Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
05-09-2014_13-25-10 / Тема 9. Цив│льний захист.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
29.33 Кб
Скачать
 1. Надзвичайний стан, правила його введення та режим діяльності державних органів у ньому.

Надзвичайний стан - це передбачений Конституцією України особ­ливий правовий режим діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом "Про надзвичайний стан" обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а та­кож прав юридичних осіб та покладає на них додаткові обов'язки.

Метою введення надзвичайного стану є якнайшвидша нормаліза­ція обстановки, відновлення конституційних прав і свобод грома­дян, а також прав юридичних осіб, нормального функціонування конституційних органів влади, органів місцевого та регіонального самоврядування та інших інститутів громадянського суспільства.

Надзвичайний стан вводиться лише за наявності реальної загро­зи безпеці громадян або конституційному ладові, усунення якої ін­шими способами є неможливим.

Надзвичайний стан вводиться за умов:

 • стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю населення;

 • масових порушень правопорядку, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;

 • блокування або захоплення окремих особливо важливих об'єктів чи місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує ненормальну діяльність органів державної влади та управління, місцевого чи регіонального самоврядування;

 • спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;

 • посягання на територіальну цілісність держави, що загрожує зміною її кордонів;

 • необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади;

Надзвичайний стан по всій території України або в окремих її місцевостях вводиться постановою Верховної Ради України з не­гайним повідомленням Президента України або Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України.

Під час надзвичайного стану держава може вживати заходів, передбачених Законом "Про надзвичайний стан", відступаючи від своїх зобов'язань за Конституцією лише настільки, наскільки це вимагається гостротою стану, за умови, що такі заходи не є несуміс­ними з іншими зобов'язаннями за міжнародним правом і не тяг­нуть за собою дискримінації на основі національності, мови, статі, релігії чи соціального походження. Такими заходами можуть бути:

- встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також об­меження свободи пересування по території, де запроваджено над­звичайний стан;

- обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

- посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що за­безпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

- заборона проведення зборів, мітингів, вуличних походів і де­монстрацій, а також видовищних, спортивних та інших масових заходів;

- заборона страйків.

 1. Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки під час надзвичайних ситуацій (тбб та нс) та їх основні завдання.

Для координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо безпеки та захисту населення і територій, реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного походження, створюються постійно діючі Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки під час надзвичайних ситуацій (ТББ та НС). Комісії створюються при виконавчих органах влади на державному, регіональному і районному (міському) рівнях, а також на об'єктах. У своїй діяльності ці комісії керуються Конституцією України, Законами України, документами Президента України, Кабінету Міністрів України та Положенням про Державну комісію з питань ТББ та НС.

Основні завдання комісії такі:

- координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаних зі створенням та функціонуванням Національної системи запобігання і реагування на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації;

- участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері техногенно-екологічної безпеки;

- організація та керівництво проведенням робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

а) у режимі повсякденного функціонування:

 • координує діяльність комісій з питань надзвичайних ситуацій головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, міжрегіональних головних управлінь, Міжрегіонального головного управління Міндоходів – Центрального офісу з обслуговування платників, митниць, державних підприємств, підвідомчих установ і організацій Міндоходів;

 • розглядає питання щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

 • вносить пропозиції про припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших об'єктів незалежно від форми власності і підпорядкування, функціонування яких становить загрозу життю та здоров'ю людей, загрозу навколишньому середовищу, і подає відповідні пропозиції до Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської МДА, Київської ОДА, Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації;

 • за необхідності приймає рішення про створення і використання запасів матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів щодо запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення функціонування локальних мереж оповіщення;

- вживає заходів для розвитку діяльності, пов’язаної з аналізом гідрометеорологічних спостережень і прогнозів;

- сприяє підготовці та проведенню командно-штабних та штабних навчань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

- здійснює методичне керівництво та контроль за роботою підпорядкованих комісій;

б) у режимі підвищеної готовності:

- забезпечує координацію діяльності підпорядкованих комісій щодо здійснення ними попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівнів;

- вживає заходів для активізації роботи, пов'язаної із здійсненням спостережень та контролю за станом довкілля, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

- забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації органів управління, сил та засобів Міндоходів;

- організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення працівників (відвідувачів), що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання їм необхідної допомоги;

- розробляє комплексні заходи щодо захисту працівників (відвідувачів) і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, їх ліквідації;

- організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат і захисту працівників (відвідувачів);

в) у режимі надзвичайної ситуації:

- бере участь у координації діяльності головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, міжрегіональних головних управлінь, Міжрегіонального головного управління Міндоходів – Центрального офісу з обслуговування платників, митниць, державних підприємств, підвідомчих установ і організацій Міндоходів щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівнів;

- забезпечує залучення сил і засобів Міндоходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- взаємодіє з відповідними комісіями інших адміністративно-територіальних одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації;

- організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення працівників (відвідувачів), що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання їм необхідної допомоги;

- бере участь у прийнятті рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання зазначених матеріалів до Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у порядку взаємодії, до Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської МДА, Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації;

- вивчає обставини, що склалися, та подає Міністру доходів і зборів України інформацію про вжиті заходи, причини виникнення надзвичайної ситуації, пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

г) у режимі надзвичайного стану:

- режим надзвичайного стану для єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється у межах території, на якій введено правовий режим надзвичайного стану відповідно до вимог Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану".

Комісія має право:

- заслуховувати інформацію керівників головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, міжрегіональних головних управлінь, Міжрегіонального головного управління Міндоходів – Центрального офісу з обслуговування платників, митниць, державних підприємств, підвідомчих установ і організацій Міндоходів, надавати їм відповідні рекомендації;

- одержувати від головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, міжрегіональних головних управлінь, Міжрегіонального головного управління Міндоходів – Центрального офісу з обслуговування платників, митниць, державних підприємств, підвідомчих установ і організацій Міндоходів, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

- залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня сили і засоби Міндоходів.

Комісію очолює голова, який має двох заступників, у тому числі одного першого.

Головою Комісії призначається заступник Міністра доходів і зборів України – керівник апарату.

Посадовий склад Комісії затверджується першим заступником голови Комісії.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує перший заступник або заступник за дорученням голови Комісії.

Фінансування заходів цивільного захисту здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності й підпорядкування згідно із законодавством України.

Кошти на проведення заходів навчання та захисту населення і місцевостей, витрати на утримання і підготовку територіальних органів управління у справах цивільного захисту та формувань цивільного захисту, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, згідно із законодавством України відраховують міністерства та органи місцевого самоврядування.

11

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.