Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дисктрена_математика.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
112.64 Кб
Скачать

Список рекомендованої літератури:

  1. Міхайленко В.М., Федоренко Н.Д., Демченко В.В. Дискретна математика. Підручник. К. ЄУ., 2003., 318 с.

  2. Акімов О.Е. Дискретная математика. -М., Лаборатория базовых знаний, 2001, 350 с.

  3. Иванов Б.Н. Дискретная математика – М., Лаборат. баз. зн., 2002 г. 288 с.

  4. М. Свалш, К.Тхуласирами. Графн, сети и алгоритмы, М.Мир. 1984. - 452 с.

  5. Федоренко Н.Д., Демченко В.В., Основи дискретного аналізу. Навчальний посібник. - К. КНУБА, 2003. -108 с.

  6. Міхайленко В.М., Федоренко Н.Д., Спеціальні розділи математики. К. Вища школа, 1992, - 214 с.

  7. Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский П.М. Дискретная математика для инженера. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 480с.

  8. Новиков П.С. Элементы математической логики. – М.: Наука, 1973. – 399с.

  9. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. М.: Наука, 1986. – 384с.

Зразки оформлення титульного аркуша роботи та аркушів завдань

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра інформаційних технологій проектування

та прикладної математики

Курсова робота

________________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_______________________________________________________

_____________________________________________________________

Студента(ки) ___ курсу ____ групи

напряму підготовки___________

спеціальності________________ ____________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала __________________

Кількість балів: ____

Оцінка: ECTS ____

Члени комісії

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Київ - 20 __ рік

Київський національний університет будівництва i архітектури

Кафедра інформаційних технологій проектування

та прикладної математики

Спеціальність: ______________________________________________________

Курс______ Група ______ Семестр ______

Завдання на курсову роботу студентові

_______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема курсової роботи ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Термiн здачі студентом закінченої роботи___________________________

3.Вхiднi дані до (роботи) _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Змiст пояснювальної записки (перелік питань, які належить розробити)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Перелiк графічного матеріалу (з точним зазначенням обов`язкових креслень) _______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання “______”______________________20 р

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.