Для представленого електричного кола визначити напругу U.

0,5 В.

79.Для представленого електричного кола визначити напругу U.

0,5 В.

80.Для представленого електричного кола визначити струм I.

2 A.

81.Для представленого електричного кола визначити напругу U.

0,5 В.

82.Визначити взаємну провідність між вузлами А та В.

0,5 См.

83.Визначити власний опір контура А.

4 Ом.

84.Визначити комплексний опір кола в алгебраїчній формі

5 + j.

85.Визначити комплексну амплітуду напруги .

.

86.Визначити активну потужність Р, що споживається навантаженням за умови що падіння напруги на ньому , а струм протікає .

0,5 Вт.

87.Визначити реактивну потужність Q, що споживається навантаженням за умови що падіння напруги на ньому , а струм протікає .

0,5 ВАР.

88.Визначити модуль комплексного опору кола при ω = 103 р/с.

5 Ом.

89.Через елемент індуктивності протікає струм мА. Визначте напругу U(t),якщо L = 0,2 мГн.

.

90.Через елемент ємності протікає струм  мА. Визначте напругу U(t), якщо С = 1 мкФ.

.

91.На елементі активного опору напруга  мА. Визначити струм i(t), що протікає через опір, якщо = 100 Ом.

.

92.Визначити комплексну амплітуду гармонічного коливання .

.

93.Комплексна спектральна щільність вихідного сигналу дорівнює:

94.Шпаровитість періодичної послідовності імпульсів дорівнює:

q=

95.Для елемента ємностї реактивний опїр з зростанням частоти

змїнщується

96.Представлена схема це:

ланка СФ

97. Представлена схема це:

ланка РФ

98.Представлена схема це:

ланка ФНЧ зі всплеском загасання

99. Представлена схема це:

ланка ФНЧ зі всплеском загасання

100. Умови пропускання реактивного фільтра це:

101. Пряме дискретне перетворення Фур'є це:

102.Передаточна функція рекурсивного цифрового фільтра визначається:

103. Алгоритм роботи нерекурсивного цифрового фільтра визначається рівнянням:

104. Інтервал дискретизації згідно теореми Котельникова дорівнює:

105. Режим бігучої хвилі має місце при:

106. Розомкнутий відрізок довгої лінії довжиною має характер вхідного опору:

ємносний

107.Короткозамкнутий відрізок довгої лінії довжиною має характер вхідного опору:

Індуктивний

108. Для представленого чотириполюсника ZC2 дорівнює:

109. Для представленого чотириполюсника ZС1 дорівнює:

110.Для представленого чотириполюсника власний параметр Y11 дорівнює:

111. Для представленого чотириполюсника власниу параметр Z22 дорівнює:

Z22 = R2

112. Для представленого чотириполюсника власний параметр Z11 дорівнює:

Z11 = R1 + R2

113. По матриці А параметрів визначити який чотириполюсник є симетричним:

114. По матриці А параметрів визначити який чотириполюсник є взаємним:

115. Резонансна частота коливального контуру f0=500 кГц, добротність Q = 100, смуга пропускання дорівнює:

116.У послідовному коливальному контурі при f= f0 напруга на ємності Uc=100B, при Е = 1 В, добротність контуру дорівнює:

117.Спектр переодичного сигналу несінусоїдальної форми визначається:

118.Комплексна спектральна щільність реакції лінійного електричного кола визначається:

119.Пряме перетворення Фур'є здійснює перехід із

часової області у частотну

120.Зворотне перетворення Фур'є здійснює перехід із

частотної області у часову

121.Перехідна характеристика це:

реакція на 1(t)

122.Імпульсна характеристика це:

реакція на (t)

123.До часових характеристик лінійного електричного кола відносяться:

h(t), g(t)

124.Реакція лінійного електричного кола по відомій імпульсній характеристиці визначається:

125.Реакція лінійного електричного кола по відомій перехідній характеристиці визначається:

126.Зв'язок між перехідною та імпульсною характеристиками визначається:

127.До деференційних параметрів нелінійного елементу відносяться:

128.У режимі відсікання струму амплітуда першої гармоніки струму максимальна при:

= 1200

129.У режимі відсікання струму амплітуда косинусоїдального імпульсу визначається:

130.Кут лінії відсічки визначається:

131.У режимі з відсіканням струму амплітуди гармонік струму НЕ визначаються:

132.Комплексний вхідний опір фізично реалізуємого двополюсника має 0 і полюса розположені у:

лівій полуплоскості

133.Для елементу індуктивності характеристична строка для комплексного вхідного опору має вигляд:

134.Для двополюсника (послідовного з'єднання L і С) характеристична строка вхідного опору має вигляд:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]