Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
26
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.07 Mб
Скачать

Тема 7.

Витрати виробництва і прибуток

Витрати виробництва як передмова виробництва. Суть витрат виробництва. Витрати виробництва як базис конкуренції. Види витрат виробництва.

Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. Альтернативні підходи.

Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку. Норма прибутку і фактори, що на неї впливають.

План практичного заняття

1. Суть витрат виробництва. Витрати виробництва як базис конкуренції. Види витрат виробництва.

2. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. Альтернативні підходи.

3. Прибуток як економічна категорія. Норма прибутку і фактори, що на неї впливають.

Реферат

1. Теорії прибутку.

Література

Курс экономической теории: учебник / Под ред. проф. Чепурина М.Н., проф. Киселевой Е.А. – Киров: «АСА», 2004. – 832 с., с. 122-125, 309-315.

Куликов Л.М. Экономическая теория: Учебник. – М.: ТК Велби, Из-во «Проспект», 2004. – 432 с., с. 99-102, 222-233.

Конотоп Г. І., Дорошенко В. Ю. Политическая экономия: Д. с. 108-119.

Бабенко А.Г., Садеков А.А., Шестов С.Н. Основы экономической теории: Учебное пособие. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003, - 350 с., с.131-137.

Мочерний С. В. Політична економія: Навч. посібник.-К.: Знання-Прес, 2002, с. 313-341.

Політична економія: Навч. посібник/ За ред. Тарасенко Г.Д.-Донецьк, 2002, с. 129-144.

Политическая экономия: Учебник/ Рук. авт. кол. В.А.Медведева. – М.: Политиздат,1990., с.188-194.

Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник/ Под ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. М.: Промо – Медия, 1995., с.199-212.

Маркс К. Капитал. Т.3,гл.1,2,8,9,10,15 – Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд.т.25,ч.1.

Романенко В., Калиниченко І. Зміни структури продукціі: фактори і наслідки // Економіка Украіни. - 1999. - №8.

Ісай О. Аналіз використання матеріальних ресурсів, резерви економіі та підвищення ефективності виробництва // Економіст. - 1999. - №11.

Качмарик Я.Д. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України. - 1999. - №1.

Стоян В.І. Аналіз і оцінка систем обліку виробничих витрат // Фінанси України. - 1999. - №3.

Субботович Ю.Л. Прибуток у господарській діяльності підприємницьких структур // Фінанси України. - 1999. - №12.

Орлов П., Рясних Є., Ларіонова К. Планування собівартості продукції // Економіка України. - 1999. - №12.

Кожанова Є.П. Факторний аналіз прибутку // Фінанси України. - 1999. - №4.

Шамхалов Ф.И. Прибыль – основной показатель результатов деятельности организаций // Финансы. – 2000. - №6.

Филинков А. Размеры предприятий и себестоимость продукции // Экономика Украины. – 2003. - №9.

Контрольні питання, тести, вправи

7.1. Що можна вважати внутрішніми витратами викладача, який самостійно здійснює ремонт власної квартири?

а) витрати на придбання шпалер, фарби та інших матеріалів;

б) час, затрачений на ремонт;

в) гроші зекономлені в результаті відмови послуг професійних ремонтників;

г) гроші, які він зміг би заробити, використавши цей час для читання лекцій.

7.2. Що можна вважати зовнішніми витратами для приватного підприємства, яке випікає пиріжки:

а) плату місцевій владі за право торгівлі у певних місцях;

б) плату постачальникам м’яса та борошна;

в) заробітну плату робітникам;

г) плату банку за наданий кредит;

д) правильно вказане у п. а,б,в,г;

є) правильно вказане у п. а,б,г.

7.3. Припустимо, що викладач за одну лекційну годину може заробити 5 гр.од. У нього є автомобіль, який потребує ремонту, який викладач може зробити й сам, затративши на це 6 годин. Ремонт автомобіля у майстра забирає 4 години і коштуватиме 4.5 гр.од. на годину. Якою буде альтернативна вартість ремонту автомобіля викладача, якщо він ремонтуватиме його сам?

а) 18 гр.од.; г) 20 гр.од.;

б) 9 гр.од.; д) 30 гр.од.;

в) 12 гр.од.; ж) правільна відповідь не названа.

7.4. Вартість придбаних будинків та споруджень (строк служби – 50 років) – 2 млн. гр.од.; машин та обладнання (строк служби – 5 років) – 1 млн. гр. од.. За рік на сировину, паливо, допоміжні матеріали та інші витрачається 300 тис. гр.од., а на купівлю робітничої сили – 200 тис. гр.од.. Знов створена вартість – 600 тис. гр.од.. Який розмір авансового капіталу, капіталістичних витрат виробництва та вартості річної продукції? Чим відрізняються капіталістичні витрати виробництва від авансового капіталу?

7.5. Припустимо, що весь суспільний капітал вкладений у три галузі: I – 700C+100V; II – 1800C+200V; III – 900C+300V, m` усюди 100%, постійний капітал щорічно спрацьовується на 1/10 частину початкової вартості: змінний здійснює 1 оберт у рік. Визначити суму цін виробництва та суму вартостей товарів, що були вироблені в усіх галузях. Чому Маркс назвав ціну виробництва перетвореною формою вартості?

7.6. Підприємець витратив на будування будинків та споруджень 150 тис. гр.од., на придбання обладнання - 90 тис. гр.од., на купівлю сировини та напівфабрикатів – 15 тис. гр.од., на найняття робітничої сили – 30 тис.гр.од., m`=270%, p`ср=20%. Строк служби будинків та споруджень – 30 років, обладнання – 18 років. Визначити ціну виробництва річної партії товарів та їх вартість. Як вони зміняться, якщо норма експлуатації зросте до 300%?

7.7. Вартість товарів 150 тис. гр.од. V дорівнює 30 тис. гр.од. m`=200%. Знайти: розмір капіталістичних витрат виробництва. Чому капіталістичні витрати виробництва маскують капіталістичну експлуатацію?

7.8. Витрати виробництва – 80C+20V, m`=100%. Визначити вартість товарів та капіталістичні витрати (при незмінній зновствореної вартості), якщо:

а) витрати на засоби виробництва звеличаться до 90 гр.од.;

б) витрати на заробітною платню скоротяться на 10 гр.од.;

в) зазначені зміни здійсняться водночас.

7.9. Прибуток – це :

а) виручка з урахуванням витрат;

б) виручка за мінусом витрат;

в) частка витрат у виручці;

г) витрати плюс виручка.

7.10. Безпосереднім фактором прибутку підприємства не є:

а) обсяг виробленої продукції;

б) ціна одиниці реалізованої продукції;

в) витрати виробництва;

г) правільна відповідь відсутня.

7.11. Обсяг реалізованої продукції ставить 100 од. Норма рентабельності 25%. Визначте прибуток.

7.12. Визначте норму прибутку на капітал при наступних даних: на виробництво 500 од. товаровиробник авансував 35 тис.гр.од.. Ринкова ціна товару 100 гр.од. за одиницю.

7.13. Капітал в 100 тис. гр.од. при нормі прибуткової вартості 100 % забезпечує норму прибутку 20%. Визначте, якою буде норма прибутку, якщо при незмінному авансовому капіталі його органічна будова (C:V) підвищиться до 9:1, а норма прибуткової вартості до 100%.

7.14. Норма прибутку - 10%.Розмір авансового капіталу - 100тис.гр.од. Знайти масу прибутку.

7.15. Авансований капітал - 120C+30V, норма експлуатації-100%. Як зміниться норма прибутку, якщо органічна будова капіталу зросте до 9:1, а m`-до150%? Чим пояснити протилежний рух норми прибутку та норми додаткової вартості?

7.16. Авансований капітал: 70С+30V та 120С+30V, m`=120%. В якому випадку прибуток вищий?

7.17. Три різних групи підприємств тієї ж самої галузі характеризуються наступними даними:

Групи підприємств

I

II

III

Авансований капітал (в млн.гр.од.)

200

240

150

Органічна будова капіталу

3:1

5:1

4:1

Норма додаткової вартості (в %)

200

220

250

Число обертів капіталу за рік

1

1

1

Витрачений за рік постійний капітал (в % до авансового, постійного капіталу)

50

50

50

Обсяг продукції, що випускається (в тис.шт.)

30

50

20

Знайдіть:

а) величину індивідуальних вартостей та суспільну(ринкову) вартість одиниці продукції ;

б) масу прибутку в кожній групі підприємств;

в) додатковий прибуток.

Який вид конкуренції призводить до утворення ринкової вартості?

7.18. Мається три галузі виробництва з капіталами : 80С+20V; 85C+15V; 90C+10V. Норма додаткової вартості – 200%. Поясніть процес утворення середньої норми прибутку. Під впливом якого виду конкуренції він відбувається? Чому неможливе забарне існування неоднакових норм прибутку в різних галузях виробництва?

7.19.Визначте за таблицею для кожного періоду норму прибутку та виявіть тенденцію її зміни. Дією яких об’єктивних факторів вона обумовлюється?

Періоди

Суспільний капітал

Органічна будова капіталу

m` (в %)

I

70C+30V

7:3

100

II

120C+40V

3:1

110

III

200C+50V

4:1

120

IV

340C+60V

8,5:1,5

130

V

630C+70V

9:1

150

7.20. В дві галузі вкладені капітали по 200 од.. Органічна будова капіталу змінювалась наступним чином: 1:1; 2:1; 3:1; 4:1. Ступінь експлуатації в першій галузі складала 100% , в другій - по періодах: 100%; 125%; 150%; 175%. Визначте норми прибутку в галузях і порівняйте їхній рух. Чим пояснюється різниця в ступені падіння норми прибутку?

7.21. Суспільний капітал – 240 од., його органічна будова – 4:1, середня норма рибутку-20%. Капітал зріс вдвічі, органічна будова (за умови продажу робочої сили по повній вартості) склала 7:1; ступінь експлуатації підвищився на 50%. Зростання безробіття дозволило капіталістам щороку присвоювати 5% робочої сили у вигляді додаткового прибутку. Нееквівалентний обмін з економічного слабко розвинутим країнам приніс ще 0,6 од. прибутку. Визначте середню норму прибутку з обліком та без обліку факторів , які протидіють її зниженню.

7.22. Постійний капітал - 160 тис. гр.од., змінний - 40 тис. гр.од.. Норма додаткової вартості - 150%. В рік капітал робить 1 обіг. Як зміниться норма прибутку, якщо капіталіст зможе скоротити витрати на постійний капітал до 110 тис. гр. од.? Які методи економії на постійному капіталі використовуються підприємцями ?

7.23. Авансовий капітал - 8000 од., його органічна будова 1:7, m`-200%. При продажі товару за ціною виробництва прибуток виявився на 80 од. менш виробничої додаткової вартості. Визначити середню норму прибутку та ціну виробництва готової продукції за умовою, що у витрати входить 1/10 частина постійного капіталу, а змінний капітал здійснює 1обіг у рік.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.