Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая статистика Методичка.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
25.03.2015
Размер:
135.17 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКА»

для студентів спеціальності 6.030506 «Прикладна статистика»

Луганськ 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКА»

для студентів спеціальності 6.030506 «Прикладна статистика»

Укладач: Антонян О.А.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

«Управління проектами та

прикладна статистика»

Протокол №_____

від “____” ___________ 2009 р.

Луганськ 2009

УДК 311.1

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 6.030506 «Прикладна статистика» / Укл. Антонян О.А. – Луганськ: вид-во Східноукр. нац. ун-та імені Володимира Даля, 2009. – 15 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Статистика» представляють практичний інтерес для студентів спеціальності «Прикладна статистика», їх використання забезпечить якість підготовки студентів до виконання курсової роботи з дисципліни «Статистика» та формуванню й закріпленню визначеного кола компетенцій.

Укладач Антонян О.А., асист.

Відповідальний за випуск Рач В.А., проф.

Рецензент Борзенко-Мірошніченко А.Ю., доц.

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………...

5

Структура, зміст i обсяг курсової роботи…………………..........

7

Вимоги до оформлення курсової роботи…………………...........

9

Вимоги до структурних елементів курсової роботи……………

10

Підготовка до захисту курсової роботи………………………….

10

Порядок захисту курсової роботи………………………………..

10

Критерії оцінювання курсової роботи………………...................

10

Контрольні питання……………………………………………….

11

Список рекомендованої літератури……………………………...

13

ВСТУП

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Статистика» виконані відповідно до робочої програмі дисципліни і Державних вимог до мінімуму змісту й рівню підготовки випускників за спеціальністю 6.030506 «Прикладна статистика».

Мета викладання дисципліни згідно із навчальною програмою визначена як формування знань щодо методів збирання, оброблення та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси.

Завдання дисципліни – вивчення принципів організації статистичних спостережень, методик розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

Курсова робота з дисципліни «Статистика» сприяє формуванню та застосуванню наступних компетенцій, що необхідні спеціалісту-статистику у процесі його професійної діяльності:

1) здібність до організації і планування:

- сформувати уміння організовувати і планувати статистичні дослідження стосовно будь-якої сфери діяльності;

- застосовувати сформовані уміння для ефективного проведення статистичного дослідження;

2) дослідницькі навички:

- сформувати уміння оцінювати якість проведених досліджень;

- застосовувати отриманні в ході власних досліджень результати в контексті вже існуючих теорій, концепцій, методів;

3) робота в команді:

- сформувати уміння працювати в групах;

- застосовувати навички соціальної взаємодії для успішного функціонування робочої групи;

4) здібність до аналізу і синтезу:

- сформувати уміння аналізувати і синтезувати будь-які інформаційні потоки;

- застосовувати результати аналізу і синтезу для ухвалення рішень;

5) здатність спілкуватися з фахівцями з інших областей:

- сформувати уміння працювати з фахівцями з інших областей;

- застосовувати навички міжособових відносин для створення сприятливої соціальної обстановки в процесі роботи над проектом;

В рамках курсової роботи студент повинен провести вторинне статистичне дослідження (обсяг одиниць спостереження не менше 20). Вторинні дослідження дають інформацію, що достається нам майже безкоштовно. Цю інформацію й шукати не треба – вона у нас буквально під носом (або під ногами – в залежності від кутка зору). Навіть дослідник-самоучка легко може її отримати. Більше того, для дослідника, що виконує роботу самотужки, це дуже корисний інструмент – в більшості випадків він знаходиться не в гіршому становищі, ніж професіональні агентства.

Джерела вторинної інформації:

  1. галузеві експерти;

  2. Інтернет;

  3. он-лайнові бази даних;

  4. данні компаній;

  5. державна статистика;

  6. професіональні та галузеві органи;

  7. звіти щодо ринкових досліджень;

  8. преса;

  9. каталоги.

Отриману вторинну інформацію необхідно проаналізувати із застосуванням усього необхідного статистичного інструментарію. Повнота й особливості реалізації завдань залежать від напряму дослідження.

Курсова робота виконується під керівництвом наукового керівника. Тема курсової роботи обговорюється студентом зі своїм керівником, після чого розробляється план роботи та її структура.

Термін подання завершеної та оформленої роботи на випускаючу кафедру – не пізніше ніж за два тижні до захисту.