Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

istoria_ukraini_turchenko_profil

.pdf
Скачиваний:
42
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
5.57 Mб
Скачать

Тема 3

2. З промови П. Мілюкова на VII з’їзді Партії народної свободи (кадетської) 10–11 травня 1917 р.

Партия народной свободы для настоящего момента не считает правильным разрешение национального вопроса в направлении создания национальнотерриториальной автономии.

Речь (Петроград). – 1917. – 12 мая.

Запитання і завдання

Докуме н 1.

Яким уявл яєть ся ма йбутнє у від озві Центр альної Рад до українського народу? Чому, на ваш п огляд тут чітко н е вказано: втоно мія ч и самостійність?

Докуме н и 1 і 2.

Порівняйте ставлен я Централ ної Ради т кадетів до питання самовизначення України

§33. ПРОГОЛОШЕННЯ АВТОНОМІЇ УКРАЇНИ

Згадайте 1. Коли була утворена Українська Центральна Рада і хто входив до її складу? 2. Якою була мета діяльності Центральної Ради?

Творче завдання Чому Тимчасовий уряд і політичні партії Росії не погодилися на надання Україні автономії у складі Російської держави?

1. Політичні партії в боротьбі за вплив на населення

Розвиток революції в Україні залежав від того, за якою політичною силою підуть мільйони. Усвідомлюючи це, всі політичні партії та організації розгорнули вперту боротьбу за вплив на населення.

Найбільший вплив у суспільстві мали українські соціалістичні партії – есерівська (УПСР) і соціал-демократична (УСДРП). Вони висували гасла, які мали загальну підтримку населення: автономія України, аграрна реформа, загальна демократизація суспільного життя. Ці гасла переважали на численних мітингах, демонстраціях, з’їздах військових, селян, робітників, різних категорій інтелігенції, які відбулися навесні – влітку 1917 р.

Кадети, головна урядова партія, у березні 1917 р. проголосили своєю програмною метою «демократичну і парламентську республіку». Вони обіцяли соціально-економічні реформи, у тому числі й аграрну, свободу національно-культурного життя.

Поміркуйте

Чому це не вдаалося?

Але сталося по-іншому. Реформи не відбувалися, їх відсували на майбутнє, до Всеросійських установчих зборів. В Україні, на території якої відбувалися воєнні дії Першой світової війни, знецінювалися гроші, розладнувалось економічне життя, поширювалося безробіття, наростали продовольчі труднощі. За таких умов вплив кадетської партії зменшувався. Усе негативне, що відбувалося в країні, пов’язували з її діяльністю.

152

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (БЕРЕЗЕНЬ 1917– ПОЧАТОК 1918 р.)

Із цього прагнули скористатися більшовики. Спекулюючи на настроях змученого війною народу, вони обіцяли здійснення радикальних політичних змін, які принесуть солдатам мир, робітникам – заводи і фабрики, селянам – землю, народам – розв’язання національного питання. А для цього закликали до ліквідації Тимчасового уряду і встановлення Республіки Рад.

Поміркуйте

Наскільки реальними були ці обіцянки?

Але мало хто з прихильників більшовиків ставив перед собою питання: що, власне, криється за їхніми гаслами? Чого, наприклад, вартий мир на фронті, якщо для його досягнення слід розпочати громадянську війну в тилу? Як можна задовольнити прагнення селян, якщо відмовитися від поділу земель поміщиків, а на місці маєтків побудувати великі державні й колективні господарства, про що більшовики відкрито писали у програмі своєї партії та інших документах? Що означає гасло «Фабрики – робітникам!», коли прагнення робітників до колективної власності більшовики затаврували, а заводи передбачалося перетворити у державну власність? Нарешті, що залишається від гасла про «право націй на відокремлення», якщо революційно доцільним більшовики вважали створення унітарної соціалістичної держави? Усі ці питання висунулися на перший план пізніше, коли більшовики захопили владу.

Доля революції значною мірою залежала від позиції армії і флоту. Територією України проходили Південно-Західний і Румунський фронти, у складі яких було близько 3250 тис. солдатів і офіцерів. До 40 тис. моряків мав у своєму складі Чорноморський флот. На початку червня 1917 р. відбувся ІІ Всеукраїнський військовий з’їзд, що зібрав понад 2000 делегатів, які представляли майже 1,8 млн солдатів і офіцерів фронту та тилових частин. Це були послідовні прихильники Української революції.

Серед українського селянства незаперечний авторитет мали члени Української партії соціалістів-революціонерів і частково російських есерів. Обидві есерівські партії виступали за ліквідацію поміщицького землеволодіння і передачу землі в користування селянам.

2. Перший Універсал Центральної Ради і автономія України

Весна – початок літа 1917 р. ознаменувалися поглибленням Української революції. Тимчасовий уряд і політичні кола, які стояли за ним, не були зацікавлені у розв’язанні національного питання. Не мали такої зацікавленості ні меншовики, ні російські есери, котрі очолювали ради робітничих, солдатських і селянських депутатів. Що ж до більшовиків, то вони підтримували національний рух лише настільки, наскільки він спрямовувався проти Тимчасового уряду і розхитував його владу. Але більшовики не поділяли кінцевої мети цього руху – федеративної перебудови Росії і створення в її складі Української демократичної республіки. Вони продовжували обстоювати ідею єдиної (унітарної) соціалістичної республіки.

Важливою подією в історії національної революції був Всеукраїнський національний конгрес (6–8 квітня 1917 р), делегати якого доручили Центральній Раді домагатися від Тимчасового уряду автономії України.

16 травня 1917 р. Рада відрядила до Петрограда делегацію, очолювану одним з її керівників В. Винниченком. Делегація вручила Тимчасовому

153

Тема 3

Проголошення Першого Універсалу Центральної Ради. Київ. 10 червня 1917 р.

уряду вимогу погодитися на проголошення автономії України у складі федеративної Росії. Однак цю вимогу було відкинуто.

Поміркуйте

Яку реакцію викликала ця політика в Україні?

Такий крок дістав цілковиту підтримку і кадетів, і російських меншовиків та есерів, зокрема їхніх місцевих організацій в Україні.

Непоступлива політика Тимчасового уряду викликала обурення серед солдатів. Делегати ІІ Всеукраїнського військового з’їзду зібралися на Софійському майдані на молебень і заприсяглися не повертатися до своїх частин без визнання автономії України.

Центральна Рада 10 червня схвалила й урочисто проголосила на ІІ Всеукраїнському військовому з’їзді Універсал «До українського народу на Україні й поза Україною сущого», названий пізніше Першим Універсалом. Універсал проголошував автономію України й закликав народ до організації нового політичного ладу в Україні. Об’єднання з новою Росією мало відбутися на федеративних засадах. Кожне село, волость, повітова й земська управи мали встановити зв’язки з Центральною Радою. Оголошувалося про відмову передавати податок до центральної казни і запровадження одноразового податку на «рідну справу». Українські організації повинні були об’єднати зусилля з демократично обраними організаціями інших національностей.

«Уся свідома й напівсвідома Україна за тих днів стала на коліна й молитовно, в захваті визволення, в запалі смілості, в високій, піднесеній готовності до боротьби, до творчості заспівала «Ще не вмерли України і слава, і воля» – так характеризував реакцію народу на проголошення Універсалу В. Винниченко.

Утворення Генерального Секретаріату

Через кілька днів, 15 червня, було створено уряд самопроголошеної автономії – Генеральний Секретаріат Української Центральної Ради на чолі з видатним українським письменником, громадським діячем, членом УСДРП В. Винниченком. Генеральним писарем став П. Христюк (УПСР),

154

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (БЕРЕЗЕНЬ 1917– ПОЧАТОК 1918 р.)

Перший Генеральний Секретаріат Центральної Ради. Сидять (зліва направо): І. Стешенко, Х. Барановський, В. Винниченко, С. Єфремов, С. Петлюра. Стоять: П. Христюк, М. Стасюк, Б. Мартос. Зверху – В. Садовський. Київ. Червень, 1917 р.

секретарем військових справ – С. Петлюра (УСДРП), секретарем міжнаціональних справ – С. Єфремов (УПСФ). Інші секретарства очолили також відомі діячі українського національно-визвольного руху: Х. Барановський (кооператор), Б. Мартос (УСДРП), В. Садовський (УСДРП), І. Стешенко (незалежний соціал-демократ), М. Стасюк (УПСР).

Підсумки й узагальнення

В умовах політичної свободи, яку забезпечила Лютнева революція, подальший розвиток подій в Україні залежав від того, яка політична лінія одержить масову підтримку населення. Весною 1917 р. було очевидно, що ініціатива на боці українських національних партій, об’єднаних у Центральній Раді. Її делегація виїхала в Петроград, щоб домогтися від Тимчасового уряду згоди на проголошення автономії. Але російські політики відмовилися. У відповідь під тиском населення, у тому числі українізованих частин армії, Центральна Рада своїм Першим Універсалом самочинно проголосила автономію України у складі Російської держави. Був утворений Генеральний Секретаріат – перший уряд автономної України. Українці зробили рішучий крок на шляху до ство рення власної держави.

Перевірте себе

1.Які політичніі парртії борол ися за вп лив наа населення на початку Україн- ськоої револю ції? Яким був вплив цих партій?

2.Під впливом яких подій і обставин Центральна Рада прийняла Перший Унівверсал?

155

Тема 3

3.У чому поляггає істторичнее значення Пеершого Універсаалу Центральної Ради?

4.Що говорилося в Універсалі про майбутні відносини України з Росією?

5.Як був сприйнятий Універсал народдом України?

6.Хто входив до ск ладу першого уряду автономної України Генерального Секреттаріату Центральнної Ради?

Документи

З Першого Універсалу Української Центральної Ради «До українського народу на Україні й поза Україною сущого»

Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду!

Волею своєю ти поставив нас, Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей Української землі.

...Хай Україна буде вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючись з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдським, рівним, прямим і тайним голосуванням ВСЕНАРОДНІ УКРАЇНСЬКІ ЗБОРИ (Сейм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші УКРАЇНСЬКІ ЗБОРИ.

Ті ж закони, що мають лад давати на всій Російській державі, повинні видаватися у Всеросійськім Парламенті.

...Ми гадали, що Центральне Російське Правительство протягне нам руку в сій роботі, що в згоді з ним ми, Українська Центральна Рада, зможемо дати лад нашій землі. Але Тимчасове Російське Правительство одкинуло всі наші домагання, одіпхнуло простягнену руку українського народу...

І через те ми, Українська Центральна Рада, видаємо сей Універсал до всього нашого народу і оповіщаємо: однині самі будемо творити наше життя.

Ухвалено:

Київ, року 1917, місяця червня (іюня) числа 10.

Конституційні акти України. 1917–1920. Невідомі конституції України. – К., 1992. – С. 58–60.

Запитання і завдання

1.Які положення Першого Універсалу свідчать про автономний статус України як мету Центральної Ради?

2.Який порядок затввердження автономного статусу передбачав Універсал?

156

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]