Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Таблиця 1.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
705.02 Кб
Скачать

Ефективність використання основних засобів в ф г «Валері »

Показники

2 007р.

2 008р.

2 009р.

2 010р.

2 011р.

2011р. у % до 2007 р.

Фондовіддача

5,77

6,10

3,23

2,46

2,87

49,71

Фондомісткість

0,17

0,16

0,31

0,41

0,35

201,18

Умовний строк окупності

1,5

1,1

0,5

4,8

1,7

114,17

Віддача спожитих основних засобів

4,7

5,9

5,0

3,1

2,6

56,50

Валова продукція в порівняних цінах, тис. грн

697,75

634,72

603,29

402,63

452,68

64,88

З даних таблиці бачимо, що господарство здійснює не досить ефективне використання основних фондів. Це можна пояснити тим, що на протязі останніх трьох років підвищується показник фондомісткості, тобто якщо в 2007 році на 1 грн. валової продукції припадало 0,17 грн. Основних виробничих фондів, то у 2011 році – 0,35 грн., що вдвічі більше. В свою чергу показник фондовіддачі основних засобів, навпаки має тенденцію до зменшення, що є негативним явищем, оскільки зростає виробництво продукції з розрахунку на 1 грн. затрачених основних засобів. Так, якщо фондовіддача, у 2007 році становила 5,77 грн., то у 2011 році вона зменшилась до 2,87 грн., тобто на 50,29%. Умовний строк окупності на 14,17%, віддача спожитих основних засобів зменшилась на 43,5%.

Таблиця 17

Структура оборотного капіталу підприємства в ф г «Валері »

Структурні елементи

2 007р.

2 008р.

2 009р.

2 010р.

2 011р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Виробничі запаси

75,1

26,99

63,7

27,60

264,1

71,96

98,8

36,16

113

23,48

Поточні біологічні активи

132,9

47,77

128,3

55,59

42,6

11,61

28,4

10,40

165

34,29

Незавершене виробництво

29,3

10,53

25,6

11,09

16,9

4,60

100,1

36,64

138,9

28,87

І. Всього оборотних фондів

237,3

85,30

217,6

94,28

323,6

88,17

227,3

83,20

416,9

86,64

Готова продукція

19,3

6,94

0,2

0,09

8,9

2,43

40,6

14,86

38,2

7,94

Товари

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Векселі одержані

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

5,7

2,05

 -

5,2

1,42

2,1

0,77

 -

Дебіторська заборгованість за розрахунками

8,6

3,09

6,9

2,99

15,5

4,22

2,9

1,06

23,3

4,84

Поточні фінансові інвестицій

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 -

 -

 -

 -

 -

 -

- в національній валюті

7,3

2,62

0,1

0,04

 -

 -

0,1

0,04

2,8

0,58

- в іноземній валюті

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Інші оборотні активи

 -

 -

6,0

2,60

13,1

3,57

0,2

0,07

 -

 -

ІІ. Всього фондів обігу

40,9

14,70

13,2

5,72

42,7

11,63

45,9

16,80

64,3

13,36

ІІІ. Оборотний капітал

278,2

100

230,8

100

367

100

273,2

100

481,2

100

Більша частка оборотних засобів припадає на оборотні фонди. За досліджуваний період питома вага оборотних засобів в структурі оборотного капіталу склала 86,64%

В складі оборотних засобів найбільш питому вагу становлять поточні біологічні активи а саме – 34,29%. Частка фондів обігу, особливо грошових коштів, значно залежить від економічного стану господарства, розміру інвестицій та розширене відтворення та загальної кон`юнктури ринку.У господарстві частка фондів обігу становить 13,36%, найбільшу питому вагу займає готова продукція – 7,94%.

Таблиця 18

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]