Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1-Zapitannya_MS-KN-2014

.pdf
Скачиваний:
15
Добавлен:
14.04.2015
Размер:
174.48 Кб
Скачать

Контрольні запитання

з дисципліни "Моделювання систем" у 2013/14 навчальному році

(годин: лекцій – 36; практичних занять –4; лабораторних робіт –16; самостійної роботи – 64; форма контролю – комбінований іспит)

Контрольна робота № 1 (19.03.14)

Моделювання як метод аналізу об'єктів. Застосування моделювання при створенні та експлуатації організаційно-технічних об’єктів (ОТО).

Основи теорії моделювання систем. Класифікація видів моделювання. Критерії оцінки ефективності моделювання. Послідовність розробки і машинної реалізації моделей систем. Побудова моделей систем за методом ідентифікації. Ідентифікація за методом найменших квадратів. Формалізація опису системи: мета, критерії, обмеження.

Прийняття рішень за результатами моделювання. Проблема багатокритеріальної оптимізації. Ординалістичний і кардиналістичний підходи. Бінарні відношення між альтернативними варіантами. Моделі задач вибору розв'язків. Визначення області компромісів. Функції корисності часткових критеріїв. Формування узагальненого критерію ефективності.

Основні підходи до моделювання систем. Неперервно-детермінований підхід (D-схеми). Дискретнодетермінований підхід (F-схеми). Неперервно-стохастичний підхід (Q-схеми). Дискретно-стохастичний підхід (P- схеми). Універсальний підхід (A-схеми). Мережевий підхід. Детерміновані і стохастичні мережі: PERT, GERT, мережі Петрі. Нечітке моделювання. Інтервальні числа. Нечіткі множини.

Контрольна робота № 2 (30.04.14)

Організація імітаційного моделювання. Принципи побудови моделювальних алгоритмів. Форми подання моделювальних алгоритмів. Метод статистичного моделювання. Способи генерації випадкових чисел. Процедури генерації випадкових чисел. Імітація випадкових подій. Генерація випадкових величин із заданим законом розподілу. Особливості фіксації результатів статистичного моделювання. Оцінка точності результатів моделювання.

Моделювання динаміки об’єктів. Аналітичні моделі динаміки. Моделювання об'єктів, що описуються системами звичайних диференційних рівнянь. Приведення моделей до форми Коші. Методи аналізу динаміки. Метод перетворення Лапласа. Метод розкладання в ряд. Метод Рунге-Кутта. Принципи побудови і структура імітаційних моделей динаміки. Системи рівнянь і діаграми потоків. Показникові запізнення. Типи мереж. Символи в діаграмах потоків. Правила і рішення в динамічних керованих системах. Моделювання динаміки об'єктів на АОМ.

Формалізація процесів функціонування систем схемами масового обслуговування (СМО). Аналітичне моделювання одноканальної СМО. Моделювальний алгоритм одноканальної СМО. Особливості побудови моделювальних алгоритмів багатоканальних і багатофазних СМО.

Контрольна робота № 3 (04.06.14)

Програмне забезпечення моделювання систем. Мови моделювання систем. Мови загального призначення та імітаційного моделювання. Пакети програм розв'язання обчислювальних задач моделювання MathCAD, Matlab. Мова імітаційного моделювання GPSS. Пакети програм імітаційного моделювання. Пакет GPSS W.

Планування машинних експериментів з моделями систем. Мета, задачі і методи планування експериментів. Стратегічне і тактичне планування.

Динамічна модель виробничо-збутової системи. Структура виробничо-збутової системи. Мета моделювання і фактори, що включаються до моделі. Система рівнянь і діаграма потоків моделі. Аналіз динаміки виробничо-збутової системи.

Моделювання виробничих і комп’ютерних систем. Моделювання інформаційно-обчислювальної мережі колективного використання. Моделювання задачі оперативного керування виробництвом. Напрямки розвитку та вдосконалення засобів математичного і комп’ютерного моделювання.

 

 

 

Практичні заняття

 

 

 

 

 

№ модуля

Теми занять

Обсяг, год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Моделювання області компромісів

1

 

 

 

 

1

Моделювання процесів вибору рішень

1

 

 

 

 

3

Мова імітаційного моделювання GPSS (пз 1)

1

 

 

 

 

3

Мова імітаційного моделювання GPSS (пз 2)

1

 

 

 

 

 

Загальна кількість

4

 

 

 

 

 

Лабораторні роботи

 

 

 

№ модуля

 

 

Теми занять

 

 

Обсяг, год.

 

 

 

 

1

Побудова аналітичних моделей динаміки об'єктів

 

4

1

Дослідження стійкості математичних моделей

 

4

2

Дослідження динаміки об'єктів за допомогою аналітичних моделей

 

4

3

Дослідження систем масового обслуговування з використанням пакетів програм

 

 

моделювання

 

 

4

 

 

 

Загальна кількість

 

16

21.01.2014

Перелік запитань за темами, що винесені на самостійне вивчення

Тема „Форми представлення моделювальних алгоритмів”

Графічні схеми. Граф-схеми. Операторні схеми. Блок-діаграми.

Тема „Особливості фіксації результатів статистичного моделювання”

Оцінка математичного очікування. Оцінка дисперсії. Оцінка ймовірності настання події.

Тема „Методи аналізу аналітичних моделей динаміки

Метод перетворення Лапласа. Метод Рунге-Кутта. Метод розкладання в ряд.

Рейтингова оцінка за дисципліною

Вид заняття /

контрольний захід

Лабораторна робота №1

Лабораторна робота №2

Практичне заняття №1

Практичне заняття №2

Контрольна робота (тест)

Контрольна точка 1

Лабораторна робота №3

Індивідуальне завдання

(24.04.13)

Контрольна робота (тест)

Контрольна точка 2

Практичне заняття №3

Практичне заняття №4

Лабораторна робота №4

Контрольна робота (тест)

Контрольна точка 3

Загальна оцінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтингова

оцінка

4 – 6

4 – 6

2 – 3

2 – 3

9 – 17

21 – 35

4 – 6

6 – 9

 

11 – 20

21 – 35

2 – 3

2 – 3

4 – 6

10 – 18

18 – 30

60 – 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНI МАТЕРIАЛИ З ДИСЦИПЛIHИ

Основна література

Томашевський, В.М. Моделювання систем [Текст] / В.М. Томашевський. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 352 с.

Советов, Б.Я., Моделирование систем [Текст] / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – М.: Высш. шк., 2001.– 343 с. Кузьменко, В.М. Спеціальні мови програмування. Програмні та інструментальні засоби моделювання

складних систем [Текст] : навч. посібник / В.М. Кузьменко. – Харків: ХТУРЕ, 2000. – 324 с.

Додаткова література

Глушаков, С.В., Математическое моделирование [Текст]: Учебный курс / С.В.Глушаков, И.А.Жакин, Т.С.Хачиров . – Харьков: Фолио, М.: АСТ, 2001. – 524 с.

Кудрявцев, Е.М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных систем [Текст] / Е.М. Кудрявцев. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 320 с.

Методы и средства принятия решений в социально-экономических и технических системах /Э.Г. Петров, М.В. Новожилова, И.В. Гребенник, Н.А. Соколова / Под общ ред. Э.Г.Петрова. – Херсон: ОЛДI-плюс, 2003. – 380 с.

Советов, Б.Я. Моделирование систем. Практикум [Текст] / Б.Я.Советов, С.А. Яковлев. – М.: Высш. шк., 2003.

– 295 с.

Томашевский, В.М. Имитационное моделирование в среде GPSS [Текст] / В.М.Томашевский, Жданова Е. –

М.: Бестселлер, 2003. – 416 с.

Кудрявцев Е.М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных систем. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 320 с.

ГОСТ 19.701-90. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. – Введен 01.01.92.

Методичні посібники та вказівки

Конспект лекцій з дисципліни "Моделювання систем" для студентів напряму підготовки 6.050101 – Комп'ютерні науки / Упоряд. В.В. Безкоровайний. – Харків: ХНУРЕ, 2010. – 168 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Моделювання систем» для студентів напряму підготовки 6.050101 – комп’ютерні науки / Упор. В.В. Безкоровайний, З.А. Імангулова, Н.І. Калита – Харків:

ХНУРЕ, 2012. – 38 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Моделювання систем" для студентів спеціальності 7.080401 – Інформаційні управляючі системи та технології та "Математичне моделювання" для студентів спеціальності 7.091401 – Системи управління та автоматики /Уклад. В.В. Безкоровайний, З.А. Імангулова, Н.І. Калита. – Харків: ХНУРЕ, 2006. – 48 с.

Методические указания к лабораторным работам по дисциплинам "Моделирование систем" для студентов специальности 7.080401 – Информационные управляющие системы и технологии и "Математическое моделирование" для студентов специальности 7.091401 – Системы управления и автоматики / Сост. В.В. Бескоровайный, З.А. Имангулова, Н.И. Калита. – Харьков: ХНУРЭ, 2006. – 48 с.

Методичні вказівки до практичних занять із дисциплін "Моделювання систем" для студентів напряму підготовки 6.050101 – комп’ютерні науки та "Математичне моделювання" для студентів напряму підготовки 6.050201 – системна інженерія /Уклад. В.В. Безкоровайний, З.А. Імангулова. – Харків: ХНУРЕ, 2012. – 34 с.

21.01.2014

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]