Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ІПЗ_НА / лаб 2 / lab

.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
184.83 Кб
Скачать

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

факультет комп’ютерних наук

кафедра комп’ютерних систем та мереж

ЗВІТ

по лабораторній роботі №2

з курсу “Інженерія програмного забезпечення ”

Розробка ескізного проекту. Створення діаграми варіантів використання (прецедентів).

Варіант №1

Виконав студент 322 групи

Няун А.І.

Перевірила доц. кафедри КСМ Танасюк Ю.В.

Дата______________

Підпис____________

Чернівці, 2013 р.

Перелік акторів та варіантів використання системи показані в таблиці1.

Таблиця 1

Актор

Варіант використання

Примітка

Працівник деканату

Редагування інформації

Однонаправлена взаємодія

Видалення інформації

Однонаправлена взаємодія

Додавання інформації

Однонаправлена взаємодія

Пошук інформації

Однонаправлена взаємодія

Друк довідки

Однонаправлена взаємодія

Доступ до бази данних

Однонаправлена взаємодія

Викладач

Отримання довідки

Однонаправлена взаємодія

Звітність

Однонаправлена взаємодія

Студент

Отримання довідки

Однонаправлена взаємодія

Діаграма:

Контрольні питання

 1. Що таке UML?

UML (Unified Modeling Language – Уніфікована мова моделювання) – один з найбільш поширених засобів візуального моделювання, тобто подання моделі програмного продукту за допомогою деякого стандартного набору графічних позначень.

 1. Для чого використовуэться візуальне моделювання?

Візуальне моделювання використовується для наочнішого представлення програмного продукту.

 1. Назвіть основні призначення діаграми варіантів використання (прецедентів)?

Діаграми варіантів зображають функціональне призначення системи або те, що система повинна робити. Розробка діаграми має на меті:

 • визначити загальні границі і контекст предметної області, яка моделюється;

 • сформулювати загальні вимоги до функціональної поведінки системи, яка проектується;

 • розробити вихідну концептуальну модель системи для її подальшої деталізації у формі логічних і фізичних моделей;

 • підготувати вихідну документацію для взаємодії розробників програми з її замовниками і користувачами.

 1. Які основні графічні елементи діаграми прецедентів? Як вони позначаються і описуються?

Варіант використання – це опис на «високому рівні», наближеному до користувача, фрагмента функціональності, яку забезпечує система. Іншими словами, варіант використання зображає як можна використовувати систему.

Окремий варіант використання мовою UML позначається на діаграмі еліпсом, всередині якого міститься його короткий опис: назва або ім’я у вигляді дієслова латинськими буквами.

Назва варіанта

використання

Актор – це довільна сутність, зовнішня по відношенню до змодельованої системи, яка взаємодіє з системою і використовує її функціональні можливості у своїх цілях. При цьому актори використовуються для позначення узгодженої множини ролей, які можуть виконувати користувачі в процесі взаємодії з системою, яка проектується. Стандартним графічним позначенням актора мовою UML на діаграмах є фігурка людини, під якою записують назву актора:

Назва актора

Прикладами акторів можуть бути: клієнт банка, банківський службовець, продавець магазина, менеджер відділу продажу, пасажир авіарейсу, водій автомобіля, адміністратор готелю, мобільний телефон, термінал, сервер та інші сутності, які мають відношення до концептуальної моделі відповідної предметної області

 1. Охарактеризуйте акторів вашої діаграми прецедентів?

В моїй діаграмі прецедентів наявні тільки 2 актори – Деканат та Навчальний відділ, які здатні контролювати успішність академічної групи.

 1. Що таке множинність?

Множинність – це коли в сутності одного актора, можуть виступати багато різних осіб.

 1. Які бувають типи відношень на діаграмі прецедентів. Наведіть приклади кожного з них. Які відношення використані на вашій діаграмі?

Між елементами діаграми варіантів використання можуть існувати різноманітні відношення, які зображають взаємодію екземплярів акторів і варіантів використання.

В мові UML існує декілька стандартних типів відношень між акторами і варіантами використання:

 • комунікації (association relationship) зображає зв’язки між дійовими особами і варіантами використання;

 • використання (uses relationship) і розширення (extend relationship) подають зв’язки між варіантами використання;

 • узагальнення (generalization relationship) – зв’язки між дійовими особами;

Відношення комунікації

Мовою UML позначається у вигляді суцільних стрілок:

Напрямок стрілки відображає хто розпочинає взаємодію. У наведеному прикладі Клієнт з’єднується з системою для запуску функції «Зняти гроші». Варіант використання може ініціювати комунікацію з іншим актором:

В даному прикладі варіант використання розпочинає зв’язок з актором Кредитна система. Коли виконується варіант використання «Здійснити оплату», система банкомата ініціює комунікацію з Кредитною системою, при цьому інформацію рухатиметься в обох напрямках, проте стрілка відображає лише ХТО розпочав взаємодію.

Відношення використання

Дозволяє одному варіанту використання задіяти функціональність іншого. За допомогою таких зв’язків зазвичай моделюють функціональність, яка багаторазово використовується і зустрічається в двох і більше варіантах. У прикладі з банкоматом варіанти використання «Зняти гроші» і «Покласти гроші на рахунок» повинні аутентифікувати клієнта та його пін-код, перш ніж дозволити виконання операції. Замість того щоб детально описувати процес аутентифікації для кожного з них, можна цю діяльність оформити у вигляді окремого варіанта використання під назвою «Аутентифікація клієнта»:

Відношення розширення

Дозволяє варіанту використання лише вразі необхідності застосовувати функціональні можливості, які надаються іншим варіантом використання. Воно нагадує відношення використання. Спільного у них є те, що деяка спільна функціональна можливість виокремлюється у самостійний варіант використання. Мовою UML відношення розширення позначається пунктирною стрілкою зі словом “extends”.

У наведеному прикладі варіант використання «Зняти гроші» ДЕКОЛИ застосовує функціональну можливість, яка надається варіантом використання «Здійснити прискорену виплату»:

Відношення узагальнення

За допомогою зв’язку узагальнення дійової особи зображають, що у декількох дійових осіб є спільні риси. Наприклад, банківські клієнти можуть бути двох типів: корпоративні і індивідуальні.

Я використовував відношення комунікації та відношення розширення.

5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке лаб 2