Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

0030

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
336.52 Кб
Скачать

Мiжнародна економiка: пiдруч. / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча, В. Ю. Шевченко та ін.; за заг. ред. А. П. Румянцева. – 3-тє вид., перероб. i допов. – К. : Знання, 2006. – 479 с.

Міжнародна економіка: підруч. для вузів / В. М. Тарасевич, О. О. Завгородня, В. К. Лебедева, Н. Ф. Єфремова. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 223 с.

Міжнародна економіка: навч. посіб. / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін.; за ред. А. О. Задої та В. М. Тарасевича. – Д. : Вид-во ДУЕП, 2010. – 339 с.

Міжнародна економіка: навч. посіб. / В. Є. Сахаров, В. С. Будкін, С. А. Єрохін та ін.; за ред. В. Є. Сахарова. – К.: Ін Юре, 2008. – 432 с.

Міжнародна економіка: навч. посіб. / ред. О. Г. Гупало. –

К. : “Хай-Тек Прес”, 2007. – 368 с.

Передрiй О. С. Мiжнароднi економiчнi вiдносини: навч. посiб. – 4-те вид., перероб. i допов. – К. : Знання, 2008. – 263 с.

Романчиков В. I. Мiжнароднi економiчнi вiдносини: навч. посiб. для вузів / В. І. Романчиков, І. О. Романенко. – К. :

ЦУЛ, 2008. – 253 с.

Савельєв Є. В. Мiжнародна економiка: пiдруч. / Є. В. Савельєв. – 3-тє вид., перероб. i допов. – К. : Знання, 2008. – 622 с.

Солонiнко К. С. Мiжнародна економіка: навч. посiб. / К. С. Солонінко. – К. : Кондор, 2008. – 380 с.

Фiлiпенко А. С. Мiжнароднi економiчнi вiдносини: теорiя: пiдруч. для вузів / А. С. Філіпенко. – К. : Либiдь, 2008. – 406 с.

Шевчук В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика: підруч. / В. О. Шевчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знан-

ня, 2008. – 663 с.

11

Н а в ч а л ь н е в и д а н н я

ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”

У к л а д а ч і: ШЕВЧЕНКО Людмила Степанівна, МАКУХА Світлана Миколаївна, ОВСІЄНКО Ольга Вікторівна, ЧУПРИНА Олена Олександрівна, НАБАТОВА Ольга Олександрівна

Відповідальна за випуск Л.С. Шевченко

Редактор В.В. Арнаутова

Комп’ютерна верстка А.В. Старжинської

План 2011, поз. 76

Підп. до друку 24.06.2011. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Друк: ризограф. Умовн. друк. арк. 0,75. Облік.-вид. арк. 0,4. Вид. № 24. Тираж 150 прим. Зам. № 4273. Ціна договірна.

____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ Національного університету “Юридична академія України”,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

____________________________

Друкарня Національного університету “Юридична академія України”,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]