Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

СЄКС тести(сукупність єдиних класних сукупностей)

.pdf
Скачиваний:
19
Добавлен:
14.04.2022
Размер:
6 Mб
Скачать

Перелік тестових завдань з мікробіології, вірусології та імунології

зліцензійного іспиту «КРОК 1» за 2010-2017 н.р.

1.При мiкроскопiї мiкропрепарату з видiлень хворої хронiчним кольповагiнiтом лiкар виявив округлої форми та елiпсоподiбнi клiтини, що брунькуються, розмiром 3-6 мкм. Про збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?

A.Кандидоз

B.Кокцидiоз

C.Епiдермофiтiя

D.Мiкроспорiя

E.Криптококоз

2.У пацiєнта з ознаками колiту видiлена чиста культура бактерiй, яка за морфологiчними, культуральними та бiохiмiчними властивостями вiднесена до роду шигел. Яку з названих реакцiй доцiльно застосувати

для серологiчної iдентифiкацiї культури?

A.Аглютинацiї з дiагностичними сироватками

B.Зв’язування комплементу

C.Непрямої гемаглютинацiї

D.Преципiтацiї

E.Затримки гемаглютинацiї

3. У пацiєнтки 20-ти рокiв встановлено дiагноз - СНIД. Якi популяцiї клiтин найбiльш чутливi до вiрусу iмунодефiциту людини?

A.Т-хелпери

B.Гепатоцити

C.Ендотелiоцити

D.Епiтелiоцити

E.В-лiмфоцити

4.До лiкарнi надiйшла дитина з дiагнозом "стафiлококовий сепсис". На яке живильне середовище потрiбно посiяти кров хворого з метою

видiлення збудника?

A.Цукрово-пептонний бульйон

B.М’ясо-пептонний агар

C.Середовище Плоскiрьова

D.Середовище Бучiна

E.Жовчно-сольовий агар

5.При бактерiоскопiчному дослiдженнi носоглоткового слизу дитини 2,5 рокiв, хворої на назофарингiт, виявленi грамнегативнi диплококи,

схожi за формою на кавовi зерна. Якi структури органiзму дитини найбiльш iмовiрно будуть ураженi, якщо цi мiкроорганiзми проникнуть

у кров?

A.Оболонки мозку

B.Серцевi клапани

C.Нирковi гломерули

D.Сечо-статевi шляхи

E.Лiмфатичнi вузли

6.На спецiальному живильному середовищi пiсля посiву видiлень гною з уретри виросли нiжнi блакитнi колонiї. При мiкроскопiї препаратiв з

них виявленi грамнегативнi бобоподiбнi диплококи. Збудником якої хвороби вони є?

A.Гонорея

B.Хламiдiоз

C.Сифiлiс

D.Туляремiя

E.Мелiоїдоз

7. При бактерiологiчному дослiдженнi сечi хворого на пiєлонефрит видiленi мiкроорганiзми, що утворюють на м’ясо-пептонному агарi жовто-зелений пiгмент i характерний запах. Як вони називаються?

A. Псевдомонади B. Ешерiхiї

C. Протеї D. Клебсiєли

E. Азотобактерiї

8. У мазку з нальоту на мигдаликах хворого з пiдозрою на дифтерiю виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазкiв було використано?

F. A. Леффлера

G. B. Буррi H. C. Гiнса

I. D. Грама

J. E. Нейссера

9.У бактерiологiчнiй лабораторiї проводиться дослiдження якостi питної води. Її мiкробне число виявилося близько 100. Якi мiкроорганiзми

враховувалися при цьому?

A.Всi бактерiї, що виросли на живильному середовищi

B.Бактерiї групи кишкової палички

C.Бактерiї, патогеннi для людей та тварин

D.Умовно-патогеннi мiкроорганiзми

E.Ентеропатогеннi бактерiї та вiруси

10.Лiмфоцит уражений ретровiрусом ВIЛ (СНIД). В цьому випадку напрямок потоку iнформацiї в клiтинi буде:

A. РНК → ДНК → i-РНК → полiпептид

B.ДНК → i-РНК → полiпептид → ДНК

C.ДНК→полiпептид→i-РНК

D.i-РНК →полiпептид → ДНК

E.Полiпептид → РНК → ДНК → i-РНК

11.У 30-рiчного померлого наркомана, який страждав на ВIЛ-iнфекцiю, при патоморфологiчному дослiдженнi виявлено, що обидвi легенi ущiльненi, темно-бордово-сiрi, мало повiтрянi, мiжальвеолярнi перетинки густо iнфiльтрованi лiмфоцитами, частина альвеолоцитiв трансформованi у великi клiтини з центрально розташованим круглим ядром зi свiтлим обiдцем, якi нагадують "совине око". Яка опортунiстична iнфекцiя викликала пневмонiюу даного хворого?

A.Цитомегаловiрус

B.Пневмоциста карiнiї

C.Атипова мiкобактерiя

D.Герпес-вiрус

E.Токсоплазма

12.На практичному заняттi з мiкробiологiї студентам запропоновано пофарбувати сумiш бактерiй за методикою Грама та пояснити механiзм фарбування. Якi морфологiчнi структури бактерiй зумовлюють грамнегативне та грампозитивне фарбування бактерiй?

A.Клiтинна стiнка

B.ЦПМ

C.Капсула

D.Джгутики

E.Цитоплазма

13.В iнфекцiйну клiнiку доставлено хворого iз проявами лихоманки, що повторюється вдруге з iнтервалом 2 днi. В краплi кровi, зафарбованiй за Романовським-Гiмзою, виявлено звивистi клiтини синьо-фiолетового кольору. Який мiкроорганiзм викликав захворювання?

A.Borrelia recurentis

B.Leptospira interrogans

C.Ricketsia typhi

D.Treponema pallidum

E.Plasmodium vivax

14.При дослiдженнi iмунного статусу людини обов’язково визначають кiлькiсть iмуноглобулiнiв рiзних класiв. Яка з перерахованих реакцiй використовується для цього?

A.Радiальної iмунодифузiї

B.Бласттрансформацiї

C.Оберненої непрямої гемаглютинацiї

D.Подвiйної iмунодифузiї

E.Ланцюгово-полiмеразна

15.Для лiкування пiодермiї лiкар призначив вакцину, яка виготовлена зi штаму бактерiй, видiлених вiд хворого. До якого типу вакцин належить даний препарат?

A.Аутовакцина

B.Атенуйована вакцина

C.Генноiнженерна вакцина

D.Асоцiйована вакцина

E.Хiмiчна вакцина

16.У пацiєнта, що прибув з ендемiчного за малярiєю району, пiдвищилася температура тiла, вiдзначається головний бiль, озноб, загальне нездужання - симптоми, що характернi й для звичайної застуди. Якi лабораторнi дослiдження необхiдно провести, щоб пiдтвердити або спростувати дiагноз "малярiя"?

A.Мiкроскопiя мазкiв кровi

B.Дослiдження пунктату лiмфовузлiв

C.Аналiз сечi

D.Дослiдження спинномозкової рiдини

E.Мiкроскопiя пунктату червоного кiсткового мозку

17.У дитячому дошкiльному закладi напередоднi новорiчних свят було зареєстровано спалах кишкової iнфекцiї. При бактерiологiчному дослiдженнi випорожнень хворих патогенних бактерiй не було видiлено. При електроннiй мiкроскопiї виявлено утворення округлої форми з чiтким обiдком i товстою втулкою, якi нагадують колесо. Вкажiть найбiльш iмовiрний збудник даної iнфекцiї:

A.Rotavirus

B.Adenovirus

C.Coxsacki-virus

D.E. coli

E.P. vulgaris

18.При дослiдженнi вмiсту дванадцятипалої кишки людини знайденi найпростiшi грушоподiбної форми з парними ядрами, чотирма парами джгутикiв. Мiж ядрами - двi опiрнi нитки, з вентрального боку розташований присмоктувальний диск. Який представник найпростiших виявлений у хворого? A. Лямблiя

B.Токсоплазма

C.Лейшманiя

D.Трихомонада кишкова

E.Трипаносома

19.У хворого дiагностовано ГРВI. У сироватцi кровi знайдено iмуноглобулiни класу М. Який перiод iнфекцiйного процесу в даному випадку?

A.Гострий

B.Продромальний

C.Iнкубацiйний

D.Реконвалесценцiя

E.Мiкробоносiйство

20.У хворого 34-х рокiв пiсля перенесеного сальмонельозу, стали згасати симптоми захворювання. Iмуноглобулiни якого класу будуть виявленi в кровi хворого в перiод реконвалесценцiї?

A.Ig G

B.Ig A

C.Ig D

D.Ig E

E.Ig M

21.Призначення доксициклiну гiдрохлориду викликало порушення симбiозу мiкробної флори в кишечнику. Визначити тип порушень при антибiотикотерапiї:

A.Дисбактерiоз

B.Сенсибiлiзацiя

C.Iдiосинкразiя

D.Суперiнфекцiя

E.Бактерiоз

22.Фекалiї дитини, що хворiє на ентерит, емульгують в фiзiологiчному розчинi i краплю емульсiї наносять на елективне середовище: 10% молочно-сольовий, або жовтково-сольовий агар. Який мiкроорганiзм передбачається видiлити?

A.Стафiлокок

B.Кишкова паличка

C.Стрептокок

D.Клебсiєла

E.Ентерокок

23.У хворого впродовж 10-ти днiв має мiсце пiдвищена температура, напади характерного кашлю. Лiкар призначив посiв слизу з носоглотки на середовище КВА. Який мiкроорганiзм передбачається виявити?

A.Паличка коклюшу

B.Палочка iнфлуенци

C.Лiстерiя

D.Стафiлокок

E.Клебсiєла

24.У жiнки 37-ми рокiв протягом року перiодично виникали iнфекцiйнi захворювання бактерiального генезу, їх перебiг був вкрай тривалим, ремiсiї - короткочасними. При обстеженнi виявлена гiпогамаглобулiнемiя. Порушення функцiї яких клiтин може бути прямою її причиною?

A.Плазматичнi клiтини

B.Фагоцити

C.Нейтрофiли

D.Макрофаги

E.Лiмфоцити

25.При визначеннi мiкробного числа повiтря у лiкарнянiй палатi виявилося, що воно становить 1500 клiтин/ м3.Якi групи мiкроорганiзмiв враховувалися при цьому?

A.Всi бактерiї, що виросли на живильному середовищi

B.Бактерiї та вiруси - збудники респiраторних iнфекцiй

C.Стафiлококи та гемолiтичнi стрептококи

D.Збудники госпiтальних iнфекцiй

E.Всi патогеннi та умовно-патогеннi бактерiї

26.У вагiтної жiнки взяли кров для пiдтвердження клiнiчного дiагнозу "токсоплазмоз". Яка з перерахованих серологiчних реакцій будуь використані?

A.Реакцiя зв’язування комплементу

B.Реакцiя нейтралiзацiї

C.Реакцiя гемадсорбцiї

D.Реакцiя аглютинацiї

E.Реакцiя гальмування гемаглютинацiї

27.У дитячому колективi проведено планову вакцинацiю проти кору. Яким методом можна перевiрити ефективнiсть проведеної вакцинацiї?

A.Серологiчний

B.Вiрусологiчний

C.Алергопроба

D.Бiологiчний

E.Вiрусоскопiчний

28.У хворого з нагноєнням рани при бактерiологiчному дослiдженнi ранового вмiсту виявлено грамнегативну паличку, яка на МПА утворює напiвпрозорi слизовi колонiї синьо-зеленого кольору з перламутровим вiдтiнком. Культура має специфiчний запах фiалок або жасмину. Який вид збудника видiлений з рани хворого?

A.P. aeruginosa

B.P. vulgaris

C.S. aureus

D.S. pyogenes

E.S. faecalis

29.Хлопчик на другому роцi життя став часто хворiти на респiраторнi захворювання, стоматити, гнiйничковi ураження шкiри. Навiть невеликi пошкодження ясен i слизової оболонки ускладнюються запаленням, що протiкає тривало. Встановлено, що у кровi дитини практично вiдсутнi iмуноглобулiни всiх класiв. Зниження функцiональної активностi якої клiтинної популяцiї лежить в основi описаного синдрому?

A.В-лiмфоцити

B.Т-лiмфоцити

C.Нейтрофiли

D.Макрофаги

E.NK-лiмфоцити

30.До приймального вiддiлення iнфекцiйної лiкарнi надiйшов чоловiк 25-ти рокiв. Дiагноз: СНIД. Ураження яких клiтин зумовлює стан iмунодефiциту?

A.Т-хелпери

B.Т-кiллери

C.Т-супресори

D.Плазмоцити

E.Гладкi клiтини (тканиннi базофiли)

31.Ефективна дiагностика носiйства збудникiв кишкових iнфекцiй ґрунтується на виявленнi антитiл до певних антигенiв бактерiй в реакцiї непрямої гемаглютинацiї. Який стандартний препарат слiд застосувати у цiй реакцiї?

A.Еритроцитарнi дiагностикуми з адсорбованими антигенами бактерiй

B.Еритроцити барана й гемолiтичну сироватку

C.Антитiла проти iмуноглобулiнiв основних класiв

D.Моноклональнi антитiла

E.Монорецепторнi дiагностичнi сироватки

32.Дитячий стоматолог мав контакт з хворим на дифтерiю пiдлiтком. Час останньої iмунiзацiї лiкаря проти дифтерiї - 12 рокiв. Який препарат необхiдно ввести стоматологу?

A.Антитоксична протидифтерiйна сироватка

B.Iнтерферон

C.Жива вакцина

D.Хiмiчна вакцина

E.Рекомбiнантна вакцина

33.У жiнки 37-ми рокiв протягом року перiодично виникали iнфекцiйнi захворювання бактерiального генезу, їх перебiг був вкрай тривалим, ремiсiї -короткочасними. При обстеженнi виявлена гiпогамаглобулiнемiя. Порушення функцiї яких клiтин може бути прямою її причиною?

A.Плазматичнi клiтини

B.Фагоцити

C.Нейтрофiли

D.Макрофаги

E.Лiмфоцити

34.В анотацiї до препарату вказано, що вiн мiстить антигени збудника черевного тифу, адсорбованi на стабiлiзованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?

A.Для виявлення антитiл в реакцiї непрямої гемаглютинацiї

B.Для виявлення антитiл в реакцiї зв’язування комплементу

C.Для виявлення антитiл в реакцiї Вiдаля

D.Для виявлення антитiл в реакцiї гальмування гемаглютинацiї

E.Для серологiчної iдентифiкацiї збудника черевного тифу

35.У 3-рiчної дитини тривале пiдвищення температури, збiльшенi лiмфовузли, у кровi - значне пiдвищення кiлькостi лiмфоцитiв. Методом IФА виявлено антиген вiруса Епштейна-Бара. Який дiагноз можна поставити на основi вказаного?

A.Iнфекцiйний мононуклеоз

B.Лiмфома Беркета

C.Герпетична аденопатiя

D.Генералiзована iнфекцiя, викликана herpes-zoster

E.Цитомегаловiрусна iнфекцiя

36.У хворого на черевний тиф при проведеннi серологiчного дослiдження (реакцiя Вiдаля) виявлено О- i Н- аглютитинiни у титрi 1:800 i 1:200 вiдповiдно. Це свiдчить про:

A.Перiод реконвалесценцiї

B.Ранiше перенесене захворювання

C.Проведене щеплення

D.Початок захворювання

E.Неможливiсть пiдтвердити дiагноз

37.При оглядi хворої лiкар-гiнеколог вiдмiтив симптоми запалення статевих шляхiв, у мазку взятому iз пiхви, виявлено грушоподiбнi найпростiшi з шипом, з передньої частини вiдходять джгутики, наявна ундулююча мембрана. Яке захворювання пiдозрює лiкар у хворої?

A.Урогенiтальний трихомоноз

B.Лямблiоз

C.Кишковий трихомоноз

D.Токсоплазмоз

E.Балантидiоз

38.Пiд час ректороманоскопiї хворого зi скаргами на дiарею виявлено, що слизова оболонка прямої i сигмоподiбної кишок рiзко гiперемована, набрякла, вкрита великою кiлькiстю слизу, а у деяких дiлянках вкрита плiвчастими накладаннями зеленуватого кольору. Про яке захворювання можна думати?

A.Дизентерiя

B.Сальмонельоз

C.Холера

D.Черевний тиф

E.Амебiаз

39.При копрологiчному дослiдженнi у працiвникiв кав’ярнi лiкарями санiтарно-епiдемiологiчної станцiї були виявленi округлi цисти, характерною ознакою яких є наявнiсть чотирьох ядер. Iмовiрнiше за все у цих працiвникiв безсимптомно паразитує

A.Дизентерiйна амеба

B.Лямблiя

C.Кишкова трихомонада

D.Балантидiй

E.Амеба кишкова

40.Мiкоплазми є своєрiдною групою мiкроорганiзмiв, що вiдносяться до родини Mycoplasmataceae i що мають властивостi як бактерiй, так i вiрусiв. Назвiть одну особливiсть мiкоплазм, яка вiдрiзняє їх вiд бактерiй i вiрусiв:

A.Вiдсутнiсть клiтинної стiнки

B.Внутрiшньо-клiтинний паразитизм

C.Висока ферментативна активнiсть

D.Вiдсутнiсть клiтинної будови

E.Спосiб розмноження

41.Пiсля довготривалого вживання антибiотикiв у хворого на слизовiй ротової порожнини появилися округлiбiлi плями, на язику бiлий налiт. Який мiкроорганiзм iмовiрно спричинив данi симптоми?

A.Гриби роду Candida

B.Лактобацили

C.Стрептокок

D.Кишкова паличка

E.Ентерокок

42.У сироватцi кровi новонародженого виявлено антитiла до вiрусу кору. Про наявнiсть якого iмунiтету це може свiдчити?

A.Природний пасивний

B.Природний активний

C.Штучний пасивний

D.Штучний активний

E.Спадковий, видовий

43.Через 8 днiв пiсля хiрургiчної операцiї у пацiєнта розвинувся правець. Лiкар запiдозрив, що причиною став контамiнований збудником правця шовний матерiал, який був доставлений в бактерiологiчну лабораторiю. Яке живильне середовище необхiдно використовувати для первинного посiву шовного матерiалу?

A.Кiтт-Тароццi

B.Ендо

C.Сабуро

D.ЖСА

E.Гiса

44.Хлопчик 10-тирокiв знаходиться у лiкарнi з пiдозрою на харчову токсикоiнфекцiю. При посiвi фекалiй хворого на середовище Ендо виросла велика кiлькiсть безбарвних колонiй. Який мiкроорганiзм можна знайбiльшою iмовiрнiстю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих збудникiв захворювання?

A.Escherichia coli

B.Salmonella enteritidis

C.Proteus vulgaris

D.Pseudomonas aeruginosa

E.Yersinia enterocolitica

45.У хворого виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок i спостерiгається втрата зору. У кровi знайденi одноклiтиннi пiвмiсяцевої форми з загостреним кiнцем. Збудником цього захворювання є:

A.Токсоплазма

B.Лейшманiя

C.Лямблiя

D.Амеба

E.Трихомонада

46.У хлопчика 8-ми рокiв виник бiль у горлi, пiдвищилась температура тiла. На 2-й день вiд початку захворювання виявленi висипання червоного кольору у виглядi дрiбних, густо розташованих плям, величиною з макове зерно. Вони покривають все тiло, за винятком носо-губного трикутника. При оглядi порожнини рота -в зiвi яскраве