Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
re / Дзюба / отчетность зочн 2013.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
361.98 Кб
Скачать

Міністерство інфраструктури україни Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна

Кафедра «Обліку, аудиту та інтелектуальної власності»

Звітність підприємств

Характеристика предмету дисципліни, вимоги щодо освоєння матеріалу, рекомендована література, зміст дисципліни за темами, завдання на контрольну роботу

Укладач: В. І. ДЗЮБА

Для студентів спеціальності

7.3050901 «Облік і аудит»

заочної форми навчання

Дніпропетровськ 2011

„Звітність підприємств” – одна зі спеціальних прикладних дисциплін в підготовці студентів економічних спеціальностей. Її вивчають студенти, оволодівши знаннями з таких дисциплін, як „Фінансовий облік”, „Управлінський облік”, „Податковий облік” тощо. Вона в свою чергу, є основою для вивчення таких дисциплін: „Економічний аналіз”; „Аудит”; „Контроль і ревізія”. Такий взаємозв'язок зазначених дисциплін дає змогу студентам закріпити вже здобуті знання й поглибити свою професійну підготовку, як майбутніх фахівців економічних спеціальностей.

Мета курсу – вивчення складу, структури, змісту та порядку складання й подання фінансової, податкової та статистичної звітності підприємств. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка складається та подається суб’єктами підприємницької діяльності і є основою системи розкриття інформації про результати роботи підприємств для зовнішніх користувачів.

Фінансова звітність – це система взаємопов’язаних i взаємозумовлених показників, що відображають господарсько фінансову діяльність підприємства, організації, установи за визначений період i є завершальним етапом бухгалтерського обліку. Вона використовується для потреб внутрішнього менеджменту в процесі прийняття управлінських рішень для контролю за виконанням планів, аналізу господарської діяльності, формування економічних прогнозів, бізнес-планів, тощо. Звітність необхідна вищим організаціям для контролю за виконанням роботи підлеглими організаціями, виявлення недоліків у їх роботі, аналізу їх фінансово-господарської діяльності, а також керівництва їх роботою. Звітність необхідна також фінансовим органам, кредитним та банківським установам. Утворення спільних підприємств i транснаціональних корпорацій, експорт капіталів, утворення та розвиток міжнародних фондових ринків – всі ці процеси вимагають відповідного стандартизованого інформаційного забезпечення.

Таким чином, фінансова звітність – це сукупність форм звітності, складених на основі даних фінансового обліку з метою одержання користувачем узагальненої інформації про фінансовій стан i діяльність підприємства, а також змінах у його фінансовому стані за звітний період в установленій формі для прийняття цим користувачем визначених економічних рішень.

У результаті вивчення дисципліни студенти мають:

- знати основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують звітність підприємств;

- знати зміст, структуру i порядок складання всіх форм звітності, які подає підприємство певним користувачам;

- розуміти економічну сутність показників звітності, їх місце i роль в оцінюванні діяльності підприємства;

- уміти готувати (нагромаджувати) необхідну для звітності інформацію;

- заповнювати (складати) будь-які форми звітності;

- забезпечувати достовірність даних звітності i використовувати останні для прийняття відповідних управлінських рішень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Дзюба