Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
5. Охорона праці та безпека життєдіяльності.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
243.2 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Департамент кадрової політики,

освіти і науки МОЗ України

Центральний методичний кабінет підготовки

молодших спеціалістів МОЗ України

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Програма

для вищих медичних навчальних закладів

І—ІІ рівнів акредитації за спеціальністю

5.110102 “Сестринська справа”

Київ

Медицина

2007

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Укладачі:

О.М. Кобилянська — викладач вищої категорії Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського;

С.С. Стечишин — викладач-методист Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського.

Програму розглянуто і схвалено на засіданні предметної (циклової) методичної комісії хірургічних дисциплін ЛДМК ім. Андрея Крупинського 01 червня 2007 р., протокол № 11.

Рецензенти:

В.М. Лапін — завідувач кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності, старший викладач Львівського державного банківського інституту Національного банку України;

І.Ю. Російська — викладач дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» Бориславського медичного училища.

© МОЗ України, 2007

© Видавництво «Медицина», 2007

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Життя і здоров’я людини — одна з найбільших цінностей суспільства.

Упродовж усієї історії існування людство прагнуло дбати про свою безпеку. Однак зараз, в умовах загострення екологічної ситуації, соціальних і воєнних протиріч, суттєвих змін у техногенній сфері, що посилюють ймовірність виникнення глобальних небезпек (АЕС, космічні технології тощо), збитків від аварій, катастроф, стихійних лих тощо, соціальна безпека — одна з головних проблем держави. Тому потреба у формуванні знань безпеки життєдіяльності та охорони праці як умови забезпечення життя і здоров’я людини найбільш актуальна. Одним із шляхів виконання цього завдання є вивчення студентами предмета "Охорона праці та безпека життєдіяльності".

Майже третина аварій і нещасних випадків — незадовільні знання з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Вивчення дисципліни "Охорона праці та безпека життєдіяльності” — важливий крок у розширенні світогляду майбутніх медичних працівників, їх захист у процесі виробничої та побутової діяльності в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу.

Охорона праці і безпека життєдіяльності як наукова дисципліна виникла на перетині соціально-правових, технічних і медичних наук, науки про людину, теорії ризику. Головні об’єкти її дослідження: людина в процесі та організації праці, виробниче середовище тощо. На підставі даних досліджень постійно розробляються заходи щодо підвищення рівня забезпечення безпечних і здорових умов праці.

Необхідність забезпечення здорових і безпечних умов праці в установах охорони здоров’я зумовлює потребу відповідної підготовки молодших спеціалістів вищих медичних навчальних закладів.

Випускники вищого медичного навчального закладу повинні мати необхідну підготовку для вирішення різних питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Курс включає загальну характеристику трудового права та актуальні питання законодавчих актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності людини.

Програмні питання організації охорони праці та дій в умовах надзвичайних ситуацій повинні вивчатися з урахуванням знань і практичних навичок, одержаних студентами з клінічних і природничо-наукових дисциплін.

Курс “Охорона праці та безпека життєдіяльності” складається з двох розділів:

 • охорона праці;

 • безпека життєдіяльності.

У першому розділі курсу розглядаються основні положення основ законодавства України про працю, Закон України "Про охорону праці", нормативні акти з охорони праці та її організація в лікувально-профілактичних установах (ЛПУ). У розділі "Охорона праці" вивчаються небезпечні та шкідливі фактори, які виникають в ЛПУ, та правила техніки безпеки. Крім того, розглядаються питання протипожежної безпеки: закон України “Про пожежну безпеку”, причини пожеж та їхня профілактика в ЛПУ.

У другому розділі студенти вивчають питання безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях, класифікацію можливих надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу, способи захисту людей від уражаючих факторів: аварій, катастроф, стихійного лиха, застосування сучасної зброї масового ураження; зміст і обсяг першої медичної допомоги в осередках надзвичайних ситуацій.

На практичних заняттях студенти повинні засвоїти правила охорони праці на відповідному робочому місці, вміти оцінювати загальну й медичну обстановку в структурних підрозділах медичних установ, яка виникає внаслідок надзвичайної ситуації, надавати першу медичну допомогу.

У кінці вивчення дисципліни проводиться диференційований залік.

За навчальним планом дисципліну „Охорона праці та безпека життєдіяльності” вивчають на другому році навчання.

Види навчальних занять згідно з навчальним планом:

 • лекції;

 • практичні заняття;

 • самостійна позааудиторна (індивідуальна) робота студентів.

Предметна (циклова) методична комісія має право вносити зміни до навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямів наукових досліджень, екологічних особливостей регіону, але відповідно до кінцевих цілей ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальним планом.

Засвоєння тем контролюється на практичних заняттях. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня знань студентів, як комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок тощо.

У програмі відображено теми, розділи, які студенти повинні засвоїти; практичні навички, якими повинні оволодіти; питання, про які мають бути поінформованими.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

 • основи законодавства України про працю;

 • основні принципи державної політики в галузі охорони праці, Закон України «Про охорону праці»;

 • небезпечні і шкідливі фактори виробничого середовища;

 • правила техніки безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском у структурних підрозділах;

 • правила техніки безпеки в структурних підрозділах ЛПУ різного профілю;

 • основи пожежної безпеки;

 • причини виникнення пожеж та профілактику їх в установах охорони здоров’я;

 • характеристику навколишнього, виробничого та побутового середовища;

 • причини виникнення та класифікацію надзвичайних ситуацій;

 • способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях;

 • основи організації та проведення рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

 • організацію медичної допомоги населенню в умовах надзвичайних ситуацій.

Студенти повинні вміти:

 • дотримуватися правил охорони праці по запобіганню нещасних випадків і професійних захворювань в структурних підрозділах ЛПУ;

 • вести документацію з охорони праці в структурному підрозділі;

 • розробляти інструкції з охорони праці;

 • безпечно обслуговувати електроапаратуру, апарати, що працюють під тиском;

 • дотримуватися правил пожежної безпеки;

 • використовувати первинні засоби пожежегасіння;

 • проводити обстеження житлових і виробничих приміщень;

 • надавати першу медичну допомогу потерпілим в умовах надзвичайних ситуацій;

 • використовувати медичні та протихімічні засоби захисту людей в умовах надзвичайних ситуацій.

Студенти мають бути поінформовані про:

 • матеріальну відповідальність за спричинення збитку установі;

 • відповідальність за порушення вимог охорони праці;

 • наслідки при невиконанні вимог техніки безпеки;

 • правила техніки безпеки під час експлуатації лазерних установок;

 • правила техніки безпеки під час роботи в радіологічній лабораторії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.