Скачиваний:
30
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
66.75 Кб
Скачать

лйСЦкЬДзаЦ

è ‰ËÒÎÓ‚ËÂ............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ǂ‰ÂÌË ................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1. й·˘ЛВ ‚УФ УТ˚ У „‡МЛБ‡ˆЛЛ, ˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ Л ‚˚·У ‡

НУМТЪ ЫНЪЛ‚МУ-

„У ЛТФУОМВМЛfl ˝ОВНЪ УЪВıМЛ˜ВТНУ„У У·У Ы‰У‚‡МЛfl, ЪВıМУОУ„Л˜ВТНЛı

ÛÒ-

Ъ‡МУ‚УН Л НУПФОВНТУ‚ Ф УП˚¯ОВММ˚ı Ф В‰Ф ЛflЪЛИ..............................

 

 

 

11

1.1. é „‡ÌËÁ‡ˆËfl

ÛÔ ‡‚ÎÂÌËfl

˝ÎÂÍÚ ÓıÓÁflÈÒÚ‚ÓÏ

 

Ô ÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı

Ô Â‰Ô ËflÚËÈ ...........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1.2. ЗБ‡ЛПУУЪМУ¯ВМЛfl Ф УП˚¯ОВММУ„У Ф В‰Ф ЛflЪЛfl Т

 

˝Ì „ÓÒ̇·Ê‡˛-

˘ÂÈ Ó „‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ.....................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

23

1.2.1. й·˘ЛВ ФУОУКВМЛfl.......................................................

 

 

 

 

 

 

23

1.2.2. нВıМЛ˜ВТНЛВ ЫТОУ‚Лfl

̇

Ф ЛТУВ‰ЛМВМЛВ

˝ÎÂÍÚ ÓÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ

Ô ÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı Ô Â‰Ô ËflÚËÈ ................................................

 

 

 

 

 

25

1.2.3. й·flБ‡ММУТЪЛ

Ф УП˚¯ОВММУ„У

Ô Â‰Ô ËflÚËfl

Ë ˝ÎÂÍÚ ÓÒ̇·-

ʇ˛˘ÂÈ Ó „‡ÌËÁ‡ˆËË...........................................................

 

 

 

 

 

 

28

1.2.4. к‡Т˜ВЪ˚ Б‡ ˝ОВНЪ УФУЪ В·ОВМЛВ .....................................

 

 

 

31

1.3. дУМТЪ ЫНЪЛ‚МУВ ЛТФУОМВМЛВ ˝ОВНЪ УУ·У Ы‰У‚‡МЛfl......................

 

 

41

2. щЩЩВНЪЛ‚МУТЪ¸ ЛТФУО¸БУ‚‡МЛfl ˝ОВНЪ У˝МВ „ЛЛ ‚

˝ÎÂÍÚ ÓÚÂıÌ˘ÂÒÍËı

ЫТЪ‡МУ‚Н‡ı Л НУПФОВНТ‡ı

.............................................................

 

 

 

 

 

 

48

2.1. 鷢ˠ‚ÓÔ ÓÒ˚

..................................................................

 

 

 

 

 

 

 

48

2.2. дО‡ТТЛЩЛН‡ˆЛfl ПВ УФ ЛflЪЛИ

ФУ ˝ЩЩВНЪЛ‚МУПЫ

 

ЛТФУО¸БУ‚‡МЛ˛

˝ÎÂÍÚ Ó˝Ì „ËË........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

49

2.3. çÓ ÏË Ó‚‡ÌËÂ

˝ÎÂÍÚ ÓÔÓÚ Â·ÎÂÌËfl

Л Ф ЛПВМВМЛВ

˝Ì „Óҷ „‡-

˛˘Ëı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ .....................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

53

2.4. лМЛКВМЛВ ФУЪВ ¸

˝ÎÂÍÚ Ó˝Ì „ËË

ÓÚ Ô Ó‚Â‰ÂÌËfl

Ó „‡ÌËÁ‡ˆËÓÌ-

Ì˚ı ÏÂ ÓÔ ËflÚËÈ.....................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

55

2.5. лМЛКВМЛВ ФУЪВ ¸ ˝ОВНЪ У˝МВ „ЛЛ УЪ

Ô Ó‚Â‰ÂÌËfl

ÚÂıÌ˘ÂÒÍËı

ÏÂ-

ÓÔ ËflÚËÈ ..............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

62

2.6. нВıМЛНУ-˝НУМУПЛ˜ВТНУВ У·УТМУ‚‡МЛВ ‚˚·У ‡ ЪЛФ‡

Ô Ë‚Ó‰‡ Ô ÓÏ˚-

¯ОВММУИ ЫТЪ‡МУ‚НЛ ...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

73

2.7. лЛТЪВПМ˚И ФУ‰ıУ‰ Н В¯ВМЛ˛ ‚УФ УТУ‚ ˝ЩЩВНЪЛ‚МУ„У ЛТФУО¸БУ-

‚‡ÌËfl ˝ÎÂÍÚ Ó˝Ì „ËË................................................................

 

 

 

 

 

 

 

76

3. щОВНЪ УПВı‡МЛ˜ВТНЛВ ФВ ВıУ‰М˚В Ф УˆВТТ˚ ‚ ˝ОВНЪ УЪВıМЛ˜ВТНЛı ТЛ-

ТЪВП‡ı МВЩЪВ„‡БУ‚˚ı НУПФОВНТУ‚...................................................

 

 

 

 

 

 

81

3.1. 鷢ˠ‚ÓÔ ÓÒ˚

..................................................................

 

 

 

 

 

 

 

81

3.2. иЫТН Л Т‡ПУБ‡ФЫТН ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОВИ......................................

 

 

 

83

3.2.1. йФ В‰ВОВМЛВ

Ô‡ ‡ÏÂÚ Ó‚

˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОВИ ФУ Н‡Ъ‡ОУК-

Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï.......................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

83

3.2.2. еВı‡МЛ˜ВТНЛВ Ф УˆВТТ˚...............................................

 

 

 

 

 

86

3.2.3. кВ‡НЪЛ‚МУВ ТУФ УЪЛ‚ОВМЛВ Л ФЫТНУ‚УИ ЪУН

 

˝ÎÂÍÚ Ó‰‚Ë„‡ÚÂ-

ÎÂÈ..................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

89

3.2.4. мТОУ‚Лfl Т‡ПУБ‡ФЫТН‡ ‰‚Л„‡ЪВОВИ ФУ ЪУНЫ ..........................

 

 

 

90

3.2.5. 燄 В‚ ‰‚Л„‡ЪВОВИ.......................................................

 

 

 

 

 

 

92

3.2.6. иЫТН ‰‚Л„‡ЪВОfl УЪ ЛТЪУ˜МЛН‡ ТУЛБПВ ЛПУИ ПУ˘МУТЪЛ...........

93

484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. е‡ЪВП‡ЪЛ˜ВТНУВ ПУ‰ВОЛ У‚‡МЛВ

Ô ÂıÓ‰Ì˚ı Ô ÓˆÂÒÒÓ‚ ˝ÎÂÍÚ Ó-

 

Ô Ë‚Ó‰Ó‚.................................................................................

 

 

 

 

 

95

4. щОВНЪ УЫТЪ‡МУ‚НЛ ‚У ‚Б ˚‚УУФ‡ТМ˚ı БУМ‡ı ..................................

 

107

4.1. дО‡ТТЛЩЛН‡ˆЛfl ‚Б ˚‚УУФ‡ТМ˚ı ТПВТВИ Л БУМ............................

 

107

4.2. ЗБ ˚‚УБ‡˘Л˘ВММУВ ˝ОВНЪ УУ·У Ы‰У‚‡МЛВ .................................

 

111

4.3. Ç˚·Ó ˝ÎÂÍÚ ÓÓ·Ó Û‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl ‚Á ˚‚ÓÓÔ‡ÒÌ˚ı ÁÓÌ...................

124

5. щОВНЪ У·ВБУФ‡ТМУТЪ¸ ˝ОВНЪ УЫТЪ‡МУ‚УН

.......................................

 

127

5.1. й·˘ЛВ МУ П˚ Л Б‡˘ЛЪМ˚В ПВ ˚, УФ ..........................В‰ВОВМЛfl

 

127

5.2. зУ ПЛ ЫВП˚В ı‡ ‡НЪВ ЛТЪЛНЛ Б‡БВПО ...............fl˛˘Лı ЫТЪ УИТЪ‚

133

5.3. З˚ФУОМВМЛВ

Л ‡Т˜ВЪ ТУФ УЪЛ‚ОВМЛfl Б‡БВПОЛЪВОfl ЛБ ‚В ЪЛН‡О¸-

 

Ì˚ı Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı ˝ÎÂÍÚ Ó‰Ó‚ .........................................................

 

 

 

136

5.4. б‡МЫОВМЛВ.........................................................................

 

 

 

 

 

140

5.5. àÁÏ ÂÌË ˝ÎÂÍÚ Ë˜ÂÒÍËı Ô‡ ‡ÏÂÚ Ó‚ .....Á‡ÁÂÏÎfl˛˘Ëı ÛÒÚ ÓÈÒÚ‚

141

6. щОВНЪ УФ Л‚У‰ ЛТФУОМЛЪВО¸М˚ı ПВı‡МЛБПУ‚ .........·Û Ó‚˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ

145

6.1. иУМflЪЛВ У· ˝ОВНЪ УЪВıМЛ˜ВТНУП НУПФОВНТВ .......·Ы У‚УИ ЫТЪ‡МУ‚НЛ

145

6.2. щОВНЪ УФ Л‚У‰ ·Ы У‚˚ı М‡ТУТУ‚.............................................

 

 

 

150

6.3. щОВНЪ УФ Л‚У‰ УЪУ ‡ .........................................................

 

 

 

166

6.4. щОВНЪ УФ Л‚У‰ ТФЫТНУ-ФУ‰˙ВПМУ„У ‡„ .......В„‡Ъ‡ ‚ ВКЛПВ ФУ‰˙ВП‡

173

6.5. щОВНЪ УП‡„МЛЪМ˚В ПЫЩЪ˚ Л ЪУ ПУБ‡ .......................................

 

 

186

6.6. щОВНЪ УФ Л‚У‰ ТФЫТНУ-ФУ‰˙ВПМУ„У ‡„ .........В„‡Ъ‡ ‚ ВКЛПВ ТФЫТН‡

192

6.7. Д‚ЪУП‡ЪЛ˜ВТНЛВ В„ЫОflЪУ ˚ ФУ‰‡˜Л ‰УОУЪ‡................................

 

199

6.8. щОВНЪ УУ·У Ы‰У‚‡МЛВ ‚ТФУПУ„‡ЪВО¸М˚ı ПВı‡МЛБПУ‚ ·Ы У‚˚ı ЫТЪ‡-

 

ÌÓ‚ÓÍ .....................................................................................

 

 

 

 

 

203

6.9. йТМУ‚М˚В ЪВıМЛ˜ВТНЛВ ı‡ ‡НЪВ ЛТЪЛНЛ ТУ‚ ВПВММ˚ı ПУ‰ВОВИ ·Ы-

 

У‚˚ı ЫТЪ‡МУ‚УН Т ˝ОВНЪ Л˜ВТНЛП Л ‰ЛБВО¸ ...-˝ОВНЪ Л˜ВТНЛП Ф Л‚У‰УП

207

7. щОВНЪ УТМ‡·КВМЛВ ·Ы У‚˚ı ЫТЪ‡МУ‚УН........................................

 

 

213

7.1. íËÔÓ‚˚ ÒıÂÏ˚ ˝ÎÂÍÚ ÓÚÂıÌ˘ÂÒÍËı

НУПФОВНТУ‚ ·Ы У‚ ˚ı ЫТЪ‡МУ -

 

‚ÓÍ ........................................................................................

 

 

 

 

 

213

7.2. ëıÂχ ‚̯ÌÂ„Ó Ë ‚ÌÛÚ ÂÌÌÂ„Ó ˝ÎÂÍÚ ......................ÓÒ̇·ÊÂÌËfl

218

7.3. Ç˚·Ó ÓÒÌÓ‚Ì˚ı

Ô‡ ‡ÏÂÚ Ó‚

ЛТЪУ˜МЛНУ‚ ‡‚ЪУМУПМУ„У ˝ОВНЪ У-

 

Ò̇·ÊÂÌËfl...............................................................................

 

 

 

 

 

223

8. щОВНЪ УЪВıМЛ˜ВТНЛВ НУПФОВНТ˚ У·˙ВНЪУ‚ У·ЫТЪ УИТЪ‚‡ ПУ ТНЛı МВЩ-

 

ЪВ„‡БУ‚˚ı ПВТЪУ УК‰ВМЛИ............................................................

 

 

 

235

8.1. й·˘ЛВ Т‚В‰ВМЛfl У ПУ ТНЛı У·˙ВНЪ‡ı .................МВЩЪВ„‡БУ‰У·˚˜Л

235

8.2. йТУ·ВММУТЪЛ

˝ОВНЪ УЪВıМЛ˜ВТНЛı НУПФОВНТУ‚

ÏÓ ÒÍËı ·Û Ó‚˚ı

 

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ................................................................................

 

 

 

 

 

239

8.3. í ·ӂ‡ÌËfl

Н ˝ОВНЪ УЪВıМЛ˜ВТНЛП

ТЛТЪВП‡П

ÏÓ ÒÍËı Ó·˙ÂÍÚÓ‚

 

МВЩЪВ„‡БУ‰У·˚˜Л.......................................................................

 

 

 

 

 

244

8.4. щОВНЪ Л˜ВТНЛВ М‡„ ЫБНЛ ПУ ТНЛı У·˙ .........ВНЪУ‚ МВЩЪВ„‡БУ‰У·˚˜Л

250

8.5. Ç˚·Ó ‚‡ ˇÌÚÓ‚

˝ÎÂÍÚ ÓÒ̇·ÊÂÌËfl

ПУ ТНЛ ı У· ˙ ВНЪУ‚ МВЩЪВ„‡БУ -

 

‰Ó·˚˜Ë ...................................................................................

 

 

 

 

 

259

9. щОВНЪ УЪВıМЛ˜ВТНЛВ НУПФОВНТ˚ ЪВıМУОУ„Л˜ВТНЛı ЫТЪ‡МУ‚УН М‡ТУТМУИ

 

˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ ТН‚‡КЛМ.................................................................

 

 

 

 

264

9.1. 鷢ˠ҂‰ÂÌËfl..................................................................

 

 

 

 

264

9.2. З˚·У ˝ОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОВИ ‰Оfl ТЪ‡МНУ‚-Н‡˜‡ОУН Л ФУ„ ЫКМ˚ı М‡ТУ-

 

ÒÓ‚ ........................................................................................

 

 

 

 

 

270

9.3. щОВНЪ У‰‚Л„‡ЪВОЛ Л ТЛТЪВП˚ ЫФ ‡‚ОВМЛfl ˝ОВНЪ УФ Л‚У‰‡ПЛ ТЪ‡М-

 

ÍÓ‚-͇˜‡ÎÓÍ..............................................................................

 

 

 

 

 

275

 

 

 

 

 

 

485

9.4. èÓ„ ÛÊÌ˚ ˝ÎÂÍÚ Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎË, Òڇ̈ËË ÛÔ ‡‚ÎÂÌËfl....................

 

 

284

9.5. щОВНЪ УТМ‡·КВМЛВ ТЪ‡МНУ‚-Н‡˜‡ОУН.........................................

 

 

 

 

289

9.6. щОВНЪ УТМ‡·КВМЛВ ЫТЪ‡МУ‚УН Т щсз

.......................................

 

 

 

293

9.7. щМВ „ВЪЛ˜ВТНЛВ ФУН‡Б‡ЪВОЛ М‡ТУТМУИ МВЩЪВ‰У·˚˜Л.....................

 

 

299

10. щОВНЪ УЪВıМЛ˜ВТНЛВ НУПФОВНТ˚ Ф УП˚ТОУ‚˚ı НУПФ ВТТУ М˚ı Л М‡-

 

ÒÓÒÌ˚ı Òڇ̈ËÈ.........................................................................

 

 

 

 

 

 

302

10.1. 鷢ˠ҂‰ÂÌËfl ................................................................

 

 

 

 

 

 

302

10.2. щОВНЪ УФ Л‚У‰ ЪВıМУОУ„Л˜ВТНЛı

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ

Ô ÓÏ˚ÒÎÓ‚˚ı ÍÓÏ-

 

Ô ÂÒÒÓ Ì˚ı Òڇ̈ËÈ.................................................................

 

 

 

 

 

 

303

10.3. щОВНЪ УФ Л‚У‰ ЪВıМУОУ„Л˜ВТНЛı ЫТЪ‡МУ‚УН

‚ÌÛÚ ËÔ ÓÏ˚ÒÎÓ‚ÓÈ

 

ФВ ВН‡˜НЛ МВЩЪЛ Л ‚У‰flМ˚ı М‡ТУТМ˚ı ТЪ‡МˆЛИ ТЛТЪВП˚

ÔÓ‰‰Â ʇÌËfl

 

Ô·ÒÚÓ‚Ó„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl..................................................................

 

 

 

 

 

 

308

10.4. щОВНЪ УТМ‡·КВМЛВ

Ô ÓÏ˚ÒÎÓ‚˚ı

ÍÓÏÔ ÂÒÒÓ Ì˚ı Ë Ì‡ÒÓÒÌ˚ı

 

Òڇ̈ËÈ..................................................................................

 

 

 

 

 

 

315

11. щОВНЪ УЪВıМЛ˜ВТНЛВ

НУПФОВНТ˚ ФВ ВН‡˜Л‚‡˛˘Лı М‡ТУТМ˚ı ТЪ‡МˆЛИ

 

П‡„ЛТЪ ‡О¸М˚ı МВЩЪВФ У‚У‰У‚, МВЩЪВФ У‰ЫНЪУФ У‚У‰У‚ Л МВЩЪВ·‡Б........

322

11.1. íÂıÌÓÎӄ˘ÂÒ͇fl ÒıÂχ Ë Ó·Ó Û‰Ó‚‡ÌË ̇ÒÓÒÌ˚ı

Ô Â͇˜Ë‚‡˛-

 

˘Лı ТЪ‡МˆЛИ П‡„ЛТЪ ‡О¸М˚ı МВЩЪВФ У‚У‰У‚ Л МВЩЪВФ У‰ЫНЪУФ У‚У‰У‚

322

11.2. щОВНЪ УФ Л‚У‰ „О‡‚М˚ı Л ФУ‰ФУ М˚ı М‡ТУТУ‚ .........................

 

 

327

11.3. ê„ÛÎË ÛÂÏ˚È ˝ÎÂÍÚ ÓÔ Ë‚Ó‰ χ„ËÒÚ ‡Î¸Ì˚ı ̇ÒÓÒÓ‚ çèë ........

340

11.4. ЗТФУПУ„‡ЪВО¸МУВ ˝ОВНЪ УУ·У Ы‰У‚‡МЛВ МВЩЪВФВ ВН‡˜Л‚‡˛˘Лı М‡-

 

ÒÓÒÌ˚ı Òڇ̈ËÈ .......................................................................

 

 

 

 

 

 

350

11.5. щОВНЪ УУ·У Ы‰У‚‡МЛВ МВЩЪВ·‡Б.............................................

 

 

 

 

354

11.6. щОВНЪ УТМ‡·КВМЛВ

МВЩЪВФВ ВН‡˜Л‚‡˛˘Лı М‡ТУТМ˚ı ТЪ‡МˆЛИ......

360

11.7. éÒÌÓ‚Ì˚Â Ì‡Ô ‡‚ÎÂÌËfl

ТМЛКВМЛfl

˝Ì „ÓÁ‡Ú ‡Ú

̇

Ú ‡ÌÒÔÓ Ú

 

МВЩЪЛ ....................................................................................

 

 

 

 

 

 

369

12. щОВНЪ УЪВıМЛ˜ВТНЛВ НУПФОВНТ˚ НУПФ ВТТУ М˚ı ТЪ‡МˆЛИ

χ„ËÒÚ ‡Î¸-

 

Ì˚ı „‡ÁÓÔ Ó‚Ó‰Ó‚ ......................................................................

 

 

 

 

 

 

373

12.1. íÂıÌÓÎӄ˘ÂÒ͇fl ÒıÂχ

Ë Ó·Ó Û‰Ó‚‡ÌË ÍÓÏÔ ÂÒÒÓ Ì˚ı Òڇ̈ËÈ

 

χ„ËÒÚ ‡Î¸Ì˚ı „‡ÁÓÔ Ó‚Ó‰Ó‚ .......................................................

 

 

 

 

 

373

12.2. щОВНЪ УФ Л‚У‰ ˆВМЪ У·ВКМ˚ı М‡„МВЪ‡ЪВОВИ............................

 

 

 

378

12.3. кВ„ЫОЛ ЫВП˚И ˝ОВНЪ УФ Л‚У‰ ˆВМЪ У·ВКМ˚ı М‡„МВЪ‡ЪВОВИ.........

387

12.4. й·˘ВТЪ‡МˆЛУММУВ

Л ‚ТФУПУ„‡ЪВО¸МУВ ˝ОВНЪ УУ·У Ы‰У‚‡МЛВ НУП-

 

Ô ÂÒÒÓ Ì˚ı Òڇ̈ËÈ.................................................................

 

 

 

 

 

 

391

12.5. щОВНЪ УТМ‡·КВМЛВ

˝ÎÂÍÚ ÓÔ Ë‚Ó‰Ì˚ı ÍÓÏÔ ÂÒÒÓ Ì˚ı Òڇ̈ËÈ...

397

12.6. лЪ ЫНЪЫ ‡ Л ТıВПМ˚В В¯ВМЛfl ТЛТЪВП ˝ОВНЪ УТМ‡·КВМЛfl „‡БУ-

 

Ú Û·Ì˚ı ÍÓÏÔ ÂÒÒÓ Ì˚ı Òڇ̈ËÈ.................................................

 

 

 

 

403

12.7. йТМУ‚М˚В М‡Ф ‡‚ОВМЛfl ТМЛКВМЛfl ˝МВ „УБ‡Ъ ‡Ъ М‡

Ú ‡ÌÒÔÓ Ú „‡-

 

Á‡..........................................................................................

 

 

 

 

 

 

417

13. щОВНЪ УЪВıМЛ˜ВТНЛВ НУПФОВНТ˚ „‡БУФВ В ‡·‡Ъ˚‚‡˛˘Лı Ф В‰Ф ЛflЪЛИ.

422

13.1. нВıМЛ˜ВТН‡fl Л ˝МВ „ВЪЛ˜ВТН‡fl ı‡ ‡НЪВ ЛТЪЛНЛ „‡БУФВ В ‡·‡Ъ˚-

 

‚‡˛˘Ëı Á‡‚Ó‰Ó‚........................................................................

 

 

 

 

 

 

422

13.2. йТУ·ВММУТЪЛ ˝ОВНЪ УТМ‡·КВМЛfl „‡БУФВ В ‡·‡Ъ˚‚‡˛˘Лı Ф В‰Ф Л-

 

flÚËÈ ......................................................................................

 

 

 

 

 

 

427

13.3. ЗОЛflМЛВ ФВ В ˚‚У‚ ‚ ˝ОВНЪ УТМ‡·КВМЛЛ М‡

‡·ÓÚÛ ÚÂıÌÓÎӄ˘Â-

 

ÒÍÓ„Ó Ó·Ó Û‰Ó‚‡ÌËfl....................................................................

 

 

 

 

 

 

432

13.4. мТЪУИ˜Л‚УТЪ¸ ЫБОУ‚ ˝ОВНЪ Л˜ВТНУИ

М‡„ ЫБНЛ ТЛТЪВП

˝ÎÂÍÚ ÓÒ̇·-

 

ÊÂÌËfl „‡ÁÓÔ  ‡·‡Ú˚‚‡˛˘Ëı Á‡‚Ó‰Ó‚...........................................

 

 

 

 

436

13.4.1. йТМУ‚М˚В УФ В‰ВОВМЛfl Л ЪВУ ВЪЛ˜ВТНЛВ ФУОУКВМЛfl..........

436

13.4.2. аТıУ‰М˚В ‰‡ММ˚В Л ВНУПВМ‰ЫВП˚В Ф У„ ‡ППМ˚В Т В‰ТЪ‚‡

 

‰Оfl ‡Т˜ВЪ‡ „ ‡МЛˆ ЫТЪУИ˜Л‚УТЪЛ............................................

 

 

 

 

440

13.4.3. и УˆВ‰Ы ˚ ‡Т˜ВЪ‡ „ ‡МЛˆ ЫТЪУИ˜Л‚УТЪЛ ........................

 

 

441

13.4.4. аТФУО¸БУ‚‡МЛВ ВБЫО¸Ъ‡ЪУ‚ ‡Т˜ВЪУ‚ ЫТЪУИ˜Л‚УТЪЛ ...........

446

486

 

 

 

 

 

 

 

14. йТМУ‚М˚В М‡Ф ‡‚ОВМЛfl ‡Б‚ЛЪЛfl ˝ОВНЪ УЪВıМЛ˜ВТНЛı НУПФОВНТУ‚ ЪВı-

МУОУ„Л˜ВТНЛı ЫТЪ‡МУ‚УН МВЩЪflМУИ Л „‡БУ‚УИ Ф УП˚¯ОВММУТЪЛ.................

451

14.1. éÒÌÓ‚Ì˚Â Ì‡Ô ‡‚ÎÂÌËfl

‡Á‚ËÚËfl ˝ÎÂÍÚ ÓÔ Ë‚Ó‰‡

ÚÂıÌÓÎӄ˘ÂÒ-

ÍËı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ..........................................................................

 

 

451

14.2. ᇉ‡˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÛÔ ‡‚ÎÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ ÓÔ Ë‚Ó‰‡ÏË

ЛТФУОМЛ-

ЪВО¸М˚ı ПВı‡МЛБПУ‚ ·Ы У‚УИ ЫТЪ‡МУ‚НЛ.........................................

 

456

14.3. ÄÍÚۇθÌÓÒÚ¸ Ô Ó·ÎÂÏ˚

‡Á‚ËÚËfl Ò Â‰ÒÚ‚ χÎÓÈ

˝МВ „ВЪЛНЛ ‰Оfl

„‡БУ‚УИ Ф УП˚¯ОВММУТЪЛ М‡

·‡Á ÍÓÌ‚Â ÚË Ó‚‡ÌÌ˚ı

„‡ÁÓÚÛ ·ËÌÌ˚ı

‰‚Л„‡ЪВОВИ ..............................................................................

 

 

468

14.4. çÂÁ‡‚ËÒËχfl ˝Ì „ÂÚË͇ éÄé “É‡ÁÔ ÓÏ”................................

 

470

14.4. З‡ Л‡МЪ˚ ТıВПМ˚ı В¯ВМЛИ ˝ОВНЪ УТЪ‡МˆЛИ П‡ОУИ ПУ˘МУТЪЛ М‡

·‡Á Éíì.................................................................................

 

 

474

14.5. лУТЪУflМЛВ ‡Б ‡·УЪНЛ Л

Ô ÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ·ÎÓÍÓ‚ Ë ÛÁÎÓ‚

˝ОВНЪ УТЪ‡МˆЛИ П‡ОУИ ПУ˘МУТЪЛ М‡ ·‡БВ Йнм .................................

 

476

лФЛТУН ОЛЪВ ‡ЪЫ ˚...................................................................

 

 

483

487

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Электротехнические установки и комплексы в нефтегазовой промышле