Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
makro / ГЛАВА 1.2.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
465.41 Кб
Скачать

А. САВЧЕНКО

МАКРОЕКОНОМІКА

ПІДРУЧНИК

КНЕУ

КИЇВ 2004

ЗМІСТ

Передмова

Частина І. Вступ до макроекономіки.

Розділ 1. Макроекономіка як наука.

  1. Практична функція макроекономіки.

  2. Об’єкт та предмет макроекономіки.

  3. Методологія макроекономіки.

  4. Становлення та розвиток макроекономіки.

Розділ 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.

2.1. Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічного рахівництва.

  1. Показники результатів макроекономічної діяльності.

  2. Методи обчислення ВВП та національного доходу.

  3. Номінальний та реальний ВВП.

Частина П. Ринкова система та інфляція.

Розділ 3. Ринок праці.

3.1. Зайнятість і безробіття.

3.2. Механізм ринку праці.

3.3. Чинники, що впливають на безробіття.

  1. Втрати від безробіття.

Розділ 4. Товарний ринок.

4.1. Сукупний попит.

4.2. Сукупна пропозиція.

4.3. Модель AD – AS як базова модель економічної рівноваги.

Розділ 5. Грошовий ринок

5.1. Пропозиція грошей .

5.2. Попит на гроші.

5.3. Механізм грошового ринку.

5.4. Процентна ставка.

Розділ 6. Інфляційний механізм.

6.1.Сутність та види інфляції.

6.2. Причини та наслідки інфляції.

6.3. Інфляція і безробіття

Частина Ш. Приватна закрита економіка.

Розділ 7. Доходи і споживання домогосподарств.

7.1. Доходи домогосподарств.

7.2. Кейнсіанська теорія споживання.

7.3. Функції споживання з урахуванням фактора часу.

Розділ 8 . Приватні інвестиції.

8.1. Роль інвестицій в економіці.

8.2. Чинники, що впливають на інвестиційний попит.

8.3. Проста інвестиційна функція.

8.4. Заощадження та інвестиції.

Розділ 9. Сукупні видатки і ВВП.

9.1. Сукупні видатки і рівноважний ВВП.

9.2. Мультиплікатор видатків.

9.3. Сукупні видатки і потенційний ВВП.

Розділ 10. Економічна динаміка.

10.1. Основні засади теорії економічного зростання.

10.2. Модель Солоу.

10.3. Джерела економічного зростання.

10.4 Економічні цикли.

Частина IV. Змішана закрита економіка.

Розділ 11. Держава в системі макроекономічного регулювання.

11.1. Роль держави в кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів.

11.2. Вплив держави на економічну рівновагу.

11.3. Стабілізаційна політика.

11.4. Полеміка навколо стабілізаційної політики.

Розділ 12. Фіскальна політика.

12.1. Дискреційна фіскальна політика.

12.2. Недискреційна (автоматична ) фіскальна політика.

12.3. Фіскальна політика з урахуванням пропозиції.

12.4. Фіскальна політика і державний бюджет.

Розділ 13. Монетарна політика.

13.1. Цілі та інструменти монетарної політики.

13.2. Передатний механізм монетарної політики.

13.3. Монетарна політика в моделі AD-AS.

Розділ 14. Модель IS-LM як теорія сукупного попиту у закритій економіці.

14.1. Товарний ринок і крива IS

14.2. Грошовий ринок і крива LM.

14.3. Фіскальна і монетарна політика в моделі IS-LM

Частина V. Відкрита економіка.

Розділ 15. Зовнішньо-економічна діяльність.

15.1.Національна економіка з урахуванням решти світу.

15.2. Платіжний баланс.

15.3. Валютний курс.

Розділ 16. Зовнішня торговельна діяльність і макроекономічна політика у відкритій економіці

16.1.Основ теорії зовнішньої торгівлі.

16.2.Торговельна політика, чистий експорт і ВВП.

16.3.Модель Манделла – Флемінга як теорія сукупного попиту у відкритій економіці.

Термінологічний словник

Алфавітний покажчик

Бібліографічний список

Передмова

Макроекономіка є складовою частиною економічної теорії і однією з нормативних дисциплін навчального плану, які забезпечують фундаментальну підготовку бакалаврів з економіки та менеджменту. Досліджуючи поведінку національної економіки як цілісної системи, вона оперує найважливішими індикаторами економічного розвитку країни – зростання або падіння обсягів національного виробництва, рівень безробіття і темпи інфляції, стан державного бюджету і платіжного балансу, курс національної валюти, державний борг тощо. Перелічені показники характеризують результати спільної діяльності всіх суб’єктів національної економіки. Тому вони перебувають під постійним контролем з боку державної влади. За ними зацікавлено залежать і широкі верстви населення , оскільки добробут кожного громадянина залежить не лише від результатів його індивідуальної трудової діяльності, а й від наслідків функціонування економіки в цілому.

Від макроекономіки як науки очікують в першу чергу пояснення ролі ринкових механізмів в регулюванні економічних процесів. Але поряд з цим вона покликана розкрити можливості суспільства в особі держави впливати на хід економічного розвитку. Тому макроекономіку називають теоретичною базою економічної політики держави. Макроекономіка має важливе значення і для домогосподарств та підприємств. Володіння макроекономічними знаннями дозволяє їм кваліфікованіше оцінювати зміни в економічній кон’юнктурі та економічній політиці держави і приймати раціональні рішення в сфері своєї економічної діяльності.

Макроекономіка – динамічна наука і знаходиться в стані постійного вдосконалення. Щодо більшості основних питань своєї науки макроекономісти дотримуються однакових поглядів. Але по деяким її питанням точаться гострі дискусії. Тому при висвітленні дискусійних питань ми намагалися подавати не один, а кілька альтернативних підходів до їх вирішення. Це дає можливість читачеві зробити порівняльний аналіз різного теоретичного інструментарія і сформувати своє відношення до них.

Сьогодні в Україні опубліковано чимало підручників та навчальних посібників з макроекономіки. Спільним для них є теоретична база, яку складають загальновідомі теорії – класична, неокласична, кейнсіанська, неокейнсіанська, монетаристська, раціональних сподівань, економіки пропозиції тощо. Але незважаючи на спільну теоретичну базу, всі вони суттєво відрізняються між собою логічно-структурною побудовою або концепцією організації навчального матеріалу. На нашу думку, це можна пояснити різними уявленнями про предмет макроекономіки; неоднаково визначеною роллю окремих питань в навчальному матеріалі дисципліни; включенням до його складу питань, що відносяться до предмета інших дисциплін тощо.

Системоутворюючим чинником пропонованого підручника є принцип “від простого до складного”. Згідно з цим принципом весь навчальний матеріал підручника поділено на п’ять частин, кожна з яких охоплює кілька розділів і відображає певний логічний етап сходження від простого до складного. Тому навчальний матеріал кожної наступної частини спирається на положення і висновки попередніх частин. Це означає, що всі розділи підручника можна вивчати лише в тому порядку, в якому вони розміщуються в підручнику.

Перша частина (розд. 1-2) є вступом до макроекономіки і подає уявлення про макроекономіку як науку та її основний понятійний апарат. Друга частина (розд. 3–6) присвячена ринковій системі та інфляції. В цій частині розкривається механізм функціонування трьох “китів” ринкової системи, тобто ринку праці, товарного ринку, грошового ринку, а також такий феномен ринкової економіки, яким є інфляція. Третя частина (розд. 7–10) розкриває основні явища та процеси, що характеризують приватну закриту економіку. Головна увага приділяється функції споживання та інвестиційної функції; методам визначення рівноважного ВВП, які спираються на сукупні видатки; економічній динаміці, яка проявляється через тренд економічного зростання та відхилення від нього у формі економічних циклів.

Четверта частина (розд.11–14) присвячена змішаній закритій економіці, в якій крім ринку важливу координаційну роль виконує держава. Ядром даної частини є стабілізаційна політика держави, яка охоплює фіскальну і монетарну політику. В завершальній, п’ятій частині (розд. 15–16) розглядається відкрита економіка, яку характеризують платіжний баланс, валютний курс, зовнішня торгівля та макроекономічна політика з урахуванням решти світу.

Пропонований підручник написано згідно з нормативною програмою дисципліни “Макроекономіка”, яка регламентує не обсяг матеріалу, а його обов’язковий мінімум. Цей обов’язковий мінімум знаходить відображення в даному підручнику. Що стосується максимума навчального матеріалу, то кожний навчальний заклад має право визначати його самостійно. Це право теж реалізовано в пропонованому підручнику. Нормативна програма передбачає і певну логічно-структурну побудову навчального матеріалу. Але вона виконує рекомендаційну функцію, оскільки організація навчального матеріалу не впливає на його обсяг.

Важливою проблемою, яку вирішують автори кожного підручника з макроекономіки є визначення його обсягу. Враховуючи величезне коло питань, які охоплює макроекономіка, і обмеженість годин, що виділяються в навчальному плані на її вивчення, ми намагалися викладати навчальний матеріал у стислій формі. Наш досвід свідчить про те, що надто товсті, багатослівні підручники не користуються попитом з боку сучасних прагматичних студентів. Ця обставина, а також відповідні методичні рекомендації, затверджені Міністерством освіти і науки України , визначили обсяг даного підручника.

Макроекономіка – це наука, положення і висновки якої мають відображати реальну поведінку економіки. Тому в межах можливостей вітчизняної статистики в підручнику подається фактична інформація про певні макроекономічні явища і процеси в Україні. В пропонованому підручнику широко використовуються математичний апарат і графічні конструкції. Але ми свідомо уникали складних математичних та графічних моделей, оскільки вважаємо, що вони мають допомагати, а не ускладнювати засвоєння навчального матеріалу .

З метою створення передумов для кращого вивчення навчального матеріалу в підручнику застосовується кілька рубрик. Так, перед викладенням основного тексту кожної частини підручника, подається її коротка анотація, яка надає можливість студенту краще зрозуміти місце відповідної частини в логічно-структурній побудові підручника. Після закінчення основного тексту кожного розділу наводяться “Підсумки”, які мають допомогти студенту систематизувати отримані знання. Потім розміщується рубрика “Основні терміни”, яка дозволяє студенту зосередити увагу на термінах, що є носіями навчального матеріалу розділу. І нарешті, для підвищення ефективності самостійної роботи студента подається рубрика “Контрольні запитання та завдання. Опрацювавши поставлені питання та завдання, студент зможе визначити рівень засвоєння навчального матеріалу кожного розділу.

Завершують книгу матеріали, що стосуються підручника в цілому. До цих матеріалів відносяться: термінологічний словник, який буде сприяти кращому засвоєнню макроекономічної мови; алфавітний покажчик, покликаний полегшити користування підручником; бібліографічний список, що містить перелік літератури, рекомендованої для поглибленого вивчення дисципліни або ознайомлення з альтернативними підходами до висвітлення відповідних питань.

Автор висловлює щиру подяку рецензентам цього підручника – відомим в Україні фахівцям з макроекономіки: професорам, докторам економічних наук Юрію Миколайовичу Бажалу та Віктору Дмитровичу Базилевичу. Зауваження і пропозиції, які вони висловили в своїх рецензіях, були враховані при доопрацюванні рукопису даного підручника.

Макроекономіка спирається на величезний теоретичний інструментарій, за допомогою якого розкривається причинно-наслідковий механізм функціонування національної економіки. Але опанувати відразу весь теоретичний інструментарій неможливо. Тому матеріал вступної частини підручника має бути присвячений викладанню стартового понятійного апарату, який стоїть на вході алгоритму макроекономічної теорії і вивчення якого дає можливість рухатися далі в напряму до освоєння вершин макроекономічної науки. Отже, предметом першої частини підручника є базовий понятійний апарат макроекономіки.

У розділі 1 подається «візитна картка» макроекономіки як науки. Висвітлюється основне протиріччя суспільства і роль макроекономіки в його розв’язанні; розкриваються об’єкт макроекономіки та категорії, що його характеризують; визначається предмет макроекономіки та його теоретичний інструментарій. Приділяється значна увага методології макроекономіки, без опанування якої неможливо зрозуміти методи та висновки макроекономічного аналізу. Завершальною ланкою розділу 1 є короткий екскурс в історію макроекономічної науки. Розділ 2 присвячений висвітленню основних показників, що вимірюють кінцеві результати економічної діяльності країни. Вони застосовуються в усіх країнах світу, оскільки спираються на єдиний міжнародний стандарт — систему національних рахунків. В даному розділі вона викладається у стислій формі. Центральним питанням цього розділу є розгляд методів обчислення валового внутрішнього продукту та цін, за допомогою яких здійснюється його обчислення.

Соседние файлы в папке makro