Добавил:
volobl035@yandex.ru Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КП Задания стр 5-68

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.05.2021
Размер:
550.75 Кб
Скачать

XI

ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂȿ ɇ ȽɊɍɁɄɂ ȼ ȽɈɇɈɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈȽɈ Ɂ ȼɈȾ

ɇɨɦɟɪ ɩɨ ɩɥɚɧɭ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɰɟɯɨɜ ɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ

Ɉɛɥɢɜɨɱɧɵɣ ɰɟɯ ɐɟɯ ɤɨɥɟɫɧɵɯ ɩɚɪ Ɋɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɯ Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɯ ȼɚɝɨɧɨɫɛɨɪɨɱɧɵɣ ɰɟɯ

ʋ1

Ɇɚɥɹɪɧɵɣ ɰɟɯ ȼɚɝɨɧɨɫɛɨɪɨɱɧɵɣ ɰɟɯ

ʋ2

ɉɨɥɭɫɤɚɬɧɨɬɟɥɟɠɧɵɣ

ɰɟɯ Ɋɟɦɨɧɬɧɨ-

ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɯ Ʉɭɡɧɟɱɧɨ-ɩɪɟɫɫɨɜɨɣ ɰɟɯ Ȼɵɬɨɜɨɣ ɤɨɪɩɭɫ

Ȼɥɨɤ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ Ⱦɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɰɟɯ Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ

ɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ

ɤɨɪɩɭɫ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥ. ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ

30

58

65

135

62

13

16

104

89

48

20

70

101

10

20

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ

Ɉɞɧɨɝɨ

ɋɭɦɦɚɪ-

ɷɥ.

ɧɚɹ, Ɋɧ

ɩɪɢɟɦ., Ɋɧ

 

0,57-20,9

200,1

0,6-95

770,6

0,5-291,8

1520

0,4-223,1

2290,2

0,6-63,8

920,2

0,96-62

210,5

0,9-29,2

191,7

0,55-74,3

2130,2

0,4-208

1600,2

0,5-30

580,4

1-20

130

1-40

320

0,6-61

1140,2

10-50

200

1-20

150

15

ɇɨɦɟɪ ɩɨ ɩɥɚɧɭ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

XII

ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂȿ ɇ ȽɊɍɁɄɂ ɆɈɌɈɊɇɈȽɈ Ɂ ȼɈȾ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɰɟɯɨɜ ɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ:

ɚ) Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɛ) Ʉɭɡɧɟɱɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ

ɜ) Ɇɟɯɚɧɨɫɛɨɪɨɱɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɣ ɤɨɪɩɭɫ ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɦɟɯɚɧɢɱ. ɰɟɯ Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɰɟɯ Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ:

ɚ) 0,4 ɤȼ ɛ) ɋȾ 6 ɤȼ

Ɋɟɦɨɧɬɧɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɯ ɋɜɚɪɨɱɧɨ-ɫɛɨɪɨɱɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ Ⱦɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɰɟɯ ɗɥɟɤɬɪɨɪɟɦɨɧɬɧɵɣ ɰɟɯ Ɂɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɬɟɪɦɢɱ. ɰɟɯ

ɞɦɢɧɢɫɬɪ.-ɛɵɬɨɜɨɣ ɤɨɪɩɭɫ ɋɬɚɥɟɥɢɬɟɣɧɵɣ ɰɟɯ ɚ) 0,4 ɤȼ ɛ) ɞɭɝɨɜɵɟ ɩɟɱɢ 10 ɬ.

Ʉɭɡɧɟɱɧɨ-ɩɪɟɫɫɨɜɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɐɟɯ ɲɢɪɩɨɬɪɟɛɚ ɐɟɯ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɢ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ

Ɂɚɜɨɞɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɯɨɞɧɚɹ ɐɟɯ ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɰɟɯ Ƚɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɋɤɥɚɞ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɷɥ.

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳ-

ɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ

ɷɥ.ɩɪɢɟɦ., ɋɭɦɦɚɪ-

 

Ɉɞɧɨɝɨ

 

 

Ɋɧ

ɧɚɹ, Ɋɧ

750

2-70

11600

185

10-100

2750

300

2-70

4860

70

2-40

654

80

1-40

2240

60

1-20

707

10

10-50

250

4

12-50

5000

50

1-40

1450

50

1-80

1045

40

1-30

450

30

1-10

260

50

10-40

860

35

2-40

350

100

20-120

2880

2

ɫɦ. ɩɨ ɤɚ-

ɫɦ. ɩɨ

 

ɬɚɥɨɝɭ

ɤɚɬɚɥɨɝɭ

120

10-100

1060

20

1-40

340

90

1-50

1895

35

2-10

290

300

1-40

4852

35

1-40

445

25

1-10

250

20

1-15

140

 

 

 

16

ɇɨɦɟɪ ɩɨ ɩɥɚɧɭ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

XIII

ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂȿ ɇ ȽɊɍɁɄɂ ɄɈɌȿɅɖɇɈȽɈ Ɂ ȼɈȾ

 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥ. ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳ-

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ

 

 

 

 

ɰɟɯɨɜ ɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ

 

Ɉɞɧɨɝɨ

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ,

 

 

ɷɥ.

 

 

Ɋɧ

 

 

ɩɪɢɟɦ., Ɋɧ

Ɂɚɜɨɞɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

20

1-10

31,7

Ʉɨɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɯ 1

150

5-100

1660

Ʉɨɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɯ 4

200

5-100

2260

Ʉɨɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɯ 6

130

5-100

1320

ɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɯ

 

 

 

ɚ) 0,4 ɤȼ

20

10-40

320

ɛ) ɋȾ 6 ɤȼ

3

800

2400

ɉɚɪɨɫɢɥɨɜɨɣ ɰɟɯ

50

5-50

1450

Ʉɨɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɯ 5

220

5-100

2420

Ʉɭɡɧɟɱɧɨ-ɩɪɟɫɫɨɜɨɣ ɰɟɯ

120

10-80

1460

ɪɦɚɬɭɪɧɵɣ ɰɟɯ

75

5-100

1720

Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ

40

10-30

900

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɰɟɯ

100

3-40

1285

Ʉɨɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɯ 2

280

5-100

2800

ɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɰɟɯ

45

3-30

480

Ʌɢɬɟɣɧɵɣ ɰɟɯ

200

20-500

12280

Ɋɟɦɨɧɬɧɵɣ ɰɟɯ

70

3-30

920

Ɍɚɪɧɵɣ ɰɟɯ

50

3-30

720

Ɍɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ:

 

 

 

ɚ) 0,4 ɤȼ

30

10-40

480

ɛ) ɋȾ 6 ɤȼ

5

630

3150

Ʉɨɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɯ 3

400

5-100

4960

Ʉɨɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɯ 7

80

5-100

800

Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɯ

40

5-50

617,3

17

XIV

ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂȿ ɇ ȽɊɍɁɄɂ Ɇ ɒɂɇɈɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈȽɈ Ɂ ȼɈȾ

ɇɨɦɟɪ ɩɨ ɩɥɚɧɭ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

.

ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ

 

 

ɰɟɯɨɜ ɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ

 

ɷɥ

 

 

 

 

ɋɬɚɥɟɥɢɬɟɣɧɵɣ:

 

 

 

 

 

 

ɚ) 0,4 ɤȼ

100

 

 

ɛ) ɷɥɟɤɬɪɨɞɭɝɨɜɵɟ ɩɟɱɢ

4

 

 

10 ɬ.

 

 

 

Ɍɟɪɦɨɨɛɪɭɛɧɵɣ ɰɟɯ

100

 

 

Ɋɟɦɨɧɬɧɨ-

120

 

 

ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɰɟɯ

 

 

 

Ɇɟɯɚɧɨɫɛɨɪɨɱɧɵɣ ɰɟɯ

250

 

 

Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɯ

150

 

 

ɋɤɥɚɞ ɤɪɟɩɢɬɟɥɟɣ

2

 

 

ɒɥɚɤɨɭɞɚɥɟɧɢɟ

2

 

 

ɋɤɪɚɩɨɪɚɡɞɟɥɨɱɧɵɣ

26

 

 

ɰɟɯ

 

 

 

ɋɤɥɚɞ ȽɋɆ ɢ Ʌȼɀ

2

 

 

ɋɤɥɚɞ ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

2

 

 

Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ:

 

 

 

ɚ) 0,4 ɤȼ

20

 

 

ɛ) 6 ɤȼ

6

 

 

ɋɤɥɚɞ ɦɚɫɟɥ

4

 

 

Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ

15

 

 

ɋɤɥɚɞɵ ȾɈɐ ɢ ɂɁɅ

40

 

 

Ɇɨɞɟɥɶɧɵɣ ɰɟɯ

17

 

 

ɇɚɫɨɫɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɩɟɪɟ-

 

 

 

ɤɚɱɤɢ

 

 

 

ɚ) 0,4 ɤȼ

10

 

 

ɛ) 6 ɤȼ

2

 

 

ɋɬɨɥɨɜɚɹ

20

 

 

Ɂɚɜɨɞɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

30

 

 

ɐɟɯ ɛɟɡɪɟɥɶɫɨɜɨɝɨ

25

 

 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

 

 

 

ɉɪɨɯɨɞɧɚɹ

5

 

 

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ

Ɉɞɧɨɝɨ

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ,

ɷɥ.

Ɋɧ

ɩɪɢɟɦ., Ɋɧ

 

20-120

2800

ɫɦ. ɩɨ

ɫɦ. ɩɨ ɤɚɬɚ-

ɤɚɬɚɥɨɝɭ

ɥɨɝɭ

20-120

7853

5-20

4297

1-40

17611

5-20

2790,1

612

24

48

5-24,7

381

816

48

1-28

150

570

3420

520

13,3

199,5

3-30

908

1-44,1

580

1-20

100

1000

2000

2,8-10

159,6

1-5

15

1-8,7

208,8

1-3

9

18

XV

ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂȿ ɇ ȽɊɍɁɄɂ ɊȿɆɈɇɌɇɈ-Ɇȿɏ ɇɂɑȿɋɄɈȽɈ Ɂ ȼɈȾ

 

 

 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

ɷɥ. ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳ-

ɇɨɦɟɪ ɩɨ

ɩɥɚɧɭ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ

 

 

ɰɟɯɨɜ ɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ

Ɉɞɧɨɝɨ

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ,

 

ɷɥ.

 

Ɋɧ

 

ɩɪɢɟɦ., Ɋɧ

 

 

 

 

 

1

 

Ʌɢɬɟɣɧɵɣ ɰɟɯ

73

 

5-100

2369,1

2

 

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ

136

 

1-150

6956,5

3

 

Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɯ

53

 

1-40

1513,8

4

 

Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ

32

 

10-120

1825,9

5

 

Ȼɥɨɤ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ

35

 

1-40

1007,9

 

 

ɰɟɯɨɜ

 

 

 

 

6

 

Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ 1

14

 

10-80

464,5

7

 

Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ 2

14

 

10-80

464,5

8

 

ɇɚɫɨɫɧɚɹ 1

40

 

1-30

729,5

9

 

ɇɚɫɨɫɧɚɹ 2

35

 

1-45

1247,2

10

 

ɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ -

6

 

1-40

204,8

 

 

ɛɵɬɨɜɨɣ ɤɨɪɩɭɫ

 

 

 

 

11

 

ɋɤɥɚɞ ɈɄɋ

6

 

1-14

50

12

 

ɋɤɥɚɞ ɭɝɥɹ

5

 

1-12

46

13

 

ɋɤɥɚɞ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ

7

 

1-16

48

 

 

ɦɚɬɟɪɢɚɥ.

 

 

 

 

14

 

ɋɤɥɚɞ ɦɚɲɚɥɢɬɚ

4

 

1-10

36

15

 

ɋɤɥɚɞɵ

8

 

1-12

41

19

XVI

ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂȿ ɇ ȽɊɍɁɄɂ ɄɈɆȻɂɇ Ɍ «ɏɂɆȼɈɅɈɄɇɈ»

ɇɨɦɟɪ ɩɨ ɩɥɚɧɭ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɰɟɯɨɜ ɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɫɤɥɚɞ ɐɟɯ ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɢɢ

Ȼɟɧɡɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɍɱɚɫɬɨɤ ɥɚɤɢɪɨɜɤɢ ɐɟɥɥɨɮɚɧɨɜɵɣ ɰɟɯ ɏɢɦɢɱɟɫɤɢ ɰɟɯ ʋ 1 Ƚɚɪɚɠ ɋɤɥɚɞ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɒɬɚɩɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɐɟɯ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ

Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ ʋ 1

ɚ) 0,4 ɤȼ ɛ) ɋȾ 6 ɤȼ

Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɯ Ɂɚɜɨɞɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɐɟɯ ɷɥɚɫɬɢɤ Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ ʋ 2

ɚ) 0,4 ɤȼ ɛ) ɋȾ 6 ɤȼ

ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɯ ʋ 2 Ʉɢɫɥɨɬɧɵɣ ɰɟɯ Ʉɨɪɩɭɫ ɛɵɬɨɜɨɣ ȼɢɫɤɨɡɧɨ-ɤɨɪɞ. ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ Ɋɨɬɨɪɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥ. ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ

10

80

4

100

40

50

20

10

200

30

20

2

30

40

20

80

2

50

40

20

48

30

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ

Ɉɞɧɨɝɨ

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ,

ɷɥ.

Ɋɧ

ɩɪɢɟɦ., Ɋɧ

 

1-14

60

1-80

1600

1-14

40

1-40

4000

1-80

1200

1-50

1600

1-28

260

3-20

80

1-50

4000

1-50

380

1-28

150

1000

2000

1-40

600

1-40

380

1-150

2100

1-40

200

1000

2000

1-80

1700

1-50

1000

1-5

20

10-28

1230

1-40

360

20

XVII

ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂȿ ɇ ȽɊɍɁɄɂ Ɂ ȼɈȾ ɈȻɈɊɍȾɈȼ ɇɂə

ɇɨɦɟɪɩɨ

ɩɥɚɧɭ

 

.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɷɥ ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ

 

 

 

 

 

ɰɟɯɨɜ ɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ

 

 

 

Ɂɚɜɨɞɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

 

1

 

30

2

 

ɐɟɯ ɫɛɨɪɤɢ

100

3

 

ɐɟɯ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɢ

40

4

 

Ƚɚɥɶɜɚɧɢɤɚ

60

5

 

Ʉɭɡɧɟɱɧɵɣ ɰɟɯ

60

6Ɂɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨ - ɫɜɚ200 ɪɨɱɧɵɣ ɰɟɯ

7

ɒɬɚɦɩɨɜɨɱɧɵɣ

50

8Ɋɟɦɨɧɬɧɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ 102 ɰɟɯ

9

ɗɥɟɤɬɪɨɰɟɯ

50

10

ɗɧɟɪɝɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ

42

 

ɫɥɭɠɛɚ

 

11

Ʌɢɬɟɣɧɵɣ ɰɟɯ

10

12

Ɉɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

10

13

Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ

25

14

ɇɚɦɨɬɨɱɧɵɣ ɰɟɯ

4

15

ɋɤɥɚɞ ɈɆɌɋ

6

16

Ƚɚɪɚɠ

10

17

Ɉɜɨɳɟɯɪɚɧɢɥɢɳɟ

5

ȽȿɈɎɂɁɂɑȿɋɄɈȽɈ

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ

Ɉɞɧɨɝɨ

ɋɭɦɦɚɪ-

ɷɥ.

ɧɚɹ, Ɋɧ

ɩɪɢɟɦ., Ɋɧ

 

1-17

210

5-147

4700

5-250

6000

10-225

1500

10-275

10500

10-200

20200

5-176

3800

5-160

1635

3-170

3500

5-219

5000

10-650

3500

10-170

700

5-250

2000

5-30

80

5-20

60

3-28

180

5-20

60

21

XVIII

ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂȿ ɇ ȽɊɍɁɄɂ Ɇ ɒɂɇɈɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈȽɈ Ɂ ȼɈȾ

ɇɨɦɟɪɩɨ ɉɥɚɧɭ

 

 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɷɥɜɨ. ɩɪɢɟɦɧɢ-

 

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳ-

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

 

ɤɨɜ

ɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɰɟɯɨɜ ɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ɉɞɧɨɝɨ ɷɥ.

ɋɭɦɦɚɪ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɩɪɢɟɦ., Ɋɧ

ɧɚɹ, Ɋɧ

1

Ʉɭɡɧɟɱɧɨ-ɩɪɟɫɫɨɜɵɣ ɰɟɯ

 

169

 

1,1-150

11764

2

Ɇɟɯɚɧɨɫɛɨɪɨɱɧɵɣ ɰɟɯ

 

240

 

1,1-157

18703

3

Ʌɢɬɟɣɧɵɣ ɰɟɯ

 

225

 

1,1-150

16164

4

Ɇɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬɧɵɣ ɰɟɯ

 

360

 

0,6-145,7

22937

5

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɰɟɯ

 

86

 

1,1-10

379

6

Ɂɚɜɨɞɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

 

201

 

0,6-6,6

661

7

ɐɟɯ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɢ ɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ

 

173

 

0,6-10,1

836

8

Ɂɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ

 

68

 

0,6-30

785

 

ɰɟɯ

 

 

 

 

 

9

Ɍɟɪɦɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɯ

 

287

 

1,1-150

27532

10

Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɯ

 

135

 

0,6-41

2276

11

ɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɰɟɯ

 

17

 

0,6-3,6

220

12

ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ

 

167

 

0,3-15

726

13

Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ

 

49

 

0,4-108

934

14

Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ:

 

 

 

 

 

 

ɚ) 0,4 ɤȼ

 

15

 

2,2-52

273

 

ɛ) 10 ɤȼ

 

3

 

400

1200

15

ɇɚɫɨɫɧɚɹ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨ-

 

20

 

6-92

1929

 

ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

 

 

 

 

 

16

ɇɚɫɨɫɧɨ-ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɚɹ

 

30

 

1,1-20

221

 

ɫɬɚɧɰɢɹ

 

 

 

 

 

17

ɇɚɫɨɫɧɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ

 

34

 

6-40

549

 

ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

 

 

 

 

 

18

Ƚɪɚɞɢɪɧɚɹ

 

1

 

90

90

19

ɋɬɚɧɰɢɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɦɚɫɟɥ

 

15

 

7,75-54

373

20

ɋɤɥɚɞ ɯɢɦɢɤɚɬɨɜ

 

2

 

4

8

21

ɋɤɥɚɞ ȽɋɆ ɢ Ʌȼɀ

 

16

 

1,6-20

94

22

ɋɤɥɚɞ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

 

12

 

0,5-7,2

25

23

Ȼɥɨɤ ɫɤɥɚɞɨɜ

 

17

 

4,2-7,5

43

24

ɋɬɨɥɨɜɚɹ

 

20

 

3,7-53

297

22

XIX

ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂȿ ɇ ȽɊɍɁɄɂ Ɇȿɏ

ɇɨɦɟɪɩɨ

ɩɥɚɧɭ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥ. ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ

 

 

 

 

 

ɰɟɯɨɜ ɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ

 

 

 

Ɇɟɯɚɧɨɫɛɨɪɨɱɧɵɣ ɰɟɯ

 

1

 

557

2

 

Ȼɵɬɨɜɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

10

3

 

Ɂɚɜɨɞɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

15

4

 

Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɯ

228

5

 

Ɉɩɵɬɧɨ-

205

 

 

ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɰɟɯ

 

6

 

ɐɟɯ ɫɜɚɪɤɢ ɛɢɦɟɬɚɥɥɨɜ

261

7

 

ɐɟɯ ɧɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

324

8

 

Ȼɥɨɤ ɫɤɥɚɞɨɜ

26

9

 

Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɫɤɥɚɞ

1

10

 

ɜɬɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ

 

 

 

ɫɬɚɧɰɢɹ 10 ɤȼ:

10

 

 

ɚ) 0,4 ɤȼ

2

 

 

ɛ) ɋȾ 10 ɤȼ

 

11

 

Ʉɢɫɥɨɪɨɞɧɨ-

2

 

 

ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɚɧ-

 

 

 

ɰɢɹ

 

12

 

Ɉɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

7

 

 

ɜɨɞ

 

13

 

ɇɚɫɨɫɧɚɹ ɫɬ. ɨɛɨɪɨɬɧɨ-

9

 

 

ɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠ-ɹ

 

14

 

ɜɬ. ɧɚɫɨɫɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ

 

 

 

ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɜɨ-

2

 

 

ɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

 

15

 

Ɉɜɨɳɟɯɪɚɧɢɥɢɳɟ

5

16

 

Ƚɪɚɞɢɪɧɹ ʋ 1

2

17

 

Ƚɪɚɞɢɪɧɹ ʋ 2

2

18

 

ɋɬɨɥɨɜɚɹ

32

ɇɂɑȿɋɄɈȽɈ Ɂ ȼɈȾ

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ

Ɉɞɧɨɝɨ

ɋɭɦɦɚɪ-

ɷɥ.

ɧɚɹ, Ɋɧ

ɩɪɢɟɦ., Ɋɧ

 

1-60

10160

1-10

51,3

0,5-5

68,9

1-30

2709

10-100

4962

1,5-100

6150

10-170

7020

3-35

114,8

40,5

40,5

1-28

150

ɫɦ. ɩɨ

ɫɦ. ɩɨ

ɤɚɬɚɥɨɝɭ

ɤɚɬɚɥɨɝɭ

1,5-20

41,5

20-75

198,3

10-100

211,6

75

177

1-10

27,7

1-10

22

1-10

22

5-80

330,7

23

XX

ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂȿ ɇ ȽɊɍɁɄɂ Ɇȿɏ ɇɂɑȿɋɄɈȽɈ Ɂ ȼɈȾ

ɩɨɇɨɦɟɪ

ɩɥɚɧɭ

 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

ɷɥ. ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳ-

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɰɟɯɨɜ ɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ

 

 

Ɉɞɧɨɝɨ

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ,

 

 

 

 

 

ɷɥ.

 

 

 

 

 

Ɋɧ

 

 

 

 

 

ɩɪɢɟɦ., Ɋɧ

1

 

ɐɟɯ ɪɟɠɭɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭ-

149

 

1-34

2523

 

 

ɦɟɧɬɚ

 

 

 

 

2

 

ɐɟɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ

 

 

 

 

 

 

ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ

200

 

1-80

2004

3

 

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɰɟɯ

190

 

2-51

1637

4

 

ɗɥɟɤɬɪɨɪɟɦɨɧɬɧɵɣ ɰɟɯ

447

 

1-40

1860

5

 

Ɇɨɞɟɥɶɧɨ-ɤɨɤɢɥɶɧɵɣ

250

 

3-40

1506

 

 

ɰɟɯ

 

 

 

 

6

 

Ɋɟɦɨɧɬɧɨ-

81

 

3-60

600

 

 

ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɯ

 

 

 

 

7

 

ɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-

 

 

 

 

 

 

ɛɵɬɨɜɨɣ ɤɨɪɩɭɫ

315

 

1-31

2340

8

 

Ȼɥɨɤ ɫɤɥɚɞɨɜ

100

 

2-40

871

9

 

ɐɟɯ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ

 

 

 

 

 

 

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

56

 

1-40

203,3

10

 

ɋɬɨɥɨɜɚɹ

23

 

2-53

192,6

24

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.