Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

rostovskiy

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
457.5 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКООПСПІЛКА

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

В. С. Ростовський, Н. В. Дібрівська

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Підручник для студентів спеціальності 6.140101

«Готельно-ресторанна справа»

Затверджено Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Київ «Центр учбової літератури»

2009

ББК 72я73 УДК 001.891(075.8)

Р 78

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-2045 від 09.09.2008)

Рецензенти:

Макаров В. В. — кандидат економічних наук, доцент, генеральний директор фірми «Солвер»;

Макарова М. В. — доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою інформаційно-обчислювальних систем Полтавського університету споживчої кооперації України;

Олійник Н. В. — кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та організації ресторанного господарства Полтавського університету споживчої кооперації України;

Наконечна Ю. Г. — кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технології та організації харчових виробництв.

Ростовський В. С. Основи наукових досліджень і технічної твор-

Р78 чості: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Ростовський,

Н.В. Дібрівська; — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 96 с. — ISBN 978-966-364-873-6.

Розглядається роль науки в сучасному суспільстві, висвітлюються основи методології теоретичного й експериментального досліджень, методичні підходи з формулювання теми, мети й завдань наукового дослідження. Значна увага приділяється питанням організації роботи в процесі дослідження, накопиченню та обробці наукової і технічної інформації, організації проведення й обробки експериментів та оформленню результатів наукової роботи.

 

ББК 72я73

 

УДК 001.891(075.8)

ISBN 978-966-364-873-6

© Ростовський В. С., Дібрівська Н. В., 2009

 

© Центр учбової літератури, 2009

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. « -

- ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1. . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2.. ’ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2. - -. . . . . . . . . . . 12

2.1.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2.. . . . . 16

2.3.. . . . . . . . . . . 19

3. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.1.! ! . . . . . . . . . 26

3.2." ! . . . . 29

3.3.# !. . . . . . . . 31

4. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.1. $ ! . . . . . . . . 35

4.2.. . . . . . . . . . . 40

4.3.! . . . . . . . . 44

5. ! " -. . 48

5.1. % # . . . . . . . . . . . . 48

3

5.2. & # % # ! -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.3.' - % . . . . . . . . . . 54

6. # . . . . . . . . 57

6.1.( . . . . . . . . . . . . . . . 57

6.2.. . . . . . . . . 58

6.3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

6.4.. . . . 64

7. ! . . . . . . . .

67

7.1. $! ! . . . . . . . . . . . . .

67

7.2.$% ! -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

7.3.* ! ! . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

8. -- . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

8.1., , , -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

8.2.. . 93

4

+ ! ,- , -! / -% % ., # -) : ., - , ), ; . < , ; / ) -+ # , ! ) ,.

+ — ;! -; ) ,/ = ; ; -. ( ! % % -! ) - - ; .

/ # - - # ! — : % . > -: # /

; «$ -# », - ) ; ,

! # #. -

’ ; -, ! .

5

! ’ / # -, :; # # # - . !% -.

@ - ! / ) ) -, ; . -! , , , : . * - , ,! , / ; - ) % #, ! - , , -! .

6

« »

.

1.1..

1.2.. ’ -.

$ :

1. . . - : + !. ! / &.C. D , @. . > . — ".: &+ , 2002. — 216 .

2. . .: @ . ! / $. . "-. — ".: " , 2006. — 206 .

3. . . $E E ;: + ! ! / &.&. * , C.&. * , >.&. / . &.&. * . — 2- ., . — ".: $- « », "$$, 2001. — 113 .

4. ’- .!. $ -: ; : @ . ! / F.(. ’-- . — ".: G # , 2003. — 116 .

@-; ! ) ) / ; -- -. + ;

;: # , % ! ) ).

/ ! , : !-# #

7

) - . F %-# ; -« — — !-» / / ) ) - : % @> , ) ! ! ,! .

H @> ’ / : , # , ;!, , ; ; -; ! / ! # - % #; ; .

!- / % ! -. G ! ’ : ;- ! . > , —

; .

<- # / -% — #, % , ,), ) -, !’/ , -- , -, ,# / - -

, ’) -: .

+ % , : , # / ) -# % - / - , -% ; # . > % % % % / -# ! . / ! ’ , ! ) ! ; , .

! -! % - # ! , ! )

8

# ! ! ; # ! , ! — ) -- ;- ! .

1.2.. ’

@ — , ; / . ( «$ - # » / , : ! # ; !! ; -, ; .

, -; @ H, : ;- ;, / % #: -. " /- ! ( . 1).

; ! / ! , % )-; ;! % : - : , % , : )/ (- ; ; ). @ !, , ) , - ) % . $ @ H ; / ; ; . -.

; — - ;. - )/ ( ;, ; ’ ; )— ! ;. $ -) - !/ . K /# ! / ! ’ /-! .

@ ) ;«$ # ». $ @ H ; / ,)/ .

9

% -

@ H

, , -# «$ - # »

H ! -- -- ;

--%

H ! -- --!

- -

@ H ;

H ! -

+ () -

!) # # , ! # -, -%

H ! !)

* ! -)! %- ; #

H . 1. " % % # @ H

> , «$ -# » ! # -# - / -# ; .

’& /# .

/ # - , - - , # ,

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]