Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

FUTUR E TENSES OF THE ENGLISH VERB

.pdf
Скачиваний:
13
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
2.83 Mб
Скачать

Exercise 11 on page 31

The Future Perfect is used

1)to express an action completed before a definite moment or another action in the future;

2)to express an action that begins before a certain moment or another action in the future and goes up to it or into it.

1 ) - 2 , 3 , 4 , 8 , 1 3 2) - 1 0 , 1 4 , 1 5

The Present Perfect substitutes the Future Perfect in subordinate clauses of timf and condition. The idea of completion of the action is usually stressed in these cases.

a) 1 , 5 , 6 , 7 , 9 , 1 1 , 1 2

Exercise 11 on page 47

The Future Perfect Continuous denotes an action which will begin before a definite moment (another action) in the future and will continue either up to it or into it.

1 ) - 1 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 1 0

The Future Perfect Continuous is used negative sentences if the negation refers to some detail:

e.g. "1 will not have been waiting long before the news is broadcast." means "I will have been waiting but a short while ...."

2 ) - 3 . 7 , 1 0

In case the negation refers to the action itself, the Future Perfcct is used:

e.g. "I will not have waited before the news is broadcast." means не буду ждать (вообще), пока передадут новости."

The Present Perfect Continuous substitutes the Future Perfect Continuous in subordinate clauses of time and condition.

a ) - 2 , 6 , 9

51

Навчальне видання

Віротченко Світлана Андріївна Морозова Ірина Ігорівна Ярхо Аліна Вікторівна Самохіна Вікторія Опанасівна Денісов Олег Ігорович

Майбутні часові форми англійського дісслова

Відповідальний за випуск: Рубцов І. В. Комп'ютерна верстка авторів Редактор: Горбачев М.С.

Підписано до друку 21.11,2006. Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 3,45 Обл.-вид. арк. З Д Наклад 50 прим. Папір офсетний. Друк ризографічний

61077, Харків-77, майдан Свободи 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов

РізоТОВ "Олід"

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]