Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
статистика конспект лекций.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.05 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

С. В. Сніжко

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з курсу

«СТАТИСТИКА»

(для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)

Харків ХНАМГ 2010 2

Сніжко С. В. Конспект лекцій з курсу «Статистика» (для студентів 2

курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного

рівня бакалавр, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму

підготовки 6.030509 «Облік і аудит») / Авт.: С. В. Сніжко; Харк. нац. акад.

міськ. госп-ва – Х.: ХНАМГ, 2010 – 196 с., укр. мов.

Автор: доц., к.е.н. С. В. Сніжко.

Рецензент: проф., д.е.н. Г. В. Ковалевський

Рекомендовано кафедрою менеджменту і маркетингу в міському

господарстві, протокол № 04 від «28» жовтня 2009 р. 3

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ...................................................................................................... 4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИКИ .......... 6

Тема 1. Предмет і метод статистики ........................................... 6

ТЕМА 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ....................................... 21

ТЕМА 3. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ..... 38

ТЕМА 4. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ................................................... 50

ТЕМА 5. АНАЛІЗ РЯДІВ РОЗПОДІЛУ ...................................................... 69

ТЕМА 6. ВИБІРКОВИЙ МЕТОД ................................................................. 89

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.2. МЕТОДИ СТАТИСТИКИ ........................... 106

ТЕМА 7. СТАТИСТИЧНА ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗ .................................. 106

ТЕМА 8. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ КОРЕЛЯЦІЙНИХ

ЗВ'ЯЗКІВ ...................................................................................... 121

ТЕМА 9. АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИ ................................. 139

ТЕМА 10. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ......................................... 152

ТЕМА 11. ІНДЕКСИ .................................................................................... 164

ТЕМА 12. ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ ............................................................................ 181

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ....................................................... 193 4

ПЕРЕДМОВА

Статистична обізнаність є невід’ємною частиною професійної підго-

товки кожного майбутнього фахівця, що бачить себе в якості підприємця,

фінансиста, економіста і, тим паче, керівника аудиторської фірми або

головного бухгалтера великого підприємства – головного контролера-

ревізора та «правої руки» першого керівника, розпорядника кредиту та

«диспетчера» великих грошових потоків, помилка якого може призвести

до фатальних для власників та багатотисячних колективів наслідків.

Сучасний стан фінансово-економічних відносин у суспільстві слід

визнати вкрай недружелюбним по відношенню не тільки до державних

інтересів, але й, в першу чергу, до малого та приватного бізнесу. Тому

достеменний та чемний аналіз великої кількості формальної та спеціальної

інформації, виявлення закономірностей та її систематизація дозволять

уникнути похибок у процесі прийняття доленосних рішень.

Ця робота та, і це головне, її результати пов’язані із цільоспрямо-

ваним збиранням необхідної специфічної та спеціальної інформації,

її зведенням і групуванням для зpучного сприйняття. У подальшому отри-

мана інформація повинна бути коректно проаналізована і узагальнена,

на підставі чого повинні бути зроблені обґрунтовані висновки про існую-

чий стан виучуваного явища чи конкретної ситуації, напрямках їх роз-

витку, тенденціях, що склалися, наслідках ігнорування чи заходах щодо їх

подолання. Крім того, фахівець повинен наочно та переконливо довести

результати своїх досліджень їх замовнику або своєму керівникові.

Враховуючи наведене, суттєве значення має знайомство з основними

категоріями, принципами, методологією та загальними визначеннями

статистичного аналізу кількісної сторони масових соціально-економічних

явищ, у нерозривному зв'язку з їх якісною стороною, конкретними

умовами, місця і часу. 5

Основу статистичної грамотності в значній мірі надає вивчення

запропонованого курсу «Статистика», що в більшій мірі відповідає

загальноприйнятому курсу «Загальна теорія статистики». Основні посту-

лати та методологія цієї науки та її застосування в господарчій практиці не

змінюються протягом декількох століть, визначення якої перевірені прак-

тикою існування провідних економік світу, та які незалежні від соціально-

економічних формацій, що склалися та конкурують на світовій арені.

Мова, якою розмовляють статистичні фахівці, – це «есперанто», яка

зрозуміла для всіх зацікавлених і яка не залежить від юридичного поля,

в якому вона застосовується. Багато в чому міжнародні стандарти бухгал-

терського обліку побудовані на принципах єдиного розуміння статистич-

ної методології – «фахівці розмовляють проміж собою мовою, яку

розуміють усі причетні до справи».

Конспект лекцій «Статистика» розроблений на підставі:

ГСВОУ МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра

напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 04.06.2004 р.

№ 452 (з 2006 р. напрям 6.030509 «Облік і аудит»)»;

СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю

6.030509 «Облік і аудит», 2007 р.

Конспект лекцій «Статистика» ухвалений кафедрою «Менеджменту

і маркетингу в міському господарстві» протокол № _________ від

«___» __________ 2010 р.

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИКИ