Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дж. РОЛЗ ТЕОРИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ / Баранівський в.Ф. Скворцова т.Г. Етика бізнесу.doc
Скачиваний:
121
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
1.27 Mб
Скачать

238

Баранівський в.Ф. Скворцова т.Г. Етика бізнесу

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ 2008 « паливода »

УДК

ББК – 88.53я73

ББК 24

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист МОНУ № 1,4/18 Г-1602 від 3.07.2008)

Рецензенти:

В.М. Свінціцький, завідувач кафедри філософії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор філософських наук, професор

А.В. Шегда, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Г.Г. Бурлака, професор кафедри фінансів і банківської справи ВНЗ «Національна академія управління», доктор економічних наук

Баранівський В.Ф., Скворцова Т.Г. Етика бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 200 с.

В посібнику розглядаються етичні засади сучасного бізнесу як складний багатоплановий процес розвитку контактів між суб»єктами фінансово-економічних відносин. Значна увага приділяється розгляду основних етичних проблем бізнесу, зокрема проблемі соціальної справедливості та функціонування економічної системи, проблемам корпоративної моралі, етичним аспектам маркетингу тощо.

Використовуючи цей посібник, не тільки студенти економічних спеціальностей, але й фахівці підприємств, бізнесмени та всі, хто цікавиться актуальними етичними проблемами бізнесу, зможуть сформувати уявлення про етикетну поведінку, сучасні етичні вимоги та підходи до ефективності у бізнесі, навички ефективного морального ділового спілкування та ефективної економічної поведінки з метою вирішення конкретних завдань та прийняття ефективних управлінських рішень.

Зміст

Вступ 4

Розділ 1 ЕТИКА БІЗНЕСУ: ПРЕДМЕТ І СПЕЦИФІКА 1.1 Бізнес як діяльність 6

1.2. Історія розвитку бізнесу 9

1.3 Визначення етики бізнесу як наукової дисципліни 14

1.4 Контекст сучасної трансформації відношення до етики бізнесу 20

Розділ 2 ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕТИКИ БІЗНЕСУ

2.1 Релігійна етика 33

2.2 Теорія утилітаризму 37

2.3 Деонтична етика 40

2.4 Етика справедливості 42

Розділ 3 СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У БІЗНЕСІ

3.1 Соціальна відповідальність як складова сучасної моделі бізнесу 46

3.2 Формування концепції соціальної відповідальності у бізнесі 49

3.3 За» та «проти» соціальної відповідальності: основні підходи 52

Розділ 4 КОРПОРАТИВНА ЕТИКА

4.1 Моральні стандарти корпорації 59

4.2 Способи підвищення моральних стандартів функціонування організації 64

Розділ 5 Проблеми мікроетики

5.1 Основні принципи мікроетики 78

5.2 Проблеми прийняття рішень на мікрорівні 88

5.3 «Керівник –підлеглий»: основні рівні взаємовідносин 101

Розділ 6 ПРОБЛЕМИ МАКРОЕТИКИ

6.1 Взаємовідношення між корпораціями 122

6.2 Корпорація та держава 125

6.3 Корпорація та споживачі 131

6.4 Корпорація та інвестори 135

Розділ 7 бізнес-етикет

7.1 Визначення етикету 138

7.2 Особливості іноземного етикету 143

7.3 Етикет проведення переговорів 167 7.4 Правила вербального етикету 194

7.5 Імідж ділової людини 216

ДОДАТОК (КОНКРЕТНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ВИРОБНИЧІ ТА МОРАЛЬНІ СИТУАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ГРУПОВИХ ДИСКУСІЙ) 225

Список рекомендованої літератури 231

ВСТУП

Одна з актуальних проблем сьогодення – визначення ролі і значення бізнес-етики в системі підготовки фахівців, що працюють в економіці, бізнесі.

Потреба у викладанні етики бізнесу для студентів економічних спеціальностей виникає за специфічних обставин стрімкого економічного розвитку, коли в нинішній Україні постає потреба в гармонізації особистісних та соціально-цивілізаційних цінностей. Викладання цієї дисципліни, на відміну від етики, яка досліджує глибинний моральний зміст стосунків, сприятиме практичному засвоєнню сукупності формальних зовнішніх правил поведінки як дієвого втілення доброзичливого, уважного ставлення до людини, стане не тільки знаряддям тактовності і делікатності в області бізнесу, але й запорукою прибуткового бізнесу.

Етика бізнесу, яка є різновидом професійної етики, стає частиною підготовки економістів, менеджерів, та спеціалістів в області управління не тільки на Заході, але і в Україні. Бізнес, як складова сучасного суспільства не тільки передбачає і завжди передбачав моральну основу, але й не був би можливий без неї. Зростання рівня корпоративності та інформаційна революція зумовили необхідність підвищення якості етичної свідомості в економічній сфері.

Вирішенню цього завдання слугуватиме пропонований навчальний посібник, в якому, насамперед, розглядаються проблеми суперечливого зв’язку етики та бізнесу в сучасному світі, висвітлюється моральна неоднозначність бізнесу як способу людського життя, представляються шляхи і можливості впливу морально-етичних настанов на економічну реальність, досліджуються конкретні підходи до основних моральних проблем в бізнесі. Посібник знайомить студентів економічних спеціальностей із можливостями аналізу та впливу на практичне вирішення етичних проблем та реальні ситуації в діловому житті.

В посібнику розкривається місце дисципліни в системі інших дисциплін, акцентується увага на філософських основах етики бізнесу – релігійній етиці, теорії утилітаризму, деонтичній етиці та етиці справедливості.

Посібник з етики бізнесу ставить перед собою завдання підвищення рівня етичної свідомості професіоналів, засвоєння ними інструментарія для прийняття етичних рішень на практиці. Вивчення курсу дає змогу застосовувати етичні норми та правила до ділових ситуацій.

Важливим є Додаток, що містить інформацію про етикетну поведінку в різних практичних ситуаціях. Бізнес–етикет має важливе значення для формування світогляду фахівця з економіки:

 • звернення до етикету різних народів відкриває можливість співробітництву і розумінню між людьми різного етикетного виховання, сприяє до більш ефективної управлінської діяльності.

 • вивчення правил етикету забезпечить високий рівень культури спілкування, наслідком якої може стати забезпечення взаємного обміну результатами діяльності;

 • вивчення етикетної поведінки в різних комунікативних ситуаціях знімає протиріччя між практичним розрахунком та культурою поведінки; дає можливість зрозуміти, як розгортається процес формування етичної свідомості професіоналів у бізнесі.

Посібник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, бізнесменів, психологів, економістів та всіх, хто цікавиться актуальними етичними проблемами бізнесу.

Автори будуть вдячні читачам за зауваження та пропозиції, які спрямовані на вдосконалення посібника та намагатимуться реалізувати їх в процесі подальшої роботи.

Розділ 1

ЕТИКА БІЗНЕСУ: ПРЕДМЕТ І СПЕЦИФІКА

1.1 Бізнес як діяльність.

1.2 Історія розвитку бізнесу

1.3 Визначення етики бізнесу як наукової дисципліни

1.3 Контекст становлення етики бізнесу

1.1 Бізнес як діяльність.

Перш ніж говорити про етику бізнесу, слід вияснити, що являє собою сама ця діяльність.

Словник іншомовних слів 1977 року дає таке визначення: Бізнес (від англ. справа, угода, біржова операція, комерція) - назва підприємницької діяльності, що дає прибуток, яка поширена в капіталістичних країнах (особливо в США).

У Великій Радянській Енциклопедії слова «бізнес» немає як у І виданні  (1927 р.), так і в останньому (1976 р.),  адже в СРСР такого виду діяльності, як бізнес, не існувало. З'явилось  визначення в 2-му виданні Енциклопедії  (1950 р.), коли ще збереглось враження від зіткнення із  Заходом після Великої Вітчизняної війни: «Бізнес (буквально діло, угода, комерційна діяльність; бізнесмен — комерсант, ділок) - розповсюджений термін серед капіталістів Англії та особливо США. Капіталісти  та їхні прислужники, буржуазні економісти і політикани, з метою  одурманення працюючих мас поширюють шкідливі ілюзії, начебто кожна  людина, беручи участь у якому-небудь бізнесі,  може стати в майбутньому капіталістом і навіть мільйонером...». 

Бізнес, з самого початку передбачає моральну основу і був би без неї неможливий ( взаємне очікування чесності, сторони, що укладають

контракт, розраховують на його виконання тощо). Конкретні завдання етики бізнесу - аналіз і оцінювання ситуацій, які виникають у світі бізнесу, насамперед у ринковому середовищі; з'ясування діалектики ділового співробітництва всіх учасників підприємницької справи; усвідомлення та оволодіння розгалуженою системою засобів і методів ділової активності в її стратегічному і тактичному аспектах; поєднання економічної і соціальної ефективності бізнесу. Усі ці складові етики бізнесу забезпечують не лише потрібний професіоналізм роботи, а й реалізацію бізнесом його значних соціальних можливостей - соціалізацію учасників.

Класичні енциклопедії Англії та Америки (прабатьків цього поняття) також неоднозначно трактують цей термін.

Так, одне з популярних у США видань Міжнародної енциклопедії («Encyclopedia International») дає наступне визначення: «Бізнес як загальний термін означає ті види активності людей, що пов'язані з покупкою і продажем товарів та послуг з метою одержання прибутку»), і підкреслює, що «найважливіша мотивуюча сила бізнесу — це прибуток».

Американський тлумачний словник («American Heritage Dictionary») приводить наступні варіанти слововживання даного поняття: «Бізнес — це:

 1. Заняття, у якому залучена людина.

 2. Комерційні, промислові чи професійні угоди.

 3. Комерційне підприємство.

 4. Обсяг комерційної торгівлі (напр., Бізнес занепав).

 5. Патронаж, керування (напр., Поширити свій бізнес усюди).

 6. Інтерес чи заклопотаність.

 7. Серйозна робота (напр., Зануритися в бізнес).

 8. Синонім «справи», «предмета».

 9. Раптова дія, що робиться актором на сцені для заповнення паузи.

 10. Словесний (неформальний) наганяй (напр., Що за справи з твоїми запізненнями?)».

Популярний тлумачний словник Уебстера, на додаток до перерахованих варіантів повсякденного слововживання, дає спеціальну статтю:

«Бізнес — комерція, торгівля, індустрія, транспорт — означає такі форми активності, що мають своїм результатом надання послуг і предметів споживання. Бізнес як складне поняття містить у собі позначення тих видів діяльності, які пов'язані із закупівлею і продажем предметів споживання чи з фінансовими взаємодіями людей; так:

- комерція і торгівля - діяльність тих, хто пов'язаний з обміном і транспортуванням предметів споживання;

- індустрія — діяльність тих, хто виготовляє предмети споживання;

- транспорт — діяльність тих, хто залучений в операції людських і товарних переміщень (залізниці, кораблі, автобусні лінії і т.п.)».

Підсумовуючи проаналізоване, сучасні російські автори Ємельянов Е.Н. та Поварицина С.Е. роблять наступні висновки:

«Бізнес» - це слово, яке пов'язане з діловою активністю. Область цієї активності відноситься до процесів купівлі-продажу, а також до виробництва, фінансів чи послуг. Всі автори єдині в тім, що домінуючий мотив бізнесу - це одержання прибутку.

Надзвичайна наближеність у мовному слововживанні слів «зайнятість», «заняття» і «бізнес» сприяє процесу відділення нового значення слова від традиційних варіантів його вживання.

Найбільш повно відповідає змісту наступне визначення бізнесу:

«Бізнес - це організація вигідної справи, яка є джерелом отримання прибутку, матеріальних цінностей»

Проте, слід підкреслити, що у нас в країні (і в законодавчій, і в побутовій сфері) частіше використовують термін "підприємництво" і, відповідно "підприємець". Підприємництво - це ініціативна (самостійна) діяльність громадян, що здійснюється від свого імені, на свій ризик, під свою майнову відповідальність і спрямована на одержання прибутку.

Як ми бачимо, це визначення аналогічне за змістом визначенню терміну "бізнес", а терміни "підприємець" і "бізнесмен" в нашій країні вживаються як синоніми.