Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Stud_ukr_2013_1 / Модуль / критерії оцінки

.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
41.47 Кб
Скачать

2

критерії оцінки

Оцінювання – це один із завершальних етапів навчальної діяльності та визначення успішності навчання. Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисципліна. Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок.

Поточну навчальну діяльність студентів контролюють на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей. Застосовуються такі засоби визначення рівня підготовки студентів: тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок, зокрема - уміння правильно проводити курацію хворого, призначати та трактувати результати лабораторного та інструментального обстеження, обґрунтовувати діагноз на підставі аналізу клінічних та допоміжних методів обстеження.

При оцінюванні засвоєння теми студенту виставляються оцінка за 5-бальною (традиційною) шкалою з використанням прийнятих у ВНЗ та затверджених цикловою медичною комісією критеріїв оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми.

Оцінка „відмінно” виставляється, якщо студент знає зміст заняття та лекційний матеріал в повному обсязі, даючи вичерпні відповіді та викладаючи матеріал без помилок та неточностей, вільно вирішує задачі та виконує практичні навички різного ступеня складності.

Оцінка „добре” виставляється, якщо студент знає зміст заняття та лекційний матеріал майже в повному обсязі, даючи правильні, але не вичерпні відповіді на запитання. Без значних помилок вирішує задачі та виконує практичні навички .

Оцінка „задовільно” виставляється, якщо студент знає зміст заняття та лекційний матеріал не в повному обсязі. Викладає матеріал не систематично, але правильно відповідає на уточнюючи запитання. З помилками вирішує задачі та виконує практичні навички.

Оцінка „незадовільно” виставляється, якщо студент не володіє змістом заняття та лекційного матеріалу, зі значними помилками вирішує задачі й виконує практичні навички.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за поточну навчальну діяльність – 120 балів (30 х 6 : К).

К – коефіціент = 1,5.

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю - 40 балів (30 х 2 : К).

К – коефіціент = 1,5.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з поважних причин мав пропуски навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну.

Підсумковий модульний контроль передбачає відповідь на два теоретичних питання та вирішення двох ситуаційних задач.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент на підсумковому модульному контролі становить 80 балів.

Максимальна кількість балів при складанні підсумкового модульного контролю становить 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав на менш 50 балів.

Оцінювання за модулем 1 „Основи внутрішньої медицини

(ендокринологія, кардіологія, загальні питання, гематологія)

Традиційна шкала

Конвертація у бали

5”

6

4”

4

3”

2

2”

0

Поточна навчальна діяльність

Бали за поточну навчальну діяльність вираховується шляхом складання балів за кожну із 30 тем і ділінням отриманої суми на коефіціент 1,5.

Максимальна кількість балів за 30 тем практичних занять - (30 х 6 : 1,5) = 120. Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю за 30 тем практичних занять (30 х 2 : 1,5) = 40 балів.

Щоденна оцінка поточної навчальної діяльності складається з оцінювання написання тестів, протоколів огляду хворих, клінічних протоколів, усних відповідей трактовки електрокардіограм, аналізів крові, рішення клінічних задач.

Підсумковий модульний контроль

Базується на результатах відповіді на 20 тестових питань з бази даних КРОК – 2 (кожна вірна відповідь – 1 бал), на два теоретичні питання та вирішенні двох ситуаційних задач (максимальний бал по кожній складовій підсумкового модулю складає 15 балів).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модулю, становить 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менш 50 балів.

Вся база (теоретичні питання, ситуаційні задачі до модулю, тестова база КРОК-2, тести до самопідготовки, зразок щоденника для практики, ЕКГ, аналізи, теоретичні питання з практики), надаються студентам з першого дня прибуття на кафедру.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Модуль