Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Кравчук / 2 семестр / MathCAD. Лабораторний практикум. 2010

.pdf
Скачиваний:
44
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
11.67 Mб
Скачать

2.3. Перелік теоретичних питань та практичних завдань до підсумкового модульного контролю (екзамену)

Теоретичні питання

1.Операційна система WINDOWS. Робочий стіл. Головне меню.

2.Операційна система WINDOWS. Панель задач. Меню кнопки “Пуск”.

3.Операційна система WINDOWS. Вікна. Операції над вікнами.

4.Операційна система WINDOWS. Копіювання, вилучення, перейменування файлів та папок.

5.Операційна система WINDOWS. Пошук файлів та папок.

6.Операційна система WINDOWS. Файловий менеджер “Проводник” ("Explorer") та його функціональні можливості. Файлова система. Створення файлів та папок.

7.Графічний редактор Paint. Створення та редагування рисунків.

8.Word. Вікна. Панелі інструментів. Рядок меню.

9.Word. Створення, знищення, відкриття та збереження документа.

10.Word. Редагування та форматування тексту.

11.Word. Створення пустої таблиці. Редагування та форматування таблиці. 12.Word. Таблиці. Обчислення в таблиці за формулами.

13.Word. Оформлення документів. Редактор формул.

14.Word. Оформлення документів. Створення рисунків та графічних об’єктів. 15.Excel. Призначення та можливості.

16.Excel. Види електронних таблиць, етапи їхньої розробки. 17.Excel. Введення та редагування формул.

18.Excel. Побудова діаграм.

19.Етапи обробки інформації на ЕОМ. Алгоритмізація задач. 20.Різновидності структур алгоритмів. Схеми, програми. Приклади. 21.Схеми алгоритмів, правила побудови схем.

22.Алгоритм лінійної структури. Схеми, програми. Приклади. 23.Алгоритм розгалуженої структури. Схеми, програми. Приклади. 24.Алгоритми циклічної структури: арифметичний цикл. Схеми, програми.

Приклади.

25.Алгоритми циклічної структури: ітераційний цикл. Схеми, програми. Приклади.

26.Алгоритми циклічної структури: вкладені цикли. Схеми, програми. Приклади.

27.Елементи мови Visual Basic. Символи, константи, змінні. Приклади. 28.Елементи мови Visual Basic. Інтегроване середовище розробки (IDE). Панелі

інструментів.

29.Елементи мови Visual Basic. Інтегроване середовище розробки (IDE). Вікно форми.

30.Елементи мови Visual Basic. Інтегроване середовище розробки (IDE). Вікно властивостей-Properties.

160

31.Елементи мови Visual Basic. Інтегроване середовище розробки (IDE). Вікно проекту.

32.Елементи мови Visual Basic. Візуальний стиль програмування. 33.Елементи мови Visual Basic. Структура програми. Коментарі до програм. 34.Елементи мови Visual Basic. Стандартні математичні функції. Арифметичні

вирази. Приклади.

35.Елементи мови Visual Basic. Оператори. Призначення й класифікація. 36.Visual Basic. Оператори вводу-виводу, формати операторів. Приклади. 37.Елементи мови Visual Basic. Процедури та функції.

38.MathCAD. Числа, змінні, математичні функції, арифметичні вирази. Приклади.

39.MathCAD. Створення та редагування текстової області. Математична область.

40.MathCAD. Дискретні аргументи. Приклади застосування. 41.MathCAD. Масиви. Створення масивів. Дії з масивами. Приклади. 42.MathCAD. Основні векторні та матричні оператори й функції 43.MathCAD. Побудова графіків функцій та їхнє форматування. 44.MathCAD. Знаходження коренів нелінійних рівнянь. 45.MathCAD. Знаходження коренів поліномів.

46.MathCAD. Розв’язок систем лінійних рівнянь.

47.MathCAD. Опис програми-функції. Локальний оператор присвоювання. 48.MathCAD. Умовна функція if. Формат. Приклади.

49.MathCAD. Умовний оператор if. Формат. Приклади. 50.MathCAD. Оператор циклу for. Формат. Приклади. 51.MathCAD. Оператор циклу while. Формат. Приклади. 52.MathCAD. Вкладені цикли. Обробка двовимірних масивів. 53.MathCAD. Модульне програмування в одному документі. Функція

користувача. Формат. Приклади.

Теми практичнихзавдань зMathCAD

Лабораторна робота №1. Лінійний алгоритм. Лабораторна робота №2. Розгалужений алгоритм. Лабораторна робота №3. Арифметичний цикл. Лабораторна робота №4. Ітераційний цикл.

Лабораторна робота №5. Обробка векторів і матриць за допомогою операторів та вбудованих функцій MathCAD.

Лабораторна робота №6. Обробка векторів. Лабораторна робота №7. Обробка матриць.

Лабораторна робота №8. Однорядкова функція користувача. Лабораторна робота №10. Розв'язання нелінійних рівнянь. Лабораторна робота №10. Розв'язання систем нелінійних рівнянь. Лабораторна робота №10. Знаходження коренів полінома.

Лабораторна робота №11. Розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

161

Література

1.Робота в середовищі Windows 98. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсів дисциплін “Основи інформатики” і “Обчислювальна техніка та програмування” для студентів усіх спеціальностей/Укл. Алєксєєнко К.М., Величко К.С., Кривенко В.І., Червякова Т.І.–К.: НТУ, 2001.–54 с.

2.Операційна система Windows XP. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсів дисциплін “Основи інформатики” та “Комп’ютерна техніка та програмування” для студентів усіх спеціальностей/Укл. Червякова Т.І., Алєксєєнко К.М.,–К.: НТУ, 2006.–34 с.

3.Графічний та текстовий редактори PAINT та WORD. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсів дисциплін “Основи інформатики” і “Обчислювальна техніка та програмування” для студентів економічних спеціальностей/Укл. Алєксєєнко К.М., Величко К.С., Кривенко В.І., Червякова Т.І.–К.: НТУ, 2001.–54 с.

4.Microsoft Office. Текстовий редактор Word. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін “Основи інформатики” та “Комп'ютерна техніка та програмування” для студентів всіх спеціальностей/Укл. Червякова Т.І., Алєксєєнко К.М.–К.: НТУ, 2006.–80 с.

5.Excel 97. Основні поняття та прийоми роботи. Учбовий посібник з дисципліни “Сучасні комп’ютерні технології” для студентів всіх спеціальностей./Укл. Т.І. Червякова, В.І. Кривенко.-К.: УТУ, 1999.–96 с.

6.Microsoft Office. Презентація Power Point. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсів дисциплін “Основи інформатики” та “Комп’ютерна техніка та програмування” для студентів усіх спеціальностей/Укл. Червякова Т.І., Алєксєєнко К.М.,–К.: НТУ, 2006.–16 с.

7.Visual Basic 6.0. Основи алгоритмізації та програмування: навчальний посібник до курсу “Інформатика” для студентів інженерних спеціальностей денної форми навчання./Укл. В.Д. Данчук, К.С. Величко, К.М. Алєксєєнко,

А.П. Кравчук–К.:НТУ.–2009.–178 с.

8.Mathcad в інженерних розрахунках. Частина 1. Методичні вказівки для студентів інженерних спеціальностей./Укл. В.В. Гавриленко, К.С. Величко, К.М. Алєксєєнко.–К.: НТУ, 2004.–127 с.

9.Mathcad в інженерних розрахунках. Частина 2. Посібник для студентів інженерних спеціальностей НТУ./Укл. В.В. Гавриленко, К.С. Величко, К.М. Алєксєєнко.–К.: НТУ, 2004.–108 с.

162

Підписано до друку 10.06.2010 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний №1. Гарнітура Times.

Вк. 17. Наклад 500. Зам. Л_10_079.

01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 39. Редакційно-видавничий відділ НТУ, тел. 284-26-26

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.