Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ФІЛОСОФІЯ

.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
65.54 Кб
Скачать

ФІЛОСОФІЯ - Семінарські заняття

=== ТЕМА 1. ФІЛОСОФІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА ===

ПЛАН

1.Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення.

2.Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія.

3.Світоглядна природа і місія філософії.

4.Проблемне поле філософії. Основне питання філософії.

5.Співвідношення філософії, науки, релігії, міфілогії та мистецтва.

Уточнюючи питання:

1. Філософія є світоглядом чи наукою?

2. В чому полягає місія філософії для суспільства?

3. Що мається на увазі під основним питанням філософії?

4. Визначне співвідношення історичних типів світогляду за допомогою кіл Ейлера.

=== ТЕМА 2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ТА АНТИЧНОСТІ ===

ПЛАН

Соціокультурний грунт філософських шкіл давнього Китаю.

Ортодоксальні та неортодоксальні школи Індії. Буддизм.

Поняття античної філософії. Етапи її розвитку та загальні особливості.

Класичний період розвитку античної філософії (Сократ, Платон, Арістотель).

Школи грецьких та римських стоїків.

Уточнюючи питання:

1. Розкрийте парадоксальність фрази : «Дао нічого не робить, але немає нічого такого, що не

зробило би Дао». Зніміть парадоксальність речення використовуючи значення принципу У-вей.

2. Дайте відповідь на питання : Кого покарає карма, якщо немає особистості? Перед цим необхідно

з’ясувати: а) за що саме карма «карає» людину; б) чи може існувати людина без відчуття власної особистості; в) що таке нірвана або мокша; г) чи піддається закону карми Просвітлена Людина?

3. Що таке «антропологічний поворот» в античній філософії? В чому полягає принципова відмінність Сократа від софістів ?

4. Поясність смисл висловлення Сократа : «Я знаю тільки те, що я нічого не знаю. А інші не знають навіть цього». Перефразуйте це висловлення так, щоби зняти парадоксальність (заперечення заперечення) цього висловлення.

=== ТЕМА 3. СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ ===

ПЛАН

1. Становлення середньовічної філософії.

2. Середньовічна схоластика. Номіналізм і реалізм.

3. Середньовічна містика.

4. Загальна характеристика та світоглядні основи епохи Відродження.

5. Діалектика епохи Відродження.

6. Натурфілософія епохи Відродження.

7. Реформація, її ідеї.

Уточнюючи питання:

1.Яку проблему намагались вирішити середньовічні схоласти, внаслідок чого і виник номіналізм та реалізм?

2.На вашу думку яка зі течій середньовічної схоластики була ближче до істини : номіналізм чи реалізм ?

3.В чому суть концепції «глупоти» Еразма Роттердамського ?

4.В чому полягає відмінність середньовічної містики від науки ?

5.Яка головна особливість натурфілософії епохи Відродження?

6.Визначте ставлення релігійних течій Реформації до напередвизначення? Чи має людина свободу волі?

7.Чому людина протестантського віросповідання займалась бізнесом?

=== ТЕМА 4. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ ( XVII - XIX СТОЛІТТЯ) ТА НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ ===

ПЛАН

1.Філософія Нового часу. Раціоналізм та емпіризм.

2.Матеріалізм та релігійно-містична філософія XVII століття.

3.Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії.

4.Кант - фундатор німецької класичної філософії. Його основні ідеї.

5.Філософські погляди Г. Гегеля.

6.Антропологічний принцип Л. Фейербаха.

7.Філософія марксизму.

Уточнюючи питання:

1.Яку роль відіграє «сумнів як метод» в філософії Р.Декарта. Що є спільного та відмінного між

раціоналізмом та емпіризмом?

2.Що означає принцип «esse est percipi» Дж.Берклі? Що таке соліпсизм і чи має він право на існування ?

3.В чому смисл «коперніканської революції» І.Канта в теорії пізнання?

4.Вкажіть відмінність трансцендентного від трансцендентального. В чому полягає відмінність між феноменом

та ноуменом (річчю в собі)?

5.Чотири головних питання філософії І.Канта та їх співвідношення.

6.Що таке "феноменологія духу" у вченні Гегеля?

7.В чому полягає суть антропологічного принципу Л. Фейербаха?

8.Поясність смисл тези К.Маркса «буття визначає свідомість»?

=== ТЕМА 5. СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ ===

ПЛАН

1.Особливості сучасного філософського дискурсу.

2.Характеристика основних напрямків сучасної філософської

думки.

3.Гуманістичні тенденції у розвитку сучасної філософії.

4.Ситуація постмодернізму у філософії.

5.Провідні тенденції розвитку світової філософії на межі тисячоліть.Уточнюючи питання:

1.Що визначає людське життя за таким напрямком як філософія життя?

2.Чому герменевтика сприймає весь світ, що осмислює людина як текст, а також людину як текст?

3.В чому полягає головна теза психоаналізу? Що таке лібідо та сублімація?

4.На чому необхідно сконцентруватись людині за вченням екзистенціалізму?

5.Що таке дискурс та наррація?

6.Що досліджує феноменологія? Що таке інтенціональність людської свідомості?

7.В чому полягає відмінність прагматизму від позитивізму?

8.Що таке симулякр, одномірне існування та людина натовпу?

=== ТЕМА 6. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ ===

ПЛАН

1.Філософські ідеї в культурі Київської Русі.

2.Відродження та Просвітництво в Україні у XV - XVIII століттях. Філософські традиції Києво-Могиляиської академії.

3.Формування і розвиток українського романтизму. Життя і філософська діяльність Г. Сковороди.

4.Університетська філософія в Україні XIX ст. Філософські ідеї в українській літературі та громадсько-політичних рухах.

5.Особливості розвитку української філософії XX ст.

Уточнюючи питання:

1. Що означає така особливість філософії Київської Русі як софійність православ’я?

2. Чи було щось оригінальне у філософії в Україні XV - XVIII століть?

3. Що означає «сродна праця» у Г.С.Сковороди? Як це повʼязано зі щастям людини?

4. Яку роль відіграє «світ символів»(Г.С.Сковорода) у житті людини?

5. Що таке філософія за Г.С.Сковородою?

6. В чому полягає суть філософії серця П.Юркевича?

7. Хто з філософів перший в українській і один з перших у європейській літературі розробляє тему праці?

8. В чому полягає сутність концепції ноосфери В.Вернадського? В чому полягає відмінність ноосфери від біосфери?

=== ТЕМА 7. ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ПРОБЛЕМИ БУТТЯ ===

ПЛАН

1.Категорія буття: її смисл і специфіка. Основні форми буття (матеріальне буття, ідеальне буття, людське буття,

соціальне буття).

2.Поняття субстанції. Різноманітні філософські підходи до визначення поняття субстанції.

3.Філософський зміст поняття “матерія”. Структура матерії. Основні її рівні.

4.Рух як спосіб існування матерії. Види руху.

5.Простір і час - форми буття матерії. Основні властивості простору і часу.

Уточнюючи питання:

1.Що означає висловлення «Буття є, а небуття немає» і кому воно належить?

2.В чому полягає відмінність буття від сущого ?

3.Зазначте відмінності між такими категоріями як «буття», «існування», «життя» ?

4.Що таке субстанція? Які субстанції визначали Р.Декарт, Б.Спіноза,Г.Лейбніц? Хто з них був

прибічником субстанційного монізму, дуалізму та плюралізму?

5.Як атомістичне вчення Демокріта та Лукреція Кара вирішує проблему наявності свободи волі? Як

цю проблему вирішує сучасне природознавство?

6.Без чого неможливий рух матерії ?

7.В чому полягає відмінність еволюції від розвитку? Чи має філософську доказовість еволюційна

теорія ?

8.Які є іманентні властивості матерії? Що таке час ?

=== ТЕМА 8. СВІДОМІСТЬ, її ПРИРОДА, СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ===

ПЛАН

1.Постановка і вирішення проблеми свідомості в історії світової філо-софської думки.

2.Відображення як загальна властивість матерії, його специфіка і залеж¬ність від рівня організації матерії.

3.Свідомість - вища форма відображення дійсності. Сутність та функції свідомості.

4.Визначальна роль соціального у еволюції свідомості. Роль мови та ін¬ших соціокультурних факторів у виникненні

свідомості.

5.Творчий характер свідомості. Самосвідомість.

Уточнюючи питання:

1. Як визначає висловлення «Буття є, а небуття немає» співвідношення свідомості та буття? Хто перший з філософів поставив під сумнів це висловлення ?

2. Чи можлива свідомість без мови? Обґрунтуйте відповідь.

3. В чому полягає відмінність інтуїції від фантазії?

4. Про які два способи існування людства говорить Еріх Фромм в наступному уривку, в чому полягає їх відмінність? «Людина, яка переживає себе як ego та розуміє тотожність як ego-тотожність, природно, хоче захистити цю річ

– себе, своє тіло, пам’ять, власність тощо, а також свою думку та її емоційне вбрання, що стало частиною її ego. Вона перебуває в стані захисту проти кожної людини або будь-якого хвилювання, здатного завадити незмінності та цільності її муміфікованого існування. Навпаки, та людина, яка відчуває себе не стільки такою, що володіє, скільки такою, що існує, дозволяє собі бути уразливою. Їй ніщо не належить; вона просто існує, поки жива. Але в кожний момент втрати відчуття активності, коли вона розосереджена, їй загрожує небезпека і не мати нічого, і не бути ніким. Цю небезпеку вона може подолати тільки завдяки постійній зосередженості, неспанням та життєствердженню. Така людина уразлива порівняно з ego-людиною, яка знаходиться в безпеці та має що завгодно, окрім буття».

5. Перефразування якого вчення зазначається в наступному висловленні : «Буття визначає свідомість конформіста. Буття особистості визначається її свідомістю» (Валентин Грудєв). Людина насправді є конформістом до буття, чи

володарем буття ?

6. Про яку властивість свідомості зазначається в наступному висловленні: «Свідомість — це той поріг, об який з самого початку часів розбиваються всі кораблі причинності. Свідомість мислить себе началом всього внаслідок наївної віри в свободу своєї волі» (Євгеній Багашов). Яку філософську позицію висвітлює автор, а яку критикує ?

7. До якої філософської позиції належить наступний вираз «Змінюючи свою свідомість, ви змінюєте свій Всесвіт». (Уінстон Черчілль). Що є джерелом реальності за цією позицією та обґрунтуйте чому ?

8. Яку філософську позицію відстоює наступне висловлення : «Ваше тіло, душа та розум — це не ви. Кожний з них сам по собі не вимагає вашої участі. Тіло йде на роботу на автоматі, розум автоматично вирішує питання, що постають перед ним, душа без вашої участі створює емоції. Ці три речі утворюють вашу особистість. Так ось, ваша особистість — це не ви. Ви — те, що нею керує» (Миколай Івановіч Козлов).

=== ТЕМА 9. ДІАЛЕКТИКА: ПРИНЦИПИ, ЗАКОНИ,КАТЕГОРІЇ ===

ПЛАН

1.Різноманітні способи філософствування (діалектика, метафізика софістика, догматизм, релятивізм тощо).

2.Поняття закономірності і закону. Проблема класифікації законів.

3.Основні закони діалектики та їх роль у осмисленні процесу розвитку.

4.Категорії діалектики.

5.Діалектика і спеціально наукові теорії розвитку. Принцип історизму. Критерії прогресу.

Уточнюючи питання:

1. В чому полягає відмінність діалектики в античній та новочасній філософії.

2. Зазначте відмінність діалектики від метафізики та від дуалізму.

3. У чому полягає відмінність між софістикою й еклектикою, з одного боку, і діалектикою — з іншого. Покажіть,

що софістика й еклектика є проявом метафізичного методу мислення.

4. Відомий англійський драматург Б. Шоу виступив з промовою на вшановуванні А. Ейнштейна. У цій промові він порівняв науку з релігією. Відмінність науки від релігії, сказав Шоу, полягає в тому, що релігія «... розв'язує всі питання й завжди виявляється права, наука ж завжди виявляється неправа. Вона ніколи не вирішує питання, не

поставивши при цьому десяток нових. Копернік довів, що Птолемей був неправий, Кеплер довів, що Копернік неправий. Галілей довів, що Аристотель неправий. Ейнштейн довів, що Ньютон був неправий...» (Цит. за: Львов В. Ейнштейн. М., 1959. С. 115). Однак сам А. Ейнштейн у відповідній промові не погодився із Шоу. Він сказав, що розвиток науки не можна вподібнювати будівництву будинку: бульдозер зносить халупи, і на рівному місці будується хмарочос. Він зрівняв розвиток науки зі сходженням у гору. Дайте філософське тлумачення відмінностей у підході

до розвитку науки Б. Шоу й А. Ейнштейна.

5. Відніміть « трохи менше» або додайте « трохи більше» до наступних якостей людини: обережність, честолюбство, балакучість, незворушність, точність, м'якість, довірливість, принциповість, строгість. До чого це приведе? Поясните приказку: «Все добре в міру». Проаналізуйте в цьому ж аспекті давньоіндійський афоризм: «Не будь ні занадто грубим, ні занадто впертим, ні занадто м'яким, ні занадто схильним до доказів, ні занадто гнівних. Упертість відштовхує, м'якість викликає презирство, зайві докази кривдять, сліпа віра робить смішним, невір'я веде до пороку».

6. Що означає категорія діалектики «зняття»? Що заперечується й що зберігається в процесі зняття? б) У якому виді попередній щабель розвитку міститься в новому?

7. Як співвідносяться випадковість та індетермінізм? Що таке хаосмос ?

8. Знайдіть діалектичну пару таким поняттям як «сутність», «форма», «зміст», «явище» та «феномен». Обґрунтуйте свій вибір.

=== ТЕМА 10. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ===

ПЛАН

1.Проблема пізнання у філософії. Форми агностицизму в історії філософії.

2.Основні елементи процесу пізнання: суб'єкт, об’єкт пізнання. Єдність чуттєвого та раціонального у пізнанні.

3.Практика - основа і мета пізнання, критерій істини. Види практичної діяльності людей.

4.Об’єктивний характер істини. Діалектика абсолютної та відносної істини. Догматизм і релятивізм. Істина і помилка

(заблудження). Істина і правда. Істина і неправда. Істина і дезінформація. Критерії істини.

5.Нераціональні операції пізнання: творчість та інтуїція.

6.Специфіка, рівні і форми наукового пізнання. Поняття методу. Класифікація методів наукового пізнання та їх

характеристика.Уточнюючи питання:

1. В чому полягають особливості моделювання, ідеалізації, абстрагування? Загалом обʼєкти науки є результатом моделювання, ідеалізації, абстрагування чи узагальнення?

2. В чому полягає відмінність раціоналізації від віри ? А також інтуїції від уявлення?

3. Визначите, які філософські напрямки знайшли відбиття в наступних судженнях:а) Закони природи та суспільства визначені самою людиною для кращого пристосування до навколишнього середовища з метою успішної дії;б) Закони природи й суспільства — це угоди, прийняті науковою спільнотою;в) Закони матеріального світу — це відбиті у свідомості людини стійкі, істотні й необхідні зв'язки, що існують поза свідомістю. Який з них є вірним? Обгрунтуйте свою відповідь.

4. Зазначте чим відрізняються між собою наступні поняття : «абсолютна істина», «обʼєктивна істина», «відносна істина», «субʼєктивна істина», «правда», «переконання».

5. Представниками яких філософських напрямків зроблені наступні заяви?

а) «...Відчуття дають нам вірні зображення речей, ми знаємо самі ці речі, ...зовнішній світ впливає на наші органи почуттів»;

б) «... можливо, що ми в стані правильно сприйняти властивість речі, але самої речі ми ніяким, ні почуттєвим, ні розумовим, процесом осягнути не можемо. Ця “річ у собі” перебуває по ту сторону нашого пізнання»;

в) «...не знаю, чи є об'єктивна реальність, що відбивається нашими відчуттями, повідомляю неможливим знати це»;

г) «Знання людини ніколи не досягають більшого, ніж дають йому почуття: усе, що недоступно почуттям, недоступно й для розуму».

6. Дайте коротку відповідайте на наступні питання:

а) Чим відрізняється експеримент від спостереження?

б) Яке перевага експерименту перед спостереженням?

в) Чи можливий експеримент без зв'язку з теорією?

г) Чи є межі пізнавальних можливостей експерименту?

7. Якщо чайну ложку опустити в склянку з водою, то вона виявиться (здасться) нам зламаною. Чи означає це, що наш зір й органи відчуттів взагалі ошукують нас й їм не можна довіряти? Представники якого напрямку у філософії не довіряють показанням органів відчуттів? Виходячи з вищезазначеного чи праві такі філософські позиції як агностицизм, цинізм та скептицизм?

8. Виберіть правильну пропозицію:

а) Немає дійсних і немає неправильних думок, «істинно» або «неправильно» — це лише назви або оцінки;

б) Усі думки тільки істинні, неправильних думок немає;

в) Є думки дійсні взагалі і є думки зовсім неправильні;

г) Кожне висловлення дійсне або неправильно лише в строго певному відношенні. 

==== ТЕМА 11. ПРИРОДА. КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ ====

ПЛАН

1.Соціум як історичний процес.

2.Суспільство і природа.

3.Філософія історії про суб’єкт, рушійні сили, умови та чинники історичного процесу. Людина та історія.

4.Культура і цивілізація. Історичність культури.

5.Багатоманітність та взаємодія у культурі. Культура особистості.