Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Завд практика 2015_STUD / Завд практика 2015_STUD

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
461.29 Кб
Скачать

нат.

13.Розробити програму, яка в діалоговому режимі дозволяє: а) створити файл, кожний запис якого містить інформацію про замовлення в інтернет – магазині у вигляді (ім’я замовника; назва товару; кількість; вартість замовлення, інформація про наявність оплати); б) відкрити існуючий файл; в) закрити файл; г) переглянути файл; д) додати новий запис у файл; ж) реалізувати пошук замовлень за вказаним товаром при умові відсутності оплати.

14.Розробити програму, яка в діалоговому режимі дозволяє: а) створити файл, що міститиме розклад занять студентів групи у вигляді записів типу (день тижня, номер пари, дисципліна, аудиторія, викладач); б) відкрити існуючий файл; в) закрити файл; г) переглянути файл; д) додати новий запис у файл; ж) вивести розклад занять попередньо згрупувавши заняття по дисциплінах.

15.Розробити програму, яка в діалоговому режимі дозволяє: а) створити файл, що міститиме інформацію про екзаменаційну сесію у вигляді записів типу (група; дисципліна; викладач; дата); б) відкрити існуючий файл; в) закрити файл; г) переглянути файл; д) додати новий запис у файл; ж) вивести розклад екзаменаційної сесії, попередньо згрупувавши записи по дисциплінах .

16.Розробити програму, яка в діалоговому режимі дозволяє: а) створити файл, що міститиме особисті дані студентів у вигляді запису (Прізвище Ім'я; група; номер паспорта; домашня адреса); б) відкрити існуючий файл; в) закрити файл; г) переглянути файл; д) додати новий запис у файл; ж) вивести перелік студентів, що навчаються у вказаній групі.

17.Розробити програму, яка в діалоговому режимі дозволяє: а) створити файл, кожний запис якого містить інформацію про співробітника підприємства у вигляді (прізвище_ім’я; посада; відділ; ідентифікаційний номер); б) відкрити існуючий файл; в) закрити файл; г) переглянути файл; д) додати новий запис у файл; ж) вивести перелік всіх співробітників вказаного відділу.

18.Розробити програму, яка в діалоговому режимі дозволяє: а) створити файл, кожний запис якого містить інформацію про постачальника товару у вигляді запису (постачальник; товар; код товару; ціна); б) відкрити існуючий файл; в) закрити файл; г) переглянути файл; д) додати новий запис у файл; ж) вивести список всіх постачальників вказаного товару.

19.Розробити програму, яка в діалоговому режимі дозволяє: а) створити файл, що міститиме інформацію про результати екзаменаційної сесії у вигляді записів вигляду (прізвище_ім’я студента; група; оцінка з першої дисципліни, з дру-

11

гої, з третьої); б) відкрити існуючий файл; в) закрити файл; г) переглянути файл; д) додати новий запис у файл; ж) вивести перелік студентів, що отримуватимуть стипендію за результатами сесії.

20.Розробити програму, яка в діалоговому режимі дозволяє: а) створити файл, що міститиме інформацію про клієнтів банку у вигляді записів наступної структури (прізвище_ім’я; номер паспорту; номер рахунку, баланс рахунку); б) відкрити існуючий файл; в) закрити файл; г) переглянути файл; д) додати новий запис у файл; ж) реалізувати пошук усіх рахунків клієнта за вказаним прізвищем.

21.Розробити програму, яка в діалоговому режимі дозволяє: а) створити файл, кожний запис якого описуватиме пряму на площині (пряма визначається координатами двох точок ); б) відкрити існуючий файл; в) закрити файл; г) переглянути файл із забезпеченням графічного зображення поточного елемента; д) додати новий запис у файл, забезпечивши можливість попереднього графічного його перегляду.

22.Розробити програму, яка в діалоговому режимі дозволяє: а) створити файл, кожний запис якого міститиме параметри, що визначають коло на площині – координати центру (x0,y0) та радіус (рівняння кола має вигляд (x-x0)2+(y-y0)2=R2) ); б) відкрити існуючий файл; в) закрити файл; г) переглянути файл із забезпеченням графічного зображення поточного елемента; д) додати новий запис у файл, забезпечивши можливість попереднього графічного його перегляду.

23.Розробити програму, яка в діалоговому режимі дозволяє: а) створити файл, кожний запис якого міститиме параметри, що визначають еліпс на площині

координати центру (x0,y0) та параметри a,b (рівняння еліпсу має вигляд

(x x )2

+

( y y

)2

=1); б) відкрити існуючий файл; в) закрити файл; г) перег-

0

0

 

a2

b2

 

 

 

 

лянути файл із забезпеченням графічного зображення поточного елемента; д) додати новий запис у файл, забезпечивши можливість попереднього графічного його перегляду.

Приклад. Розробити програму, яка в діалоговому режимі дозволяє: а) створити файл, кожний запис якого – дані про точку на площині вигляду (координата x, координата y, назва точки); б) відкрити існуючий файл; в) закрити файл; г) переглянути вміст файлу; д) додати запис у файл; ж) закрити програму.

Командою File!New Application створимо новий проект.

12

Згідно з умовою завдання створимо пункт меню Файл, що міститиме пі-

дпункти: Створити, Відкрити, Закрити, Перегляд, Додати, Вихід.

На головній формі розмістимо меню. Для цього помістимо на форму не-

видимий компонент MainMenu із сторінки Standard. На формі з’являється значок, який відображається тільки на етапі розробки і дозволяє активізувати ком-

понент MainMenu.

Створення меню здійснюється за допомогою Дизайнера Меню та Інспектора Об’єктів. Управління пунктами меню, їх створення і вилучення здійснюється у вікні Дизайнера Меню, а їх властивості (назва, програмне ім’я та інше) встановлюються в Інспекторі Об’єктів.

Дизайнер Меню можна викликати подвійним клацанням лівої кнопки мишки на значку компонента MainMenu або командою Menu Designer контекстного меню, яке викликається правою кнопкою мишки (Рис.1.1). На екрані з’являється вікно із заголовком Form1.MainMenu1 і одним порожнім пунктом меню (Рис.1.1). Це і є Дизайнер Меню.

Виберемо цей пункт, лівою кнопкою мишки, і присвоїмо йому назву Caption = &Файл та програмне ім’я Name = FF. Значок & означає, що символ, який слідує за ним, буде підкресленим і даний пункт можна вибирати як мишкою так і за допомогою клавіш ALT+<підкреслений символ>.

Аналогічно створюються горизонтальні пункти меню з назвами Цик-

лічні програми, Символьні рядки, Процедури та функції та Про автора.

Тепер для пункту Файл створимо відповідне вертикальне меню. Як показано на (Рис.1.2) виберемо в Дизайнері Меню пункти, а в Інспекторі Об’єктів встановимо їм назви (властивість Caption): &Створити, &Відкрити, &Закрити, - знак мінус, &Перегляд, До&бавити, - знак мінус, Ви&хід. Використання в якості назви пункту знаку мінус дозволяє об’єднати деякі пункти у групи і розділити їх лініями.

13

Рис.1.1. Головна форма, Інспектор Об’єктів і Дизайнер Меню.

Рис. 1.2. Головне меню.

Пунктам меню можна призначати клавіатурні скорочення (властивість ShortCut), що дозволяє виконувати команди з допомогою клавіатури. Наприклад, для пункту Вихід призначимо клавіатурне скорочення Alt+X.

Деякі команди меню можуть бути недоступними користувачу в той або інший момент часу виконання програми. Такі команди потрібно зробити забороненими. Заборонені команди виглядають на екрані тьмяними, і їх вибір ігнорується (Рис.1.2). Стан команди визначається властивістю Enabled (Enabled=false - заборонена, Enabled = true - незаборонена), за замовчуванням

Enabled =true.

У нашому випадку, якщо файл не відкритий, то команди Закрити, Перегляд, Додати потрібно зробити забороненими (Enabled =false), а команди Створити, Відкрити, Вихід - незабороненими (Enabled =true).

Після створення головного меню потрібно написати обробники для всіх команд. Для цього потрібно вибрати відповідний пункт меню перейти в Інспе-

14

кторі Об’єктів на сторінку Evants і двічі клацнути лівою кнопкою мишки в полі значення події OnClick. У програмному модулі з’явиться заготовка в яку потрібно вписати текст обробника.

Для написання обробників пунктів меню Створити, Відкрити використаємо компоненти OpenDialog та SaveDialog (вкладка Dialogs палітри компонетів), які попередньо розмістимо на формі.

// У розділі type опишемо тип – точка на площині:

to4ka = record

x, y: integer; a: string[20];

end;

// Опис глобальних змінних у розділі var модуля головної форми:

f: file of to4ka; FOpened: boolean = false; FileName: string = '';

// обробник пункту меню Файл

procedure TForm1.FileFClick(Sender: TObject);

begin

 

if FOpened // файл відкритий

 

then

 

begin

 

CloseF.Enabled:=true;

// підпункт меню Закрити

viewF.Enabled:=true;

// підпункт меню Перегляд

AddF.Enabled:=true;

// підпункт меню Додати

Else // файл не відкритий

 

begin

 

CloseF.Enabled:=false; // підпункт меню Закрити

viewF.Enabled:=false;

// підпункт меню Перегляд

AddF.Enabled:= false;

// підпункт меню Додати

end;

 

end;

 

// обробник пункту меню Створити

procedure TForm1.CreateFClick(Sender: TObject); begin

if Fopened then

CloseFile(f);

if SaveDialog1.Execute then

begin FileName:=SaveDialog1.FileName; AssignFile(f, filename); rewrite(f);

fopened:=true;

end;

15

end;

// обробник пункту меню Відкрити

procedure TForm1.OpenFClick(Sender: TObject); begin

if fopened then

CloseFile(f);

if OpenDialog1.Execute then

begin FileName:=OpenDialog1.FileName; AssignFile(f, filename); reset(f);

fopened:=true;

end;

end;

// обробник пункту меню Закрити

procedure TForm1.CloseFClick(Sender: TObject); begin

if fopened then

begin closefile(f); fopened:=false;

end;

end;

// обробник пункту меню Перегляд

procedure TForm1.viewFClick(Sender: TObject); begin

if FileSize(f) <> 0 then

viewForm.ShowModal // виклик допоміжної форми на якій //відображатимуться результати перегляду файлу

else

ShowMessage('File is empty!');

end;

// обробник пункту меню Додати

procedure TForm1.AddFClick(Sender: TObject); begin

AddForm.ShowModal; // виклик допоміжної форми для введення // даних що додаватимуться

end;

// обробник пункту меню Вихід

procedure TForm1.ExitFCloseFClick(Sender: TObject); begin

close;

16

end;

// обробник пункту меню Циклічні програми

procedure TForm1.CycleLabClick(Sender: TObject); begin

CycleForm.ShowModal; // виклик допоміжної форми для виконання // завдання ”Циклічні програми”

end;

// обробник пункту меню Символьні рядки

procedure TForm1.SymbolLabClick(Sender: TObject); begin

SymbolForm.ShowModal; //виклик допоміжної форми для виконання // завдання ”Символьні рядки”

end;

// обробник пункту меню Процедури та функції

procedure TForm1.ProcLabClick(Sender: TObject); begin

ProcForm.ShowModal; //виклик допоміжної форми для виконання // завдання ”Процедури та функції”

end;

// обробник пункту меню Про автора

procedure TForm1.AuthorClick(Sender: TObject); begin

AuthorForm.ShowModal; //виклик форми з інформацією про автора end;

end.

17

Лабораторна робота № 2.

Циклічні програми. Обчислення з заданою точністю

Мета роботи:

1.Засвоєння операторів циклу.

2.Отримання практичних навиків розробки ітераційних алгоритмів і програм для наближеного обчислення нескінченних сум та пошуку членів у нескінченних послідовностях, що задовольняють певні умови.

Завдання:

Задано дійсні величини x, a(x ¹ 0, a ¹ 0> 0). Розробити програму, яка обчислює значення суми з заданою точністю ε і вказує кількість врахованих доданків.

 

 

 

k

ln x

2k

 

1.

(-1)

 

 

 

 

 

k

+ k!

 

 

 

 

 

 

k 1

 

a

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

sin (a k

+ x k )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k!!

 

 

 

 

 

 

k =1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

cos x

k

+ sin a

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k =1

 

 

(2k 1)!

 

 

 

e

k

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

2k

+ k !

 

 

k =1

 

 

13. (a + x)k

k =0 k!!

ln (a

+ x)

2k

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

k

+ k!

 

 

 

 

 

k =0

 

2

 

 

 

 

 

 

sin a k

+ cos x k

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(k

2

)!

 

 

 

 

k =0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

cos (a

2

 

+ x

k

)

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

k =0

 

 

(k

 

)!

 

 

 

 

 

 

sin x

k

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

a

2k

 

 

 

 

 

k =1

 

 

+ (2k )!

cos k

(a + x)

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

k

k !

 

 

 

 

k =0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)k x k

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

k

(2k )!

 

 

 

 

k =1

 

 

 

 

 

 

(1)k x 4k

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

4

+ k !

 

 

 

 

k 1

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a +

 

x)

k

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 k

+ k !

 

 

 

 

k =0

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cosk x

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

4k

+ k

!

 

k =0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

15.

sin x

 

 

 

 

 

2k

 

 

 

 

 

k =1

a

 

 

(2k )!

Задано дійсні величини x, ε

> 0). Розробити програму, яка зна-

ходить і друкує перший член an

і його номер у заданій послідовності,

для якого виконується умова

 

an - an1

 

< ε . Обмежитись розглядом пер-

 

 

ших 102 членів послідовності.

 

 

 

 

 

16. a1 = x, an = 2an1 +

x

 

n = 2,3, ... .

 

,

 

4 + a2

 

 

n1

 

 

 

 

 

18

17.

a

 

= x,

 

 

a

 

= 2a

n1

+

 

 

16 + x

 

,

 

 

 

 

 

 

4 +

 

an31

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

a1 = x,

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an

 

 

 

4an21 2x

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

a1 = x,

 

 

an

= 3 +

 

1

 

sin2 (an1 - x),

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= x,

 

 

 

 

 

=

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

x

 

 

 

 

20.

a

0

 

 

a

n

 

 

 

 

 

a

n1

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an1

 

 

 

21.

a0

= x,

 

 

an

=

 

an1 +1

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an1 + 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

a0

= x,

 

 

 

 

 

an

=

 

 

4

 

an1

 

+

 

 

 

 

 

x

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5an1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

x

 

 

 

 

 

23.

a

0

= x,

 

 

a

n

 

 

 

 

 

 

 

3a

n1

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-1)n x

 

24.

an

=

1-

 

 

 

1+

 

 

 

 

 

 

××× 1

-

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2!

 

 

 

 

 

 

 

3!

 

 

 

 

 

 

 

 

(n +1)!

 

25.

an

=

 

 

 

(-1)n x2n

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

an

 

=

 

x 2n

 

sin (x n )

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n2 )!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

(-1)n+1 x 4n+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2n +1)! 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

an

=

1

 

cos (x n1 ),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

an

=

 

 

 

 

 

 

 

xn

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ (2n)!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

an

=

 

 

 

 

(-1)n xn+2

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n

+1) (n +

2)!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 2,3, ... .

n = 2,3, ... .

n = 2,3, ... .

n = 1,2, ... .

n = 1,2, ... .

n = 1,2, ... .

n = 1,2, ... .

n = 1,2, ... .

n = 1,2, ... .

n = 1,2, ... .

n = 1,2, ... .

n = 1,2, ... .

n = 1,2, ... .

n = 1,2, ... .

Теоретичні відомості

I. Оператори повторень

Оператори циклу.

1. Оператор циклу WHILE має таку структуру

while <умова> do <оператор>;

де while, do (поки [виконується умова] виконувати])– зарезервовані слова; – вираз логічного типу; <оператор> – довільний оператор. При виконанні оператора while обчислюється вираз <умова> і якщо його

19

значення true, то виконується <оператор> і обчислення виразу повторюється знову. Якщо значення виразу <умова> дорівнює false, то виконання оператора while завершується.

2. Оператор циклу REPEAT…UNTIL має таку структуру repeat <тіло циклу> until <умова>;

де repeat, until – зарезервовані слова (повторювати [до тих пір] поки [не буде виконана умова]); <умова> – вираз логічного типу; <тіло циклу> – довільна послідовність операторів. При виконанні оператора repeat …until while виконується хоча б один раз <тіло циклу>, після цього обчислюється вираз <умова> і якщо його значення false, то знову виконується <тіло циклу>. Якщо значення виразу <умова> до-

рівнює true, то виконання оператора repeat …until

завершується.

3. Оператор циклу FOR має таку структуру

 

for <параметр циклу>:=<початкове значення>

to <кінцеве зна-

downto

чення> do <оператор>;

де for, to, downto, do – зарезервовані слова (для, до, донизу, виконати); <параметр циклу> – змінна порядкового типу; <початкове значення>, <кінцеве значення> – вирази того ж типу; <оператор> – довільний оператор.

Оператор for з зарезервованим словом to виконується за схемою:

1.Обчислюється вираз <початкове значення> і його значення присвоюється змінній <параметр циклу>.

2.Перевіряється умова <параметр циклу> £ <кінцеве значення>, якщо умова виконана, то перехід до п.3, інакше перехід до п.5.

3.Виконання <оператора>.

4.Збільшення параметра циклу, <параметр циклу>:=<параметр циклу>+1. Перехід до п.2.

5.Завершення виконання оператора for.

При виконанні оператора for з зарезервованим словом downto параметр циклу зменшується на одиницю, а керуюча умова має вигляд <параметр циклу> ³ <кінцеве значення>.

20

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.