Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OOP_dnevnoe / Индив.зад_ООП / МУ індив.роботи ООП.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
26.03.2015
Размер:
504.32 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання індивідуальної самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці»

(для студентів усіх спеціальностей та напрямків підготовки денної форми навчання)

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

«Охорона праці та БЖД»

Протокол № 12 від 14.06.2011 р.

Луганськ 2011

УДК 331.45(075.8)

Методичні вказівки до виконання індивідуальної самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів усіх спеціальностей та напрямків підготовки денної форми навчання) / Укл. М.А. Касьянов, В.О. Медяник, О.М. Гунченко, В.І. Сало, О.О. Андріанова. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 20 с.

У методичних вказівках наведені варіанти завдань, контрольні питання, теми оціночних розрахунків, структура і зміст індивідуальної самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» та рекомендації до її виконання і оформлення.

Укладачі: М.А. Касьянов, проф.

В.О. Медяник, доц.

О.М. Гунченко, доц.

В.І. Сало, доц.

О.О. Андріанова, ас.

Відповідальний за випуск М.А. Пітельгузов, проф.

Рецензент Ю.І. Гутько, проф.

Загальні положення

Відповідно до спільного наказу МОН, МНС та Держгірпромнагляду від 21.10.2010р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» та Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» від 18.03.2011 р., з метою поглиблення вивчення дисципліни «Основи охорони праці», набуття навичок і умінь самостійної роботи з проведення кваліфікованих розрахунків, з аналізу та обґрунтування висновків студенти виконують індивідуальну самостійну роботу (модульну контрольну роботу). Ця робота є невід’ємною частиною (поряд з лабораторними заняттями та іспитом) атестації студентів на відповідність їхніх знань вимогам навчальної програми.

Студенти – майбутні фахівці з вищою освітою, повинні усвідомлювати відповідальність за особисту і колективну безпеку, необхідність обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання роботи полягає в набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я, та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

Зміст, структура і оформлення роботи

Індивідуальна контрольна робота складається з трьох теоретичних питань та одного оціночного розрахунку параметрів умов праці.

Номера питань та тема оціночного розрахунку вибираються студентом самостійно з урахуванням першої літери прізвища та останньої цифри номера залікової книжки (табл. 1).

Кожне питання містить короткий зміст, який необхідно розкрити при відповіді, а також рекомендовані літературні джерела.

По тексту кожної відповіді необхідно робити посилання на використану літературу та нормативно-правові акти з охорони праці (з урахуванням останніх редакцій, що діють на час виконання роботи).

Тема оціночного розрахунку (у дужках) та варіант (зазначений через дріб) конкретних значень параметрів для його виконання визначаються останньою групою цифр завдання. Методика розрахунків наведена в джерелах [37,38,46]. Отримані результати необхідно порівняти з нормативними значеннями та зробити висновки і пропозиції щодо покращення умов праці.

Робота (обсяг 6-8 стор. м/п тексту) повинна складатися із змісту (назви питань та теми оціночного розрахунку), відповідей на питання, оціночного розрахунку та списку використаної літератури. На титульному листі (додаток 1) обов’язково повинен бути наведений № залікової книжки студента.

Таблиця 1