Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Макро. семінарські і самостійна.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
78.55 Кб
Скачать

Самостійна робота студентів з теми 1 «Макроекономіка як наука»

(виконується в окремому зошиті)

 1. Становлення та розвиток макроекономіки (внесок Жан Бодена, Уільяма Петті, Франсуа Кене, Адама Сміта, Джона Мейнарда Кейнса, представників монетаристської теорії, теорії економіки пропозиції, теорії реального ділового циклу).

 2. Ex post- аналіз в порівнянні з ex ante аналізом.

Семінарське заняття №2

Макроекономічні показники в системі національних рахунків Теоретичні питання для проведення опитування

(опитування може проводитися в усній або письмовій формі)

1. Сутність та принципи побудови СНР.

2. Зміст понять «додана вартість», «кінцевий продукт», «резидент», «нерезидент», «сектори економіки», «економічна операція».

3. Визначення поняття «ВВП». Обчислення ВВП за доданою вартістю (виробничий метод).

4. Обчислення ВВП за витратами (метод кінцевого використання).

5. Обчислення ВВП за доходами (розподільчий метод).

6. Недоліки показника ВВП.

7. Валовий, валовий наявний і чистий національний дохід.

8. Національний дохід, використовуваний дохід.

9. Чистий економічний добробут та національне багатство.

10. Індекс споживчих цін (індекс Ласпейреса), індекс цін виробників, дефлятор ВВП (індекс Пааше), індекс Фішера.

Тестові завдання для перевірки знань студентів

1. Сукупність створених і нагромаджених у країні працею всього суспільства матеріальних благ, рівня освіти, виробничого досвіду, майстерності, творчого обдарування населення, а також природних ресурсів характеризує макроекономічний показник:

 1. валовий внутрішній продукт;

Б валовий національний продукт;

 1. валовий випуск;

Г національне багатство.

2. Сукупна вартість товарів та послуг, які вироблені галуззю, групою виробників або економікою в цілому, тобто загальний випуск виробленої продукції, що включає в себе проміжну продукцію, – це:

 1. валовий внутрішній продукт;

Б валовий національний продукт;

 1. валовий випуск;

Г національне багатство.

3. НД відрізняється від доходу кінцевого використання домашніх господарств на величину:

 1. доходів населення, отриманих із закордону;

Б амортизації;

 1. доходу від індивідуальної трудової діяльності;

Г усі відповіді неправильні.

4. Національний доход – це:

 1. трансферні платежі + непрямі податки;

Б вартість предметів тривалого користування та послуг;

 1. особистий прибуток - індивідуальні податки - чисті субсидії державних підприємств;

Г рента, зарплата, відсотки на капітал, прибутки від власності та прибуток корпорацій.

5. Базовим елементом обліку в Системі національних рахунків є:

А. Повна вартість;

Б. Інституційна одиниця;

В. Резиденти даної країни;

Г. Додана вартість.

6. Валовий внутрішній продукт (ВВП) не розраховується за:

А. Виробничим методом;

Б. Методом кінцевого використання;

В. Розподільчим методом;

Г. Методом колективної експертної оцінки.

7. Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених у певній країні протягом року, - це:

А. Валовий внутрішній продукт;

Б. Чистий внутрішній продукт;

В. Національний дохід;

Г. Чистий національний продукт.

8. Чистий внутрішній продукт - це:

А. Валовий внутрішній продукт, скоригований на суму амортизаційних відрахувань;

Б. Ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених за певний проміжок часу;

В. Державні видатки на кінцеві продукти підприємств і на наймання в державний сектор працівників;

Г. Частка продукції (доходу), що вироблена в Україні за допомогою факторів виробництва, що належать резидентам.

9. Що із переліченого не враховується під час визначення обсягу національного доходу:

А. Доходи власників;

Б. Рентні доходи;

В. Прибуток корпорацій;

Г. Державні трансфертні платежі.

10. Вимірює вартість продукції та послуг, вироблених на території даної країни за визначений період, незалежно від того, знаходяться чинники виробництва у власності громадян даної країни або належать іноземцям:

 1. національне багатство;

Б валовий внутрішній продукт;

 1. національний доход;

Г чистий економічний добробут.

11. Чистий експорт є позитивним, коли:

 1. експорт більший за імпорт;

Б експорт зменшується, а імпорт зростає;

 1. експорт та імпорт зменшуються;

Г імпорт більший за експорт.

12. Валовий внутрішній продукт має наступні недоліки:

 1. не включає в себе фінансові операції;

Б не включає в себе економічні операції;

 1. не включає в себе тіньову економіку;

Г ВВП не має недоліків.

13. Показник, який враховує у грошовому еквіваленті поза ринкову діяльність домогосподарств, тіньову економіку, вільний час та якість відпочинку, має назву:

 1. валовий внутрішній продукт;

Б валовий національний продукт;

 1. чистий економічний добробут;

Г національне багатство.

14. Особистий доход враховує наступне:

 1. заробітну плату;

Б ренту;

 1. відсоток;

Г усе вище перераховане.

15. Якщо з національного доходу відрахувати податки на прибуток корпорацій, нерозподілені прибутки та внески на соціальне страхування, а потім додати чисті трансферні платежі, то отримана сума – це:

 1. національний доход;

Б. особистий доход;

 1. доход кінцевого використання;

Г. чистий національний продукт.

16. Для розширення виробничого потенціалу країни необхідно, щоб:

 1. ЧНП перевищував НД;

Б. Чисті інвестиції перевищували величину амортизації;

 1. НД перевищував обсяг споживчих витрат населення та держави;

Г. ВНП перевищував ЧНП на величину амортизації.

17. Система взаємопов'язаних економічних показників, які відображають загальні й найбільш важливі аспекти економічного розвитку, пов'язані з виробництвом і споживанням продуктів та послуг, розподілом і перерозподілом доходів, формуванням національного багатства країни тощо, – це:

 1. система національної економіки;

Б. економічна система України;

 1. система національних рахунків;

Г. показники макроекономіки.

18. Відповідно до міжнародних стандартів до системи національних рахунків належать наступні сектори:

 1. підприємства, домогосподарства;

Б. державні та фінансові установи;

 1. громадські та приватні організації;

Г. усі вище перераховані.

19. Серед принципів на яких базується СНР є:

 1. принцип аналітичності;

Б. принцип рівноважності;

 1. концепція господарського кругообігу;

Г. концепція відокремленості економічних суб’єктів.

20. Серед методів розрахунку ВВП відсутній:

А. за доданою вартістю (виробничий метод);

Б. за споживанням (споживчій метод);

В. за доходами (розподільчий метод);

Г. за витратами (метод кінцевого використання).

21. Згідно з СНР продуктивною є праця, яка:

А. витрачається у сфері матеріального виробництва;

Б застосовується в умовах ринкових відносин;

В має продуктивність не нижче суспільно необхідного рівня;

Г приносить доход суб'єктам економіки.

22. Валовий національний доход (ВНД) - це:

А. сума внутрішніх первинних доходів + внутрішні трансферти;

Б. сума внутрішніх і зовнішніх первинних доходів;

В. сума внутрішніх первинних доходів;

Г. сума всіх первинних доходів + чисті поточні зовнішні трансферти.

23. Доходи громадянина України, який працює за вахтовим методом у компанії "Тюмень-нафта", є частиною:

А. ВНД України та ВНД Росії;

Б.  ВНД України та ВВП Росії;

В. ВВП України та ВНД Росії;

Г. ВВП України та ВВП Росії.

24. Під час інфляції:

А. реальний ВВП зростає так само, як і номінальний;

Б. номінальний ВВП зростає не так швидко, як реальний;

В. номінальний ВВП зростає швидше, ніж реальний;

Г. не можна дати чітку відповідь про співвідношення динаміки реального та номінального ВВП.

25. Якщо дефлятор ВВП зріс у той час як реальний ВВП скоротився, що буде з номінальним ВВП?

А. він також повинен зрости.

Б. він також повинен скоротитися.

В. він залишиться незмінним.

Г. він може як зменшитися, так і збільшитися або ж залишитися на тому самому рівні.

26. Величина чистого внутрішнього продукту (ЧВП) може бути отримана шляхом:

А. коригування ВВП із урахуванням амортизації;

Б вирахуванням податків на прибутки корпорацій із величини НД;

В. вирахуванням непрямих податків з бізнесу із величини НД;

Г. вирахування трансфертних платежів із НД.

27. Які з названих видів доходів чи витрат враховуються при розрахунку ВВП поточного року?

А. пенсія колишнього директора школи;

Б. робота дизайнера, який ремонтує власний будинок;

В. орендна плата;

Г. придбання акцій компанії "Укррічфлот".

28. Яку з перерахованих нижче величин не включають у ВНП, розрахований за сумою витрат:

А. державні закупівлі;

Б. валові інвестиції;

В. С +I + G;

Г. заробітна плата.

29. Припустимо, що номінальний ВНП країни збільшився з 480 млрд.грн. до 600 млрд.грн., а дефлятор ВНП - із 120% до 150%. За таких умов розмір реального ВНП:

А. не зміниться;

Б. збільшиться;

В. зменшиться;

Г. не може бути розрахований на основі цих даних.

30. Витрати громадянина на придбання житла при розрахунку ВВП відносяться до компонента:

А. G;

Б. C;

В. I;

Г. NX.