Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
358.4 Кб
Скачать

Міністерство освіти І НАУКИ УКраїни

Київський національний економічний університет





Київ 2000

ББК 65.03 Розповсюджувати та тиражувати

Е 40 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Автори:

Н. О. Тимочко, О. А. Пучко, Л. М. Рудомьоткіна, А. О. Маслов, Р. Д. Толстов

Рецензент

О. В. Ткаченко, канд. екон. наук, доц. (КНЕУ)

Редактор

І. Й. Судзиловська

Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ Протокол № 8 від 20.04.2000 р.

Е 40 Економічна історія: Лекції / Н. О. Тимочко, О. А. Пучко, Л. М. Рудомьоткіна та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 268 с.

ІSBN 966–574–014–8

Лекції розкривають історію світової економіки з найдавніших часів до наших днів. Розглядаються не лише загальні тенденції економічного розвитку, але й історія становлення різних господарських систем в окремих країнах (Англії, Франції, Німеччині, США, Японії). Велику увагу приділено еко­номічній історії України, починаючи від господарства стародавніх слов’ян і Київської Русі та закінчуючи основними тенденціями економічного розвитку самостійної України.

Лекції відповідають типовій програмі курсу і можуть бути використані як навчальний посібник студентами економічних спеціальностей вищих на­вчальних закладів.

ББК 65.03

ІSBN 966–574–014–8  Н. О. Тимочко, О. А. Пучко,

Л. М. Рудомьоткіна та ін., 2000

 КНЕУ, 2000

Навчальне видання

ТИМОЧКО Наталія Олександрівна,

ПУЧКО Олексій Аркадійович,

РУДОМЬОТКІНА Любов Михайлівна та ін.

Економічна історія

Лекції

Художник обкладинки Т. Зяблицева

Технічний редактор Г. Переславцев

Комп’ютерна верстка Н. Мишко

Комп’ютерний набір О. Іваненко

Підписано до друку 5.04.2000. Формат 6084/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 15,58.

Умовн. фарбовідб. 15,80. Обл.-вид. арк. 17,45. Наклад 4500 прим. Зам. № 9-1845

Видавництво КНЕУ 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1 тел. (044) 458–00–66; тел./факс (044) 446–64–58

E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ЕІ_Тимочко-Пучко