Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс лекцій - Фінансовий облік І.DOC
Скачиваний:
96
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
2.09 Mб
Скачать

ЗМІСТ

Зміст дисципліни............................................................................................................................

4

1. Облік грошових коштів............................................................................................................

5

1.1. Загальні положення обліку грошових коштів....................................................................

5

1.2. Облік касових операцій........................................................................................................

7

1.3. Облік операцій на рахунках в банку...................................................................................

10

1.4. Облік безготівкових операції в іноземній валюті.............................................................

11

Практична частина.......................................................................................................................

13

2. Облік основних засобів..............................................................................................................

14

2.1. Основні поняття, класифікація та оцінка основних засобів.............................................

15

2.2. Документальне оформлення руху основних засобів.........................................................

16

2.3. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів ......................................................

18

2.4. Амортизація основних засобів............................................................................................

19

Практична частина.......................................................................................................................

21

3. Облік інших необоротних матеріальних активів.................................................................

29

3.1. Поняття інших необоротних матеріальних активів, їх класифікація та облік...............

29

3.2. Синтетичний облік інших необоротних матеріальних активів........................................

30

3.3. Амортизація та вибуття інших необоротних матеріальних активів................................

32

Практична частина.......................................................................................................................

33

4. Облік нематеріальних активів.................................................................................................

34

4.1. Основні поняття та класифікація нематеріальних активів...............................................

34

4.2. Облік нематеріальних активів.............................................................................................

35

4.3. Амортизація нематеріальних активів.................................................................................

36

Практична частина.......................................................................................................................

37

5. Облік дебіторської заборгованості...........................................................................................

42

5.1. Сутність, види та класифікація дебіторської заборгованості...........................................

42

5.2. Бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості...........................................

43

5.3. Бухгалтерський облік довгострокової дебіторської заборгованості...............................

46

5.4. Формування резерву сумнівних боргів..............................................................................

46

Практична частина.......................................................................................................................

47

6. Облік фінансових інвестицій....................................................................................................

51

6.1. Теоретичні основи обліку інвестицій..................................................................................

51

6.2. Облік довгострокових фінансових інвестицій ..................................................................

52

6.3. Облік поточних фінансових інвестицій..............................................................................

53

Практична частина.......................................................................................................................

53

7. Облік запасів................................................................................................................................

54

7.1. Теоретичні основи обліку запасів.......................................................................................

55

7.2. Особливості обліку виробничих запасів............................................................................

56

7.3. Методи оцінки вибуття виробничих запасів.....................................................................

56

Практична частина.......................................................................................................................

58

8. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції..................................................

61

8.1. Сутність, визначення та класифікація витрат виробництва.............................................

62

8.2. Поточний облік витрат виробництва.................................................................................

64

8.3. Облік випуску готової продукції.........................................................................................

66

Практична частина.......................................................................................................................

67

Питання до іспиту...........................................................................................................................

72

Рекомендована література............................................................................................................

73

п/п

Зміст дисципліни

К-ть годин

Лекції

1

Облік грошових коштів

1.1. Загальні положення обліку грошових коштів

1.2. Облік касових операцій

1.3. Облік операцій на рахунках в банку

1.4. Облік безготівкових операції в іноземній валюті

2

2

Облік основних засобів

2.1. Основні поняття, класифікація та оцінка основних засобів

2.2. Документальне оформлення руху основних засобів

2.3. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів

2.4. Амортизація основних засобів

4

3

Облік інших необоротних матеріальних активів

3.1. Поняття інших необоротних матеріальних активів, їх класифікація та облік

3.2. Синтетичний облік інших необоротних матеріальних активів

3.3. Амортизація та вибуття інших необоротних матеріальних активів

2

4

Облік нематеріальних активів

4.1. Основні поняття та класифікація нематеріальних активів

4.2. Облік нематеріальних активів

4.3. Амортизація нематеріальних активів

2

5

Облік дебіторської заборгованості

5.1. Сутність, види та класифікація дебіторської заборгованості

5.2. Бухгалтерський облік дебіторської заборгова­ності

5.3. Формування резерву сумнівних боргів

2

6

Облік фінансових інвестицій

6.1. Теоретичні основи обліку інвестицій

6.2. Облік довгострокових фінансових інвестицій

6.3. Облік поточних фінансових інвестицій

2

7

Облік запасів

7.1. Теоретичні основи обліку запасів

7.2. Особливості обліку виробничих запасів

7.3. Методи оцінки вибуття виробничих запасів

2

8

Облік витрат виробництва та випуску готової продукції

8.1. Сутність, визначення та класифікація витрат виробництва

8.2. Поточний облік витрат виробництва

8.3. Облік випуску готової продукції

2

Всього лекцій

18

Практичні

1

Практичні заняття

2

Всього практичних

2

Консультації

1

Спец. „Облік і аудит”

4

Всього консультацій

4

Екзамен

1

Спец. „Облік і аудит”

4

Всього екзаменів

4

ВСЬОГО ГОДИН

28

Тема 1 облік грошових коштів Нормативні документи:

 1. Інструкція „Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” затверджена постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.03 р.

 2. Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" затверджена постановою Правління Національного банку України № 22 від 21.01.04 р.

 3. Положення „Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України”, затверджена постановою Правління Національного банку України № 508 від 16.12.02 р.

 4. Положення „Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затверджена постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.04 р.

 5. П(С)БО № 21 „Вплив змін валютних курсів”, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 193 від 10.08.2000 р.

Питання до теми:

 1. Загальні положення обліку грошових коштів

 2. Облік касових операцій

 3. Облік операцій на рахунках в банку

 4. Облік безготівкових операції в іноземній валюті

Теоретична частина

 1. Загальні положення обліку грошових коштів

Підприємства, організації та установи здійснюють грошові потоки в переважній більшості в безготівковому порядку через банківську систему. Одноразово, відповідно до діючого законодавства, підприємства мають право здійснювати готівкові обороти безпосередньо на місці своєї виробничо-фінансової діяльності. Для цього, за згодою банку, вони мають у своєму розпорядженні належно обладнані каси.

Операції з оприбуткування готівки в касу та видачі з каси оформляються відповідно до Положення „Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затверджена постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.04 р Відповідно до Положення, розрахунки готівкою підприємства (підприємці) та фізичні особи здійснюють через установи банків згідно з вимогами Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України.

Каса — спеціально обладнане та ізольоване приміщення, призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки, як в національній так і в іноземній валютах, та інших грошових документів.

Для ведення касових операцій наказом керівника призначається матеріально-відповідальна особа — касир. Після видання наказу про призначення касира на роботу, керівник підприємства зобов'язаний під розписку ознайомити його з Порядком ведення касових операцій, після чого з касиром укладається договір про його повну матеріальну відповідальність. На великому підприємстві касирів може бути декілька. На малому підприємстві функції касира можуть виконуватися будь-яким працівником, призначеним наказом керівника.

Підприємці здійснюють облік руху готівки згідно з порядком та документами, установленими Державною податковою адміністрацією України.

Сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим не повинна перевищувати десяти тисяч гривень протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Платежі понад установлену граничну суму проводяться виключно в безготівковому порядку. Кількість підприємств (підприємців), з якими проводяться розрахунки, протягом дня не обмежується.

Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою підприємств в оплату за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок коштів, одержаних за корпоративними правами.

Вказані обмеження не стосуються розрахунків підприємств (підприємців) із фізичними особами, бюджетами та державними цільовими фондами, малих і середніх підприємств при використанні готівкових коштів, що одержані ними за рахунок кредитної лінії Європейського банку реконструкції та розвитку для розвитку малих і середніх підприємств. Обмеження також не поширюються на добровільні пожертвування, благодійну допомогу, вилучену органами державної податкової служби готівку, на розрахунки за спожиту електроенергію, а також використання коштів, виданих на відрядження.

У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад установлену граничну суму кошти в розмірі перевищення встановленої суми розрахунково додаються до фактичних залишків готівки в касі на кінець дня платника готівки одноразово в день здійснення цієї операції, з подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвердженим лімітом каси.

Розрахунки готівкою підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами проводяться із застосуванням прибуткових та видаткових касових ордерів, касових і товарних чеків, розрахункових квитанцій, проїзних документів тощо, які підтверджують факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, а також рахунків-фактур, договорів, угод, контрактів, актів закупівлі товарів тощо.

Ліміт залишку готівки в касі — граничне допустима сума готівки, яка може зберігатися в касі підприємства на кінець робочого дня.

Ліміт каси встановлюється підприємствам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють операції з готівкою. Такі підприємства можуть зберігати в своїй касі готівку на кінець дня в межах затвердженого ліміту каси. Його установлення, порядок і строки здавання готівкової виручки регулюються Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України.

Відповідальність за неподання заявок-розрахунків у визначені строки та несвоєчасне одержання встановленого ліміту каси згідно з умовами договору на розрахунково-касове обслуговування покладена на підприємства. Якщо підприємству ліміт залишку готівки в касі не встановле­но, вся наявна в його касі на кінець дня готівка вважається по­надлімітною.

Підприємства зобов’язані здавати готівкову виручку понад установлений ліміт каси в порядку і строки, визначені установою банку для зарахування на їх поточні рахунки. Якщо ліміт каси підприємству взагалі не встановлено, то вся наявна готівка (крім розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) у його касі на кінець дня має здаватися до банку (незалежно від причин, внаслідок яких ліміт каси не встановлено).

Готівкові кошти можуть здаватися підприємствами в денні та вечірні каси установ банків, інкасаторам Національного банку або установ комерційних банків, підприємствам поштового зв’язку для переказів на їх поточні рахунки в установах банків.

Уся готівка, що надходить до кас підприємств, має своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися в їх касах. Оприбуткуванням готівки в касі підприємства є здійснення підприємством обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень з оформленням цієї операції у встановленому порядку прибутковим касовим ордером та відображенням у касовій книзі в день одержання підприємством готівкових коштів.

При проведенні розрахунків готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі РРО) або використанням розрахункових книжок (РК) оприбуткуванням є здійснення підприємствами обліку готівки через РРО або РК із складанням того самого дня на підставі розрахункових документів, доданих до звітів — у книзі обліку розрахункових операцій (КОРО) та оформлення готівки в установленому порядку прибутковим касовим ордером і відповідним записом у касовій книзі в день надходження коштів. Зазначена послідовність оприбуткування також поширюється на відокремлені підрозділи, які працюють у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із застосуванням РРО або використанням РК та самостійно здають до кас установ банку або через інкасаторів одержану готівкову виручку. Ці підрозділи повинні також вести касову книгу та оприбутковувати готівку в своїх касах.

Готівка, видана у підзвіт, але з об'єктивних причин не витра­чена, має бути повернена до каси підприємства одночасно з аван­совим звітом не пізніше наступного робочого дня після її видачі (за відрядженнями — не пізніше трьох робочих днів після повер­нення з відрядження, на закупівлю сільськогосподарської про­дукції та заготівлю вторинної сировини і металобрухту — не пізніше 10 робочих днів з дня видачі її у підзвіт).

Строки та порядок здавання виручки встановлюються устано­вами банків кожному підприємству за погодженням із його ке­рівником, виходячи з необхідності прискорення обіговості гро­шей і своєчасного надходження їх до кас банків:

 • для підприємств, що розташовані в місцевості, де є устано­ви банків і виручка здається до банку (а у разі відсутності в місце­вості установ банків — на підприємства зв'язку), — щоденно в день надходження грошей до їх кас;

 • для підприємств, що мають невеликі суми виручки (які за п'ять днів не перевищують 10-кратного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) і знаходяться на значній відстані від установ бан­ків або підприємств зв'язку, — не рідше одного разу на п'ять днів.

Згідно чинного законодавства України всі вільні грошові кошти підприємства повинні в обов'язковому порядку зберігатися в банку, причому підприємства вправі самостійно обирати установу банку, в якій зберігатимуться кошти.

Обслуговуючим банком називають банк, у якому відкрито рахунки підприємств, організацій, установ усіх форм власності, та який здійснює для них на дого­вірних умовах будь-яку з операцій чи послуг, передбачених За­коном України "Про банки та банківську діяльність".

В процесі господарської діяльності підприємства здійснюють розрахунки з іншими підприємствами, які можуть здійснюватися як в готівковій формі, так і без участі готівки, шляхом перерахування коштів з рахунку банку свого підприємства на відповідні рахунки іншого підприємства. Останній вид розрахунків називається безготівковим і законодавче регулюється Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті"

Банки відкривають рахунки зареєстрованим у визначеному порядку юридичним та фізичним особам згідно з Інструкція „Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”

Для відкриття поточного рахунку підприємства надають банку такі документи:

 • заяву на відкриття рахунку встановленого зразка, підписану керівником та головним бухгалтером;

 • копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної влади чи іншому уповноваженому органі засвідчену нотаріально;

 • копію належним чином зареєстрованого статуту, завірену нотаріально чи органом реєстрації (підприємства які діють на підставі засновницького договору подають його копію нотаріально засвідчену);

 • копію документа, який підтверджує поставлення підприємства на податковий облік, завірену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

 • картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком підписання розрахункових документів, завірену нотаріально або вищестоящою організацією. Визначення кола осіб, які мають право підпису розрахунково-платіжних документів здійснюється власником підприємства або керівником.

Безготівкові розрахунки здійснюються на підставі форм передбачених Інструкцією "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", а саме:

1) платіжних доручень;

2) платіжних вимог-доручень;

3) розрахункових чеків;

4) акредитивів;

5) векселів;

6) платіжних вимог;

7) інкасових доручень;

8) банківських платіжних карток.