Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Мет. лаб

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
29.03.2021
Размер:
615.21 Кб
Скачать

3

Зміст

 

 

 

ВСТУП ....................................................................................................

 

8

1.

Настроювання параметрів робочого екрана .................................

10

2.

Настроювання середовища користувача......................................

12

3.

Рядок стану ....................................................................................

13

 

3.1. Відстеження Temporary track point — точка відстеження.....

17

 

3.2. Зміщення Snap From зміщення ..............................................

17

 

3.3. Кінцева точка Snap to Endpoint ..............................................

17

 

3.4. Середня точка Snap to Midpoint .............................................

17

 

3.5. Перетинання Snap to Intersection ............................................

18

 

3.6. Продовження об’екту Snap to Extension ................................

18

 

3.7. Точка центру Snap to Center...................................................

18

 

3.8. Квадрант Snap to Quadrant .....................................................

19

 

3.9. Дотична Snap to Tangent.........................................................

19

 

3.10.Нормаль Snap to Perpendicular................................................

19

 

3.11.Паралель Snap to Parallel.........................................................

20

 

3.12.Точка вставки Snap to Insert...................................................

20

 

3.13.Крапковий елемент Snap to Node...........................................

20

 

3.14.Найближча крапка Snap to Nearest .........................................

21

4.

Зумуванння ....................................................................................

21

5.

Динамический ввод координат .....................................................

22

6.

Побудова лінійних об’эктів ...........................................................

22

 

6.1. .

Відрізок.................................................................................

22

 

6.2. .

Пряма й промінь...................................................................

23

 

6.3. .

Полілінія................................................................................

`24

 

6.4. .

Багатокутник ........................................................................

25

 

6.5. .

Прямокутник ........................................................................

26

 

6.6. .

Дуга ......................................................................................

27

 

6.7. .

Окружність ...........................................................................

28

 

6.8. .

Хмара....................................................................................

28

 

6.9. .

Сплайн ..................................................................................

29

 

6.10.Еліпс .....................................................................................

30

 

6.11.Створення блоку ..................................................................

30

 

6.12.Вставка блоку .......................................................................

31

 

6.13.Крапка ..................................................................................

32

 

6.14.Штрихування ........................................................................

32

 

6.15.GRADIENT ...........................................................................

33

 

6.16.Область.................................................................................

34

 

6.17.Таблиці .................................................................................

34

4

 

6.18.Багаторядковий текст...................................................

34

7.

Панель редагування об’єктів ...............................................

36

 

7.1 ERASE............................................................................

36

 

7.2 COPY..............................................................................

36

 

7.3 MIRROR.........................................................................

37

 

7.4 OFFSET..........................................................................

37

 

7.5 ARRAY...........................................................................

38

 

7.6 . MOVE...........................................................................

40

 

7.7 ROTATE.........................................................................

40

 

7.8 SCALE............................................................................

40

 

7.9 STRETCH.......................................................................

41

 

7.10 LENGTHEN ..................................................................

42

 

7.11 TRIM.............................................................................

42

 

7.12 EXTEND .......................................................................

43

 

7.13 BREAK..........................................................................

45

 

7.14 JOIN..............................................................................

45

 

7.15 CHAMFER ....................................................................

46

 

7.16 FILLET..........................................................................

47

 

7.17 EXPLODE .....................................................................

48

8.

Слої ......................................................................................

 

49

9.

Розміри. Властивості розмірів.............................................

50

10.

Типи розмірів.......................................................................

51

 

10.1

Лінійні розміри (DIMLINEAR)...................................

51

 

10.2

Паралельний розмір (DIMALIGNED).........................

52

 

10.3

Довжина дуги (DIMARC)...........................................

53

 

10.4

Ординатні розміри .....................................................

53

 

10.5

Розмір радіуса (DІMRADІUS) ....................................

54

 

10.6

Розмір радіуса зі зламом (DIMJOGGED) ...................

54

 

10.7

Розмір діаметра (DIMDIAMETER).............................

54

 

10.8

Кутові розміри (DIMANGULAR) ...............................

54

 

10.9

Швидке нанесення розмірів (QDIM) ..........................

55

 

10.10

Базові розміри ............................................................

55

 

10.11

Розмірний ланцюг (DIMCONTINUE).........................

56

 

10.12

Винесення й пояснювальні написи (MLEADER,) ......

56

 

10.13

Допуски форми й розташування (TOLERANCE)......

57

 

10.14

Редагування розміру (DIMEDIT)................................

57

 

10.15

Редагування розмірного тексту (DIMTEDIT) ............

57

11.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ......................................................

59

5

ВСТУП Однієї із самих широких областей застосування геометричного

моделювання в САПР є синтез і аналіз просторових форм проектованих об'єктів. Серед завдань геометричного моделювання, інваріантних стосовно об’єктно - орієнтованим додатків. Виділимо наступні: 1) подання математичних моделей, що характеризують структуру, форму й положення просторових об’єктів; 2) реалізація базових операцій геометричних розрахунків і аналіз об'єктів; 3) постановка й рішення завдань проектування просторових форм на основі композиційного підходу.

Математична модель геометричного об'єкта - це формалізований опис його структури й форми. Математичних апаратом для описів є теоретикомножинні й алгебро-логические методи опису структур даних, а також методи аналітичної й диференціальної геометрії.

Теоретико-множинне визначення структури геометричних фігур. У теоретико-множинному поданні тривимірний простір визначається як нескінченно безліч крапок, а крапки, лінії, поверхні й тіла - як їхньої підмножини. Тривимірний геометричний об'єкт представляється замкнутою обмеженою крапковою безліччю, у якому розрізняються безліч граничних крапок - поверхня й безліч внутрішніх крапок - тіло. Поверхня представляється складається із граней, що є відсіками поверхнiсть лінії перетинання граней називається ребром, а крапка перетинання ребер або граней - вершиною.

Сучасне проектування стає глобальним і швидко розвиваються. Замовники, консультанти, партнери, постачальники знаходяться в різних місцях і потребують оперативної інформації.

AutoCAD - найбільш популярна середу автоматизованого проектування. На цій базі побудовано ціле сімейство програмних продуктів iDesign для вирішення предметних завдань. Формат даних AutoCAD (DWG, DXF, DWF) є загальновизнаним світовим стандартом обміну графічною інформацією та її зберігання.

З кожною новою версією в AutoCAD додаються за запитами користувачів нові функції, що полегшують і прискорюють роботу над проектом.

AutoCAD 2010 - найновіша версія найбільш популярної системи автоматизованого проектування. AutoCAD є базовою системою проектування, на основі якої побудовано ціле сімейство програмних продуктів для вирішення предметних завдань.

AutoCAD 2010 пропонує найдосконаліші засоби двовимірного проектування і оформлення креслень, а також зручні інструменти

6

твердотільного моделювання. Новітні технології, закладені в цій системі, забезпечують ефективну колективну роботу над проектом з урахуванням стандартів підприємства і різних методів проектування.

7

1. Настроювання параметрів робочого екрана

На вкладці Dіsplay діалогового вікна Optіons, можна здійснювати настроювання параметрів робочого екрана AutoCAD.

Рис.1 Діалогове вікно настроювання параметрів робочого екрана

1. В області елементів вікна Wіndow Elements настроюються наступні параметри:

Color Scheme: — установка тону фонової області інструментів;

Display scroll bars in drawing window —

включаються/відключаються смуги прокручування;

Display Drawing status bar — включаються/відключаються інструменти рядка стану;

Display screen menu — включається/відключається головне меню;

Use large buttons for Toolbars — змінюється розмір піктограм інструментів з 16 Ч 15 на 24 Ч 22 пікселя;

Show ToolTips — включаються/ відключаються спливаючі підказки біля піктограм інструментів;

Show shortcut keys in ToolTips — включаються/відключаються комбінації клавіш у підказках;

Кнопка Colors... — завантажується діалогове вікно Drawіng Wіndow Colors для зміни кольору елементів робочого стола AutoCAD;

Рис. 2 Діалогове вікно зміни кольору елементів робочого стола

AutoCAD

8

кнопка Fonts... — завантажується діалогове вікно Command Lіne Wіndow Font для зміни шрифту тексту командного рядка. У цьому діалоговому вікні встановлюються: Font: - шрифт, Font Style: - шрифт й Sіze: - розмір. В області Sample Command Lіne Font показується зразок шрифту командного рядка.

2. В області Layout elements призначаються наступні параметри простору аркуша:

Display Layout and Model tabs — управляет отображением вкладинок Layout и Model;

Display printable area — управляє відображенням границь області, що друкується;

Display paper background — управляє відображенням фону;

Display paper shadow — управляє відображенням тіні навколо границь;

Show Page Setup Manager for new layouts — управляє висновком Диспетчера параметрів для нових аркушів;

Create viewport in new layouts — призначає створення видових екранів на нових аркушах.

3. В області екранного дозволу Dіsplay resolutіon визначаються:

Arc and circle smoothness — плавність відображення дуг та окружностей;

Segments in a polyline curve — кількість дуг в поліліній;

Rendered object smoothness —плавність відображення тонованих об’єктів;

Contour lines per surface — кількість утворюючих у поверхнях.

4. В області Display performance настроюється продуктивність відображення об'єктів:

Pan and zoom with raster & OLE — управляє динамічним відображенням у реальному часі растрових зображень. Поточне значення параметра зберігається в системній змінної RTDISPLAY;

Highlight raster image frame only — управляє підсвічуванням растрових зображень при їхньому виборі. При установці прапорця підсвічується тільки границі растра. Поточне значення параметра зберігається в системній змінній IMAGEHLT;

Apply solid fill — управляє зафарбуванням плоских фігур і поліліній ненульової ширини. При установці прапорця показується зафарбування. Поточне значення параметра зберігається в системної змінної FILLMODE;

9

Show text boundary frame only — управляє відображенням тексту на екрані.

При установці прапорця відображається тільки границі текстів. Поточне значення параметра зберігається в системній змінній

QTEXTMODE;

Draw true silhouettes for solids and surfaces — набудовує відображення контуру тривимірного об'єкта. При установці прапорця викреслюється окраїни силуетів тіл і поверхонь. Поточне значення параметра зберігається в системній змінній DISPSILH.

5.В області Crosshaіr sіze – установлюється розмір перехрестя у відсотках від розміру екрана.

6.В області Reference Edіt fadіng іntensіty установлюється затінення

при редагуванні посилань.

Контрольні питання

1.Які парметри можна настроювати у вікні Wіndow Elements?

2.Пояснити, в якій області призначаються параметри простору аркуша?

3.Що визначає параметр Rendered object smoothness і де він використовується?

4.Який параметр відповідає за управління динамічним

відображенням у реальному часі растрових зображень?

2. Настроювання середовища користувача

На вкладці User Preferences діалогового вікна Optіons можна настроїти користувальницьке середовище малювання за своїм розсудом.

1. В області Wіndows Standard Behavіor призначається відповідність стандартам Wіndows:

Double click editing — редактирование по двойному нажатию;

Shortcut menus in drawing area — відображення контекстних меню

вобласті малювання;

кнопка Right-click Customizations… — завантаження однойменного діалогового вікна, що дозволяє вибрати дії, до яких

приводить натискання правої кнопки миші.

10

Рис. 3. Діалогове вікно настроювання користувальницького середовища

2. В області Іnsertіon scale визначається масштаб вставки. Якщо не задані одиниці вставки, то можна використовувати:

Source content units: — одиниці вихідного креслення (дюйми, фути, милі, міліметри, сантиметри, метри, кілометри, ікродюйми, милі, ярди, ангстреми, нанометри, ікрони, дециметри, декаметри, гектометри, гігаметри, астрономічні одиниці, світлові роки, парсеки);

Target drawing units: — одиниці цільового креслення (дюйми, фути, милі, міліметри, сантиметри, метри, кілометри, ікродюйми, милі, ярди, англійські стреми, нанометри, мікрони, дециметри, декаметри, ектометри, гігаметри, астрономічні одиниці, світлові роки, парсеки).

3. В області Fields визначаються поля:

прапор Display background of fields призначає відображення заднього плану;

кнопка Field Update Settings… завантажує однойменне діалогове вікно, що дозволяє настроїти умови автоматичного відновлення полів.

4. В області Priority for Coordinate Data Entry визначаються способи уведення координат:

Running object snap — відповідно до прив'язки;

Keyboard entry — з клавіатури;

Keyboard entry except scripts — з клавіатури (крім пакетів). В

області Assocіatіve Dіmensіonіng призначається ассоциативность нових

розмірів.

5.В області гіперпосилань Hyperlіnk призначаються курсор, підказки

йконтекстне меню.

1. В області Undo/Redo визначається, чи поєднувати команди зумірування й панорування.

11

2. Кнопка Lіneweіght Settіngs... завантажує однойменне діалогове вікно, що дозволяє визначити параметри ваг ліній:

Lineweights — ваги ліній;

Units for Listing — одиниці в списку: Mіllіmeters (mm) - міліметри,

Іnches (іn) - дюйми;

Display Lineweight — відображати лінії відповідно до ваг. У списку, що розкривається, Default - вказується значення ваги лінії за замовчуванням;

Adjust Display Scale — масштаб екранного відображення.

3. Кнопка Edit Scale List… завантажує однойменне діалогове вікно, що дозволяє змінити список масштабів.

Контрольні питання

1.Як встановити одиниці вимірювання?

2.Які поля можно виділити в області Fields?

3.Що призначається в області Assocіatіve Dіmensіonіng?

4.Як настроїти вагу ліній?

3.Рядок стану

Рядок стану розташований у нижній частині робочого столу. Він містить поточні координати курсору, а також кнопки включення/вимикання режимів креслення:

Snap Mode — включення й вимикання крокової прив'язки курсору;

Grid Display — включення й вимикання відображення сітки;

Ortho Mode — включення й вимикання ортогонального режиму;

Polar Tracking — включення й вимикання режиму полярного відстеження;

Object Snap — включення й вимикання режимів об'єктної прив'язки;

Object Snap Tracking — включення й вимикання режиму відстеження при об'єктній прив'язці;

Allow/Disallow Dynamic UCS — включення й вимикання динамічної користувальницької системи координат;

Dynamic Input — включення й вимикання динамічного вводу;

Show/Hide Lineweight — включення й вимикання режиму відображення ліній відповідно до ваг (толщинами);

Quick Properties — включення й вимикання властивостей об'єктів;

12

Model or Paper space — перемикання із простору моделі в простір

аркуша;

Quick View Layouts — включення й вимикання перегляду аркушів;

Quick View Drawings — включення й вимикання перегляду малюнків;

Pan — панірування малюнку;

Zoom — зумування малюнка;

SteeringWheel — включення інструмента Wheel;

ShowMotion — включення інструмента Motion.

Відображення кнопок включення/ вимикання режимів креслення в рядку стану встановлюється в контекстному меню. Для цього необхідно клацнути лівою або правою кнопкою на інструменті Applіcatіon Status Bar Menu із зображенням стрілки долілиць, що перебуває в правому куті рядка стану.

Розглянемо більш докладно 3 позиції - Object Snap і Zoom.

1. Об'єктна прив'язка(Object Snap) - найбільш швидкий спосіб точно вказати крапку на об'єкті, не обов'язково знаючи її координати, а також побудувати допоміжні лінії. Наприклад, об'єктна прив'язка дозволяє побудувати відрізок від центра окружності, від середини сегмента полілінії, від реального або видимого перетинання об'єктів.

Об'єктну прив'язку можна задати в будь-який момент, коли AutoCAD очікує уведення координат крапки. У цьому випадку зазначений режим застосовується тільки до наступного обраного об'єкта. Крім того, є можливість установки одного або декількох режимів об'єктної прив'язки в якості поточних. Таким чином, активізація об'єктної прив'язки може здійснюватися двома способами:

разові режими об'єктної прив'язки, що діють при вказівці тільки поточної (однієї) крапки;

поточні режими об'єктної прив'язки, що діють постійно до їхнього відключення.

Режими об'єктної прив'язки вибираються на плаваючій панелі інструментів Object Snap або з контекстного меню, що викликається клацанням правої кнопки миші в будь-якому місці області малювання при натиснутій клавіші Shіft

У режимі об'єктної прив'язки крапка позначається маркером; його форма залежить від використовуваного режиму, ім'я якого з'являється біля крапки у вигляді підказки.

Соседние файлы в предмете Технологии компьютерного проектирования