Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Tema_Slidchi_diji

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.08.2020
Размер:
277.33 Кб
Скачать

Äопомогà у вирішенні дàних зàдàч:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680

àбо

https://vk.com/a.jurisprudent

 

https://vk.com/zadachi_po_pravu

Тема: Слідчі дії

 

План заняття

Заняття перше

1.Поняття та система слідчих дій. Їх співвідношення з іншими процесуальними діями та оперативно-розшуковими заходами.

2.Класифікація слідчих дій. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії. Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій.

3.Загальні процесуальні умови проведення слідчих (розшукових) дій.

4.Фіксація ходу та результатів проведення слідчих (розшукових) дій.

Заняття друге

1.Поняття, мета та підстави проведення допиту.

2.Процесуальний порядок проведення допиту.

3.Види допиту. Особливості проведення допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Проведення допиту у режимі відеоконференції.

4.Поняття, мета та підстави проведення пред’явлення для впізнання.

5.Процесуальний порядок проведення пред’явлення для впізнання

6.Види пред’явлення для впізнання. Проведення впізнання у режимі відеоконференції.

7.Поняття, мета та підстави та проведення слідчого експерименту.

8.Процесуальний порядок проведення слідчого експерименту.

Заняття третє

1.Поняття, мета та процесуальний процесуальний порядок проведення слідчого

огляду.

2.Види слідчого огляду. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією.

3.Поняття, мета, підстави та види проведення освідування.

4.Процесуальний порядок проведення освідування.

5.Поняття, мета та підстави проведення обшуку.

6.Процесуальний порядок проведення обшуку.

7.Види обшуку. Обшук житла чи іншого володіння особи.

8.Поняття та процесуальний порядок одержання зразків для експертного дослідження.

9.Процесуальний порядок призначення та проведення судової експертизи. Допит експерта.

Нормативний матеріал та судова практика

1.Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI

(статті 47, 69, 71, 104-105, 133, 135-138, 160-166, 241, 309; глава 20).

2.Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" від 05 липня 2012 р. №

5076-VІ.

3.Закон України "Про розвідувальні органи України" від 22 березня 2001 р. № 2331-

ІІІ (стаття 20).

4.Закон України "Про статус народного депутата України" від 17 листопада 1992 р. № 2790-ХІІ (стаття 27).

5.Закон України "Про cудоустрій та статус суддів" від 07 липня 2010 р. № 2453-VІ.

6.Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР (стаття 20).

7.Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затверджене Указом Президента України від 10 червня 1993 р. № 198/93 (пункти 6, 9, 10, 21, 23, 24, 27, 29).

8.Інструкція про призначення та проведення судових експертиз, затв. наказом Міністра юстиції України від 8 жовтня 1998р. №53/5 // Офіційний вісник України.

– 1998. - №46. – Ст. 1715.

9.Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затв. наказом Міністра юстиції України від 24 грудня 2003р. №170/5 //Офіційний вісник України. – 2003. - №52. – 4.2. – Ст. 2853.

10.Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 8 "Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві" (пункти 11, 12).

11.Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 8 "Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах" (пункти 11-16).

Додаткова спеціальна література

1.Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий. – Одесса: Центрально-Украинское издательство, 2002. – 264 с.

2.Бортник В. Захист прав, честі і гідності підозрюваного під час допиту: окремі проблеми // Право України. – 2005. – № 11. – С. 49-52.

3.Быков В. Принятие следователем решения о производстве следственных действий

//Законность. – 2005. – № 10. – С. 8-10.

4.Галаган В. І. Слідчі дії: проблеми визначення / В. І. Галаган // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2010. - № 1. – С. 1- 10.

5.Денисюк С. Ф., Шепитько В. Ю. Обыск в системе следственных действий (тактико-криминалистический анализ): Науч.-практ. пособие. – Харьков: Консум, 1999. – 160 с.

6.Ільченко С. Визначення підстав для проведення обшуку // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 144-147.

7.Кінаш О. Організація окремої слідчої дії – умова законності й ефективності розслідування злочинів // Право України. – 2003. – № 2. – С. 59-64.

8.Когутич І. І. Судово-слідчі дії як засіб розгляду кримінальних справ у суді / І. І. Когутич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2010. Вип. 50. – С. 353-357.

9.Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков: Консум, 1999. – 157 с. Видання 2-е. – Харків: Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н., 2006. – 176 с.

10.Кузмічов В. С. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення: Монографія / В. С. Кузмічов, Ю. М. Чорноус. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2005. – 448 с.

11.Лоза Ю. Слідчі дії: поняття, сутність, ознаки, види // Право України. – 2003. – №

9. – С. 85-89.

12.Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 111-124.

13.Михайленко О. Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – № 1. – К.: Юрінком Інтер, 1996. – 254 с.

14.Погорецький М. А. Слідчі дії: поняття і класифікація / М. А. Погорецький // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. 2008. - №1. – С. 150-156.

15.Сопин В. Эксгумация // Законность. – 2005. – № 7. – С. 26-27.

16.Стахівський С. М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів: Науковопрактичний посібник / С. М. Стахівський. – К.: Атіка, 2009. – 64 с.

17.Тітко І. Застосування оцінних понять у регламентації проведення обшуку і виїмки / І. Тітко // Вісник Академії правових наук. – №4 (59). – 2009. – С. 206-215.

18.Удалова Л. Д. Освідування при розслідуванні злочинів. – К.: 1998.

19.Удалова Л. Деякі проблеми розвитку кримінально-процесуального законодавства

//Право України. – 2002. – № 6. – С. 99-101.

20.Удалова Л. Допит експерта: проблеми законодавчого регулювання // Право України. – 2003. – № 2. – С. 111-112.

21.Удалова Л. Особливості проведення вербальних слідчих дій // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 11. – С. 164-165.

22.Удалова Л. Специфіка допиту при пред’явленні для впізнання // Право України. –

2002. – № 9. – С. 93-95.

23.Черечукіна Л. Впізнання особи поза візуальним спостереженням: кримінальнопроцесуальні і криміналістичні аспекти // Право України. – 2003. – № 10. – С. 75-77.

24.Чорноус Ю. Місце та значення слідчих дій у процесі доказування по кримінальній справі // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 4. – С. 117-121.

25.Чорноус Ю. Морально-етична характеристика слідчих дій // Право України. –

2005. – № 2. – С. 55-59.

Питання для самоконтролю

До першого заняття

1.Що слід розуміти під поняттям "слідча дія" та яке його співвідношення з поняттям "процесуальна дія"?

2.В чому полягає відмінність слідчих дій від оперативно-розшукових заходів?

3.Розкрийте зміст поняття «негласні слідчі (розшукові) дії»?

4.Проаналізуйте відповідні положення Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та КПК України і розмежуйте негласні слідчі (розшукові) дії та оперативнорозшукові заходи?

5.Назвіть слідчі дії, передбачені КПК України.

6.Назвіть систему негласних слідчих (розшукових) дій?

7.Які слідчі дії дозволяється проводити до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?

8.Які слідчі дії дозволяється проводити за постановою прокурора?

9.Які слідчі дії дозволяється проводити лише за постановою слідчого судді?

10.Які слідчі дії проводяться без участі понятих?

11.Що є підставою для проведення слідчої дії?

12.Назвіть загальні процесуальні умови проведення слідчих дій. 13.Хто вправі проводити слідчі (розшукові) дії?

14.Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій? 15.У який період доби дозволяється проводити слідчі (розшукові) дії?

16.Що слід розуміти під «невідкладними випадками», коли дозволяється проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час?

17.У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій за клопотанням сторони захисту чи потерпілого?

18.У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій з участю малолітньої чи неповнолітньої особи?

19.Чи може понятий відмовитись від участі у проведенні слідчої (розшукової) дії? 20.З яких частин складається протокол будь-якої слідчої дії? Назвіть зміст цих

частин.

21.Яке правило закріплене у КПК України в разі, коли хто-небудь з учасників слідчої дії через свої фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол?

22.Назвіть допоміжні форми фіксації ходу та результатів слідчих дій і порядок їх використання.

До другого заняття

1.Що є метою допиту?

2.Назвіть види допиту.

3.Який процесуальний порядок одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб? Що є метою такого допиту?

4.Назвіть процесуальні правила допиту та оформлення його результатів.

5.Чи можуть бути допитані свідок, потерпілий під час досудового розслідування в судовому засіданні? Які особливості такого допиту?

6.Які особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи?

7.Які процесуальні права має особа, що допитується?

8.Назвіть підстави та процесуальний порядок проведення допиту у режимі відео конференції?

9.Яким чином фіксуються хід і результати допиту?

10.У чому полягає особливість протоколювання допиту за допомогою технічних засобів?

11.Що є метою пред’явлення для впізнання?

12.Назвіть види пред’явлення для впізнання.

13.Назвіть обов’язкових учасників пред’явлення для впізнання.

14.Які процесуальні передумови пред’явлення для впізнання?

15.Який процесуальний порядок пред’явлення особи для впізнання?

16.Який процесуальний порядок пред’явлення речей для впізнання?

17.Який процесуальний порядок пред’явлення трупа для впізнання?

18.Які вимоги до протоколу пред’явлення для впізнання?

19.З якою метою проводиться слідчий експеримент?

20.Що є умовою проведення слідчого експерименту?

21.Які вимоги щодо проведення слідчого експерименту зафіксовані у кримінально-процесуальному законі?

22.Назвіть обов’язкових учасників слідчого експерименту.

23.Чи є необхідною участь спеціаліста під час проведення слідчого експерименту?

24.У якому процесуальному документі фіксуються результати проведеного слідчого експерименту?

До третього заняття

1.З якою метою проводиться слідчий огляд?

2.Назвіть види слідчого огляду.

3.Назвіть обов’язкових учасників слідчого огляду.

4.Який процесуальний порядок проведення огляду?

5.Які процесуальні особливості огляду трупа?

6.В чому полягає суть та мета огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією?

7.Які процесуальні передумови огляду житла чи іншого володіння особи?

8.З якою метою проводиться освідування?

9.Назвіть обов’язкових учасників освідування.

10.Чи вимагається присутність понятих під час освідування?

11.Який процесуальний порядок проведення освідування?

12.Назвіть підстави для проведення обшуку.

13.З якою метою проводиться обшук?

14.Назвіть види обшуку.

15.У яких випадках обшук особи може бути проведений без попереднього винесення про це постанови?

16.Що кримінально-процесуальний закон розуміє під житлом та іншим володінням особи?

17.Які процесуальні особливості проведення обшуку в приміщеннях дипломатичних представництв?

18.Який процесуальний порядок надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи?

19.Який зміст ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи?

20.Чи можна оскаржити в апеляційному порядку постанову слідчого судді про відмову у проведенні обшуку житла чи іншого володіння особи?

21.В яких випадках дозволяється проведення обшуку житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді?

22.Який процесуальний порядок проведення обшуку?

23.Які морально-етичні засади проведення обшуку закріплені в КПК України? 24.Назвіть процесуальні передумови для одержання зразків для експертного

дослідження?

25.Чи вимагається присутність понятих під час одержання зразків для експертного дослідження?

26.У кого з учасників процесу можна відібрати зразки для експертного дослідження? 27.Який порядок відібрання зразків з речей і документів?

28.Який порядок відібрання біологічних зразків у особи?

29.Які є підстави для проведення експертизи?

30.Який процесуальний порядок призначення експертизи?

31.Який порядок залучення експерта для проведення експертизи?

32.З якою метою проводиться допит експерта?

33.Чи зобов’язує кримінально-процесуальний закон слідчого ознайомити з постановою про призначення експертизи потерпілого або його представника?

Завдання та задачі

До першого заняття

1. Складіть таблицю передбачених КПК України слідчих дій за таким зразком:

№ п/п

1.

Назва

Освідування

слідчої дії

 

Юридичні підстави для

1) Внесення відомостей до Єдиного реєстру

проведення

досудових розслідувань;

 

2) винесення постанови про проведення освідування

Мета

Виявлення та (або) засвідчення наявності у

проведення

підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого чи свідка

 

особливих прикмет та слідів злочину

Види

1)

Слідче;

слідчої дії

2)

судово-медичне

 

1)

Особа, яка вправі проводити дану слідчу дію –

Обов’язкові

слідчий, судово-медичний експерт або лікар без участі

учасники

слідчого;

 

2)

особа, яка підлягає освідуванню – підозрюваний,

 

обвинувачений, потерпілий, свідок

Процесуальний

1)

Протокол освідування, якщо освідування проводив

документ, що фіксує

слідчий;

хід та результати

2)

акт, якщо освідування проводив судово-медичний

слідчої дії

експерт;

 

3)

довідка, якщо освідування проводив лікар

2. Під час досудового розслідування було з’ясовано, що Волков М.І. (раніше засуджений за вчинення розбою, ніде не працює і не навчається, не має постійного місця проживання, неодружений) запропонував своїм знайомим Зайчуку О.В. та Шелесту Ю.В. проникнути до квартири з метою заволодіння матеріальними цінностями, пояснивши, що оскільки вони неповнолітні, то їм за це нічого не буде, на що останні дали свою згоду.

Підготувавши заздалегідь знаряддя злому, Волков М.І. разом з Зайчуком О.В. та Шелестом Ю.В. прибули до навмання обраної квартири і, пересвідчившись, що в ній нікого немає, проникли до неї шляхом зламу вхідних дверей, де зібрали викрадене у спортивну сумку, після чого з місця злочину втекли. Сусідка потерпілого Кальченка С.П. Зарубіна О.Д., яка бачила підозрілих хлопців зі спортивною сумкою на своєму поверсі, описала їх зовнішній вигляд і стверджувала, що зможе їх впізнати.

В результаті допиту Зайчука О.В. та Шелеста Ю.В. слідчий отримав достатньо даних, які дали йому підстави вважати, що викрадені речі зберігаються у квартирі, де проживає Волков М.І. З дотриманням вимог законодавства слідчий провів обшук у квартирі Волкова М.І., під час якого були вилучені чоловіча шкіряна куртка, наручний годинник “Casio”, а також пакет з білою порошкоподібною речовиною. Волков М.І., відмовившись від послуг захисника, будучи допитаним як підозрюваний, факт вчинення злочину визнав і дав свою згоду на відтворення обстановки і умов злочину на місці події.

1.Дайте оцінку ситуації. Які слідчі (розшукові) дії необхідно провести за даних умов під час досудового розслідування?

2.Складіть протокол про проведення будь-якої із слідчих дій у наведеній ситуації

3.До міліції звернувся з усною заявою про вчинене кримінальне правопорушення Кальченко С.П., 1975 року народження, який проживає сам в однокімнатній квартирі і повідомив, що, прийшовши сьогодні додому після роботи, він виявив відкритими вхідні двері квартири, а також відсутність ряду речей, які йому належать, зокрема, шкіряної куртки та наручного годинника “Casio”, а також грошей у сумі 5500 грн. Хто міг вчинити цей злочин він не знає і нікого не підозрює.

Заява Кальченка С.П. про вчинене кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована. Проведеним оглядом місця події було встановлено, що невідомі проникли до квартири шляхом зламу замку вхідних дверей. З місця події були вилучені відбитки пальців рук, серцевина замку зі слідами зламу.

Цього ж дня до міліції звернулась Мельничук О.В. (матір Кальченка С.П.) із заявою про визнання її потерпілою у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на те, що її син має багато роботи, часто виїжджає у закордонні відрядження і вона хоче відстоювати його інтереси у процесі.

1.Які подальші дії та процесуальні рішення мають бути здійснені у цьому кримінальному провадженні?

2.Складіть протокол огляду місця події у наведеній ситуації.

До другого заняття

1. Балабанова була викликана по телефону до слідчого з метою її допиту як свідка у кримінальному провадженні № 1-732 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 КК України її рідного брата Василюка П.

З метою встановлення психологічного контакту слідчий вирішив провести допит у „невимушеній обстановці” та записати його на диктофон. У своєму кабінеті він приготував чай, печиво, запросив до столу Балабанову і почав розпитувати про обставини її життя, розповідати деякі епізоди з власного, а пізніше повів розмову і про обставини вчиненого злочину. В ході такої розмови Балабанова повідомила деякі факти про злочинну діяльність її брата та обставини його особистого життя, прохаючи при цьому допомогти "врятувати брата від тюрми". Слідчий пообіцяв допомогу лише за умови, що вона правдиво розповість, що їй відомо з приводу злочинної діяльності обвинуваченого. Після такого запевнення свідок розповіла слідчому й про інші обставини вчиненого кримінального правопорушення. Одержану інформацію слідчий заніс до протоколу допиту свідка і запропонував Балабановій підписати його. Остання, не читаючи, поставила свій підпис в кінці протоколу. Хід допиту фрагментарно (тільки дані, які стосуються справи) слідчий непомітно для свідка записав на диктофон, вмикаючи та вимикаючи його у необхідних випадках.

1.Який порядок виклику свідка для допиту і чи він був дотриманий в описаній ситуації?

2.Який порядок допиту свідка?

3.Які вимоги ставляться до протоколу допиту свідка?

4.Чи вправі свідок написати свої показання власноручно і якщо так, то чи необхідно складати при цьому протокол його допиту?

5.Який порядок застосування звукозапису при провадженні досудового слідства? 6.Чи були допущені порушення вимог кримінального процесуального закону

слідчим в даному випадку?

2.23 грудня 2011 р. о 2215 за підозрою у вчиненні розбійного нападу на громадянку Миколайчук був затриманий Марченко. У райвідділі внутрішніх справ від Миколайчук

було відібрано пояснення про обставини кримінального правопорушення, яке вона дала відразу ж після його вчинення – 23 грудня о 2125. При цьому, в поясненні було зазначено, що Миколайчук змогла б впізнати нападника, оскільки він "стоїть у неї перед очима".

Старший оперуповноважений карного розшуку Ребров вирішив негайно пред’явити Миколайчук підозрюваного для впізнання. Для цього він запросив трьох понятих, які не мали між собою різких відмінностей за віком, запропонував підозрюваному на власний розсуд зайняти серед них місце та запросив до кабінету потерпілу. Остання відразу ж вказала, що напад на неї вчинив "крайній зліва мужчина". Ребров склав протокол впізнання, оголосив його всім присутнім і запропонував підписати. Підозрюваний Марченко поставити свій підпис відмовився.

1.Чи вправі був Ребров проводити таку слідчу дію як пред’явлення особи для впізнання?

2.Який порядок пред’явлення особи для впізнання?

3.Які порушення кримінального процесуального закону були допущені в наведеній ситуації?

3. Уважно прочитайте наведений нижче процесуальний документ. Проаналізуйте, чи протокол складений відповідно до вимог кримінального процесуального закону?

ПРОТОКОЛ допиту підозрюваного

Місто (сел.) Львів

20 листопада 2012 року

Допит розпочато о «16» год. «10» хв. Допит закінчено о «17» год. «10» хв.

Слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області майор міліції Шпак Андрій Андрійович, у кримінальному провадженні № 01-2345, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2012 року у приміщенні службового кабінету № 12 СУ ГУМВС України у Львівській області, в присутності осіб, яким роз’яснені вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії:

захисника Гурського В.С., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № КВ 7722 від 16.01.2012 року

 

Захисник

(підпис)

В.С. Гурський

 

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови

та порядок їх використання:

 

 

 

 

технічні засоби фіксації не застосовувалися

___________________

з дотриманням вимог статей 42, 95, 104, 106, 223, 224 КПК України, допитав

як підозрюваного:

 

 

 

1.

Прізвище, ім’я та по батькові

Онищенко Валерій Петрович

2.

Дата та місце народження

 

08.08.1987р. с. Гряда, Жовківського

 

 

 

району Львівської області

3.

Національність

 

українець

4.

Громадянство

 

України

 

5.

Освіта

 

середня

 

6.

Місце роботи (навчання)

 

непрацюючий

 

7.

Рід заняття та посада

 

____________

 

8.

Місце проживання (реєстрації)

с. Гряда, Жовківського району,

 

 

 

Львівської області, вул. Зелена, 11

9.

Судимість

 

раніше не судимий

10.Чи являється депутатом (якої Ради) ні

11.Відомості про паспорт або інший документ, що засвідчує особу паспорт серії КВ № 234567, виданий Жовквівським РВ ГУМВС України у Львівській області 03.06.2003 року.

Підозрюваному Онищенку В.П. роз’яснено зміст ст. 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначене законом

(підпис)

Підозрюваному Онищенку В.П. роз’яснено зміст ст. 18 КПК України про свободу від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів чи членів сім’ї, а також ст. 20 КПК України про право на захист.

(підпис)

Ознайомившись із своїми правами, підозрюваний заявив, що давати показання та відповідати на запитання він погоджується.

Під час проведення допиту виявив бажання на участь захисника Гурського В.С.

Показання бажає давати українською мовою та викладати їх під запис.

Послуг перекладача не потребує.

 

Підозрюваний:

(підпис)

На пропозицію дати показання з приводу підозри

у вчиненні кримінальних

правопорушень підозрюваний Онищенко В.П. дав наступні показання:

Я народився та на даний час проживаю у с. Гряда Жовквівського району Львівської

області. У 2004 році закінчив середню загальноосвітню школу с. Гряда, де здобув середню освіту. Після цього працював вантажником на ТзОВ «Кран», що у м. Жовква. На даний час ніде не працюю, проте час-від-часу підпрацьовую на будівництві. На обліках у психоневрологічному та наркологічному диспансері я не перебуваю та ніколи не перебував. Травм голови не було.

За вищевказаною адресою я проживаю, разом із батьком Онищенко Петром Івановичем. Ми вдвох є власниками будинку у рівних долях.

19.11.2012 року впродовж цілого дня я працював дома по господарству, а потім разом з батьком допомагав сусідові Раку Івану по господарству, а саме «різали» свиню. Під час цього ми випивали горілку. Близько 19.00 ми з батьком повернулися додому де випили ще приблизно по 300 грам горілки кожен. Потім батько приліг на ліжко, що у дальньому правому куті кімнати біля стіні, а я спати не хотів. Взявши зі столу недопиту пляшку пива я вийшов на вулицю, присів на ганку, пив пиво та грав у карти на мобільному телефоні. Через деякий час я увійшов до кімнати, де спав мій батько, та, підійшовши до тумби, що розміщена між ліжком та диваном та почав шукати зарядний пристрій до мобільного телефону, оскільки від гри він швидко розрядився. Відчиняючи верхню шухляду тумби, вона випадково впала і з неї вилетіли речі, що там знаходилися. Від шуму, який я учинив, прокинувся батько і зробив мені зауваження у нецензурній формі, на що я також відповів йому нецензурно, підійшовши до ліжка, на якому він перебував у сидячому положенні. Моя поведінка його дуже обурила, він встав із ліжка та своєю правою рукою штовхнув мене у ліве плече, від чого я впав на диван, що знаходився позаду мене. Я розізлився і оскільки перебував в стані алкогольного сп’яніння, вирішив помститися батькові за поштовх. З цією метою підвівшись з дивану я побачив на тумбі, що стояла, між ліжком та диваном, кухонний ніж, який я взяв у свою праву руку та наніс батькові цим ножем два удари в область нижньої частини живота з правої сторони. Батько лежав на ліжку та тримався за поранений бік. Іван підійшов до батька та щось запитував його, а я впав на коліна та кричав «навіщо я це зробив», при цьому кинув ніж на підлогу, куди саме я не пригадую, оскільки перебував в шоковому стані. Дуже швидко до нашого будинку приїхала швидка допомога, а за нею відразу ж приїхали працівники міліції. Працівники міліції бачили як швидка забирала батька. Вони підходили до швидкої та про щось спілкувалися з лікарем. Я нікуди не тікав. У моїй присутності та з моєї згоди працівники міліції у присутності понятих провели ОМП під час якого вилучили ніж, а мене затримали та доставили у приміщення СУ ГУМВС України у Львівській області, де я давав пояснення з даного приводу.

Свою вину визнаю повністю, дуже шкодую про вчинене мною, та обіцяю більше ніяких правопорушень ніколи не вчиняти. Я прошу вибачення у свого батька. Мені дуже

соромно за свій вчинок.

 

 

Питання: Як виглядав ніж, яким Ви наносили удари своєму батькові та скільки Ви

нанесли ударів?

 

 

 

Відповідь:

Я батькові наніс два удари. Ніж – із загостреним з однієї сторони лезом,

довжиною біля 20 см та дерев’яною ручкою, коричневого кольору, довжиною біля 7 см.

Питання: Куди Ви діли ніж коли побігли за сусідом Рак Іваном?

Відповідь:

Я так перелякався, що побіг до Івана з ножем у руці.

Питання: Уточніть, чи наносив Вам удари Ваш батько, якщо так, скільки раз, чим

саме та у які частини тіла?

 

 

Відповідь: Ніяких ударів мені батько не наносив, окрім поштовху своєю правою

рукою у моє ліве плече.

 

 

Питання: Звідки кров на Вашому одязі (сорочці зеленого кольору та джинсах

синього кольору?

 

 

 

Відповідь: Я думаю, що це кров мого батька,

оскільки на моєму тілі ніяких

поранень немає і не було. Може я від ножа випадково забруднився.

Питання: Скільки Ви та Ваш батько випили спиртного у сусіда Івана і що саме Ви

пили?

 

 

 

Відповідь: Ми пили горілку. Випили приблизно по 300 грам кожен.

Питання:

Скажіть будь ласка в що був одягнений Ваш батько в той час коли Ви

вчинили щодо нього кримінальне правопорушення?

 

 

Відповідь: Майка білого кольору, спортивні штани сірого кольору. У цьому одязі

його лікарі забрали до лікарні.

 

 

Показання зафіксовані на носії інформації:

 

 

 

 

засоби фіксації на носії інформації не застосовувались

 

 

(вказати характеристики носіїв інформації у випадку застосування технічних

 

 

засобів фіксації)

 

 

Підозрюваний

Онищенко В.П.

 

(підпис)

Захисник

Гурський В.С.

 

(підпис)

Допитав:

 

 

 

Слідчий СУ ГУМВС України

 

 

у Львівській області

 

 

майор міліції

(підпис)

А.А. Шпак

Від підписання протоколу допиту відмовляюсь у зв’язку з ___________________________

___________________________________________________________________________

(вказати причини такої відмови з боку потерпілого або іншого учасника процесуальної дії)

Підозрюваний

___________________________

/________________/

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис)

Захисник

____________________________

/________________/

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис)

Поняті (у разі відсутності представника (захисника) ):

 

1.

____________________________________________

/____________/

2.____________________________________________ /____________/

______________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.