Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
5
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
66.05 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчальний посібник

Допущено Міністерством освіти і науки України

Київ 2001

ББК 65.01 Розповсюдження та тиражування

Б 44 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти:

В. М. Ворона, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАНУ (Ін-т соціології НАНУ)

В. О. Рибалкін, д-р екон. наук, проф. (Київ. ун-т цивільної авіації)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 2/1031 від 22.06.2000

Бєляєв О. О., Бебело А. С.

Б 44 Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 328 с.

ІSBN 966–574–-244–2

Навчальний посібник підготовлений досвідченими викладачами КНЕУ О. О. Бєляєвим (теми: 1—6, 8, 10, 15, 17) і А. С. Бебело (теми: 7, 9, 11—14, 16, 18—20). Він розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих економіч­них навчальних закладів і відповідає програмі, яка рекомендована для вузів. Посібник може бути цікавим і корисним усім, хто має намір засвоїти вихідні теоретико-методологічні засади сучасної економічної науки, зрозуміти механізм функціонування перехідної української економіки.

ББК 65.01

 О. О. Бєляєв, А. С. Бебело, 2001

ІSBN 966–574–244–2  КНЕУ, 2001

Навчальне видання

Бєляєв Олександр Олександрович

Бебело Анатолій Семенович

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Навчальний посібник

Редактор Т. Зарембо

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор І. Савлук

Верстка Н. Мишко

Підписано до друку 25.05.01. Формат 6084/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 19,07.

Умов. фарбовідб. 19,51. Обл.-вид. арк. 21,70. Наклад 3000 прим. Зам. № 20-2014.

Видавництво КНЕУ 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000

Тел. (044) 458–00–66; тел./факс (044) 446–64–58 E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке PE_babelo