Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Shpora.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
243.2 Кб
Скачать

9. Загальні закономірності навчального процесу

Закономірності навчання (дидактичні закономірності) - об'єктивні, стійкі й суттєві зв'язки в навчальному процесі, що зумовлюють його ефективність: спрямованість навчання на розв'язання взаємопов'язаних завдань всебічного і гармонійного розвитку особистості студента (С. У. Гончаренко. Проблему класифікації закономірностей навчання вивчали різні педагоги. Зокрема, Фіцула розрізняє дві великі групи: об'єктивні та суб'єктивні. Об'єктивні закономірності процесу навчання: ■ виховний і розвивальний характер навчання..■ зумовленість навчання суспільними потребами. Кожен етап розвитку людської цивілізації потребує певного рівня вихованості й освіченості членів суспільства, чого досягають завдяки навчанню. ■ ефективність навчального процесу залежить від умов, у яких він відбувається, навчально-матеріальної бази (навчальні кабінети, майстерні, їх оснащення технічними засобами навчання, приладами) ■ процес навчання залежить від реальних навчальних можливостей студентів. ■ ефективність процесу навчання залежить від рівня активності студента. Суб'єктивні закономірності процесу навчання. ■ міцнішому засвоєнню змісту навчального матеріалу сприяє більш систематично організоване пряме й відтерміноване повторення цього змісту та його введення в систему вже засвоєного раніше змісту; ■ опанування складними способами діяльності залежить від успішного оволодіння попередніми простими видами діяльності, що входять до складного способу; ■ рівень і якість засвоєння за рівних умов (пам'ять, здібності) залежить від урахування педагогом ступеня значущості для студентів засвоюваного змісту;. Загальними закономірностями процесу навчання є:■ закономірності мети навчання, які залежать від рівня й темпу розвитку суспільства, його можливостей і потреб, від того, наскільки розвинута педагогічна теорія і практика; ■ закономірності змісту навчання; ■ закономірності управління процесом навчанням визначаються інтенсивністю й зв'язками у системі навчання, обґрунтованістю корекційних впливів; ■ закономірності методів навчання залежать від знань і навичок педагогів у застосуванні методів, мети і змісту навчання, віку й можливостей студентів, організації навчального процесу; ■ закономірності стимулювання навчання залежать від внутрішніх і зовнішніх стимулів (мотивів) навчання ; ■ закономірності якості навчання пов'язані з попередньо досягнутими результатами, характером і обсягом навчального матеріалу, організаційно-педагогічною взаємодією між педагогом та студентами. І. П. Підласий звернув увагу на поділ конкретних закономірностей навчання на: дидактичні, гносеологічні, психологічні, соціологічні, організаційні. Дидактичні закономірності охоплюють результати навчання, продуктивність засвоєння обсягу знань, умінь, навичок, складність навчального матеріалу тощо: результати навчання (у відомих межах) прямо пропорційні усвідомленню цілей навчання студентом; результати навчання залежать від способу участі студентів у навчальній діяльності; результати навчання залежать від методів, що їх застосовують. Гносеологічні закономірності визначають вплив розумового розвитку на здобування навчальної інформації, продуктивність творчого мислення, проблемність та інтенсивність навчання: продуктивність засвоєння знань, умінь прямо пропорційна потребі вчитися; - результати навчання (у певних межах) прямо пропорційні вмінню студентів організовувати власну навчально-пізнавальну діяльність; -продуктивність засвоєння знань, умінь (у певних межах) прямо пропорційна обсягу практичного застосування знань, умінь. Психологічні закономірності характеризують індивідуальні психічні властивості, процеси, які впливають на продуктивність навчання: - продуктивність навчання (у певних межах) прямо пропорційна інтересу студентів до навчальної діяльності; -результати засвоєння конкретного навчального матеріалу залежать від здібностей студентів до оволодіння конкретними знаннями, уміннями, від індивідуальних уподобань студентів; -продуктивність навчання зумовлена рівнем, силою, інтенсивністю й особливостями мислення студентів; продуктивність навчання (у певних межах) залежить від рівня розвитку пам'яті; продуктивність діяльності зумовлена рівнем сформованості навичок і вмінь. Соціологічні закономірності визначають вплив розвитку учасників навчального процесу на продуктивність і результативність навчання, а також рейтинг, престиж кожного педагога, його взаємодію з педагогом: розвиток індивіда зумовлений розвитком усіх інших індивідів, з якими він перебуває в прямому або непрямому спілкуванні; ■ престиж студента в академічній групі залежить: • і) від позиції, яку він займає; 2) від ролі, яку він виконує; з) від академічних успіхів і досягнень; 4) від індивідуальних якостей; ефективність навчання залежить від якості спілкування педагога зі студентами;дидактогенія (грубе ставлення педагога до студента) веде до зниження ефективності навчання академічної групи загалом і кожного зокрема. Організаційні закономірності встановлюють оптимальні активні форми і види організації навчання, за допомогою яких формується мотивація, інтерес до навчання тощо: ефективність навчання залежить від організації, лише та організація навчання заслуговує на увагу, яка розвиває в студентів потребу вчитися, формує пізнавальні інтереси, приносить задоволення, стимулює пізнавальну активність; результати навчання (у певних межах) прямо пропорційні ставленню студентів до навчальної праці, своїх навчальних обов'язків; розумова працездатність залежить від стану здоров'я, режиму розумової діяльності, статі, віку і пори року, дня тижня, часу доби;У дидактичній теорії закономірності навчання поділяють на зовнішні та внутрішні.Для зовнішніх закономірностей характерні: соціальна зумовленість мети, змісту і методів навчання;виховний і розвивальний характер навчального процесу;вербально-діяльнісний характер навчання; залежність результатів навчання від особливостей взаємодії студента з навколишнім середовищем. Внутрішні закономірності процесу навчання передбачають: залежність розвитку навчання від пізнавальних і практичних завдань, рівня сформованості знань, навичок і вмінь; взаємодію педагога та студента;активність студента та її вплив на результативність навчання.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]