Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
5
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
57.34 Кб
Скачать

ЗМІСТ

Передмова 3

Тема 1. Предмет і метод політичної економії 4

§ 1. Зародження і розвиток політичної економії 4

§ 2. Предмет політичної економії 15

§ 3. Методи і функції політичної економії 18

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 23

Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Еко- номічні інтереси 23

§ 1. Суспільне виробництво та його основні чинники. Продукт ви- робництва 23

§ 2. Стадії руху суспільного продукту 28

§ 3. Економічні потреби суспільства: сутність і класифікація. Еко- номічні інтереси 33

Тема 3. Економічна система суспільства 38

§ 1. Економічна система: властивості, структура, моделі 38

§ 2. Система економічних законів. Механізм дії та використання економічних законів 49

§ 3. Критерії історичних етапів економічного розвитку 52

Тема 4. Відносини власності 55

§ 1. Власність та її економічний зміст 55

§ 2. Структура власності. Різноманіття форм власності у ринковій економіці 58

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва 70

§ 1. Проста і розвинута форми товарного виробництва: загальні риси й особливості 70

§ 2. Товар і його властивості. Вартість: альтернативні теорії. Двоїстий характер праці, втіленій у товарі 72

§ 3. Форми вартості 81

§ 4. Закон вартості і його роль у розвитку товарного вироб- ництва 86

Тема 6. Гроші 92

§ 1. Сутність і функції грошей 92

§ 2. Закони грошового обігу. Інфляція 101

§ 3. Еволюція грошей 104

Тема 7. Витрати виробництва і прибуток 107

§ 1. Сутність, зміст і види витрат виробництва 107

§ 2. Класифікація витрат виробництва 111

§ 3. Прибуток як економічна категорія: сутність, види, розподіл 119

Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ 124

Тема 8. Ринок: сутність, функції та умови функціонування 124

§ 1. Сутність і функції ринку. Типи ринків 124

§ 2. Структура ринку. Механізм саморегулювання ринку 131

§ 3. Інфраструктура ринку. Моделі ринку 135

Розділ 3. СУБ’ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 138

Тема 9. Домогосподарства в системі економічного кругообігу 138

§ 1. Домашнє господарство як суб’єкт економічних відносин 138

§ 2. Домашнє господарство у ринковій системі 141

§ 3. Сімейний бюджет: структура доходів та їх використання 144

Тема 10. Підприємництво і підприємство 151

§ 1. Соціально-економічна характеристика підприємництва 151

§ 2. Підприємство як основна структурна одиниця підприєм- ницької діяльності 159

§ 3. Організаційно-економічні форми підприємства 161

Тема 11. Капітал і наймана праця 167

§ 1. Соціально-економічний зміст категорії «капітал». Альтерна- тивні теорії капіталу 167

§ 2. Трудові відносини: сутність, структура та їх характерні риси у сучасній економічній системі 175

§ 3. Заробітна плата: сутність, форми та організація 179

Тема 12. Акціонерні товариства та акціонерний капітал 184

§ 1. Акціонерні товариства: генезис, зміст, еволюція 184

§ 2. Суть акціонерного капіталу та форми його вияву 189

§ 3. Цінні папери: суть, роль, основні види. Проблеми акціонуван- ня у перехідній економіці 194

Розділ 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС 200

Тема 13. Форми суспільного продукту в процесі відтворення. Розподіл національного доходу 200

§ 1. Зміст суспільного відтворення і сукупний суспільний про- дукт 200

§ 2. Система національних рахунків та її основні макроекономічні показники 205

§ 3. Національний дохід і його роль у суспільному відтворенні 210

§ 4. Національне багатство: зміст, структура 213

Тема 14. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли 215

§ 1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвес- тиції, їх роль в економічному зростанні 215

§ 2. Фактори економічного зростання. Вплив НТР на економічний розвиток 220

§ 3. Теорії і моделі економічного зростання 222

§ 4. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи 226

Тема 15. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва 232

§ 1. Господарський механізм: сутність, характер, функціону- вання 232

§ 2. Структура механізму господарювання 238

§ 3. Регулювання економіки як основний елемент господарського механізму 241

Розділ 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 246

Тема 16. Змішана економічна система. Держава та її функції у розви- нутій економіці 246

§ 1. Засади теоретичного аналізу змішаної економічної сис- теми 246

§ 2. Функції і роль держави у змішаній економіці 252

§ 3. Концепції державного регулювання економіки та їх ево- люція 257

Тема 17. Соціалістична економічна система та її еволюція 260

§ 1. Соціалістична ідея та основні етапи її розвитку 260

§ 2. Основні риси економічної структури державного соціа- лізму 263

§ 3. Системна криза соціалізму і шляхи реформування сус- пільства 266

Тема 18. Закономірності та особливості перехідної економіки 269

§ 1. Перехідна економіка: сутність, необхідність і характерні риси 269

§ 2. Концепції та головні завдання перехідної економіки 274

§ 3. Основні закономірності перехідного періоду 277

Розділ 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 281

Тема 19. Світове господарство 281

§ 1. Об’єктивні умови становлення та розвитку світового госпо- дарства 281

§ 2. Міжнародний поділ праці — матеріальна основа світового господарства 286

§ 3. Міжнародна економічна інтеграція 291

Тема 20. Форми міжнародних економічних відносин 299

§ 1. Світогосподарські зв’язки: сутність і форми 299

§ 2. Міжнародна валютно-фінансова система та її інфраструк- тура 311

§ 3. Економічні аспекти глобальних проблем 322

71

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке PE_babelo