Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

конспекты / ------ -- 3

.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
497.92 Кб
Скачать

21

Аміакати – комплекси, лігандами в яких є молекули аміаку: [Co(NH3)6]Cl3, [Pt(NH3)4]Cl2. Існують комплекси, аналогічні аміакатам, лігандами в яких є аміни: СН32 (метиламін), С2Н52 (етиламін) – амінати.

Аквакомплекси – лігандами є молекули води: [Co(H2О)6]Cl2, [Al(H2O)6]Cl3.

Карбоніли – лігандами є молекули моно оксиду карбону: [Ni(CO)4], [Fe(CO)5]. Ацидокомплекси – лігандами є аніони кислотних залишків. До цього класу

комплексів відносяться комплексні солі К2[HgI4], K3[Fe(CN)6]; комплексні кислоти: H2[SiF6], H2[PtCl6].

Гідроксокомплекси – лігандами є гідроксид-йони: K[Al(OH)4], Na2[Sn(OH)6].

У кристалічних комплексних сполуках із зарядженими комплексами зв'язок між комплексом і зовнішньосферними іонами іонний, зв'язки між іншими частками зовнішньої сфери – міжмолекулярні (у тому числі і водневі). У молекулярних комплексних сполуках зв'язок між комплексами міжмолекулярний. У більшості комплексних часток між центральним атомом і лігандамі зв'язкі ковалентні. Всі вони або їх частини утворені за донорно-акцепторному механізму. Зв'язок в комплексних частках часто називають донорно-акцепторним або координаційним зв'язком.

4.1Номенклатура комплексних сполук

Увідповідністю з рекомендаціями Міжнародного союзу теоретичної і прикладної хімії (ІЮПАК) назву комплексного аніона починають з зазначення змісту внутрішної

сфери.Во внутрішній сфері перед усім називають ліганди – аніони, додаючи до їх латинської назви закінчення „о”. Наприклад: Cl- - хлоро, CN- - циано, OH- - гідроксо та ін. Далі називають ліганди, використовуючи терміни: для координованого аміаку – амін, для води – аква, для Карбон (ІІ) оксид (оксид карбону (ІІ)) – карбоніл. Кількість лігандів зазначають грецькими числівниками: 1 – моно, 2 – ди, 3 – три, 4 – тетра, 5 – пента, 6 – гекса. Потім називають комплексоутворювач, використовуючи корінь його латинської назви та закінчення ат, після чого римськими цифрами зазначають (у дужках) ступінь окиснення комплексоутворювача. Після зазначення вмісту внутрішньої сфери називають зовнішньосферни катіони.

Увипадку неелектролітів (комплексоутворювач та ліганди утворюють не внутрішню, а єдину комплексну сферу з нульовим зарядом) разом з лігандами ступінь окиснення центрального атому не зазначають, тому що вона визначається, виходячи з електронейтральності комплекса.

Якщо центральний атом входить до складу комплексного катіону, то використовують українську назву елемента та в дужках вказують його ступінь окиснення.

К[Fe(NH3)2(CN)4] – тетрацианодиамінферат(ІІІ) Калію [Cr(H2O)3F3] – трифторотриаквахром

[Ag(NH3)2]Cl – хлорид диамін Аргентуму(І)

5. Солеподібні бінарні сполуки

Солеподібні бінарні сполуки – це сполуки, що складаються з двох елементів різної електронегативності і виявляють деякі типові ознаки солей:здатність гідролізувати, подібність кристалічних граток до граток солей тощо.

До солеподібних бінарних сполук належать сполуки металів з неметалами, (активних металів з Нітрогеном, Гідрогеном, Карбоном, Фосфором, Сіліцієм : Mg3N2 – нітрид Магнію, CaH2 – гідрид Кальцію, NaH – гідрид Натрію, CaC2 – карбід Кальцію, Mg3P2 – фосфід Магнію, CaSi – силіцид Магнію). Ці сполуки не розчиняються у воді, але розщеплюються водою або кислотами.

6. Галоген- і тіоангідріди

Галоген- і тіоангідріди – це сполуки, що виявляють властивості ангідридів.

22

Галогенангідриди одночасно є ангідридами двох кислот: оксигеновмісної та безоксигенної. Наприклад, галогенангідрид РОCl3 під час взаємодії з водою утворює дві кислоти:

РОCl3 + 3H2O = 3HCl + H3PO4

а з лугом – дві солі:

РОCl3 + 6NaOH = 3NaCl + Na3PO4 + 3H2O.

Галогенангідриди можна уявити як похідні ангідридів, у яких Оксиген повністю або частково заміщений на галоген: PCl5 – хлорид Фосфору(V), РОCl3 - хлорид оксофосфору(V), NOCl – хлорид оксонітрогену(ІІІ), NO2Cl – хлорид діоксонітрогену(V).

Тіоангідриди – цн сполуки Сульфуру з різними елементами, які за властивостями подібні до неметалів, а також з деякими металами в їхніх найвищих ступенях окислення. У ангідридах зв’язок між елементами значною мірою ковалентний. Тіоангідриди погано розчиняються у воді, розчиняються у лугах та реагують з сульфідами лужних і лужноземельних металів з утворенням солей тіокислот:

3SnS2 + 6KOH = 2 K2SnS3 + K2SnO3 + 3H2O

Калій Калій тіостанат станат

2As2S3 + 4NaOH = 3NaAsS2 + NaAsO2 + 2H2O

Натрій Натрій тіоарсеніт арсеніт

Назви тіоангідридів утворюють аналогічно назвам галогенангідридів, наприклад: As2S3 – сульфід Арсену(ІІІ), As2S5 – сульфід Арсену(V), СS2 – сульфід Карбону(ІV), COS – сульфід оксокарбону(ІV).

7. Металіди (інтерметаліди)

Сполуки, що утворюються під час взаємодії одного металу з іншим, називаються металідами. Найкраще взаємодіють між собою метали, що за своїми хімічними властивостями відрізняються один від одного. До металідів належать також сполуки металів з деякими неметалами (металоподібні бориди, карбіди, нітриди тощо).

Металіди виявляють металічні властивості: металічний блиск, електро- і теплопровідність тощо. Стійкість металідів визначається хімічною природою складових елементів. Чим більше відрізняються відповідні метали за електронегативностями, тим стійкіші металіди. Стійки металіди мають високу температуру плавлення, велику теплоту утворення, підвищену електронну густину в певних місцях кристалічних граток тощо. Металіди здебільшого не підлягають правилам валентності, наприклад: Cu5Zn8, Al6Mn, TaB12. Міжатомний зв’язок у металідах переважно металевий.

За своїми властивостями металіди подібні до металів, але їх тепло-, електропровідність, блиск значно нижчі, ніж у справжніх металів. За складом вони поділяються на два види: дальтоніди і бертоліди.

Сполуки із сталим складом називаються дальтонідами. До дальтонідів належать Mg2Sn, MgCuAl2 тощо. Бертоліди – це сполуки із змінним складом: FeSb, NaPb3 тощо.

Номенклатура металідів своєрідна. Наприклад, WC називається монокарбідом Вольфраму, Fe3C - субкарбідом Феруму, FeSb – моностибідом феруму, NaPb3 – тримплюмбідом Hатрію, LaB6 – гексаборидом лантану.

Назви деяких металідів складаються з назв окремих металів у називному відмінку: Mg2Cu – магній-купрум (2:1), MgZn5 – магній-цинк (1:5), NiCo4 – нікол-кобальт (1:4), MgCuAl2 – магній-купрум-алюміній (1:1:2), MgCu2 – магній-купрум (1:2).

23

ЛІТЕРАТУРА

Література основна

1.Глинка Н.Л. Общая химия. – М. Химия, 2009

Література допоміжна

1.Шиманович И.В., Павлович М.Л., Тикавый П.Ф., Малашко П.М. Общая химия в формулах, определениях, схемах. – Мн., Университетское, 1996. - 528 с.

2.Романова Н.В.Загальна та неорганічна хімія – Київ, Ірпінь, 2004. – 480с.

3.Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высш. шк., 2001.

24

ДОДАТКИ

Назви кислот та їх солей

Хімічна формула

Традиційна назва кислоти

Традиційна назва

кислоти

 

відповідної солі

 

 

 

 

 

 

HAlO2

Метаалюмінієва

Метаалюмінат

 

 

 

 

 

 

H3As

Арсін

Арсенід

 

 

 

 

 

 

HAsO2

Метаарсенітна

Метаарсеніт

 

 

 

 

 

 

HAsO3

Метаарсенатна

Метаарсенат

 

 

 

 

 

 

H3AsO3

Ортоарсенітна

Ортоарсеніт

 

 

 

 

 

 

H3AsO4

Ортоарсенатна

Ортоарсенат

 

 

 

 

 

 

HBO2

Метаборна

Метаборат

 

 

 

 

 

 

H2B4O7

Тетраборна

Тетраборат

 

 

 

 

 

 

H3BO3

Ортоборна

Ортоборат

 

 

 

 

 

 

HBiO3

Вісмутова

Вісмутат

 

 

 

 

 

 

HBr

Бромоводень

Бромід

 

 

 

 

 

 

HBrO

Бромоватиста

Гіпобромід

 

 

 

 

 

 

HBrO3

Бромовата

Бромат

 

 

 

 

 

 

HBrO4

Бромна

Пербромат

 

 

 

 

 

 

HCN

Цианідна

Цианід

 

 

 

 

 

 

H2CO3

Вугільна

Карбонат

 

 

 

 

 

 

HCl

Хлоридна (Соляна)

Хлорид

 

 

 

 

 

 

HClO

Гіпохлоритна

Гіпохлорит

 

 

 

 

 

 

HClO2

Хлоритна

Хлорит

 

 

 

 

 

 

HClO3

Хлоратна

Хлорат

 

 

 

 

 

 

HClO4

Перхлоратна

Перхлорат

 

 

 

 

 

 

HCrO2

Метахромитна

Метахромит

 

 

 

 

 

 

H2Cr2O7

Хромова

Хромат

 

 

 

25

HF

Фтор оводень

Фторид

 

 

 

 

 

 

HFeO2

Феритна

Ферит

 

 

 

 

 

 

H2FeO4

Фератна

Ферат

 

 

 

 

 

 

H2GeO3

Германатна

Германат

 

 

 

 

 

 

HI

Іодоведень

Іодид

 

 

 

 

 

 

HIO

Гіпоіодитна

Гипоіодит

 

 

 

 

 

 

HIO3

Іодатна

Іодат

 

 

 

 

 

 

HIO4

Іодна

Періодат

 

 

 

 

 

 

HMnO4

Перманганатна

Перманганат

 

 

 

 

 

 

H2MnO4

Марганатна

Манганат

 

 

 

 

 

 

H2MoO4

Молібденова

Молібдат

 

 

 

 

 

 

HN3

Азидоводень (Азидна)

Азид

 

 

 

 

 

 

HNO2

Нітритна

Нітрит

 

 

 

 

 

 

HNO3

Нітратна (Азотна)

Нітрат

 

 

 

 

 

 

HPO3

Метафосфорна (Метафосфатна)

Метафосфат

 

 

 

 

 

 

H2P2O7

Дифосфорна (Пірофосфатна)

Дифосфат (Пірофосфат)

 

 

 

 

 

 

H3PO2

Гіпофосфітна

Гіпофосфіт

 

 

 

 

 

 

H3PO3

Фосфітна

Фосфіт

 

 

 

 

 

 

H3PO4

Ортофосфатна (Фосфатна)

Ортофосфат (Фосфат)

 

 

 

 

 

 

HReO4

Ренієва

Перенат

 

 

 

 

 

 

H2S

Сульфідна (Сірководень)

Сульфід

 

 

 

 

 

 

HSCN

Роданідна

Роданід

 

 

 

 

 

 

H2SO3

Сульфітна

Сульфіт

 

 

 

 

 

 

H2SO4

Сульфатна (Сірчана)

Сульфат

 

 

 

 

 

 

H2S2O3

Тіосульфат

Тіосульфат

 

 

 

 

 

 

H2S2O7

Двосульфатна (Піросульфатна)

Двосульфат

 

 

(Піросульфат)

 

 

 

26

H2S2O8

Піроксодисульфат (Персульфатна)

Піроксодисульфат

 

 

(Персульфат)

 

 

 

 

 

 

H2S4O6

Тетратіонова

Політіонат

 

 

 

 

 

 

H2Se

Селенідна

Селенід

 

 

 

 

 

 

H2SeO3

Селеніта

Селеніт

 

 

 

 

 

 

H2SeO4

Селенатна

Селенат

 

 

 

 

 

 

H2SiF6

Гексафторкремнієва (Фторсілікатна)

Кремнефторид

 

 

(Фторсилікат)

 

 

 

 

 

 

H2SiO3

Кремнієва (Силікатна)

Силікат

 

 

 

 

 

 

H2SnO2

Станітна

Станіт

 

 

 

 

 

 

H2Te

Телуридна

Телурид

 

 

 

 

 

 

H2TeO4

Телуратна

Телурат

 

 

 

 

 

 

H6TeO6

Ортотелуратна

Ортотелурат

 

 

 

 

 

 

H2UO4

Уранова

Уранат

 

 

 

 

 

 

H2U2O7

Двоуранова

Двоуранат

 

 

 

 

 

 

HVO3

Ванадієва

Ванадат

 

 

 

 

 

 

H2WO4

Вольфрамова

Вольфрамат

 

 

 

 

 

 

27

Хімічні елементи

Порядковий

 

 

 

 

номер

Символ

 

Назва елемента

 

елемента

елемента

Латинська

Українська

Російська

 

 

 

 

 

1

H

Hydrogenium

Гідроген

Водород

2

He

Helium

Гелій

Гелий

3

Li

Lithium

Літій

Литий

4

Be

Beryllium

Берилій

Бериллий

5

B

Borum

Бор

Бор

6

C

Carboneum

Карбон

Углерод

7

N

Nitrogenium

Нітроген

Азот

8

O

Oxygenium

Оксиген

Кислород

9

F

Fluorum

Флуор

Фтор

10

Ne

Neon

Неон

Неон

11

Na

Natrium

Натрій

Натрий

12

Mg

Magnesium

Магній

Магний

13

Al

Aluminium

Алюміній

Алюминий

14

Si

Silicium

Силіцій

Кремний

15

P

Phosphorus

Фосфор

Фосфор

16

S

Sulfur

Сульфур

Сера

17

Cl

Chlorum

Хлор

Хлор

18

Ar

Argon

Аргон

Аргон

19

K

Kalium

Калій

Калий

20

Ca

Calcium

Кальцій

Кальций

21

Sc

Scandium

Скандій

Скандий

22

Ti

Titanium

Титан

Титан

23

V

Vanadium

Ванадій

Ванадий

24

Cr

Chromium

Хром

Хром

25

Mn

Manganum

Манган

Марганец

26

Fe

Ferrum

Фурум

Железо

27

Co

Cobaltum

Кобальт

Кобальт

28

Ni

Niccolum

Нікол

Никель

29

Cu

Cuprum

Купрум

Медь

30

Zn

Zincum

Цинк

Цинк

31

Ga

Gallium

Галій

Галлий

32

Ge

Germanium

Германій

Германий

33

As

Arsenicum

Арсен

Мышьяк

34

Se

Selenium

Селен

Селен

35

Br

Bromum

Бром

Бром

36

Kr

Krypton

Криптон

Криптон

37

Rb

Rubidium

Рубідій

Рубидий

38

Sr

Strontium

Стронцій

Стронций

39

Y

Yttrium

Ітрій

Иттрий

40

Zr

Zirconium

Цирконій

Цирконий

41

Nb

Niobium

Ніобій

Ниобий

42

Mo

Molybdaenum

Молібден

Молибден

43

Tc

Technetium

Технецій

Технеций

44

Ru

Ruthenium

Рутеній

Рутений

45

Rh

Rhodium

Родій

Родий

46

Pd

Palladium

Паладій

Палладий

28

47

Ag

Argentum

Аргентум

Серебро

48

Cd

Cadmium

Кадмій

Кадмий

49

In

Indium

Індій

Индий

50

Sn

Stannum

Станум

Олово

51

Sb

Stibium

Стибій

Сурьма

52

Te

Tellurium

Телур

Теллур

53

I

Jodum

Іод

Йод

54

Xe

Xenon

Ксенон

Ксенон

55

Cs

Caesium

Цезій

Цезий

56

Ba

Barium

Барій

Барий

57

La

Lanthanum

Лантан

Лантан

58

Ce

Cerium

Церій

Церий

59

Pr

Praseodymium

Празеодим

Празеодим

60

Nd

Neodymium

Неодим

Неодим

61

Pm

Promethium

Прометій

Прометий

62

Sm

Samarium

Самарій

Самарий

63

Eu

Europium

Європій

Европий

64

Gd

Gadolinium

Гадоліній

Гадолиний

65

Tb

Terbium

Тербій

Тербий

66

Dy

Dysprosium

Диспрозій

Диспрозий

67

Ho

Holmium

Гольмій

Гольмий

68

Er

Erbium

Ербій

Эрбий

69

Tm

Thulium

Тулій

Тулий

70

Yb

Ytterbium

Ітербій

Иттербий

71

Lu

Lutetium

Лютецій

Лютеций

72

Hf

Hafnium

Гафній

Гафний

73

Ta

Tantalum

Тантал

Тантал

74

W

Wolfram

Вольфрам

Вольфрам

75

Re

Rhenium

Реній

Рений

76

Os

Osmium

Осмій

Осмий

77

Ir

Iridium

Іридій

Иридий

78

Pt

Platinum

Платина

Платина

79

Au

Aurum

Аурум

Золото

80

Hg

Hydrargyrum

Меркурій

Ртуть

81

Tl

Thallium

Талій

Таллий

82

Pb

Plumbum

Плюмбум

Свинец

83

Bi

Bismuthum

Бісмут

Висмут

84

Po

Polonium

Полоній

Полоний

85

At

Astatium

Астат

Астат

86

Rn

Radon

Радон

Радон

87

Fr

Francium

Францій

Франций

88

Ra

Radium

Радій

Радий

89

Ac

Actinium

Актиній

Актиний

90

Th

Thorium

Торій

Торий

91

Pa

Protactinium

Протактиній

Протактиний

92

U

Uranium

Уран

Уран

93

Np

Neptunium

Нептуній

Нептуний

94

Pu

Plutonium

Плутоній

Плутоний

95

Am

Americium

Америцій

Америций

96

Cm

Curium

Кюрій

Кюрий

97

Bk

Berkelium

Берклій

Берклий

98

Cf

Californium

Каліфорній

Калифорний

29

99

Es

Einsteinium

Ейнштейній

Эйнштейний

100

Fm

Fermium

Фермій

Фермий

101

Md

Mendelevium

Менделевій

Менделевий

102

No

Nobelium

Нобелій

Нобелий

103

Lr

Lawrencium

Лоуренсій

Лоуренсий

104

Rf

Rutherfordium

Резерфордій

Резерфордий

105

Db

Dubnium

Дубній

Дубний

106

Sg

Seaborgium

Сиборгій

Сиборгий

107

Bh

Bohrium

Борій

Борий

108

Hs

Hassium

Гасій

Хассий

109

Mt

Meitnerium

Майтнерій

Мейтнерий

110

Uun

Ununnilium

Унуннілій

Унуннилий

111

Uuu

Unununium

Унунулій

Унунулий

112

Uub

Ununbium

Унунбій

Унунбий

113

Uut

Ununtrium

Унунтрій

Унунтрий

114

Uuq

Ununquandium

Унунквандій

Унунквандий

115

Uup

Ununpentium

Унунпентій

Унунпентий

116

Uuh

Ununhexium

Унунгексій

Унунгексий

117

Uus

Ununseptium

Унунсептій

Унунсептий

118

Uuo

Ununoctium

Унуноктій

Унуноктий

 

 

 

 

 

30

Константи розчинності КSo (добуток розчинності) деяких солей при

25°С

Формула солі

Kso

pKso

Формула солі

Kso

pKso

 

 

 

CdS.

1,6·10-28

27,8

AgBr

5,3·10-13

12,28

 

 

 

Се22О4)3

2,5·10-29

28,60

Ag2CO3

1,2·10-12

11,09

 

 

 

α-CoS

4,0·10-21

20,40

AgCl

1,78·10-10

9,75

 

 

 

β-CoS

2,0·10-25

24,70

Ag2Cr04

1,1·10-12

11,95

 

 

 

Cr(OH)

6,3·10-31

30,20

AgI

8,3·10-17

16,08

 

 

 

CuBr

5,25·10-9

8,23

AgIO3

3,0·10-8

7.52

 

 

 

CuCO3

2,5·10-10

9,6

Ag2O

1,6·10-8

7,80

 

 

 

CuCl

1,2·10-6

5,92

Ag3P04

1,3·10-20

19,89

 

 

 

CuI

1,1·10-12

11,96

Ag2S

2,0·10-50

49,7

 

 

 

Cu(OH)2

2,·10-20

19,66

AgSCN

1,1·10-12

11,97

 

 

 

CuS

6,3·10-36

35,20

Ag2S04

1,6·10-5

4,80

 

 

 

Cu2S

2,5·10-48

47,60

А1(ОН)3

1·10-32

32,0

 

 

 

CuSCN

4,8·10-15

14,32

А1Р04

5,75·10-19

18,24

 

 

 

Fe(OH)2

8·10-16

15,1

ВаСО3

5·10-9

8,3

 

 

 

Fe(OH)3

6,3·10-38

37,2

ВаС204

1,1·10-7

6,96

 

 

 

FeS

5·10-18

17,3

ВаСгО4

1,2·10-10

9,93

 

 

 

Hg2Br2

5,8·10-23

22,24

Ваз(Р04)2

6·10-39

38,22

 

 

 

Hg2Cl2

1,3·10-18

17,88

BaS04

1,1·10-10

9,97

 

 

 

Hg2O

1,6·10-23

22,8

СаСОз

3,8·10-9

8,42

 

 

 

HgO

3,0·10-26

25,52

СаС204

2,3·10-9

8,64

 

 

 

HgS

1,6·10-52

51,8

CaF2

4,0·10-11

10,40

 

 

 

Hg2S

1·10-47

47

Саз(РО4)2

2,0·10-29

28,70

 

 

 

Hg2S04

6,8·10-7

6,17

CaS04

2,5·10-5

4,6

 

 

 

K2PtCl6

8·10-3

2,1

СdСОз

1,0·10-12

12,0

 

 

 

MgCO3

2,1·10-5

4,67

CdC204

1,5·10-8

7,8

 

 

 

Pb(OH)2

5·10-16

15,3

MgC2O4

8,5·10-5

4,07

 

 

 

PbS

2,5·10-27

26,60

Mg(OH)2

6,0·10-10

9,22

 

 

 

PbS04

1,6·10-8

7,80

MgNH4P04

2,5·10-13

12,6

 

 

 

Sn(OH)2

6,3·10-27

26,20

MnS

2,5·10-10

9,6

 

 

 

Sn(OH)4

1·10-57

57

Ni(C4H702N2)2

2,3·10-25

24,64

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке конспекты