Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика - записка.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
114.18 Кб
Скачать

Національний лісотехнічний університет України

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра інформаційних технологій

(повна назва кафедри, циклової комісії)

Звіт

з практики

на базі підприємства: «Гал Тор»

Виконав:

Ст. групи КН- Максимович М.М.

Керівник практики від ВУЗу:

Асистент кафедри ІТ Капран І.Д.

Керівник практики від підприємства: ____________________________

(підпис)

Печатка “____”______________________20___р.

м. Львів - 2014 рік

Зміст

Звіт 1

Зміст 2

Вступ 3

1.Загальна характеристика ПМП «Гал Тор». 4

1.1.ПМП «Гал Тор». 4

1.2.Технології. 5

1.3.Стажування на ПМП «Гал Тор». 6

2.Огляд техногологій. 8

2.1.Oracle VM Virtualbox. 8

3.Індивідуальне завдання. 10

Висновки. 11

Список використаної літератури. 11

Вступ

Вашій увазі пропонується реалізація практичного завдання переддипломної практики на базі приватного малого підприємства «Гал Тор» на тему «Розробка автоматизованої моделі розвитку підприємства з урахуванням інноваційного чинника». Основним акцентом цієї роботи є отримання досвіду у розробці матетематичних моделей, що відображають процес функціонування та розвитку соціально-економічних систем мікрорівня таких як підприємство.Дана записка, заснована на засадах дипломного проектування, містить в собі такі складові частини, як ознайомлення зі структурою ПМП (приватного малого підприємства), огляд програмного та апаратного інструментарію, що використовуватиметься для втілення поставленого завдання, огляд технологій, що використовуватимуться під час роботи та відповідно сама реалізація поставленого завдання.

Така структура викладу матеріалу відповідає послідовності дій при проходженні студентом переддипломної практики на підприємстві.

Основним напрямом цієї роботи стало дослідження особливостей динаміки економічного розвитку підприємства на основі приведення макроекономічної моделі до мікроекономічної та послідовним аналізом.

Метою даної роботи є реалізація завершеної моделі, котра дозволить моделювати процес функціонування підприємства з точки зору економічної науки, а також надавати результати у вигляді графіків, котрі відображатимуть динаміку розвитку інноваційного та невиробничого сектору підприємства, а також графіки фазових портретів, котрі дозволять оцінювати стан динамічної рівноваги між секторами підприємства.

Галузь застосування наробок проекту – аналіз та формування стратегії розвитку підприємства на основі даних отриманих в результаті досліджень на базі математичної моделі реалізованої в додатку Matlab Simulink 6.5.

 1. Загальна характеристика пмп «Гал Тор».

  1. ПМП «Гал Тор».

Приватне мале підприємство Гал Тор було зареєстровано 30.03.1992 р. у м. Львові з метою роботи в таких напрямках як:

 1. Ремонт комп’ютерів та периферійного устаткування.

 2. Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням.

 3. Комп’ютерне програмування.

 4. Консультування з питань інформатизації.

 5. Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування й відтворення звуку й зображення.

З часом сфера дій підприємства розширилася від обслуговування фізичних осіб до обслуговування навчальних закладів, чому передувало зміщення спеціаліазції роботи в область інтернет-технологій. Підприємство надавало послуги, що входили в сукупність товарів та послуг для організації та підтримки Інформаційних Інтернет Центів (ІІЦ):

 1. Встановлення серверів захисту та адміністрування для забезпечення надійної, безперебійної роботи внутрішньої мережі та організації захищеного керованого доступу до мережі Інтернет.

 2. Проектування та монтаж внутрішньої комп’ютерної мережі Internet.

 3. Встановлення безпровідних Wi-Fi мереж.

 4. Надання відповідного програмного та апаратного забезпечення.

 5. Створення власної поштової системи для всіх користувачів.

 6. Створення та збереження управління власними WEB-сайтами, організація порталу району.

 7. Організація збереження накопичення та забезпечення керованого захищеного доступу до всієї наявної інформації навчальних закладів/ бібліотек, методичних матеріалів, інструкцій, каталогів учнівських робіт, умов олімпіад, оглошень для учнів і т.д.

 8. Робота учнівського сайту за інтересами.

 9. Функціонування педагогічних форумів.

 10. Створення електронних бібліотек для учнів.

 11. Штрих кодування усієї літератури.

 12. Підготовка методичних матеріалів для викладачів навчального закладу з забезпеченням захищеного доступу шкіл та осіб через мережу Інтернет.

 13. Дистанційне навчання з доступом ПК учнів за місцем проживання до Сервера ІІЦ.

На даний етап ПМП функціонує в таких напрямках як: сервіс (Гал Тор Сервіс), провайдер (Гал Тор Провайдер) та продаж товарів і послуг (Гал Тор Тех). Результатом виконання даної роботи є розробка сайту візитки для відділу Гал Тор Тех.

  1. Технології.

Загалом для реалізації частини функцій, які виконує Гал Тор достатньо мережі комп’ютерів на операційній системі на зразок Windows XP Professional SP3 об’єднаних мережевим комунікаційним обладнанням на зразок маршрутизаторів, комутаторів, повторювачів та ліній побудованих на основі загально прийнятих стандартів, які підтримують PC. На програмному рівні фірмою використовується значне різноманіття програмних засобів для підтримки корпоративної мережі та підприємства. Зокрема основою для облікування різних даних слугує комплекс 1С.

Поставлена в роботі задача носить дослідницький характер і напряму не відноситься до основної діяльності підприємства, але має на меті в загальних рисах охарактеризувати роботу підприємства з економічної точки зору. Для цього необхідно реалізувати певну математичну модель засобами пакету розробки та математичного моделювання Matlab Simulink 6.5. Дана версія продукту вибрана у зв’язку з тим, що часто виникає необхідність забезпечення зворотної сумісності зі старішими ПК, котрі не підтримують новіших версій програмного забезпчення, а весь необхідний функіонал для втілення сформованого завдання в реальність доступний і в старіших, менш вимогливих до системних ресурсів версіях цього математичного пакету.

Відмінними рисами даного середовища є наступні:

• Інтерактивне графічне середовище для побудови блок-діаграм;

• Розширювана бібліотека готових блоків;

• Засоби побудови багаторівневих ієрархічних багатокомпонентних моделей;

• Засоби навігації та налаштування параметрів складних моделей - Model Explorer;

• Засоби інтеграції готових C/C++, FORTRAN, ADA та MATLAB-алгоритмів у модель, взаємодія з зовнішніми програмами для моделювання

• Сучасні засоби вирішення диференціальних рівнянь для неперервних, дис-кретних, лінійних та нелінійних об'єктів (в т.ч. з гістерезисом та розривами);

• Імітаційне моделювання нестаціонарних систем за допомогою вирішувачів зі змінним та постійним кроком чи методом керованого з MATLAB пакет-ного моделювання;

• Інтерактивна візуалізація вихідних сигналів, засоби налаштування та за-вдання вхідних впливів;

• Засіб відлагодження та аналізу моделей;

• Повна інтеграція з MATLAB, включаючи численні методи, візуалізацію, аналіз даних та графічні інтерфейси.

  1. Стажування на ПМП «Гал Тор».

Процес стажування на підприємстві охопив такі наступні етапи, як:

 1. Прибуття на базу практики, оформлення документів, узгодження програми практики.

 2. Знаймоство з інфраструктурою підприємства, технічним забезпеченням, переліком програмних продуктів.

 3. Вивчення програмного забезпечення, що застосовується при виконанні проектів на підприємстві.

 4. Виконання індивідуального завдання.

 5. Оформлення звіту.

На першому етапі я прибув на фірму та ми узгодили юридичні та практичні аспекти зв’язку Студент – Університет – Підприємство. Другий етап по суті включає знайомство з особливостями функціонування підприємства та аналіз стандартної робочої атмосфери. Перші два етапи виконуються на першому тижні практики.

Третій етап включає ознайомлення з можливостями апаратних та програмних засобів, що використовуватимуться під час стажування. В даній сфері робочим інструментом є комп’ютер, в конкретному випадку – це ноутбук, який по суті є головним персональним інструментом студента-програміста.

Для реалізації поставленого завдання на ноутбуку з ОС Windows 8.1 Pro x86-64 необхідно було поставити віртуальну машину з ОС Windows XP. Цей етап є обов’язковим у зв’язку з необхідністю забезпечення підтримки Matlab Simulink 6.5 в середовищі Windows 8.1. (дана версія Matlab не є сумісною з 64-бітними ОС). Підготовка та налаштування віртуальної машини не займає багато часу, а апаратних ресурсів виділених під її нормальне функціонування – цілком достатньо для нормальної роботи пакету Matlab 6.5.

Після завершення цього етапу відбувається складання записки до практики та затвердження її знову ж таки керівником практики від підприємства.