Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
M_1_M2_baza_4_biologiya.doc
Скачиваний:
144
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
451.07 Кб
Скачать

Модуль 1. Біологічні основи життєдіяльності людини

Змістовий модуль 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя

1. Явище плазмолізу - це:

A. Відшарування пристінкового шару цитоплазми

B. Повне розчинення клітинної оболонки

C. Напружений стан клітинної оболонки

D. Хромосомні перебудови

E. Втрата природної конфігурації білка

2. Рослинна клітина ззовні вкрита:

A. Целюлозною оболонкою

B. Одношаровою оболонкою

C. Ліпідами

D. Двошаровою оболонкою

E. Білком

3. Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з плазматичною мембраною. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву:

A. Екзоцитоз

B. Ендоцитоз

C. Дифузія

D. Осмос

E. Транспорт

4. Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації передує і забезпечує існування життя на клітинному рівні:

A. Молекулярний

B. Тканинний

C. Організменний

D. Популяційно-видовий

E. Біоценотичний

5. Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації передує і забезпечує існування життя на організменному рівні:

A. Тканинний

B. Молекулярний

C. Клітинний

D. Популяційно-видовий

E. Біоценотичний

6. У скільки раз збільшує мікроскоп, якщо на його окулярі 10Х, а на обєктиві 40Х:

A. 400

B. 10

C. 40

D. 4

E. 4000

7. Хто із вчених ввів поняття клітина?

A. Р. Гук

B. Р.Броун

C. А. Левенгук

D. К.Бер

E. Р.Вірхов

8. До оптичної системи мікроскопа входить:

A. окуляр

B. конденсор

C. револьвер

D. тубус

E. предметний столик

9. Із яких структур складається плазматична мембрана (за класичною моделлю)

A. бімолекулярний шар ліпідів, на якому розташовуються молекули білка

B. одинарний шар ліпідів із білковими молекулами

C. бімолекулярний шар ліпідів

D. хаотичне розташування білків та ліпідів

E. бімолекулярний шар білків

10. У клітинах цибулі відбувається пасивний транспорт. Що лежить у його основі?

A. Дифузія

B. Екзоцитоз

C. Піноцитоз

D. Калієво-натрієвий насос

E. Осмос

11. Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації передує і забезпечує існування життя на біогеоценотичному рівні :

A. Популяційно-видовий

B. Тканинний

C. Організменний

D. Молекулярний

E. Клітинний

12. Підтримка життя на будь-якому рівні зв’язано з явищем репродукції. На якому рівні організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

A. Молекулярному

B. Тканинному

C. Організмовому

D. Популяційно-видовому

E. Біоценотичному

13. Хто із вчених відкрив у клітинах ядро?

A. Р.Броун

B. А. Левенгук

C. Р. Гук

D. К.Бер

E. Р.Вірхов

14. У скільки раз збільшує мікроскоп, якщо на його окулярі 7Х, а на обєктиві 8Х:

A. 56

B. 8

C. 70

D. 80

E. 7

15. До освітлювальної мікроскопа входить:

A. конденсор

B. тубус

C. револьвер

D. окуляр

E. предметний столик

16. Плазмалема вкриває:

A. клітини рослин та тварин

B. клітини тварин

C. клітини бактерій

D. клітини рослин

E. яйцеклітину

17. Назвіть основну властивість плазматичної мембрани.

A. Напівпроникність

B. Проникність

C. Міцність

D. Здатність нагромаджувати речовини

E. Синтезувати речовини

18. Дайте визначення осморегуляції.

A. Регуляція відносної концентрації розчинених речовин та води

B. Регуляція кількості макро- та мікроелементів

C. Регуляція кількості органічних речовин

D. Спосіб надходження речовин у клітину

E. Пасивний транспорт речовин

19. Яким чином потрапляють у клітину іони натрію і калію?

A. Активний транспорт

B. Пасивний транспорт

C. Дифузія

D. Осмос

E. Піноцитоз

20. Вакуоля рослинної клітини виконує функцію:

A. Запасаючу

B. Виділення

C. Синтезу білків

D. Синтезу АТФ

E. Перетравлення речовин

21.У якій органелі рослинної клітини синтезується АТФ:

A. У хлоропластах

B. У комплексі Гольджі

C. У лізосомах

D. У клітинному центрі

E. У рибосомах

22.Фотосинтез у рослинній клітині здійснюється:

A. Хлоропластом

B. Хроматином

C. Хромосомою

D. Лізосомою

E. Мітохондрією

23. На якій стадії фотосинтезу утворюється вільний кисень:

A. Світловій

B. Інтерфазі

C. Темновій

D. Трансляції

E. Постійно

24. До двомембранних рослинних органел відносяться:

A. Хлоропласти

B. Хромосоми

C. Рибосоми

D. Лізосоми

E. Комплекс Гольджі

25. У клітинах вищих рослин відсутні:

A. Клітинний центр

B. Лізосоми

C. Рибосоми

D. Мітохондрії

E. Хлоропласти

26. Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах мишам ввели мічені амінокислоти аланін і триптофан. Біля якої органели спостерігається накопичення мічених амінокислот:

A. Рибосоми

B. Лізосоми

C. Мітохондрії

D. Комплексу Гольджі

E. Центросоми

27. Внаслідок дії іонізуючої радіації в клітинах зруйновано окремі органели. Які органели будуть брати участь в утилізації залишків?

A. Лізосоми

B. Мітохондрії

C. Рибосоми

D. Мітохондрії

E. Ендоплазматична сітка

28. На клітину подіяли препаратом, що змінив структуру рибосом. Які процеси в першу чергу будуть порушені у клітині?

A. Біосинтез білка

B. Біосинтез вуглеводів

C. Біосинтез жирів

D. Синтез АТФ

E. Синтез кисню

29. Вивчаючи електронограми клітин печінки щура, студенти на одній з них побачили структури овальної форми, двомембранні, внутрішня мембрана утворює кристи. Назвіть ці органели.

A. Мітохондрії

B. Ядро

C. Лізосоми

D. ЕПС

E. Пероксисоми

30. У яких органелах клітини синтезується АТФ:

A. Пластиди

B. Апарат Гольджі

C. Лізосоми

D. Ендоплазматична сітка

E. Клітинний центр

31. У клітинах печінки активно синтезуються глікоген і білки. Які органели розвинені найкраще у клітині?

A. Ендоплазматична сітка

B. Мітохондрії

C. Центросома

D. Апарат Гольджі

E. Лізосоми

32. У клітину надійшли поживні речовини. Який з видів лізосом беруть участь у їх засвоєнні:

A. Вторинні лізосоми

B. Первинні лізосоми

C. Прелізосоми

D. Автофагосоми

E. Постлізосоми

33. На рибосомах в процесі біосинтезу утворюються:

A. Білки первинної структури

B. Амінокислоти

C. т-РНК

D. Ліпіди

E. Гормони

34. У 50-річної жінки видалений зуб. На місці видаленого зуба регенерувала нова

тканина. Виходячи із виконуваних функцій, вкажіть, які із органел найбільш

активні при відновленні:

A. Рибосоми

B. Центросоми

C. Постлізосоми

D. Лізосоми

E. Комплекс Гольджі

35. Мукополісахаридоз належить до хвороб накопичення. Через відсутність ферментів порушується розщеплення полісахаридів. У хворих спостерігається підвищення виділення їх із сечею і нагромадження. У яких органелах відбувається накопичення мукополісахаридів?

A. У лізосомах

B. У комплексі Гольджі

C. У ендоплазматичній сітці

D. У мітохондріях

E. У клітинному центрі

36. Експериментально у клітині пошкодили формування субодиниць рибосом. На якому метаболічному процесі це позначиться?

A. Біосинтезі білків

B. Біосинтезі вуглеводів

C. Біосинтезі гормонів

D. Синтезі АТФ

E. Фотосинтезі

37.У хворого на гепато-церебральну дегенерацію при обстеженні виявлено порушення синтезу білка – церулоплазміну. З якими із перелічених органел пов’язаний цей дефект?

A. Гранулярною ендоплазматичною сіткою

B. Агранулярною ендоплазматичною сіткою

C. Мітохондріями

D. Лізосомами

E. Комплексом Гольджі

38. У клітинах людини є органела, з якою пов’язано формування лізосом, а також біосинтез та накопичення полісахаридів, ліпідів. Яка це органела?

A. Комплекс Гольджі

B. Ендоплазматична сітка

C. Лізосоми

D. Хромосоми

E. Пластиди

39.З якого компоненту складаються рибосоми?

A. Білків

B. Жирів

C. Вуглеводів

D. Мембран

E. Ферментів

40.Однією з важливих функцій апарату Гольджі є:

A. Виділення речовин, синтезованих на мембранах ендоплазматичної сітки

B. Синтез білка

C. Розщеплення органічних речовин

D. Синтез АТФ

E. Синтез гормонів

41. Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес перетравлення та виділення рештків забезпечують органели:

A. Лізосоми

B. Рибосоми

C. Клітинний центр

D. Хромосоми

E. Мітохондрії

42. На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що відбудеться з клітиною внаслідок цього?

A. Автоліз

B. Диференціація

C. Трансформація

D. Гідроліз

E. Спеціалізація

43. Під час дослідження електронограми у клітині виявлено деструкцію мітохондрій. Які процеси в клітині можуть бути порушені внаслідок цього?

A. Окислення органічних речовин

B. Кросинговер

C. Поділ ядра

D. Дроблення

E. Синтез білка

44. В утворені лізосом клітини бере участь:

A. Апарат Гольджі

B. Рибосоми

C. Мітохондрії

D. Клітинний центр

E. Пластиди

45. У прокаріот порівняно з еукаріотами наявні:

A. Мезосоми

B. Лізосоми

C. Мітохондрії

D. Комплекс Гольджі

E. Пластиди

46. Па практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші з фагоцитованими лейкоцитами бактерій. Яка органела клітини завершує перетравлення цих бактерій?

A. Лізосома

B. Мітохондрія

C. Ендоплазматична сітка

D. Хромосома

E. Рибосома

47. Після екстирпації зуба у 40-річного чоловіка утворилася ранева поверхня, де відбулася активна регенерація. Враховуючи функції органел клітини, визначте, які з них забезпечили в першу чергу регенерацію:

A. Рибосоми

B. Центросоми

C. Лізосоми

D. Хромосоми

E. Мітохондрії

48. До органел двомембранної будови належать:

A. Мітохондрії

B. Лізосоми

C. Апарат Гольджі

D. Центросоми

E. Рибосоми

49. При ревматизмі у хворої людини спостерігається руйнування та порушення функцій клітин хрящів. В цьому приймає участь одна із клітинних органел, це:

A. Лізосоми

B. Клітинний центр

C. Комплекс Гольджі

D. Мікротрубочки

E. Рибосоми

50. У клітинах всіх організмів присутні немембранні органели, які складаються із двох субчасток, різних за розміром. Вони мають мікроскопічну будову і беруть участь у синтезі білків. Що це за органели?

A. Рибосоми

B. Хромосоми

C. Центріолі

D. Лізосоми

E. Мітохондрії

51. У клітинах людини є органела, з якою пов’язано формування лізосом, а також біосинтез та накопичення полісахаридів, ліпідів. Яка це органела?

A. Комплекс Гольджі

B. Ендоплазматична сітка

C. Лізосоми

D. Хромосоми

E. Пластиди

52. У хворого гострий панкреатит, що загрожує автолізом підшлункової залози. З функціями якої органели клітини може бути повязаний цей процес?

A. Лізосоми

B. Рибосоми

C. Мікротрубочки

D. Мітохондрії

E. Центріолі

53. Вкажіть, який розподіл статевого хроматину при синдромі Клайнфельтера (ХХУ):

A. 1 тільце Барра

B. 2 тільця Барра

C. Тільце Барра відсутнє

D. 3 тільця Барра

E. 1 тільце Барра у 50 % клітин

54. Хромосоми, для яких характерна вторинна перетяжка, називаються:

A. Супутниковими

B. Субметацентричними

C. Телоцентричними

D. Акроцентричними

E. Метацентричними

55. Вкажіть, який набір статевих хромосом у жінки, якщо в ядрах епітелію слизової

оболонки порожнини рота не виявлено грудки статевого хроматину:

A. ХО

B. ХХУ

C. ХУ

D. ХХХХ

E. ХХ

56. На хромосомах відбувається:

A. Редуплікація ДНК

B. Синтез РНК

C. Біосинтез білка

D. Фотосинтез

E. Біосинтез жирів

57. Проводиться каріотипування клітин здорової людини. У каріотипі знайдено дрібну акроцентричну непарну хромосому. Це може бути:

A. У-хромосома

B. Х-хромосома

C. Хромосома групи А

D. Хромосома групи В

E. Хромосома групи С

58. Клітину обробили препаратом, який зруйнував ядро. Яку із функцій не зможе виконувати клітина?

A. Синтез білків

B. Синтез вуглеводів

C. Синтез жирів

D. Виділення продуктів

E. Накопичення продуктів

59. У клітині зруйновано ядерце. Які органели будуть відсутні?

A. Рибосоми

B. Мітохондрії

C. Лізосоми

D. Ендоплазматична сітка

E. Пластиди

60. Аналіз ідіограми каріотипу жінки дозволив встановити, що в Х - хромосомі центромера розташована посередині. Така хромосома має назву:

A. Метацентрична

B. Супутникова

C. Телоцентрична

D. Акроцентрична

E. Субметацентрична

61. Ядра клітин обробили препаратом, що зруйнував структуру гістонів. Які компоненти клітини зміняться внаслідок цього в першу чергу?

A. Хромосоми

B. Рибосоми

C. Мітохондрії

D. Ядерна оболонка

E. Мембрана

62. Студенти першого курсу на засіданні студентського наукового гуртка вирішили дослідити свій каріотип методом вивчення статевого хроматину. Який матеріал найчастіше використовують для цих досліджень:

A. Епітелій ротової порожнини

B. Еритроцити

C. Епідерміс шкіри

D. Нервові клітини

E. Статеві клітини

63. Каріотип організму – це:

A. Диплоїдний набір хромосом

B. Статеві хромосоми

C. Гомологічні хромосоми

D. Автосоми

E. Гаплоїдний набір хромосом

64. Вкажіть, який набір статевих хромосом у жінки, якщо в ядрах епітелію слизової

оболонки порожнини рота виявлено грудку статевого хроматину:

A. ХХ

B. ХХУ

C. ХУ

D. ХХХХ

E. ХО

65. У медико-генетичну консультацію звернувся юнак з приводу відхилень у фізичному і статевому розвитку. При мікроскопії клітин слизової оболонки рота виявлене одне тільце Барра. Вкажіть найбільш вірогідний каріотип юнака:

A. 47, ХХУ

B. 47, 21+

C. 47, 18+

D. 47, ХУУ

E. 45, ХО

66. На препараті клітини ядро чітко забарвлене. Що можна спостерігати у клітині?

A. Гетерохроматин

B. Евхроматин

C. Хромопласт

D. Хлоропласт

E. Рибосому

67. До складу ядра входить:

A. Хромосоми

B. Лізосоми

C. Мітохондрії

D. Центросома

E. Пластиди

68. Які органели відповідають за утворення всіх видів РНК?

А. Хромосоми

В. Лізосоми

С. Мітохондрії

D. Клітинний центр

E. Мезосоми

69. Вкажіть найбільш точне визначення хроматиди:

А. ідентичні хромосоми, пов’язані одна з другою в ділянці центромери

B. структури, які виникають у клітині при розмноженні

C. пара хромосом підчас розмноження

D. структури, які виникають у клітині при авторепродукції хромосом

E. гомологічні хромосоми

70. Аналізується ідіограма каріотипу чоловічого організму. Яка кількість гомологічних пар хромосом буде виявлена у диплоїдному наборі нормальної соматичної клітини?

A. 22 пари

B. 23 пари

C. 24 пари

D. 44 пари

E. 46 пари

71. Яка структура ядра забезпечує обмін речовин із цитоплазмою?

A. ядерні мембрани

B. хроматин

C. поросоми

D. ядерце

E. хромосоми

72. Дайте визначення геному?

А. Сукупність генів, що локалізовані у галоїдному наборі хромосом

В. Ділянка молекули ДНК, яка складається з трьох нуклеотидів

С. Ціла молекула іРНК

D. Ділянка молекули ДНК на якій міститься інформація про структуру одного білка

Е. Молекула ДНК

73. Вкажіть, який набір статевих хромосом у жінки, якщо в ядрах епітелію слизової

оболонки порожнини рота виявлено дві грудки статевого хроматину:

A. ХХХ

B. ХХУ

C. ХУ

D. ХХХХ

E. ХО

74. Аналізується ідіограма каріотипу жіночого організму. Яка кількість гомологічних пар хромосом буде виявлена у диплоїдному наборі нормальної соматичної клітини?

A. 23 пари

B. 22 пари

C. 24 пари

D. 44 пари

E. 46 пари

75.В молекулі ДНК кількість аденіну завжди дорівнює кількості ...

A. Тиміну

B. Ксантину

C. Цитозину

D. Урацилу

E. Гуаніну

76. Порядок розташування нуклеотидів у молекулі ДНК визначає:

A. Порядок розміщення амінокислот в молекулі білка

B. Структурну організацію ДНК

C. Взаємодію азотистих основ

D. Вторинну структуру білка

E. Функціональні властивості ДНК

77. Відомо, що при зміні одного нуклеотида в ДНК замінюється лише одна амінокислота в пептиді. Яку властивість генетичного коду це доводить?

A. Неперекривність коду

B. Виродженість коду

C. Універсальність коду

D. Триплетність коду

E. Специфічність коду

78. Скільки молекул рибози міститься в молекулі іРНК, якщо кількість цитозину 1000, урацилу 500, гуаніну 600, аденіну 400?

А. 2500

В. 1000

С. 1500

D. 500

E. 3000

79. У тваринній клітині експериментально порушили де спіралізацію молекули ДНК. Які процеси не будуть відбуватися у клітині в першу чергу?

A. Транскрипція

B. Репарація

C. Трансляція

D. Процесинг

E. Термінація

80. Під час опитування студентів викладачем було дане запитання:”Чому генетичний код є універсальним?” Правильна відповідь повинна бути: “Тому, що він . . . ”:

A. Єдиний для більшості організмів

B. Містить інформацію про будову білка

C. Є триплетним

D. Кодує амінокислоти

E. Колінеарний

81. Вкажіть, яким терміном називається процес самоподвоєння молекули ДНК:

А. Редуплікація

В. Дисоціація

С. Денатурація

D. Коагуляція

E. Кросинговер

82. Схему будови молекули ДНК запропонували:

А. Шлейден, Шванн

В. Уотсон, Крік

С. Жакоб, Моно

D. Мендель, Морган

E. Меллер, Мюллер

83. Серед органічних речовин клітини знайдено полімер, який складається з десятків, сотень і тисяч мономерів. Молекула здатна самовідтворюватися та бути носієм інформації. За допомогою рентгеноструктурного аналізу виявлено, що молекула складається з двох спірально закручених ниток. Вкажіть цю органічну сполуку:

A. ДНК

B. Целюлоза

C. Гормон

D. Вуглевод

E. РНК

84. Основними біологічними функціями ДНК є:

А. Збереження, передавання та реалізація генетичної інформації

В. Трансляція

С. Синтез вуглеводів

D. Транскрипція

E. Синтез жирів

85. Кількість гуаніну у молекулі ДНК дорівнює кількості :

А. Цитозину

В. Ксантину

С. Тиміну

D. Урацилу

E. Аденіну

86. Відбулося пошкодження структурного гена – ділянки молекули ДНК. Однак, це не призвело до зміни амінокислот у білку тому, що через деякий час пошкодження було ліквідовано за допомогою специфічних ферментів. Це є здатність ДНК до:

A. Репарації

B. Транскрипції

C. Мутації

D. Реплікації

E. Редуплікації

87. У людини постійно відбуваються процеси збереження генетичної інформації. Головну роль в цих процесах відіграють:

A. Нуклеїнові кислоти

B. Поліпептиди

C. Жирні кислоти

D. Вуглеводи

E. Глюкопротеїди

88. У структуру ДНК входить:

А. Дезоксирибоза

В. Рибоза

С. Сахароза

D. Мальтаза

E. Глюкоза

89. Скільки видів білка може кодувати одна і та ж ділянка ДНК?

А. 1

В. 2

С. 3

D. 4

E. 6

90. Вказати, яка із нуклеїнових кислот має найбільшу молекулярну масу.

А. ДНК

В. і РНК

С. р РНК

D. м РНК

Е. т РНК

91. Яка послідовність нуклеотидів другого ланцюга у молекулі ДНК: ТТТ-ТЦГ-ТАЦ?

А. ААА-АГЦ-АТГ

В. УУУ-УЦГ-УАЦ

С. ААА-АГЦ-АУГ

D. АГЦ- ААА-АТГ

Е. АТГ -ААА-АГЦ

92. Найбільша концентрація РНК у клітині досягається у :

А. ядерці

В. нуклеоплазмі

С. цитоплазмі

D. лізосомах

Е. клітинному центрі

93. Серед органічних речовин клітини знайдено полімер, який складається мономерів. За допомогою рентгеноструктурного аналізу виявлено, що молекула складається з одного ланцюжка (виявлено такі нуклеотиди А,У,Г,Ц). Вкажіть цю органічну сполуку:

A. РНК

B. Целюлоза

C. Гормон

D. Вуглевод

E. ДНК

94. Деякі триплети іРНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислот, а є термінаторами в процесі зчитування інформації, тобто здатні припинити транскрипцію. Ці триплети мають назву:

A. Стоп-кодони

B. Антикодони

C. Екзони

D. Оператори

E. Інтрони

95. Відомо, що генетичний код є триплетним і виродженим. Зміна якого нуклеотиду в кодуючому триплеті переважно не порушує його змісту?

A. Третього

B. Першого

C. Другого

D. Другого або третього

E. Першого або другого

96. В процесі транскрипції відбувається:

A. Синтез про-і-РНК

B. Синтез білка

C. Редуплікація ДНК

D. Синтез і-РНК

E. Синтез м-РНК

97. До складу мРНК входить 21 нуклеотид. Відомо, що в даній мРНК є 3 інтронні ділянки. Скільки амінокислот утвориться на даній мРНК?

А. 4

В. 3

С. 5

D. 7

E. 9

98. Припустимо, вилучено із ядра про-іРНК та зрілу іРНК. Яка з них є зрілою?

A. Позбавлена інтронних ділянок

B. Позбавлена екзонних ділянок

C. Позбавлена декількох триплетів

D. Повна копія двох ланцюгів ДНК

E. Повна копія матричного ланцюга ДНК

99.Що містить інформацію про синтез одного поліпептидного ланцюга?

А. Ген

В. Нуклеотид

С. Триплет нуклеотидів

D. Хромосома

E. тРНК

100. Мутація структурного гена не призвела до зміни амінокислот в білку. В цьому проявилась властивість генетичного коду:

A. Надлишковість

B. Мутабільність

C. Колінеарність

D. Недостатність

E. Універсальність

101. Відомо, що при зміні одного нуклеотида в ДНК замінюється лише одна амінокислота в пептиді. Яку властивість генетичного коду це доводить?

A. Неперекривність коду

B. Виродженість коду

C. Універсальність коду

D. Триплетність коду

E. Специфічність коду

102. Внаслідок трансляції утворилася лінійна молекула білка, яка відповідає його первинній структурі. Який зв’язок утворюється між амінокислотними залишками?

A. Пептидний

B. Дисульфідний

C. Водневий

D. Іонний

E. Гідрофобний

103. Що входить до складу оперона?

А. Промотор

В. Евхроматин

С. Гетерохроматин

D. Полімераза

E. Лактоза

104. Процесінг- це...

А. Дозрівання мРНК

В. Транскрипція

С. Трансляція

D. Регуляція мРНК

E. Активація гена

105. Синтез білка складається з декількох стадій. На одній із них здійснюється синтез іРНК на одному із ланцюгів ДНК. Як називається даний процес?

А. Транскрипція

В. Реплікація

С. Елонгація

D. Трансляція

Е. Термінація

106. З молекули ДНК виділено екзонні ділянки. Що це за ділянки?

A. Змістовні ділянки, що кодують первинну структуру білкових молекул

B. Незмістовні ділянки

C. Ланцюг іРНК, як продукт транскрипції

D. Ланцюг тРНК, як продукт транскрипції

E. Ланцюг рРНК, як продукт транскрипції

107. За гіпотезою (Жакоб, Моно, 1961) лактозного оперону у E.coli індуктором є лактоза, яка надходить у клітину з навколишнього середовища. Яким чином лактоза індукує синтез ферментів, що її розщеплюють, тобто включає оперон?

A. Сполучається з геном-регулятором

B. Сполучається з геном-оператором

C. Сполучається з промотором

D. Сполучається з структурним геном

E. Сполучається з білком- репресором

108. Поліпептид, синтезований в рибосомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість кодонів мала іРНК, що слугувала матрицею для даного синтезу?

A. 162

B. 54

C. 108

D. 27

E. 224

109. Ген, що кодує ланцюг поліпептиду, містить 4 екзони і 3 інтрони. Після закінчення процесінгу в зрілій іРНК ділянки будуть комплементарні:

A. 4 екзонам

B. 2 екзонам і 1 інтрону

C. 1 екзону і 1 інтрону

D. 4 екзонам і 3 інтронам

E. 3 інтронам

110. Гемоглобін крові людини містить 0,34% заліза. Вирахуйте мінімальну молекулярну масу гемоглобіну.

А. 16470

В. 14500

С. 14850

D. 15500

E. 12320

111.У ядрі клітини із молекули незрілої іРНК утворено молекулу зрілої іРНК, яка має менший розмір, ніж незріла іРНК. Сукупність етапів цього перетворення має назву:

A. Процесінг

B. Реплікація

C. Рекогніція

D. Трансляція

E. Термінація

112. До рибосоми надійшла зріла іРНК, у молекулі якої виявлено змістовні кодони. Ці кодони у процесі біосинтезу поліпептиду є сигналом:

A. Приєднання відповідної амінокислоти

B. Закінчення транскрипції

C. Початку транскрипції

D. Приєднання РНК-синтетази

E. Початку рекогнації

113. Експериментально було встановлено кількість та послідовність амінокислот у молекулі гормона інсуліна. Ця послідовність кодується:

A. Кількістю та послідовністю нуклеотидів у екзонних частинах гена

B. Послідовністю структурних генів

C. Кількістю та послідовністю азотистих основ ДНК

D. Певним чергуванням екзонних та інтронних ділянок

E. Кількістю та послідовністю нуклеотидів у інтронних ділянках гена

114. Молекулярна маса білка 500. Визначте довжину гена, що кодує даний білок?

А. 5,1

В. 8,1

С. 10,8

D. 20,3

E. 20,9

115.Екзони - це:

А. Інформативні ділянки

В. Статеві хромосоми

С. Неінформативні ділянки

D. Гени-регулятори

E. Промотори

116. У загальному вигляді генетичний апарат евкаріот такий: екзон-інтрон-екзон. Така структурно-функціональна організація гена зумовлює особливості транскрипції. Вкажіть, якою буде і-РНК відповідно до згаданої схеми?

A. Екзон-екзон

B. Екзон-екзон-інтрон

C. Екзон-інтрон-екзон

D. Інтрон-екзон

E. Екзон-інтрон

117. Ген, який кодує білок має довжину 340нм. Визначіть, скільки нуклеотидів у цьому гені.

A. 2000

B. 680

C. 340

D. 1500

E. 1000

118. Відбулася мутація структурного гена. У ньому змінилася кількість нуклеотидів: замість 90 пар основ стало 180. Ця мутація називається:

A. Дуплікація

B. Делеція

C. Транслокація

D. Інверсія

E. Трансдукція

119. Під час опитування студентів викладачем було дане запитання:”Чому генетичний код є універсальним?” Правильна відповідь повинна бути: ”Тому, що він . . .”:

A. Єдиний для більшості організмів

B. Містить інформацію про будову білка

C. Є триплетним

D. Кодує амінокислоти

E. Колінеарний

120. У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка у клітині буде здійснюватися:

A. На полірибосомах

B. У ядрі

C. У лізосомах

D. У клітинному центрі

E. У каналах ендоплазматичної сітки

121. На якому етапі клітинного циклу відбувається редуплікація ДНК:

A. Інтерфаза

B. Телофаза

C. Профаза

D. Анафаза

E. Метафаза

122. У профазі мітозу відбувається:

A. Спіралізація хромосом

B. Кросинговер

C. Кон’югація гомологічних хромосом

D. Утворення бівалентів

E. Утворення тетрод

123. При вивченні мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?

A. Метафази

B. Профази

C. Інтерфази

D. Анафази

E. Телофази

124. Відомо, що під впливом колхіцину блокується біосинтез білків тубулінів. Який етап клітинного циклу при цьому порушується?

A. Формування метафазної пластинки

B. Профаза мітозу

C. Синтетичний період інтерфази

D. Постсинтетичний період інтерфази

E. Пресинтетичний період інтерфази

125. Скільки хромосом має клітина людини в анафазі мітозу?

A. 92 хромосоми

B. 46 хромосом

C. 23 хромосоми

D. 69 хромосом

E. 96 хромосом

126. Для лабораторних досліджень шпателем взяли зіскребок слизової оболонки ротової порожнини. Проаналізуйте можливий стан цих клітин:

A. Діляться тільки мітотично

B. Діляться шляхом ендогонії

C. Збільшуються в розмірах

D. Діляться шляхом мейозу

E. Діляться шляхом шизогонії

127. На стадії метафази мітозу відбувається:

A. Розташування хромосом у площині екватора

B. Спіралізація хромосом

C. Розходження хромосом до полюсів клітини

D. Утворення бівалентів

E. Кон’югація гомологічних хромосом

128. При поділі клітини досліднику вдалося спостерігати фазу, при якій відсутні: мембрана ядра, ядерце, центріолі знаходились на полюсах клітини. Хромосоми мали вигляд клубка ниток, які вільно розташовані у цитоплазмі. Для якої фази це характерне?

A. Профази

B. Метафази

C. Анафази

D. Інтерфази

E. Телофази

129. За синтетичний період мітотичного циклу кількість ДНК подвоїлась. Цей процес відбувся внаслідок:

A. Редуплікації

B. Дисоціації

C. Денатурації

D. Репарації

E. Коагуляції

130. У життєвому циклі клітини і в процесі мітозу відбувається закономірна зміна кількості спадкового матеріалу. На якому етапі кількість ДНК подвоюється?

A. Інтерфаза

B. Метафаза

C. Анафаза

D. Телофаза

E. Профаза

131. Вкажіть співвідношення кількості хромосом і ДНК у телофазі мітозу:

А. 2n 2c + 2n 2c

В. 2n c

С. n 2c

D. n c

E. 4n 2c

132. У мітозі розрізняють чотири фази. В якій фазі клітина людини має 92 однохроматидні хромосоми?

A. Анафаза

B. Метафаза

C. Профаза

D. Телофаза

E. Інтерфаза

133. Мітотичний цикл є основним клітинним механізмом, який забезпечує розвиток організмів, регенерацію та розмноження. Це можливо, оскільки при такому механізмі забезпечується:

A. Рівномірний розподіл хромосом

B. Утворення поліплоїдних клітин

C. Нерівномірний розподіл хромосом

D. Подвоєння хромосом

E. Зміна генетичної інформації

134. У певних клітинах дорослої людини на протязі життя не спостерігається мітоз і кількісний вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:

A. Нейрони

B. Епітеліальні

C. М’язові

D. Кровотворні

E. Кісткові

135. В результаті мітозу з вихідної материнської клітини, що має диплоїдний набір хромосом 2n=4 утвориться :

A. Дві дочірні клітини з диплоїдним набором хромосом 2n=4

B. Дві поліплоїдні дочірні клітини

C. Одна поліплоїдна дочірна клітина

D. Дві дочірні клітини з гаплоїдним набором хромосом

E. Чотири дочірні клітини з гаплоїдним набором хромосом n=2

136. У клітину ввели препарат, що зруйнував веретено поділу. На якій стадії перервано процес мітозу:

А. Метафаза

В. Профаза

С. Інтерфаза

D. Анафаза

E. Телофаза

137. Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При цьому процес поділу клітини припинили на стадії:

A. Метафази

B. Профази

C. Анафази

D. Телофази

E. Інтерфази

138. У культурі лейкоцитів периферичної крові ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС було знайдено клітини з 44 і 48 хромосомами, що може свідчити про порушення фази мітотичного поділу:

A. Анафази

B. Профази

C. Прометафаза

D. Телофази

E. Інтерфази

139. На препараті видно клітину, в якій хромосоми перебувають в екваторіальній площині створюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина:

А. Інтерфази

В. Профази

С. Метафази

D. Анафази

E. Телофази

140. При всіх формах розмноження (статевому та нестатевому) елементарними дискретними одиницями спадковості є:

A. Один ген

B. Одна пара нуклеотидів

C. Один ланцюг ДНК

D. Один нуклеотид

E. Два ланцюги молекули ДНК

141. Згідно правила числа хромосом кожний вид більшості тварин має певне і стале число хромосом. Механізмом, що підтримує цю сталість при статевому розмноженні організмів є:

A. Мейоз

B. Мітоз

C. Амітоз

D. Регенерація

E. Шизогонія

142. Дайте найбільш точне визначення копуляції.

A. Злиття двох гамет, на які перетворилися одноклітинні організми.

B. Злиття двох подібних клітин.

C. Вегетативне розмноження

D. Розвиток без запліднення.

E. Поділ клітин.

143. Який із способів розмноження організмів виник найпізніше у процесі еволюції?

А. Статеве

В. Вегетативне

С. Безстатеве

D. Кон’югація

E. Поділ

144. Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які відносяться до клітинного комплексу, що постійно поновлюється. Клітини цієї тканини в нормі утворюються шляхом:

A. Мітозу

B. Мейозу

C. Шизогонії

D. Брунькування

E. Поліембріонії

145. Розвиток організму рослин із незаплідненої яйцеклітини називається:

A. апоміксис

B. партеногенез

C. копуляція

D. брунькування

E. гібридизація

146. До статевого розмноження відноситься:

A. кон’югація

B. спорогенез

C. брунькування

D. фрагментація

E. поділ

147. При якому розмноженні потомки є генетичними копіями батьківської особини:

A. вегетативному

B. ізогамії

C. статевому

D. кон’югації

E. копуляції

148. Виберіть правильне твердження.

A. При статевому розмноженні потомки неоднакові із батьківськими особинами.

B. У результаті безстатевого розмноження утворюються особини неоднакові

із батьківськими.

C. При статевому розмноженні потомки однакові із батьківськими особинами

D. У безстатевому розмноженні участь беруть дві особини.

E. При статевому розмноженні швидко зростає чисельність популяції.

149. Вчені провели клонування жаби. Даний організм буде:

A. ідентичним до материнського

B. індивідуальним

C. відрізнятися від материнського

D. відрізнятися від батька та матері

E. ідентичним до батьківського та материнського організмів

150. Розвиток організму тварин із незаплідненої яйцеклітини називається:

A. партеногенез

B. апоміксис

C. копуляція

D. брунькування

E. гібридизація

151. До нестатевого розмноження відноситься:

A. спорогенез

B. копуляція

C. партеногенез

D. поліембріонія

E. ізогамія

152. Виберіть правильне твердження.

A. При безстатевому розмноженні потомки однакові із батьківськими особинами

B. У результаті безстатевого розмноження утворюються особини неоднакові із батьківськими.

C. У безстатевому розмноженні участь беруть дві особини.

D. При статевому розмноженні потомки однакові із батьківськими особинами.

E. При статевому розмноженні швидко зростає чисельність популяції.

153. При якому із видів безстатевого розмноження виникають колонії організмів?

A. При брунькуванні

B. При шизогонії

C. При спороутворенні

D. При фрагментації

E. При поділі

154. У більшості рослин та тварин чоловічі і жіночі статеві клітини різні за зовнішнім виглядом. Злиття таких клітин називають:

A. гетерогамією

B. ізогамією

C. партеногенезом

D. схізогонією

E. поліембріонією

155. До якого із видів розмноження відноситься клонування?

A. Вегетативного

B. Спороутворення

C. Статевого

D. Партеногенезу

E. Апоміксис

156. Малярійний плазмодій потрапив у організм людини. Потрапивши у сприятливе середовище, яким шляхом розмножується плазмодій?

A. Шизогонією

B. Копуляцією

C. Партеногенетично

D. Брунькування

E. Спороутворенням

157. Дайте найбільш точне визначення конюгації.

A. Злиття двох подібних клітин.

B. Розвиток без запліднення.

C. Вегетативне розмноження

D. Злиття двох гамет, на які перетворилися одноклітинні організми.

E. Поділ клітин.

158. Соматичні клітини за умов норми розмножуються шляхом:

A. Мітозу

B. Мейозу

C. Ендомітозу

D. Брунькування

E. Шизогонії

159. Життєвий цикл організму включає в себе:

A. всі фази розвитку

B. безстатеве розмноження

C. спороутворення

D. статеве розмноження

E. утворення гамет

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мінливості

1.Відсутність малих кутніх зубів успадковується як аутосомно - домінантна ознака. У сім'ї, де батьки мали дану аномалію, народилася дитина з нормальною кількістю кутніх зубів. Визначте вірогідність народження у цій сім"ї дітей з патологією.

А. 75%

В. 12,5%

С. 25%

D. 50%

Е. 0%

2. У матері широка щілина між різцями (домінантна менделююча ознака), у батька щілина нормальна. Обидвоє батьків гомозиготні. Яка закономірність успадкування проявиться у дітей цього подружжя?

А. Одноманітності гібридів першого покоління

В. Розщеплення гібридів за фенотипом

С. Незалежного успадкування ознаки

D. Незчепленого успадкування

Е.Зчепленого успадкування

3. Експресивність — це: А. Ступінь фенотипового прояву ознаки при реалізації генотипу в різних умовах середовища

В. Стан гену

С. Кількісний прояв ознаки

D. Ступінь прояву ознаки при реалізації генотипу в однакових умовах середовища

Е. Ступінь активності гену

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]