Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Desktop / 7,8 / 8

.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
526.34 Кб
Скачать

139

8.1 Фільтро-компенсуючі пристрої

Робота більшості перетворювальних пристроїв, що живиться від мережі змінного струму пов’язана з споживанням реактивної потужності та викривленням струму у колі змінного струму. Це властиво і для інших нелінійних споживачів енергії. У загальному випадку коефіцієнт потужності перетворювального пристрою з боку мережі живлення: χ=νcosφ(1), де: ν=I1(1)/I1- коефіцієнт викривлення форми струму, I1 і I1(1) діюче значення відповідно струму мережі і його першої гармоніки. При регулюванні вихідних параметрів і змінюванні навантаження коефіцієнт потужності і гармонійний склад вхідного струму перетворювача суттєво змінюється.

При цьому струм , де k - номер гармоніки. У присутності на вході перетворювача випрямляча k=(nm±1), де n=1, 2, 3...., m- кількість пульсацій випрямленої напруги.

Для виключення негативного впливу на мережу і роботу інших споживачів використовуються різні варіанти фільтро-компенсуючих пристроїв (ФКП), що забезпечують фільтрацію вищих гармонік і компенсацію реактивної потужності.

Звичайно для цього використовують пасивні LC фільтри і батарею конденсаторів, однак ці рішення лише частково вирішують проблему і мають ряд суттєвих недоліків, що пов’язані з резонансними явищами, необхідністю змінювання ємності батареї конденсаторів та ін..

Деяке розповсюдження має схема фільтро-компенсуючого пристрою, де регулювання реактивної потужності досягається використанням індуктивного регулятору ІР на тиристорах. Однолінійна схема підключення ФКП до трифазної мережі з нелінійним навантаженням НН (тиристорний перетворювач) подана на рис.8.1. Звичайно, що окремі елементи схеми з’єднуються і підключаються до мережі за відповідною схемою (“зірка” або “трикутник”).

ФКП містить у собі секцію резонансних LC фільтрів на відповідні гармоніки струму і тиристорний індуктивний регулятор (ІР). ІР являє собою тиристорний регулятор змінного струму, кожна фаза якого містить пару тиристорів або симістор і реактор L. Змінюванням кута керування тиристорів здійснюється регулювання реактивного індуктивного струму, що споживається від мережі і відповідно реактивної потужності QL в межах від 0 (тиристори зачинені) до QLМАХ . Тобто індуктивний регулятор являє собою регульовану індуктивність (в якості індукційного регулятору може бути використаний керований випрямляч з індуктивним навантаженням). Це дає змогу при постійній ємності батареї конденсаторів QС, що обирається виходячи із умови компенсації максимальної реактивної потужності навантаження QLНМАХ, підтримувати загальний коефіцієнт потужності постійним при змінюванні потужності навантаження. Загальна реактивна потужність, що споживається від мережі: QЗАГ=QL+Q-QС (Q- реактивна потужність навантаження). Очевидно, що для підтримання потужності, що споживається, постійною на рівні QЗАГ≈0 необхідно забезпечити умову QL+Q≈QС. Тобто при змінюванні реактивної потужності навантаження відповідним чином регулювати потужність, що споживається ІР.

Секція фільтрів містить набір фільтрів LkCk, резонансна частота яких

.

Оскільки для основної гармоніки струму індуктивний опір реакторів Lk достатньо малий (їм можна нехтувати) можна вважати що ємності фільтрів включені паралельно. Тоді загальна ємність ФКП, що використовується для компенсації, визначається як сума ємностей конденсаторів фільтрів.

8.2 Активні фільтро-компенсуючі пристрої

У якості фільтро-компенсуючого пристрою зазвичай використовується схема активного випрямляча напруги (АВН) з формуванням вхідного струму (при відсутності навантаження у колі постійного струму), оскільки він здатний відпрацювати практично любу форму струму. Підтримання середнього значення напруги Ud на конденсаторі постійним виключає споживання або передавання АВН активної потужності.

Спочатку розглянемо використання схеми у якості компенсатора (генератора) реактивної потужності. При цьому (рис.8.2) перша гармоніка струму І1(1), що формується, випереджає напругу мережі U1 на кут π/2, відповідно напруга на вході випрямляча UВ(1) співпадає за фазою з U1 (кут θ=0) і активна потужність Р=0. Реактивна потужність фази має ємнісний характер і згідно (5.12) становить

. (8.1)

Згідно (8.1) можна зробити важливий висновок, проте що реактивна потужність, яка генерується активним фільтром не залежить від ємності конденсатору C у колі постійного струму.

Значення реактивної потужності, що генерується активним фільтром Q, визначається напругою UВ(1), відповідно, напругою Ud у колі постійного струму АВН та струмом у силових колах. Відповідно отримуємо регульоване згідно значенню UВ(1) джерело ємнісної реактивної потужності. Діаграми роботи активного випрямляча у режимі компенсації реактивної потужності подані на рис.8.3.

Використання інвертора напруги у якості фільтру засновано на наступному. При використанні системи керування з формуванням струму ніщо не заважає (при відповідному сигналі завдання) формувати несинусоїдальний струм, що складається з декількох гармонік з частотами кратними частоті мережі. З Відомо, що активна потужність при несинусоїдальному струмі визначається лише його першою гармонікою (вважаємо, що напруга у мережі залишається синусоїдальною). Таким чином передавання активної потужності у коло постійного струму відсутнє, відповідно напруга на конденсаторі Ud буде незмінною.

Розглянемо випадок, коли активний фільтр АФ підключено до мережі з нелінійним навантаженням НН, що споживає несинусоїдальний струм при відсутності зсуву за фазою 1-ї гармоніки. Струм мережі при цьому і1ФН. Очевидно, що якщо струм, який формується АФ , то струм у мережі і1Н(1), тобто фільтрація зводиться до того, що викривлення струму формуються АФ у протифазі до відповідних складових струму навантаження. Таким чином, струм, що формує АФ можна визначити як різницю між бажаним активним струмом, що споживається з мережі і струмом навантаження.

В загальному випадку АФ здійснює функції компенсації реактивної потужності та фільтрації гармонік струму одночасно.

Значення ємності конденсатору у колі постійного струму, зазвичай, обирається з умови згладжування пульсацій випрямленої напруги Ud. Для визначення характеру та амплітуди пульсацій скористаємося балансом миттєвої потужності між мережею р(t), активним фільтром рФ(t) та навантаженням рН(t): р(t)= рН(t)+рФ(t).

Вважаємо, що частота перемикань ключів АФ достатньо велика, індуктивність дроселів при цьому мала і енергією, що у них накопичується, можна зневажати. Ємність конденсатору у колі С достатня, щоб напругу на конденсаторі вважати постійною ud=Ud. Напругу U1 (фазну) та струм I1, що споживається з мережі при роботі АФ вважаємо синусоїдальними. Нехтуємо також активними опорами мережі і витратами у схемі АФ.

Потужність, яка передається з мережі при коефіцієнті потужності одиниця .

Потужність навантаження є сумою миттєвих потужностей фаз навантаження . Для одної фази (фаза а)

, (8.2)

де ІНm(1), ІНm(k) – амплітуда першої та k - ї гармоніки струму навантаження, φ(1), ψk – зсув за фазою 1-ї гармоніки струму та початкова фаза k - ї гармоніки струму навантаження.

Перша складова (8.2) дорівнює U1ІН(1)cosφ - U1ІН(1)cos(2ωt-φ). Сума цих складових для трьох фаз при симетричному навантаженні дорівнює активній потужності Р=3U1ІН(1)cosφ.

Друга складова (8.2) визначається сумою добутків першої гармоніки напруги u1 на відповідні гармоніки струму навантаження, що після відомих тригонометричних перетворень дають косинусоїди з амплітудою , фаза яких ((k-1)ωt+ψk) та ((k+1)ωt+ψk). При складанні їх для трьох фаз навантаження залишаються складові лише нульової послідовності з k=6, 12, 18. Найбільша з них при k=6 визначається 5-ю та 7-ю гармоніками струму навантаження. Отже отримуємо , відповідно

. (8.3)

Якщо нехтувати різницею початкових фаз гармонік значення амплітуди 6-ї гармоніки , відповідно

.

В такому разі миттєва потужність, що передається у коло постійного струму АФ pФ(t)=Ud·iС (iС - струм конденсатору) є різницею між р(t) і рН(t) та дорівнює р6(t).

Таким чином, потужність у колі постійного струму АФ пульсує з шестикратною до частоти мережі частотою. Амплітуда коливань становить

.

Струм конденсатору відповідно має амплітуду.

Відповідне значення напруги пульсації у колі постійного струму (на конденсаторі) відносно постійної складової Ud

, (8.4)

де UПm – амплітуда пульсації.

Значення ємності C обирається виходячи з необхідного коефіцієнта пульсацій КП=UПm/Ud (звичайно 1- 5%)

. (8.5)

Таким чином, для визначення ємності С необхідно попереднє визначення гармонійного складу струму навантаження (див. п.2.2).

Використання АФ для фільтрації вищих гармонік передбачає певні особливості вибору параметрів схеми: індуктивності дроселю L та напруги Ud. Це стосується забезпечення високої швидкості змінювання струму, що формується АФ, яка повинна перевищувати швидкість змінювання струму навантаження.

До нелінійних навантажень з високою швидкістю змінювання струму, що споживається з мережі живлення, слід віднести керовані та некеровані випрямлячі у складі напівпровідникових перетворювачів електроприводу, зварювальних апаратів та ін.. У їх вхідних колах, зазвичай, використовуються трансформатори або реактори, індуктивний опір яких обмежує швидкість змінювання струму.

Швидкість змінювання струму АФ іФ визначається індуктивністю вхідного дроселю L та напругою Ud в колі постійного струму і зростає із зменшенням L та збільшенням Ud. При виборі значення Ud слід враховувати для ключів схеми обмеження за напругою у колі постійного струму (з урахуванням комутаційних перенапружень), так її стандартне значення для ключів класу 1700 В становить лише 900 В (для класу 1200 В – 600 В).

Скористаємося даними прикладу 2.10 стосовно тиристорного перетворювача (ТП) постійного струму. Вважаємо, що АФ підключено на вході трансформатору, отже індуктивність вхідної фази навантаження становить Гн. Максимальна швидкість змінювання іН має місце на інтервалі комутації (γ=2º), тривалість якого с. Отже, якщо струм змінюється за лінійним законом, то А/с.

У першому наближенні швидкість змінювання вихідного струму АФ приймаємо . Таким чином, за умови , значення індуктивності дроселя . При напрузі Ud=650 В максимальне значення L=0.000145Гн, що відповідає умові L<LФН.

Слід зазначити, що невиправдане завищення приводить до збільшення частоти перемикань ключів АФ.

С труктурна (однолінійна) схема підключення активного фільтру до мережі подана на рис.8.4. Для зменшення впливу високочастотних складових струму АФ, у точці підключення його до мережі, зазвичай, встановлюється додатковий RC фільтр. Сигнали, що відповідають струму іН, іФ, напрузі мережі и1, а також напрузі АФ у колі постійного струму иd за допомогою відповідних датчиків вводяться до системи керування АФ. Зовнішнім по відношенню до контуру регулювання струму є регулятор напруги РН (пропорційно - інтегральний) у колі постійного струму і перетворювач координат, що забезпечують формування сигналу і1ЗАД (для кожної з трьох фаз АФ) який співпадає з фазною напругою і є пропорційним активній складовій струму навантаження Ia (може також задаватися реактивна складова IР). Порушення цієї умови призводить до циркуляції активної потужності між мережею і колом постійного струму АФ і, оскільки навантаження у нього відсутнє, к заряджанню або розряджанню конденсатору С (змінюванню напруги иd). Робота ж регулятору напруги і полягає у підтриманні напруги на заданому рівні ud=UdЗАД.

Сигнали заданого струму мережі і1ЗАД і фактичного значень струму іН надходять до підсумкового пристрою ПП, що визначає завдання на струм фаз (іФЗАД1ЗАД – іН). Сигнали з виходу ПП разом з фактичними значеннями струму надходять на входи регулятору струму (РС) кожної з фаз, що побудований за релейним принципом (п.5.1.2) і здійснює керування ключами у плечах схеми.

Відзначимо, що розглянутий принцип побудови АФ зводиться до повної компенсації реактивної потужності і викривлень струму. Проте це не завжди можливо і доцільно, оскільки потужність фільтру обмежена і діючі стандарти (у тому числі і міжнародні) не потребують стовідсоткової компенсації. Тому є можливим здійснювати формування струму мережі з заданим гармонійним складом. При цьому і1ЗАД формується як сума гармонійних складових заданої амплітуди, завдання на основну гармоніку містить активну складову і задане значення реактивної складової.

АФ може бути виконаним на базі дворівневого АІН, а також за схемами багаторівневих інверторів. Діаграми, що ілюструють принцип роботи АФ на базі дворівневого АІН подані на рис.8.5,а (НН – тиристорний перетворювач постійного струму - ТП) та рис.8.5,б (НН - некерований випрямляч з вихідним ємнісним фільтром). Параметри АФ обрані за умови мінімально можливої швидкості змінювання струму АФ при напрузі Ud=650 В (лінійна напруга мережі 380 В). На рис.8.5 показані струм і напруга мережі (і1, и1), струм навантаження іН, струм АФ іФ, напруга, що формується фазою АФ иАФ, напруга иd. Коефіцієнт гармонік струму і1 з урахуванням порядку гармонік до 200 THD200=2.75%.

Діаграми, що ілюструють означений принцип роботи АФ на базі трирівневого АІН подані на рис.8.6 (НН – тиристорний перетворювач постійного струму). Керування ключами АФ здійснюється аналогічно схемі трирівневого АВН (див. п.5.1.2.3). Параметри АФ обрані за умови мінімально можливої швидкості змінювання струму АФ при напрузі у ланці постійного струму U=325·2=650 В (лінійна напруга мережі 380 В). На рис.8.6 показані струм і напруга мережі (і1, и1), струм навантаження іН, струм АФ іФ, напруга, що формується фазою АФ иАФ та напруга плеча АФ иАФ(АN) відносно середнього виводу ланки постійного струму, иd. Коефіцієнт гармонік струму і1 THD200=2.8%.

Слід відзначити, що поряд із зменшенням напруги ключів у схемі трирівневого АФ вдвічі, таке ж значення коефіцієнту гармонік струму досягається при зменшенні частоти перемикань ключів в декілька разів. Це дозволяє зменшити втрати енергії в силових колах АФ або зменшити індуктивність L вхідного дроселю.

Розглянутий принцип керування АФ забезпечує добрі динамічні показники (рис.8.7). При цьому показано вмикання АФ з попередньо зарядженими конденсаторами до мережі з нелінійним навантаженням (ТП) та відпрацьовування струму при змінюванні кута керування тиристорами ТП α стрибком з α=5º до α=45 º (навантаження ТП незмінне).

При α=5º коефіцієнт гармонік струму і1 становить THD200=1.13% (амплітуда 1-ї гармоніки струму при цьому 110 А), при α=45º коефіцієнт гармонік струму і1 становить THD200=2.76% (амплітуда 1-ї гармоніки струму при цьому 58 А). Коефіцієнт гармонік напруги и1 не перевищує THD40=0.8%.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 7,8