Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
реферат.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
14.02.2015
Размер:
101.89 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

Реферати

З ДИСЦИПЛІНИ

«МАРКЕТИНГ»

2008

ББК 65

Реферати з дисципліни „Маркетинг”. Спеціальність 7.050107 „Економіка підприємства”. Укл.І.І.Надточій, Г.М.Огорь – Херсон: Херсонська філія НУК, 2008. – 16 с.

Затверджено до друку методичною радою

Херсонської філії НУК

Рецензент: д.е.н., проф. В.Н.Парсяк

© Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

Херсонська філія, 2008

ВСТУП

Розвиток товарно-грошових відносин, поглиблення економічних реформ, розповсюдження нових форм підприємництва, поступова експансія національними товаровиробниками міжнародних ринків збуту роблять актуальним оволодіння студентами змісту нової концепції управління виробництвом та збутом, інтегруючої господарської функції, специфічної філософії бізнесу, котрі дістали узагальнюючу назву „маркетинг”.

Дисципліна „Маркетинг” відноситься до нормативних дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки бакалаврів за галуззю знань 0305 „Економіка та підприємництво”.

Дисципліна “Маркетинг” є основою для засвоєння курсу “Стратегія підприємства”, “Потенціал і розвиток підприємства”, “Планування і контроль на підприємстві”

Дисципліна “Маркетинг” вивчається після курсів “Економіка підприємства”, “Мікроекономіка”, “Менеджмент”.

Із дисципліни “Економіка підприємства” використовуються:

- критерії та узагальнюючи показники економічної ефективності виробництва та збуту продукції;

- організаційно-правові форми підприємництва в Україні;

- форми та джерела фінансування бізнесу;

- розуміння сутності: витрат виробництва та обігу, доходу, продукту.

Із дисципліни “Менеджмент” використовуються: - функції управління виробничо-збутовоюдіяльністю;

- організаційні форми підприємства;

- структуру особистості операційного менеджера.

Із дисципліни “Мікроекономіка” використовуються:

- ринок, його структура, механізм функціонування;

- модель взаємодії попиту та пропозиції;

- поведінка виробника та виробнича функція (однофакторнарна, двофакторна);

Методичні вказівки до підготовки реферату, аналітичного огляду

Реферат - стисле розкриття у письмовій формі певного питання, яке здійснюється на основі узагальнення відповідних матеріалів. В процесі перевірки написання рефератів оцінці підлягають розкриття теоретичних питань щодо розміщення продуктивних сил регіонів України, особливостей функціонування міжгалузевих територіальних комплексів та окремих галузей економіки.

Реферат оцінюється за шкалою від 1 до 5 балів. Оцінка „5 балів” виставляється за повне розкриття теми з використанням статистичних матеріалів, оцінка нижча за 5 балів виставляється за неповне розкриття теми, без використання статистичних матеріалів або за грубе порушення терміну подання реферату на перевірку.

У випадку, якщо студент бажає отримати додаткові бали за результатами поточного контролю, він може здійснити аналітичний огляд за обраною темою реферату.

Кожний студент обирає тему реферату за таким номером, який відповідає номеру його прізвища в алфавітному списку студентів академгрупи. Під час написання реферату студент має використовувати додаткові літературні джерела, матеріали періодичних економічних видань, статистичні та аналітичні матеріали. Перелік додаткових літературних джерел наведений в навчальній програмі курсу.

Контроль виконання реферату (теоретичної частини аналітичного огляду) проводиться впродовж VIII-ІХ навчальних тижнів.

Реферат має бути правильно оформлений. Текст повинен розміщуватися на одній сторінці аркуша паперу формату А4. Шрифт - Times New Roman. Розмір шрифту - 14 кегль. Поля: зверху та знизу - 2 см, зліва - 3 см, справа - 1,5 см. Міжрядковий інтервал – 1,5. Обсяг реферату - до 10 сторінок, аналітичного огляду - 25-30 сторінок. Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють арабськими цифрами у правому верхньому кутку, але на титульному аркуші (перша сторінка роботи) номер не проставляють. Роботу комплектують у такій послідовності: титульний аркуш, основна частина, висновки, список літератури. Графічно-розрахункова частина роботи має бути виконана за допомогою програми Microsoft Excel.

Орієнтовний перелік тем, за однією з яких студент може підготувати реферат або аналітичний огляд, наведений нижче.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]