Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

OPVS / OPVS / OPVS / ОПВШ-ЗАОЧНА форма навчання / ОПВШ_Семінар-1

.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
26.03.2015
Размер:
43.52 Кб
Скачать

Кафедра педагогіки Основи педагогіки вищої школи

Семінарське заняття № 1

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ

І ФОРМИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ

Мета: показати, що навчальний процес у школі України – науково обґрунтована педагогічна система, кожен компонент якої спрямований на формування фахівця високої кваліфікації, розвиток його творчих, педагогічних здібностей.

Основні поняття: «вузівська лекція», «семінарські заняття», «лабораторно-практичні заняття», «педагогічна практика», «самостійна робота студентів», «критерії ефективності процесу навчання у вузі», «показники ефективності процесу навчання у вузі».

Питання для обговорення

  1. Навчальний процес у вищій школі України, його методичні основи, показники і критерії ефективності.

  2. Форми організації навчального процесу в сучасних умовах.

  3. Лекція, її теоретико-дидактична основа і методичні вимоги, види лекцій.

  4. Організація і проведення семінарських і лабораторно-практичних занять.

  5. Педагогічна практика як компонент професійно-педагогічної підготовки.

  6. Організація самостійної роботи студентів.

Література

Закон України „Про вищу освіту”.

Державна національна програма "Освіта". Україна XXI століття. – К.: Либідь, 1994.

Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти. – К.: Райдуга, 1994.

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: методичний посібник для студентів магістратури / Вітвицька С. С. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: навчальний посібник для студентів магістратури / Вітвицька С. С. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.

Вища освіта в Україні: навч. посібник / В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. Ф. Степко та ін. – К.: Знання, 2005. – 327 с.

Галузинський В. М. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні / Галузинський В. М., Євтух М. Б. – К.: ІНТЕЛ, 1995. – 168 с.

Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія / Галузинський В. М., Євтух М. Б. – Рівне: Вища школа, 1996. – 237 с.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / А. І. Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

Лекції з педагогіки вищої школи: навч. посібник / За ред.. В. І. Лозової. – Харків: ОВС, 2006. – 496 с.

Педагогіка вищої школи: навч. посібник / За ред. З. Н. Курлянд. – К.: Знання, 2005. – 399 с.

Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности / Смирнов С. Д. – М.: Академия, 2003. – 304 с.

Попков В. А. Теория и практика высшего профессионального образования / В. А. Попков, А. В. Коржуев. – М.: Академический Проект, 2004. – 432 с.

Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: для студентів-магістрів / Слєпкань З. І. – К.: НПУ, 2000. – 210 с.

Фініков Т. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна / Т. Фініков. – К.: Таксон, 2002. – 176 с.

Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе / Д. В. Чернилевский. – М.: Юнити-Дана, 2002. – 437 с.