Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
46.08 Кб
Скачать

НАРОДНАЯ УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Н. П. Гога

ПЕДАГОГИКА

Учебное пособие

для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальностям:

6.030101 – Социология

6.020303 – Филология

(стационарная и заочно-дистанционная формы обучения)

Издательство НУА

НАРОДНАЯ УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Н. П. Гога

ПЕДАГОГИКА

Учебное пособие

для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальностям:

6.030101 – Социология

6.020303 – Филология

(стационарная и заочно-дистанционная формы обучения)

Харьков

Издательство НУА

2012

УДК 37(075.8)

ББК 74.00я73-1

Г58

Утверждено на заседании кафедры

общей и прикладной психологии

Народной украинской академии.

Протокол № 10 от 02.04.12

Рецензент канд. психол. наук И. В. Головнева

Курс «Педагогіка» сприяє підвищенню загальної та педагогічної культури студентів, формуванню цілісного уявлення про педагогічні аспекти науково-дослідницької та освітньої діяльності для формування навичок сомоосвіти з адекватного оцінювання особистих освітніх і професійних можливостей. Це перша ступінь підготовки фахівців до діяльності в межах професії «людина – людина».

Гога, Наталья Павловна.

Г58 Педагогика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 6.030101 – Социология 6.020303 – Филология / Н. П. Гога ; Нар. укр. акад., [каф. общ. и прикладной психологии Гога]. – Харьков : Изд-во НУА, 2012. – 76 с.

Курс «Педагогика» способствует повышению общей и педагогической культуры студентов, формированию целостного представления о педагогических аспектах, научно-исследовательской и просветительной деятельности для формирования навыков самообучения, адекватного оценивания своих образовательных и профессиональных возможностей. Это первая ступень подготовки специалистов к деятельности в рамках профессии «человек – человек».

УДК37(075.8)

ББК 74.00я73-1

© Народная украинская академия, 2012

Навчальне видання

ГОГА Наталія Павлівна

ПедагогІКА

Навчальний посібник

для студентів для студентів вищих навчальних закладів,

які навчаються за спеціальністями:

6.030101 – Соціологія

6.020303 – Філологія

(стаціонарна та заочно-дістанційна форми навчання)

Редактор

Комп’ютерний набір Н.П. Гога

Подписано до друку ___________. Формат 6084/16.

Папір офсетній. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 4,42. Обл. вид. арк. 5,4

Тираж 30 пр. Зам. №

План 2011/2012 навч. р., поз. № 10 в переліку робіт кафедри

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.

Надруковано у видавництві

Народної української академії

Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Метод_педогогика_Гога_12 исправлено