Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Khimiya_organichna_Khimiya_analitichna_Globa_O.doc
Скачиваний:
106
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
580.1 Кб
Скачать

Хімія органічна

Тема 1. Вуглеводні

В результаті гідрування вуглеводнів етиленового ряду, при наявності металічного каталізатора, при звичайній температурі, утворюються:

спирти

вода і вуглекислий газ

*алкани

альдегіди

В результаті якої реакції утворюватиметься первинний спирт:

взаємодія бутилену-2 і хлороводневої кислоти

взаємодія бутилену-2 і молекули брому

взаємодія пропілену-1 і хлороводневої кислоти

*гідратація етилену

Виберіть гомологічну різницю:

*-СН2-

СН4

-СН=

-СН3

Виберіть реакцію гідрогенізації:

взаємодія етану з молекулою хлору

*взаємодія етилену з воднем

взаємодія етилену з водою

Виберіть реакцію, яка характеризує властивість ацетилену (реакцію Кучерова):

С2Н2 + О = НООС–СООН

2Н2 + НОН = СН3СНО

С2Н2 + Аg2О = С2Аg2 + Н2О

С2Н2 + НСl = СН2СНСl

Встановіть сполуку, в якій атом Карбону має найбільший позитивний заряд:

*тетрахлорометан

трихлорометан

дихлорометан

метан

Встановіть сполуку, в якій атом Карбону має найменший позитивний заряд:

*хлорометан

фторометан

дифторометан

дихлорометан

Встановіть сполуку, з якою гідроген хлорид взаємодіє за правилом Марковникова:

*1-бутен

2-бутін

2-бутен

3-гексен

Встановіть сполуку, на яку перетворюється пропін в умовах реакції Кучерова:

*ацетон

2-пропанол

оцтовий альдегід

пропанова кислота

Встановіть сполуку, яка є продуктом реакції приєднання води до 1-бутену:

*2-бутанол

1-бутанол

1-бутін

2-бутін

Встановіть сполуку, яка утвориться при гідруванні (гідрогенізації) пропену:

*пропан

2-метилпропан

гексан

пропін

Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії розведеної нітратної кислоти з пропаном:

*2-нітропропан

1-нітропропан

1-нітрогексан

2-нітрогексан

Встановіть сполуку, яка утворюється при відщепленні гідроген хлориду від 2-хлорбутану:

*2-бутен

1-бутен

2-бутін

бутан

Встановіть сполуку, яка утворюється при дегідруванні 2-метилбутану:

*2-метил-2-бутен

3-метил-1-бутен

2-метил-1-бутен

2-етил-1-пропен

Встановіть сполуку, яка утворюється при стоплені натрій ацетату з натрій гідроксидом:

*метан

вуглекислий газ

етилен

етан

Встановіть сполуку, яку можна добути при ароматизації н-октану:

*етилбензен

бензен

ізопропілбензен

толуен

Встановіть формулу речовини А в ланцюгу перетворень СН4А → С6Н6:

2Н2

С2Н4

СН3ОН

СН3Сl

До термопластичних пластмас відносять:

*поліетилен

формальдегідні смоли

мазут

нафта

З яких речовин добувають синтез-газ:

метан та хлор

*метан та водяна пара

ацетилен та хлороводень

пропан та вода

З яких речовин можна добути ацетилен:

*метан і карбід кальцію

сода

гідроксид натру і метанол

оцтова кислота

З якого гомологу алканів починається явище ізомерії

пропан

*бутан

пентан

гептан

З якої сполуки добувають ацетилен у лабораторії:

вуглець

*кальцій карбід

метан

натрій ацетат

З якої сполуки у промисловості добувають ацетилен:

вуглець

синтез-газ

*метан

бензен

За допомогою якого реагенту можна відрізнити ацетилен від етилену:

*амоніачний розчин аргентум(І) оксиду

розчин калій перманганату

купрум(ІІ) гідроксид

бромна вода

За допомогою якої можна відрізнити етилен від метану в лабораторних умовах?

Н2С=СН2 + Н2

2С=СН2 + НВr

Н2С=СН2 + Сl2

Н2С=СН2 + О + Н2О→

За допомогою якої реакції можна відрізнити ацетилен від етилену:

реакція з бромною водою

реакція з розчином перманганату калію

*реакція з аміачним розчином срібла

Знаючи, що гідратацією олефінів добувають вторинні або третинні спирти, який вуглеводень є виключенням?

*етилен

метил

етил

пропілен

Знебарвлення бромної води є ознакою чого?

*наявності подвійного чи потрійного зв’язків

наявності подвійного зв’язку

наявності потрійного зв’язку

наявності кілець (циклів)

Обчисліть відносну молекулярну масу алкану, відносна густина якого за воднем дорівнює 29:

*58

29

87

14,5

Продуктами ректифікації сирої нафти є:

*бензин

бензол

олія

гудрон

Реакція дегідратації це:

реакція відщеплення молекули водню

*реакція відщеплення молекули води

реакція відщеплення молекули вуглекислого газу

Реакція дегідрування це:

*реакція відщеплення молекули водню

реакція відщеплення молекули води

реакція відщеплення молекули вуглекислого газу

Реакція Кучерова передбачає взаємодію:

ацетилену і кисню

*ацетилену та води

ацетилену та оксиду срібла (ІІ)

ацетилену та хлороводневої кислоти

Укажіть галузі застосування лігроїну:

*сировина для дальшої переробки з метою підвищення виходу бензинової фракції

моторне пальне

паливо для котельних установок

Укажіть назву сполуки, яка відповідає формулі СН3ОН

метиловий спирт

етиловий спирт

бутиловий спирт

пропіловий спирт

Укажіть речовини з якими етиловий спирт не вступає у взаємодію:

*бромна вода

металічний натрій

оцтова кислота

Як на вашу думку, реакцією приєднання брому (бромної води) користуються для відкриття в молекулі:

*подвійних зв’язків

простих зв’язків

металічних зв’язків

водневих зв’язків

Яка валентність Карбону в органічних сполуках:

*IV

ІІ

ІІІ

IV або ІІ

Яка відмінність гомологів бензену від бензену:

*легко окислюються

полімеризуються

горять

вступають у реакції заміщення

Яка загальна формула класу сполук, до якого належить речовина, що приєднує бром у дві стадії:

nН2n-2

СnН2n+2

СnН2n

СnН2n-6

Яка іменна реакція взаємодії алканів із розведеною нітратною кислотою при нагріванні під тиском з утворенням нітроалканів:

Кучерова

Вюрца

*Коновалова

Марковникова

Яка іменна реакція взаємодії ацетилену з водою в присутності гідраргіум(ІІ) сульфату і сульфітної кислоти:

Зініна

Лебедєва

Вюрца

*Кучерова

Яка кількість пі-зв’язків у молекулі етилену:

6

*1

3

2

Яка кількість сігма-зв’язків у молекулі метану:

*4

1

3

2

Яка назва продукту реакції приєднання гідроген хлориду (1 моль) до пропіну (1 моль):

*2-хлоропропен

1-хлоропропен

2-хлоропропан

1-хлоропропан

Яка назва ряду сполук, молекули яких мають однотипну будову та відрізняються на одну або кілька -СН2- груп:

ізомери

мономери

*гомологи

полімери

Яка назва типу реакції відщеплення водню від молекули алкану:

дегідрогалогенування

гідрування

гідратація

*дегідрування

Яка назва типу реакції заміщення атомів Гідрогену в молекулах органічних сполук на атоми галогенів:

*галогенування

гідрування

дегалогенування

дегідрування

Яка назва фрагмента молекули, що залишається після уявного відділення атома Гідрогену від молекули насиченого вуглеводню:

алкен

алкін

*алкіл

аріл

Яка природна сировина для одержання бензину:

*кам’яне вугілля

підземні води

гірничі поклади

торф

Яка реакція є реакцією гідрогенізації?

термічний розклад етану

*гідрування етилену

гідратація етилену

галогенування етилену

Яка реакція протікає за вільно радикальним механізмом:

*метану з хлором

етилену з гідроген хлоридом

пропену з хлорною водою

ацетилену з водою

Яка речовина в реакції гідрування (гідрогенізації) приєднується до вуглеводнів:

вода

*водень

галоген

галогеноводень

Яка речовина в реакції дегідратації відщеплюється від молекули речовини:

*вода

водень

галогеноводень

спирт

Яка речовина взаємодіє з водою, гідроген хлоридом, але не реагує з амоніачним розчином аргентум оксиду:

*етен

ацетилен

оцтовий альдегід

етанол

Яка речовина використовується як розчинник і як наркотичний засіб.

фреон

етиловий спирт

чотирихлористий вуглець

*хлороформ

Яка сполука взаємодіє з хлорною водою:

*немає правильної відповіді

пропан

ізопропілбензен

бензен

Яка сполука належить до галагенопохідних:

*СН3І

СН3

С2Н5ОН

Яка формула вуглеводню відповідає назві гексен:

СН2Сl2

С3Н8

6Н12

СН3

Яка формула гомологу бутану:

С4Н8

С4Н6

3Н8

С3Н6

Яка формула пропілену:

С4Н8

С3Н8

С3Н4

3Н6

Яка формула сполуки, з якої можна добути метан у лабораторії:

С

СаС2

С2Н5ОН

*Al4C3

Яка формулу сполуки, з якої в лабораторії можна добути етилен:

СаС2

2Н5ОН

Al4C3

CH3COONa

Яка хімічна реакція галогенування етилену:

Н2С=СН2 + Н2

Н2С=СН2 + НВr

2С=СН2 + Сl2

Н2С=СН2 + О + Н2О→

Яка хімічна реакція гідрування етилену:

2С=СН2 + Н2

Н2С=СН2 + НВr

Н2С=СН2 + Сl2

Н2С=СН2 + О + Н2О→

Яка хімічна реакція окислення етилену:

Н2С=СН2 + Н2

Н2С=СН2 + НВr

2С=СН2 + Сl2

2С=СН2 + О + Н2О→

Яке іменне правило, за яким відбувається реакція гідрогалогенування алкенів:

Ельтекова

Зайцева

*Марковникова

Кучерова

Яке твердження відповідає процесу дегідрогалогенування як реакції відщеплення:

або галогену, або галогеноводню

водню

галогену

*галогеноводню

Яке твердження відповідає реакції горіння вуглеводнів:

каталітичне відщеплення водню від молекул

перетворення молекул нормальної будови в розгалужені

розщеплення молекул та утворення сполук з меншою молекулярною масою

*окисно-відновна взаємодія з киснем, що призводить до утворення вуглекислого газу та води

Яке твердження відповідає реакції ізомеризації вуглеводнів:

каталітичне відщеплення водню від молекул

*перетворення молекул нормальної будови на розгалужені ізомери

розщеплення алканів з утворенням низькомолекулярних продуктів

окислення органічних сполук киснем при високих температурах, із утворенням карбон(ІV) оксиду та води

Яке твердження характеризує процес галогенування:

відщеплення атомів Галогену

відщеплення галогеноводню

окислення органічних сполук киснем при високих температурах, що призводить до утворення карбон(ІV) оксиду та води

*приєднання атомів Галогену або заміщення атома Гідрогену на атом Галогену

Яке твердження щодо будови молекул нормальних вуглеводнів:

містять розгалужений карбоновий ланцюг

*містять нерозгалужений карбоновий ланцюг

містять четвертинний атом Карбону

містять подвійний зв'язок

Яке твердження щодо крекінгу вуглеводнів:

реакція відщеплення води з утворенням ненасичених вуглеводнів

каталітичне приєднання водню до молекул органічних речовин

*реакція розщеплення вуглеводнів, що відбувається при температурі 500-700оС із можливим використанням каталізатора і тиску

окислення органічних сполук киснем при високих температурах, із утворенням карбон(ІV) оксиду та води

Яке твердження щодо процесу дегідрування (дегідрогенізації):

*каталітичне відщеплення водню від молекули органічних речовин

перетворення алкану нормальної будови на його розгалужений ізомер

реакція, в результаті якої із молекули органічної кислоти або її солі виділяється карбон(ІV) оксид

окислення органічних сполук киснем при високих температурах, із утворенням карбон(ІV) оксиду та води

Яке твердження щодо спостереження пропускання метану через водний розчин калій перманганату:

утворюється осад

зникає фіолетове забарвлення

газ поглинається

*взаємодія не відбувається

Який кінцевий продукт реакції гідрогенізації ацетилену:

етен

*етан

етанол

етаналь

Який клас сполук входить до складу нафти та природного газу:

*алкани

алкени

алкіни

алкадієни

Який найпростіший ненасичений одновалентний радикал:

метил

пропіл

*вініл

метилен

Який найпростіший одновалентний насичений радикал:

етил

вініл

феніл

*метил

Який основний компонент природного газу:

пропан

бутан

*метан

ацетилен

Який основний продукт реакції 1-бромобутан + Na →(t)→ …

*н-октан

1-бутен

1,2-дибромбутан

бутан

Який основний продукт реакції натрію з ацетиленом:

*натрій ацетиленід

бензен

етилен

натрієва сіль оцтової кислоти

Який основний продукт реакції СН3СН2С(СН3)2СН3 + Br2 (1 моль; hν) →

*2-бром-3,3-диметилбутан

1-бром-3,3-диметилбутан

2,2-дибром-3,3-диметилбутан

1-бром-2,2-диметилбутан

Який основний продукт реакції СН3СН2СНBrСН3 →(КОН, С2Н5ОН; t)→

*2-бутен

1-бутен

2-бутанол

1-бутанол

Який продукт перегонки нафти:

бутанол

бутан

бензен

*бензин

Який продукт полімеризації етилену має технічне значення:

*пластмаса

волокно

гума

каучук

Який реагент дає якісну реакцію на подвійний зв'язок в алкенах:

*Br2(вода)

Cu(OH)2

H2O

HCl

Який тип гібридизації орбіта лей атома Карбону, сполученого з іншими атомами одинарними зв’язками:

*sp3

sp2

sp

sp2 або sp3

Який тип гібридизації орбіта лей атома Карбону, сполученого з іншими атомами подвійним зв’язком і двома простими:

*sp2

sp3

sp

sp2 або sp3

Який тип зв’язку в молекулах алканів:

потрійний

*одинарний

подвійний

одинарний та подвійний

Який тип зв’язку, який характерний для алкенів:

потрійний

одинарний

*подвійний

одинарний та подвійний

Який тип реакції, найхарактерніший для насичених вуглеводнів:

приєднання

*заміщення

полімеризація

циклізація

Які властивості відповідають поліпропілену.

термопластичність

*стійкість проти дії кислот та лугів

стійкість до багаторазових вигинів

хороша розчинність

Які необхідні умови хлорування метану:

температура 500оС, платиновий каталізатор

*освітлення ультрафіолетовим (сонячним) промінням

тиск 10 МПа

температура 20оС, тиск 0,1 МПа

Які продукти горіння вуглеводнів отримують у надлишку кисню:

*СО2 та Н2О

СО та Н2

СН4 та Н2О

Н2О та С

Які речовини можна використати для добування етилену у лабораторних умовах:

гідрокарбонат натрію та їдкий калій

ацетилен

*етиловий спирт і концентрована сірчана кислота

метан

Які сполуки входять до складу нафти:

алкени та алкіни

арени, алкіни, алкадієни

алкани, алкени, алкіни

*алкани, циклоалкани, арени

Які умови одержання хлоробензену при взаємодії бензину з хлором:

*каталізатор – FeCl3

каталізатор – Al2O3

H2SO4 (конц.)

опромінювання

Які хімічні реакції протікають за правилом Марковникова:

взаємодія бутилену-2 і хлороводневої кислоти

взаємодія бутилену-2 і молекули брому

*взаємодія пропілену-1 і хлороводневої кислоти

гідратація етилену

Якому радикалу належить назва пропіл:

СН2Сl2

3Н7

С3Н6

СН3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]