Скачиваний:
7
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
35.05 Кб
Скачать

1.3. Огляд літературних джерел та нормативної бази з обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості виготовленої продукції.

Облік будь-якої ділянки діяльності підприємства засновується на нормативно-правовій базі, інструктивних документах та методичних рекомендаціях.

Огляд нормативної бази та законодавчих документів з питань теми дослідження наведено нами у таблиці 1.3

Таблиця 1.3

Документ

Короткий зміст

Використання в обліковому процесі

1

2

4

5

1.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ МінФіну України від 24.05.95р. №88

Положення встановлює порядок документального забезпечення записів в бухгалтерському обліку.

Документальне оформлення виробництва та реалізації готової продукції.

2.

Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” затв. наказом Мінфіну №291 від 30.11.99 р

Встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств

Для організації бухгалтерського обліку

3.

Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати" від 28.10.98р. № 318

Засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності

Для організації обліку операцій, пов'язаних з витратами підприємства

4

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено Наказом міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. - № 291 (зі змінами і доповненнями).

В плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій подається перелік синтетичних рахунків бухгалтерського обліку та їх субрахунків, сфера їх застосування.

Використовується з метою відображення господарських операцій активів, капіталу та зобов’язань підприємством. Рахунки бухгалтерського обліку є основним елементом методу бухгалтерського обліку.

5

Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси" від 28.10.99 р. №1706

Засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності

Для організації обліку операцій з запасами підприємства

6

Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”

Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87

Зміст і форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей

Правильність визнання витрат, контроль порядку їх відображення у звіті про фінансові результати, а також для економічної характеристики

7

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

Закон України прийнятий ВР України ( із змінами і доповненнями ) від 16.07 99 р. №996-XIV

Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку.

Загальні вимоги до фінансової звітності

Регламентує організацію обліку витрат та відображення результатів обліку у фінансовій звітності

8

Про оподаткування прибутку підприємства. Закон України

Затверджений постановою ВР України від 22.05.97 р. №283/97р.-ВР

Перелік платників податку.

Ставка податку, правила ведення податкового обліку.

Зарахування податку до бюджету. Відповідальність платників податку

Для перевірки правильності визначення витрат підприємства в грошовій, матеріальній та нематеріальній формах

9

Про оплату праці. Закон України

Затверджений постановою ВР України від 25.03.95 р. №144/95-ВР

Нормативне визначення зарплати і регулювання її оплати

Облік та контроль додержанням законодавчих положень з оплати праці

10

Господарський кодекс України

Затверджений постановою ВР України від 16.01.2003р. №436 IV

Встановлює відповідно до конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності

Відповідність господарської діяльності підприємства чинному законодавству

11

Конституція України

(основний закон )

Прийнятий ВР України від 28.06.96 №30

Основний закон України

Загальні положення, що регулюють діяльність і функціювання підприємства, його правові засади

12

Про затвердження типових форм первинного обліку

Наказ міністерства статистики України від 29.12. 95 №352

Впровадження типових форм первинного обліку

Для правильності оформлення первинних документів по відображенню витрат виробництва

п/п

Джерело

Короткий зміст

Використання для обліку витраь

1

2

3

4

1

Даниленко О. Бухгалтерський облік, як відображення майбутнього української економіки // Бухгалтерія. — 2009 № 4

Автор розглядає нову систему бухгалтерського обліку та звітності, основні методологічні принципи обліку.

Використано в питанні організації бухгалтерського обліку на підприємтсві

2

Хрипаг В. Я. Экономика предприятия Мн.: Экономпресс. — 2008

Економічна сутність та зміст витрат

Використано в питанні економічна суть витрат

3

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. – Дніпропетровськ, ТОВ”Баланс-клуб” 2008.-832с.

Автор книги розглядає методологію бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за П(С)БО

Методологію бухгалтерського обліку за П(С)БО та новим планом рахунків.

4

Грабова Н.Н., Добровський В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятих // Киев “А.С.К.”. — 2008 р.

Автор розглядає організацію бухгалтерського обліку витрат

При написанні даної курсової роботи використано розділ присвячений обліку витрат.

5

Кирей А. Ударим стандартом, по бухучету и разгильдяйству // Бухгалтерія. — 2008 № 48

Розглядаються проблеми класифікації і створення П(С)БО-7

Використано в питанні організації бухгалтерського обліку на підприємтсві

6

Лень В.С. Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практики: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 576 с.

В посібнику на системні основі у стислій формі викладені основи теорії бухгалтерського обліку та порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням основного плану рахунків у відповідності П(с)БО

Використано при висвітленні питання обліку витрат

7

Сопко В., Гуцайлюк З., Щирба М., Бенько М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2005. – 496с.

В посібнику подано основи бухгалтерського обліку, фінансовий облік та управлінський облік.

Використано при висвітленні питання обліку витрат

8

Сопко В., Гуцайлюк З., Щирба М., Бенько М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2005. – 496с.

В посібнику подано основи бухгалтерського обліку, фінансовий облік та управлінський облік.

Використано при висвітленні питання обліку витрат

В багатьох періодичних виданнях з бухгалтерського обліку можна знайти інформацію, що стосується обліку випуску продукції і визначення її собівартості. Здійснимо огляд періодичних джерел практичного характеру в яких постають питання, щодо випуску продукції в таблиці

Таблиця 1.4

Питання щодо обліку витрат, які розглядаються в

періодичних виданнях

№ п/п

Джерело

Короткий зміст статті

1

2

3

1.

Людмила Тринька. Виробництво без витрат: реалії вітчизняного обліку або яку собівартість ми визначаємо// Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - № 11

В даній статті автор зосереджує увагу на практичній стороні обліку витрат на виробництво. А також запропонував своє розуміння суті витрат та порядку відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку.

2.

Ганна Пустовіта. Особливості обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості готової продукції в малих підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - № 5

У статті розглянуто порядок обліку виробничих витрат, склад і структуру витрат, що включають до собівартості виробничої продукції, а також калькулювання собівартості продукції в малих підприємствах.

3.

Микола Білуха, Світлана Іваніна. Контроль витрат виробництва на основі впровадження комплексної автоматизації ПЕОМ // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 5

Автор розглядає питання контролю за витратами виробництва, також подає модель стандарту контролю операцій з виробництва,

У своїй статті наводить схему автоматизованого обліку витрат виробництва на гумотехнічному підприємстві.

4.

Петро Хомин. Облік витрат виробництва за журнально-ордерною формою має відповідати вимогам фінансової і внутрішньої звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 6

Автор розглядає процес формування виробничої собівартості випущеної продукції на основі журнально-ордерної форми обліку , а саме Журналу-ордеру 5, 5А.

У свїй статті запропонував деякі аспекти удосконалення обліку у даних журналах –ордерах.

5.

Корягін М., Озеран В. Облік окремих матеріальних витрат на хлібопекарських підприємствах. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. -№ 10

Автор розглядає процес обліку окремих матеріальних витрат (витрати на сировину і матеріали, витрати палива і електроенергії, витрати тари і тарних матеріалів) та його особливості на хлібопекарських підприємствах.

6.

Юрченко К. Класифікація витрат виробництва в нових умовах господарювання //Вісн.Терноп. акад.нар.госп.- 2008.Вип. 7/2- с.101-104

Автор розглядає, що є спільним між затратами і витратами, пропонує витрати промислових підприємств класифікувати за двома напрямками: за належністю їх до виду діяльності та функціями управління, також нові, порівняно з вітчизняними системами, елементи групування витрат: залежно кон’юнктури ринку, групування для ціноутворення та прийняття оперативних рішень.

7.

Костенко В.В. Проблеми організації обліку прямих витрат на виробництво продукції // Проблеми науки.- 2008.- № 11.-с.38

Розглянуто можливості проведення обліку виробничих витрат і зазначено що один із важливих завдань бух. обліку згідно П(С)БО і складності фінансової звітності є забезпечення взаємо узгодженості показників фінансового і податкового аспектів обліку.

8.

Моссаковський В. Система кон- тролю витрат виробництва за сучасних умовах // Все про бух. облік.-2006.-№ 9.-с.29

Розглядає систему контролю витрат виробництва за сучасних умов, яке є вирішальним моментом щодо впливу на результати діяльності підрозділів і господарства в цілому. Тому автор розглядає це питання щодо використання такої системи в Україні.

9.

Сук П.П. Групування витрат виробництва в умовах ринку //Економіка АПК.- 2009.- № 1.-с.53

Автор враховує досвід зарубіжних країн і приходить до висновку, що класифікація витрат (згідно із зарубіжними країнами) може бути прийнята в Україні при діючій системі інтегрованого обліку, а також при переходу на міжнародні стандарти ведення обліку.

10.

Лебедєва. Порядок формування собівартості готової продукції // Все про бух. облік -2009.-22 вер.-с.7

Розглядає який порядок формування собівартості готової продукції, передбачений національними стандартами бухгалтерського обліку.

11

Коваленко О. Облік витрат на купівлю проектної документації для виробництва продукції.//Все про бухгалтерський облік. – 2008. - №88 [15]

Автором розглядає випадки коли купівлю проектної документації відносять до нематеріальних активів а коли включають до собівартості виготовленої продукції.

12

Алпатова Н. Як показати в обліку списання зіпсованої продукції власного виробництва.//Все про бухгалтерський облік. – 2008. - №67 [1]

Автор роз’яснює як списується зіпсована продукція власного виробництва і як це впливає і відображається у бухгалтерському і податковому обліці.

1

13

Шершун І. як обліковують пакування та перепакування продукції.//Все про бухгалтерський облік . – 2008. - №90[53]

Автор дає пояснення до яких витрат відносять пакування та перепакування продукції, коли вони відносяться до виробничої собівартості і як перепакування відображається в обліку.

14

Ткаченко О. Формування собівартості в супермаркетах .//Все про бухгалтерський облік . – 2008- №92 [42]

Автор роз’яснює як форується і списується собівартість, з яких витрат складається первісна вартість придбаних товарів, як обрати метод оцінки вибуття, розрахувати собівартість і відобразити це в обліку.

Розглянувши таблицю 1.6 можна зробити висновок, що поняття обліку витрат розглядають багато авторів у своїх працях, кожний з яких описує і аналізує виробничі витрати, спосіб їх відображення в документах і на рахунках бухгалтерського обліку. Узагальнимо та згрупуємо питання, які розглядались в періодичних виданнях з обліку випуску продукції та визначення її собівартості.

Таблиця 1.5

Стан висвітлення обліку витрат у матеріалах науково-практичних конференцій

№ п/п

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

Автор і назва статті

Питання, що розглядалися

1.

Всеукраїнська науково-практична конференція

15 березня 2009 р.

м. Чернівці: АНТ Лтд.

Гончар П. О.

Звітність у системі бухгалтерського обліку

Розкривались нововведення у системі фінансової звітності, їх недоліки та переваги.

2.

XXVIII Міжнародна науково-практична конференція “Генезис інституціональної системи національних економік»

7-8 травня 2008 р.

м. Чернівці,

Рута

Никифорак І. І.

Проблеми обліку та розподілу загально виробничих витрат підприємств

Розглядалися проблеми обліку й оптимального розподілу загально-виробничих витрат . Пропонуються спрощені варіанти розподілу витрат.

3.

Всеукраїнська науково-теоретична конференція “Соціально-правові, економічні та психолого-педагогічні методи реформування української держави на сучасному етапі її розвитку”

25 квітня 2007 р.

м. Чернівці, – КП “Сторож. райдрукарня”,

Коляденко О. В. «Принципи формування бухгалтерської звітності в умовах ринкової економіки»

Проблеми складання та подання фінансової звітності підприємств. Методи її удосконалення.

4.

Міжнародна науково-практична конференція

 "Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності в умовах глобалізації економіки"

4-5 жовтня 2007 р.

м. Ужгород

Мікловда В. П.

Проблеми та шляхи вдосконалення обліку, аналізу та аудиту економічного механізму в умовах глобалізації економіки

Висвітлювалися проблеми та шляхи вдосконалення обліку витрат в умовах глобалізації економіки

5.

Міжнародна науково-практична конференції “Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі”

27-28 травня 2005 року

Львів ПП “Компакт-В”

Сомик І. А.

Калькулювання у бухгалтерському обліку

Висвітлювались питання удосконалення методів калькулювання в бухгалтерському обліку на підприємствах України

6.

ІУ Всеукраїнська науково-практична конференція “Економіко-правовий та соціально-психологічний аспекти ефективного підбору та використання кадрового потенціалу в умовах ринкових перетворень”

28 квітня 2005 року

м. Чернівці

Дудко С. М.

«Система обліку матеріальних витрат на основі нормативів»

Як обліковуються витрати на підприємствах. Розглядалися проблеми недотримання фінансових нормативів обліку витрат. Пропонувались методи вирішення цих проблем.

Ознайомившись з матеріали конференції в яких розглядаються витрати виробництва слід зробити висновок, що в статтях детально розглядається формування витрат підприємств, класифікація витрат, методи обліку витрат на виробництво продукції, вплив загальновиробничих витрат на витрати собівартості продукції. Але майже не досліджується питання щодо удосконалення калькуляції виробленої продукції та системи контролю за витратами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.